Vitale olieraffinaderij in brand Nog voor tweehonderd dagen olie in voorraad P Maat Kiesuwkado Werkgevers luiden noodklok Britten tanken benzine in liters NIEUW!) tracten kernafval irden niet openbaar Tientallen doden in oorlog tussen Iran en Irak tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER 5.62.62.62 Vanavond 3x VVD op de tv Nederland heeft evacuatieplan klaar Friesland Bank Trouw Elke dag anders 'Terugval investeringen bedreigt bedrijfsleven' chthuis voor welde mannen Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 11052 - WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1980 Wolkenvelden maar waarschijnlijk overal droog In de ochtend hier en daar nog mist. Middagtemperatuur ongeveer achttien graden Matige zuidwes tenwind windkracht drie vier Morgen en overmorgen: Rustig weer In de nacht en ochtend mistbanken, overigens vrij zonnig. Iets lagere temperaturen Zon op: 07.29 maan op: 20.26 onder: 19.29 onder 08.24 LOSSE NUMMERS 65 CENT GINA 2: j'er at in pastorie GINA 3: nheid binnen IV bedreigd GINA 4: ink van Ulsen leit met irard Reve 3INA 5: ide vondsten in nieuwe land BIN A 11: noede derde wereld oral een inenlands probleem GINA ECONOMIE.' ormatie op ensmiddelen rplicht stellen 3INA SERVICE: ■we boeken, strips, feuille- puzzel, weeroverzicht, ra- en tv-programma's BAGDAD, TEHERAN (AFP, Reuter, AP) De oorlog tussen Irak en Iran heeft gisteren opnieuw ernstiger vormen aangenomen. Irak deed een aan val op de grote Iraanse olieraffinaderij bij Abadan en Iraanse gevechtsvliegtuigen vielen Bagdad aan. Zowel in Iran als Irak kwamen tientallen burgers om het leven. Een Iraaks invasieleger drong op vier verschillende plaatsen Iran binnen en nam de belangrijke grensplaats Qasr E-Shirin in. Volgens Bagdad was bij de aanval de olieraffinaderij bij Abadan vernie tigd. Deze raffinaderij, die een van de grootste ter wereld is, heeft de hoog ste productie in Iran en kan meer dan 200.000 vaten olie per dag leveren. De Iraakse bewering kon gisteravond niet worden bevestigd, maar Britse ooggetuigen maakten wel melding van branden in de olieraffinaderij die niet bedwongen konden worden. Bombardement Een groot aantal Iraanse gevechts vliegtuigen bombardeerde de Iraakse hoofdstad Bagdad en andere steden ADVERTENTIE 1 Hans Wiegel 2 Koos Rietkerk 3 Frits Korthals Altes Tot ziens om tien voor acht op nedl iinivwni'v,':'::! *:tfti.;,'l Word lid van de WD. Bel 070-614121, of schrijf naar Antwoordnummer 1877,2500 WB Den Haag nze pariementsredactie HAAG Minister Van Aardenne (economische zaken) is an plan de omstreden contracten tussen de twee Neder- kerncentrales en zogeheten opwerkingsfabrieken in litenland openbaar te maken. De bewindsman zal dat szer dagen aan de Tweede Kamer laten weten. de oppositiepartijen in de Kamer hebben er op geha- lat de geheimzinnigheid over racten moet verdwijnen voor- Kamer besluit deze al dan niet keuren. Minister Van Aarden- nt echter dat het beginsel van m bestuur openbaarheid in staat. Het gaat om privaat- jke overeenkomsten en de indse opwerkingsfabrieken p geheimhouding. Zij wensen sche fabrieksgeheimen" uit racten niet onder de ogen van eden te brengen. De Kamer it dusverre slechts vertrouwe- nenvattingen van de overeen- kunnen inzien. ardenne heeft de Kamer ge- de contracten goed te keuren, „Dodewaard" en „Borssele" Ie nabije toekomst bestraalde ifelementen (verbruikte lof) naar Frankrijk en Enge- innen sturen. lister ontkent, dat die contrac- mtiek zijn aan een onlangs I Zweeds-Frans contract Aan van dat contract concludeer- nmige Kamerleden, dat er al en zijn gemaakt over het te en van radioactief afval naar ld. Nederland zou slechts op van een hoge boete