Geef gezin met ninimuminkomen ijftig gulden' Gasprijs gaat met negen cent omhoog Kfcsuwkado i Brokx wil wet wijzigen voor tegengaan woningsplitsing Kandidaat Lege stoel voor Carter in tv-debat nt Trouw Regen HET WEER 11M ui11 'A1 ot eerderheid Kamer nst krant eeltelijk Ministerraad keurt bouwplannen van ziekenhuizen goed Van Agt vindt huren te laag nderdduizendste hockeybond Geen doodstraf voor James Mange Kamer: geef gemeenten snel bevoegdheden Verdachte moord zoon ambassadeur vrijgesproken Trouw telt mee Bezorg Trouw ecu nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw „etNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Coyra H 38STE JAARGANG NR 11042 - VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1980 Eerst regen, later enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden. Krachtige wind uit zuidwest tot west. windkracht zes. aan de kust stormachtige wind. windkracht zeven acht Morgen en overmorgen: perioden met zon, ook af en toe buien Middagtem peratuur ongeveer zestien graden. Zon op: 07.09 onder 19.57 Maan op: 11.06 onder 21 51 1 fif Pnnses Manjkestiaat 5/hoek Pnnses Beatnx- laan, Den Haag. tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT n onze sociaal-economische redactie ;N HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat annen met een minimuminkomen dit najaar een uitkering •ens ontvangen van vijftig gulden. Het CDA heeft deze wens Hgelegd in een motie. Minister Albeda (Sociale Zaken) eft nog geen verdere toezegging gedaan dan dat „de rege- gzal nagaan of een dergelijke operatie mogelijk is". Over hoogte van het gevraagde bedrag liet Albeda zich niet delijk uit. ier debatteerde gisteren over jkracht van de laagste inko- Dle gaat dit jaar door tegenval- prljsstijgingen driekwart pro- achteruit. Albeda zei dat de re- ig nooit een harde garantie voor id van koopkracht van de laag- tomens voor dit jaar heeft gege- Steeds is gezegd dat de regering imaar zou „streven." „En in juni i ik erbij gezegd: tot het onmoge- e is niemand gehouden", aldus eda. en WD hadden echter in juni motie laten aannemen, waarin de ering was gevraagd „het maxi- il mogelijke te doen om de koop- cht van de laagste gezinsinko- is veilig te stellen." teren hield het CDA voet bij stuk. tkan geen misverstand over be- i dat het de CDA-fractie ernst is haar beloften", aldus het CDA- merlid De Vries in het debat. Toen eda ondanks aandringen geen dere toezegging wilde doen dan hij de CDA-wens zou bekijken, nde het CDA een nieuwe motie in, maal zonder medeondertekening nde WD. De WD'er De Korte en Albeda probeerden het CDA nog jtvegen de uitkering ineens alleen laten geven aan gezinnen met kin- m met minimuminkomen. Maar 1Mb ging daar niet op in. Iteming over de CDA-motie is «Roek van de PvdA uitgesteld volgende week. De PvdA denkt de motie onuitvoerbaar zal blij- omdat nergens in een adminis- wordt bijgehouden welke ge- «n een minimuminkomen heb- Ook Albeda maakte voorbehoud e de uitvoerbaarheid. Hij zag si wat ernstige bezwaren". De iter moet dat nu eerst uitzoeken dat wordt gestemd. Pagina 2: Rosemary Ruether: vertrouw geen theoloog die niet kan koken Pagina 3: Artsen klagen over salarisverlaging Pagina 4: Herman Kruyder: felle geladenheid Pagina 5: Aangepaste lectuur voor zwakzinnige nodig Pagina 7: Iraanse studenten zijn er ook nog takse partijen hebben een eigen e ingediend. Zij willen dat mini- tfoon en sociale uitkeringen op 1 ber tussentijds een procent bru- rorden verhoogd. Dit voorstel kt weinig kans. In PvdA-kring t men wel op steun van enkele •stemmen als volgende week it blijken dat het CDA-voorstel uitvoerbaar is. Ie voorstellen maken de daling de koopkracht van de laagste nens slechts ten dele goed. De g gulden van het CDA zijn n netto uitgekeerd goed voor rocent koopkracht, zodat er nog ichteruitgang van bijna een half nt resteert. Het linkse voorstel it van de daling van driekwart ut netto minder dan 0,2 procent Een verschil is wel dat in dit «1 ook na 1 januari minimum- en uitkeringen het procent prijs- Jging behouden. Dit plan kost de Ucist per jaar dan ook tweehon- tot 250 miljoen gulden en is m voor Albeda „heel erg moei- fet zou de problemen voor 1981 veel groter maken." m 1 HAAG Het overleg over de TWng van de topsalarissen bij de beid is als gevolg van ziekte van Ister Wiegel (binnenlandse zaken) steeds niet afgerond. De afge- en bespreking met de bonden mbtenaren in een speciale com- moest worden afgezegd, na afronding van deze bespre- kan de minister zijn definitieve voor verlaging van de topsalaris- an de Kamer voorleggen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Premier