s Calamiteit in Oman voor Volker-Stevin Welzijnswerkers reigen met actie NieuwsNet verdwijnt Conflict Irak- ran heviger Jaar Kiesuwkado X 'Geen Nederlandse druk op België' Strop van minstens 80 miljoen gulden ictNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt HET WEER abinet moet plannen ombuigen' Van der Klaauw bedoelt het anders Redactie tegen de opheffing 24e jaarbeurs van het oosten Utrecht weert NAVO-expositie Trouw Ongerijmd Bezorgüoow een nieuwe abonnee rouw 38STE JAARGANG NR 11048 VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1980 Veranderlijk bewolkt, ook perioden met zon en later op de dag in het zuiden en zuidwesten mogelijk een bui. Middagtemperatuur van twintig graden op de Wadden tot ongeveer 23 graden in het zuiden. Matige wind, tussen zuidoost en zuid. kracht vier In de loop van de dag aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig, windkracht zes Morgen en overmorgen: Veranderlijke bewolking en kans op een regen o» onweersbui Middagtemperatuur ongeveer negentien graden LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Voorlichting nodig over royaal religieus aanbod PAGINA 3: Niet meer zakken op mavo en lbo PAGINA 4: VARA v< een ster VARA voor een sterke NOS PAGINA S: Afscheid valt Wabe Wieringa (NCBO) zwaar PAGINA 7: Thatcher naar Parijs PAGINA 9: Staking De Schelde slaat over PAGINA ECONOMIE Bedrijfsleven laat kansen liggen in Derde Wereld PODIUM: De ARP, het CDA en evangelische politiek PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, w eer- overzicht, radio- en tv-pro- gramma's. i een onzer verslaggevers RECHT De Nederland organisatie van welzijns- kers is van plan om harde ies te gaan voeren, als het lement de plannen van het linet voor volgend jaar I ombuigt. dit beleid straks werkelijkheid zijn prikacties of stakingen t onvermijdelijk", aldus woord- Tom Tossijn. „We doen zo |niet gauw, omdat we onze cliën- et willen duperen, maar het er dan maar een keer van Izijnswerkers constateren in nentaar op de Miljoenenno- jatdit kabinet de geschiedenis zal I „met de verdienste dat het de noede in ons land pijnlijk aan jht brengt door de lasten nog vichtiger op de schouders van asten te leggen." satie is met name verbolgen de invoering van het profijtbe- lel in het maatschappelijk werk. eten we dan tegen iemand die in Izit zeggen, dat-ie eerst een tien- tafel dient te leggen voor er kan »n geholpen?", zo vraagt Tom ijn zich af. „Dat lijkt toch ner- naar en we vrezen, dat je daar juist drempels opwerpt voor die *n, die het hardst hulp nodig «Izijnswerkers signaleren verder verschraling van de gezinszorg, Rjl tevens zaken als minder huur- üdie en daling van de koopkracht de minimuminkomens en -uitke- hard zullen aankomen bij be jaarden, werklozen, minder validen en andere zwakke groepen. Ook weten de maatschappelijk wer kers zich geen raad met het stijgend aantal gezinnen, dat in financiële moeilijkheden verkeert. Volgens de welzijnswerkers moet er op z'n minst een arbeidsplaatsenplan komen, waardoor de druk op de hulpverle ners enigszins kan verminderen. Als reactie op de miljoenennota is er door enkele honderden mensen een „sociaal appèl" ondertekend, dat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden vóór de debatten over de rijksbegro ting beginnen. In het appèl wordt de noodzaak geconstateerd van een an der sociaal-economisch beleid en de oproep gericht tot allen die verant woordelijk "zijn voor de gang van za ken in ons land om hiervoor de weg te effenen. Van onze redactie economie ROTTERDAM De aanleg van een omvangrijk pijpleidingwerk in het kleine olieland Oman voor het transport van olie en gas, lijkt voor het aanne mingsconcern Volker Stevin een regelrechte cala miteit te worden. Er moet rekening worden gehou den met een strop van zeker 80 miljoen gulden. Dit kan worden afgeleid uit het pers bericht dat gistermiddag door Volker Stevin werd uitgegeven. Daarin wordt, onder verwijzing naar een reeds op 27 juni gepubliceerd persbe richt medegedeeld, dat „de