dat afval weigeren. Van Aardenne zegt dat er van een boetebeding in de contracten met Dodewaard" en ..Borssele' geen sprake is. waarbij, naar verluidt, 47 mensen werden gedood. Irak beweert dat vijf tig Iraanse vliegtuigen zijn neerge haald. Gisteravond werd Bagdad voor een tweede maal bestookt, waar bij volgens ooggetuigen „de bommen overal vielen". Deskundigen op oliegebied in Lon den verklaarden dat Iran ernstig ge troffen is als de berichten over de vernietiging van de olieraffinaderij bij Abadan waar zijn. Het nieuws over de brand zorgde gisteren voor een sterke stijging van de goudprijs in New York. nadat deze eerder op de dag was gedald na het bericht dat de Amerikaanse gijzelaars zouden zijn vrijgelaten. Dit werd overigens later van alle kanten tegengesproken. Teheran meldde daarentegen dat de gijzelaars in verband met de toestand naar andere plaatsen zijn overge bracht Iran heeft in verband met de ollevoorziening van het westen de strategisch belangrijke grensrivier Sjatt-el-Arab tot verboden gebied verklaard. Alle schepen moesten deze wateren verlaten, aldus Radio Tehe ran. Volgens westerse olledeskundi- gen kan werkelijk gevaar voor de internationale olievoorziening ont staan als de oorlog langer gaat duren, als aan beide zijden opslagplaatsen en raffinaderijen worden getroffen en als Iran de Straat van Hormoez aan de uitgang van de Perzische Golf ook voor tankschepen uit andere olielan den en vooral Saoedi-Arabié zou gaan sluiten. Irak is niet zo direct afhanke lijk van het vervoer per tanker en pompt zijn olie via verschillende pijp leidingen naar de Middellandse Zee. Door de luchtaanvallen van Iran op de Iraakse havenstad Basra zijn vol gens Britse diplomatieke kringen acht buitenlanders omgekomen, vier Britten en vier Amerikanen. Stank in Rijnmond ROTTERDAM (ANP) De meldka mer van de Rijnmond is gisteravond laat overspoeld met klachten over stank. In twee uur tijd kwamen twee honderd klachten binnen over een „spruitjeslucht" of oliestank. De kla gers wonen in Vlaardingen en Schie dam. De milieudienst van Rijnmond is onmiddellijk met meetwagens op zoek gegaan naar de veroorzaker van de stank. Die is nog niet gevonden. De stank blijft erg lang hangen, om dat er zeer weinig wind staat. Ons commentaar staat op pagina 5 Pagina 7: Carter wil geen inmenging Arabische landen wachten af Gijzelaars nog lang niet vrij Pagina financiën: Straat van Hormoez; kwetsbare olie-ader Irak op een na groot ste olieproducent Het grensgebied tussen Irak en Iran en de Perzische Golf met de strategisch gelegen Straat van Hormoez. ADVERTENTIE De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden Teietoon 05100-43123 Van onze verslaggevers DEN HAAG De voorraad aardolie in ons land is op dit moment buitengewoon groot. Bij een langdurige blokkade van de Straat van Hormoez ten gevolge van de oorlog tussen Iran en Irak zou volgens berekeningen van het ministerie van economische zaken pas na tweehonderd dagen de voorraad op zijn. LONDEN (AP) Britse automobilisten moeten hun benzine met ingang van volgende herfst in liters kopen in plaats van imperial gallons 4,546 liter). De pomphouders en het Britse minister van handel zijn dat overeengekomen. De reden van de omschakeling is dat de tellers in de pompen voortdu rend defect raken doordat ze door de steeds verder stijgende benzine prijzen te snel lopen. Nieuwe tellers die op liters zijn gebaseerd, schijnen dit bezwaar te kunnen ondervangen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als de oude tellers kapot gaan men bij de nieuwe maar meteen op liters overgaat omdat dit in de toekomst toch eenmaal moet gebeuren. Engeland voert het decimale stelsel geleidelijk in. Nederland krijgt weinig olie uit Iran en Irak zelf, maar is wel erg afhanke lijk van de doorgang ln de „flesse- hals" tussen de Arabische Zee en de Perzische Golf. waar nu de strijd woedt. Bijna tweederde deel van alle olie die in ons land binnenkomt is afkomstig uit staten „achter" deze Straat van Hormoez. Het ministerie van economische za ken wijst er op dat juist in de maan den september en oktober de voor raad doorgaans erg groot is. Overi gens moet er wel rekening mee wor den gehouden dat een deel van die voorraad weer bestemd is voor het buitenland. Zodra de aanvoer naar westerse landen met zeven of meer procent terug loopt, treden de zoge heten crisis-mechanismen in wer king. Het International Energie- agentschap (IEA) in Parijs was juist van plan dit mechanisme vanaf 1 oktober op bruikbaarheid te toetsen. Kernvraag is dan of het mogelijk is in moeilijke tijden de beschikbare olie eerlijk en snel te verdelen onder de twintig aangesloten landen. De prijzen op de Rotterdamse vrije oliemarkt, die maandag nog niet rea geerden op het conflict tussen Iran en Irak, stegen gisteren in beperkte ma te. Alleen de notering voor gasolie werd duidelijk hoger: van 285 tot 295 a 300 dollar per ton. De prijs voor ruwe olie bleef 30 31 dollar per vat van 159 liter en ook de noteringen voor geraffineerde olieprodukten als benzine en nafta veranderden nauwe lijks. Er bestond gisteren geen telefonisch of telexcontact tussen buitenlandse zaken in Den Haag en Teheran. Via een omweg (via Djakarta) kon de ambassade in Teheran per radio nog wel melden dat er tot nu toe geen problemen zijn. Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het weg- en scheeps- vervoer naar Irak en Iran gewaar schuwd voor de mogelijke risico's. Volgens de woordvoerder van buiten landse zaken zijn momenteel heel wat grote vrachtwagencombinaties op weg naar dit deel van het Midden Oosten. Er zijn geen Nederand. v schepen ln moeilijkheden gekomen Ee KLM heeft de vluchten nar Iran en Irak gestaakt. De Nederlandse re gering, zo meldde de woordvoerder. uiteraard bezorgd over de ontwikk- lir.gen in het Midden Oosten. Zolam: de oorlogshandelingen voortgaan zal een mogelijk bezoek van minister Van der Klaauw aan Irak niet door gaan. Evacuatieplan De Neerlandse ambassades m Iran en Irak hebben, zoals gebruikelijk, eva cuatieplannen klaarliggen voor de Nederlanders in beide landen indien de oorlogshandelingen zich verder uitbreiden. Op dit moment is het sein tot vertrek nog niet gegeven. Er zit ten zo'n tweehonderd Nederlanders in Irak. waarvan 190 in de hoofdstad Bagdad. In Iran bevinden zich zo'n zeventig Nederlanders onder wie 25 vrouwen die met Iranezen getrouwd zijn. Eindelijk gaan de Britten hun benzine ook ge woon in liters tanken. De tellers konden het niet meer bijbenen. Maar méér waar voor hun geld krijgen de Britten (nog) niet. Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het Neder lands Christelijk Werkgevers verbond (NCW) heeft de nood klok geluid over de terugval van de investeringen in het bedrijfsleven. Deze terugval bedreigt volgens de werkge vers de continuïteit van het bedrijfsleven, zodat op den duur onze welvaartsbronnen worden aangetast. „Het beeld van het Nederlandse be drijfsleven is onthutsend." verklaar de voorzitter S. J. van Eijkelenburg van het werkgeversverbond gisteren na afloop van de bestuursvergade ring van de christelijke werkgeversor ganisatie. „De bedrijven worden gere duceerd tot weggooi-speelgoed." Uit de gegevens die het kabinet op Prins jesdag bekend heeft gemaakt blijkt volgens het werkgeversverbond dat de ruimte voor de ondernemingen om te investeren bijna is verdwenen. Het