raad van bestuur van Koninklijke Volker Ste vin zich thans gedwongen voelt mede te delen dat, hoofdzakelijk op het daarin genoemde project (Oman - red), een verdere verslechtering is op getreden. Het gevolg daarvan is dat het eindresultaat over 1980 vermoe delijk negatief zal worden." Het gedetailleerde halfjaarbericht wordt pas volgende week woensdag, na de vergadering van de raad van commissarissen en na beurs, gepubli ceerd. Vooruitlopend hierop wilde Volker geen in het korte persbericht werd medegedeeld. Vorig jaar behaalde Volker Stevin een nettowinst van ruim 80 miljoen gulden. Bij de presentatie van de jaarcijfers begin mei, werd echter al gezegd, dat voor 1980 met een terug gang van de winst rekening moest worden gehouden gezien de proble men met het pijpleidingwerk in Oman. Gedacht werd toen aan een teruggang van de winst tot ten hoog ste 60 miljoen gulden. Eind juni kwam Volker Stevin met een tussen tijds bericht, waar m werd gewaar schuwd, dat het leidingwerk in Oman een zodanige verslechtering te zien had gegeven, dat met een aanzienlijk grotere teruggang van de winst reke ning moest worden gehouden. Dit werk (de aard van de opdracht is nooit precies bekend gemaakt) zou Stevin geen enkel commentaar leve- eind dit jaar ge^ komén ren. De raad van bestuur was niet ema Jaar gereed komen Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Nederlandse regering oefent geen druk op België uit om de beslissing over de kernwapenmodernisering uit te stellen. Deze boodschap is gisteren door het,ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag verspreid en ook via diplomatieke kanalen aan de Belgische regering doorgegeven. Medewerkers van Fiat au tomobielfabrieken in het Italiaanse Turijn protes teerden gisteren tijdens een vier uur durende be- drijfsstaking tegen het voornemen van de directie, 12.000 leden van het pro- duktiepersoneel tijdelijk naar huis te sturen. bereikbaar voor commentaar en ook de afdeling public relations wilde geen woord méér toevoegen aan het- Vervolg op pagina 9 De woordvoerder van „buitenlandse zaken" kwam hiermee terug op eerde- RERAN. BAGDAD (Reuter, AP, AFP) Het Iraanse lement heelt gisteren de gijzelaars de gijzelaars gelaten en It zich in een besloten zitting gebogen over het in hevig- i toenemende grensconflict met Irak. die grens kwam het gisteren op chillende plaatsen tot botsingen ;n Iraanse en Iraakse eenheden. Ollah Khomeini ontving gister- ui een aantal Iraanse militaire Slhebbers. Iraanse parlement hield zich gis- i aanvankelijk bezig met de sa- stelling van een commissie die moet buigen over het log van de rikaanse gijzelaars. Toen dit na uur bitter debatteren nog niets opgeleverd, sloot men de deuren !ch over het minder controversië- nderwerp van het conflict met woon werk, :ewone taal Irak te buigen. Dit is nu in een acuut stadium gekomen doordat president Saddam Hoessein van Irak het uit 1975 daterende grensoverdrag met Iran eerder deze week opzegde. Officieel heeft de regering van pre- ipier Rajai nog geen enkele verkla ring afgelegd over de hernieuwde aanspraken van Irak op een deel van Iraans grondgebied. Wel liet een woordvoerder van president Bani Sadr weten de opzegging van het verdrag (dat volgens een Iraans avondblad door de recente grenscon flicten toch al blad papier was gewor den) als een rechtstreekse oorlogsver klaring te beschouwen. Verplaatsen is onze filosoof-toiletteur In Bagdad werd meegedeeld dat Iraakse eenheden een tweede Iraanse jachtbommenwerper hadden neerge schoten binnen vierentwintig uur. De conflicten lijken zich momenteel toe te spitsen op hét gebied Mandali, ten noordoosten van Bagdad en Missan in het zuidoosten. Verwacht wordt dat het conflict zich zal verplaatsen naar de Sjatt al-Arab. het gebied van de gezamenlijke monding van Euph- raat en Tigris. Iraakse autoriteiten hebben al laten weten dat alle sche pen die hier doorvaren, voortaan de Iraakse vlag moeten heisen en zich moeten houden aan de aanwijzingen van de Iraakse autoriteiten. De wa terweg wordt gebruikt door tankers die naar de Iraakse oliehavens varen en door vrachtschepen die naar de Iraanse havens Abadan en Khor- ramsjahr gaan Volgens het Iraakse persbureau INA hebben Iraanse een heden op de oostelijke oever van de Sjatt al Arab het vuur geopend op een Iraakse tanker. Dit vuur zou door de Irakiërs beantwoord zijn. Een beschouwing staat op pagina 7 re mededelingen van minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) zelf afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Volgens de woordvoerder wa ren over deze mededelingen „misver standen gerezen" In een beraad met de vaste Kamer commissie voor buitenlandse zaken zei minister Van der Klaauw toen op aandringen van de CDA-fractieleider Lubbers: „Het is natuurlijk van be lang om België op dezelfde lijn te krijgen als wij" (Nederland besluit pas in december 1981 over de nieuwe NAVO-kemwapens - red „Ik houdt daarover regelmatig contact met mijn Belgische collega". Op de opmerking van oud-PvdA-mi- nister Van der Stoel dat de grote NAVO-landen zware tegengestelde druk uitoefenen op België (om wel snel te beslissen - red.) zei Van der Klaauw: „Ik geef dus zware druk terug." Zowel de CDA-fractieleider als ook Van der Stoel hadden op grond hier van de indruk dat minister Van der Klaauw zich inderdaad actief naar de Belgische regering toe zou opstellen om ook de Belgen tot verder uitstel te bewegen. De woordvoerder van bui tenlandse zaken benadrukte gisteren echter dat de minister het „anders bedoeld heeft". Nederland voert over leg met alle NAVO-partners over de nieuwe raketten, dus ook met België, „maar", aldus de woordvoerder, „wij zijn niet actief bezig om de besluit vorming van de Belgische regering te beïnvloeden". Niet gebruikelijk Oud-minister Van der Stoel reageer de gisteren: „Het lijkt mij sterk dat hierover misverstanden zijn ont staan. Het leidt geen twijfel dat Van der Klaauw in eerste instantie wel degelijk heeft gezegd dat hij actief naar Brussel zou optreden. Die mede deling deed mij direct wel versteld staan. Het is namelijk niet zo gebrui kelijk dat een minister van buiten landse zaken zich zo openlijk mengt in de aangelegenheden van een ander land en dat te meer waar deze raket- tenkwestie binnen het Belgische ka binet zeer gevoelig ligt. Ik zag Van der Klaauws ambtenaren ook ver starren toen zij hun minister deze toezegging hoorden doen. En het ver baast mij niets dat buitenlandse za ken dit nu herroept. Maar de vraag blijft natuurlijk wel wie er nu eigen lijk regeert, de ambtenaren of de mi nister Zowel Van der Stoel als Lubbers zijn van plan nog nader op de zaak terug te komen 17 t/m 24 september 1980 werkdagen 14 tot 22 uur zaterdag 10 tot 18 uur zondag gesloten UTRECHT (ANP) Met 22 stemmen voor en negentien tegen heeft de Utrechtse gemeenteraad gisteren een motie aangenomen van de PSP om de tentoonstelling „30 jaar Nederland en de NAVO" uit Utrecht te weren. B en w van Utrecht zagen er destijds geen been in de tentoonstelling tij dens de Vredesweek (van 21 tot en met 27 september) in het gemeente lijk informatiecentrum te houden. De Nederlandse mijnenveger Sittard in actie in het Noorse fjordengebied bij Kristan- sund. Links op de achtergrond is nog juist het zusterschip Naaldwijk te zien. Beide sche pen nemen deel aan de NAVO- oefening Teamwork '80, die tot 24 september duurt. In totaal zijn 63.000 militairen, 400 vliegtuigen en 162 schepen in gezet. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het uitge versbedrijf VNU wil het week blad NieuwsNet opheffen. Het blad, waarvan ruim anderhalf jaar geleden het eerste num mer verscheen, trekt zo wei nig lezers dat een voortzetting van de uitgave niet verant woord wordt geacht. De redactie is niet van zins zich bij dit besluit neer te leggen. In overleg met de journalistenvakbond NVJ beraadt zij zich op stappen tegen de opheffing van NieuwsNet. De 37 personeelsleden, onder wie der tig journalisten, van VNU-dochter Nieuwsmedia, die het blad uitgeeft, zijn woensdag op de hoogte gesteld van het opheffingsbesluit. De direc teur van Nieuwsmedia, N. G. Schra- ma, verwacht dat nog twee of drie nummers van het blad zullen ver schijnen. Overigens kan pas tot op heffing worden overgegaan, nadat de ondernemingsraad daarmee heeft in gestemd. Zolang dat niet is gebeurd, zal volgens Schrama nog geen ontslagaanvrage worden ingediend. Schrama. ook directeur van het weekblad De Tijd en indertijd redac teur van het eveneens door de VNU opgeheven dagblad De Tijd, noemt de verdwijning van NieuwsNet „on vermijdelijk". Naar zijn zeggen was de oplage gezakt tot ongeveer 20.000 exemplaren, terwijl de exploitatie rendabel zou zijn bij een oplage van ruim 70.000 exemplaren. Volgens Schrama werd ongeveer de helft van de oplage los verkocht. Gedurende de laatste weken werden er bij de losse verkoop betere resulta ten geboekt, maar naar het oordeel van Schrama ging het om een ople ving die de toekomstverwachting er nauwelijks minder somber op maakte De redactie vraagt zich op grond van die verbeterde verkoopcijfers af of het opheffingsbesluit wel zorgvuldig genomen is. De voorzitter van de re dactieraad, drs Gerard Driehuis, wijst erop dat de VNU-directie nog maar een paar maanden geleden heeft laten weten dat dit jaar een „aantoonbare groei" gerealiseerd zou moeten worden, en dat het blad wordt opgeheven, nu er van zo'n groei sprake is. Volgens Driehuis is in de afgelopen vier weken de losse ver koop met gemiddeld 35 procent ge stegen. De redactie, die meent dat het nu genomen besluit in strijd is met eer dere uitspraken van de directie over de voortzetting van het blad, heeft gisteren overlegd met de NVJ. Dat overleg zal vandaag worden voortge zet. Daarbij zal ook worden gespro ken over mogelijke acties op de op heffing te verijdelen. „Wij vechten terug", aldus Driehuis Aan de verschijning van NieuwsNet op 7 februari 1979 was een uitgebreid marktonderzoek voorafgegaan Met dat onderzoek, dat vier jaar in beslag nam. was op z'n minst een bedrag van drie miljoen gulden gemoeid. Nieuws Net. dat werd gelanceerd als een „we kelijks nieuwsmagazine". spiegelde zich aan buitenlandse bladen als Newsweek, Time en Der Spiegel. Al twee maanden nadat het blad op de markt was gekomen, bleken de verkoopresultaten achter te blijven bij de verwachtingen. Ook in het jongste jaarverslag van de VNU werd gezegd dat succes uitbleef. Gespro ken werd over de realisering van „een aantal bijstellingen, onder anderen in de redactionele conceptie" BVD De redactie wijt de tegenvallende re sultaten mede aan de „negatieve pu bliciteit" die NieuwsNet, vooral in het begin, heeft gehad. In zijn korte ge schiedenis heeft het blad ook te kam pen gehad met een wisseling in de hoofdredactie. Hoofdredacteur Jac ques den Boer werd vervangen, toen bekend werd dat hij contacten met de BVD onderhield. Zijn opvolger mr John Roozen blijkt overigens per 1 januari al een functie te hebben aanvaard als voorlichter bij de Nederlandse christelijke werk- ge vers bond. Hij komt niet in aanmer king voor de afvloeiingsregeling, waarvan vermoedelijk de redacteu ren zullen profiteren. 1984. Het jaar waarin al tijden iedereen zijn somberste toekomstverwachtingen kan projecteren. Naarmate het dichterbij komt, wordt dat natuurlijk spannender. Nu stelt staatssecretaris De Jong voor, in 1984 het zakken voor mavo-eindexamens af te schaffen. Curieus Kaartemnap Europa (A) De kaaiten van alle landen van Europa in een handig tomiaai boekje Donkerbniine kuns( lederen omslag Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van slot Origineel Dick Bnina omwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermotief. Als onderlegger o!'voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertjeaK garantie voor zachl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam Uw adres Tel.: Postcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB DC. OD (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: TtOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1