investeringspeil dat in het begin van dit jaar nog een stijgende lijn ver toonde is inmiddels beneden het nul punt gekomen en voor 1981 wordt een terugval met vier procent verwacht. Het werknemersaandeel (de lonen) van het nationaal inkomen zal. vol gens de werkgeversberekeningen, in 1981 97,5 procent bedragen. Dit houdt in dat er 2,5 procent overblijft in het bedrijfsleven voor winsten, pachten, huren en rente. Het producerende aantal uitkeringstrekkers moeten worden beperkt, om zo weer greep te krijgen op de uit de hang gelopen collectieve uitgaven. Een strak ar beidsmarktbeleid, gericht op het op heffen van de knelpunten, herinscha keling van zwakke groepen op de arbeidsmarkt en het stimuleren van deel van het bedrijfsleven draait met deeltijdarbeid. Het verbond wil wel verlies. Slechts de sector banken en verzekeringsmaatschappijen maakt nog winst. Verlies kan leiden tot fail lissementen, daardoor ontstaat er een grotere werkloosheid wat uitein delijk weer leidt tot verewaring van de collectieve lasteri. Volgens de voorzitter van het werkge versverbond moeten smaen met vak beweging en regering aanzettenwor- den gedaan om een verdere dramati sche verslechtering van het bedrijfs leven te vooromen. Het instellen van een loonmaatregel verkrijgt niet het juiste effect. „Afdwingen van loon matiging is geen oplossing voor de industrie," aldus voorzitter Van Eij kelenburg. Uitkeringen Om het bedrijfsleven uit het slop te halen stelt het verbond een serie maatregelen voor. Allereerst zal het over korter werken praten, mits de veertigurige werkweek in stand blijft Het werkgeversverbond wil loonmati ging bereiken via lastenverlichting. De prijscompensatie zou op de hel ling moeten. De prijscompensatie zou moeten worden beperkt door bij voorbeeld de schoning voor de geste gen huren en energieprijzen eruit te halen. Lastenverlichting zou dan compensatie moeten bieden voor het verlies van koopkracht. „Dat is pre cies het omgekeerde van wat het ka binet wil. dat met lastenverhogingen de loonontwikkeling omhoog duwt," aldus Van Eijkelenburg Verbetering van het arbeidsmarktbe leid is volgens het verbond noodzake lijk, omdat juist de slecht functione rende arbeidsmarkt ooreaak is van de verschillen in loonstijging binnen het bedrijfsleven. De industrie heelt een te krappe arbeidsmarkt. Door extra loonsverhogingen proberen de onder nemers aan personeel te komen, c.q. perosneel te behouden Weinig illusies Het werkgeversverbond wil deze voorstellen besprken in het overleg op drie oktober tussen werkgevers, vakbeweging en kabinet. Van dit zogenoemde tripartite overleg koes tert Van Eijkelenburg weinig llusies Het zal volgens hem een informatief gesprek moeten zijn en geen onder- handelingsgesprek De christelijke werkgevers zijn niet bereid om op het niveau van de be drijfstakken concrete afspraken te maken over werkgelegenheid. In een brief aan de sociale partners heeft minister Albeda van sociale zaken zijn voorstel herhaald om via bedrijs- taksgewijze afspraken streefcijfers voor de werkgelegeneheid vast te leg gen. Alle ideeën over arbeidsplatsga- ran ties per onderneming en per be drijfstak zijn illusies", aldus Van Eij kelenburg. Hij wil slechts in zijn alge meenheid overleg over het reilen en zeilen van de bedrijfstak. Kaartenmap Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsi lederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slof. Origineel Dick Bnina ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkenteli jkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginfon natie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtXHiW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1