Van Agt vindt het gemiddelde huurniveau in Nederland te laag in vergelijking met andere landen met een zelfde wel vaartsniveau. Van Agt liet gisteren in een bespreking met stadsbestuurders van Den Haag blijken persoonlijk voorstander te zijn van een flinke verhoging van de woonlasten. De mi nister-president peilde de mening van de stadsbestuurders door aan het einde van het gesprek de, wat hij DEN HAAG (ANP) De belang rijkste bouw- en verbouwplannen van de zeven academische ziekenhuizen in ons land zijn door de ministerraad goedgekeurd. Volgens het bureau academische ziekenhuizen in Utrecht, dat het besluit gisteren be kend maakte, betekent dit dat tot 1985 de financiering van voortgang van de in gang gezette of nog te beginnen projecten veilig zijn ge steld. Met de goedkeuring van het investeringsschema komt een bedrag van ongeveer 250 miljoen gulden per jaar beschikbaar. Dat is honderd mil joen gulden per jaar meer dan de ministers vorig jaar hadden willen uittrekken. Minister Pais van onderwijs (onder wie de academische ziekenhuizen val len) bracht begin vorig jaar het ijstje met bouwplannen in de ministerraad. De bewindslieden gingen er toen niet mee akkoord en het schema werd „fors uitgekleed" naar de academi sche ziekenhuizen terug gestuurd. Zij spraken er toen een onaanvaardbaar over uit. noemde, „pikante" vraag te stellen hoe zij dachten over een extra huur verhoging. Wethouder Hardon van stadsontwik keling drong er daarop bij de premier Enkele gearresteerde leden van de anti-militaristische actie groep Onkruit verlaten hier het tebouw van TNO aan de Haagse Marialaan, dat zij korte tijd bezet hadden gehouden. Tijdens de bezetting haalden zij uit een kluis documenten, waarvan sommi ge geheim zijn en gooiden deze op straat. Verslag op pag. 3 BLOEMFONTEIN (AFP, AP) Het Zuidafrikaanse hof van beroep in Bloemfontein heeft de doodstraf voor James Mange omgezet in twintig jaar gevangenisstraf. Mange werd in no vember 1979 ter dood veroordeeld omdat hij schuldig werd bevonden aan medewerking aan de moord op een politieagent. Bovendien wordt hem verweten dat hij lid is van de verboden verzetsbeweging, het Afri kaanse Nationale Congres (ANC). Na de bekendwording van de doodstraf voor Mange vorig jaar kwam er een stroom van protesten uit de gehele wereld bij de Zuidafrikaanse regering b'nnen. De Nederlandse Anti Apartheidsbe weging (AABN) noemde de uitspraak gisteren een „eerste overwinning van de wereldwijde protestbeweging". De AABN roept „door deze uitspraak gesterkt" iedereen op de .zojuist be gonnen campange voor de vrijlating van Nelson Mandela. James Mange en alle politieke gevangenen in Zuid- Afrika en Namibië, met verdubbelde kracht voort te zetten" Van onze redactie economie APELDOORN De consu ment gaat met ingang van 1 januari volgend jaar vrijwel zeker 47 cent per kubieke me ter aardgas betalen. Sinds 1 Juli toen de tweede prijs verhoging van dit jaar werd doorgevoerd is de prijs 377. cent per kubieke meter. Volgens de Vereniging van Electrici- teits- en Gasbedrijven in Nederland (VEGIN) in Apeldoorn is deze sterke stijging van de aardgasprijs met ruim negen cent per kubieke meter, te wij ten aan de prijsontwikkeling van zware stookolie. Bepalend hierbij is. welke prijs voor zware stookolie is betaald gedurende het vierde kwartaal van 1979 en de eerste drie kwartalen van 1980. De prijs van zware stookolie voor het derde kwartaal staat nog niet vast. Sterker maar daarvoor is intussen een maxi male hoogte vastgesteld. van deze prijsverhoging. De méé-op brengst gaat via een ingewikkeld sy steem uiteindelijk rechtstreeks naar de schatkist. Het is daarom mogelijk, dat het defi nitieve cijfer over dit kwartaal iets lager uitvalt, waardoor de stijging van het kleinverbruikerstarief per 1 januari aanstaande iets lager zou kunnen uitvallen. Een grotere stij ging dan 9.3 cent per kubieke meter aardgas wordt echter uitgesloten ge noemd. De woordvoerder van de VEGIN deelt desgevraagd nog mee. dat de gasbedrijven geen cent wijzer worden Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de stijging van de aardgasprijzen sinds 1975 vér uitgaat boven de stij ging van de prijsindex van de gezins consumptie. Zouden de aardgasta rieven voor particulier gebruik ge koppeld zijn geweest aan de stijging van de kosten van levensonderhoub, dan zou het aardgas op 1 juli nog maar 26 cent per kubieke meter heb ben gekost, terwijl op die datum een prijsverhoging inging waardoor de prijs op bijna 38 cent per kubieke meter kwam. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat gemeenten op de kortst mogelijke termijn kunnen beschikken over mogelijkheden om splitsing en verkoop van goedkope huurwoningen tegen te gaan. Op langere termijn moeten die mogelijkheden worden vastgelegd in een wijziging van de woningwet Dat is in het kort de strekking van een motie van het PvdA-Kamerlid Salomons en het D'66-Kamerlid Ny- pels, die gisteren met steun van het CDA en de kleine linkse fracties in de Tweede Kamer werd aanvaard. De motie werd ingediend tijdens het spoeddebat, waarin staatssecretaris Brokx aan de tand werd gevoeld over de vernietiging van een woonruimte- verordening in ,/msterdam. Staatssecretaris Brokx liet de Twee- Premier Van Agt bracht gisteren een werkbezoek aan Den Haag. Hier is hij te gast bij een Surinaams centrum, waar hij een bloemenkrans kreeg omgehangen. op aan in ieder geval de huren in de stadsvernieuwingswijken te ontzien. De wethouder zei te vinden dat staatssecretaris Brokx moet afstap pen van zijn voornemen het systeem van de vergelijkingshuren in de stadsvernieuwingswijken binnen en kele maanden overboord te zetten. In dit systeem vallen huren van nieuw opgeleverde woningen in de oude wij ken niet al veel hoger uit dan die van al eerder gerealiseerde nieuwbouw. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De rechtbank in Den Haag heeft gisteren, kort nadat de zitting was afgelopen, de 26-jarige Libanees M. A. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij werd ervan verdacht op 12 oktober vorig jaar op het Haagse Korte Voorhout de zoon van de Turkse ambassadeur in Ne derland, de student Ahmet Benier, met vijf pistoolschoten in diens auto om het leven te hebben gebracht. De officier van justitie, mr. H. Klein Breteler. had twintig jaar gevange nisstraf geëist tegen A. Hij achtte bewezen, dat de in de Verenigde Sta ten wonende Libanees in opdracht van het „gerechtigheidscommando voor de volkerenmoord op Arme- niëré" de moord had gepleegd. Hij was daarvan overtuigd omdat elf getuigen zijn foto hadden aangewe zen in een boek met driehonderd af beeldingen van mensen, die ten tijde van de moord een visum voor Neder land hadden. Ook was A. door een aantal getuigen herkend bij een per soonlijke confrontatie Tijdens de zitting bleek echter geen enkele getuige er voor honderd pro cent zeker van dat A. de man was. die zij hadden zien wegrennen De uitspraak werd direct na de zit ting gedaan omdat A's raadsman ver zocht had zijn cliënt en diens vrouw niet langer in onzekerheid te laten. de Kamer weten dat hij van plan is de woningwet te wijzigen. Een mogelijk heid is volgens de staatssecretaris toevoeging van het artikel: „Een splitsingsvergunning kan worden ge weigerd in het belang van de volks huisvesting". Voor eigenaren van wo ningen, die naar zij menen noodged wongen moeten worden verkocht, staan dan de normale beroepsmoge lijkheden open. aldus Brokx Voor het op korte termijn opstellen ADVERTENTIE Het spoeddebat van gisteren was aangespannen, omdat, zo meent de oppositie, maar ook het CDA. in grote gemeenten problemen zullen ont staan als onvoldoende kan worden opgetreden tegen verkoop van huuro- ningen. De gemeentelijke verordening die Amsterdam in het leven had geroe pen was volgens Brokx juridisch aan vechtbaar zodat de staatssecretaris die. na een negatief advies van de Raad van State, heeft laten vernieti gen. Brokx liet gisteren weten dat wanneer ndere gemeenten niet be reid blijken dergelijke verordeningen aan te passen, dan wel te schrappen, hij die verordeningen ook voor ver nietiging zal voordragen. Andere ge meenten met dergelijke verordenin gen zijn onder meer Rotterdam. Utrecht, Delft. Wageningen. Gouda. CDA-Kamerlid Dijkman daarover: „Het moet mogelijk zijn dat gemeen ten splitsing van appartementen toetsen aan criteria van doelmatige woonruimteverdeling. Vervolg op pagina 9 Amerika. Denk je dat je maar eens de derde kandidaat voor de presidentsverkiezingen moet worden. Best een hele beslissing En dan ben je in een tv-debat ineens de tweede kandidaat. Tenzij je concurrentie verwacht van de lege stoel van de zittende president. Tja. WASHINGTON (AFP, Reuter) Op 21 september zullen miljoenen Ameri kanen naar een lege stoel op hun televisiescherm kijken. Hun president Carter zal in het eerste grote televisiedebat voor de presidentsverkiezingen alleen vertegenwoordigd zijn door een symbolische stoel. President Carter heeft geweigerd in discussie te gaan met de onafhankelijke kandidaat John Anderson die eerder deze week tegen de verwachtingen in werd uitgenodigd voor het debat. De Republikeinse presidentskandidaat Ronald Reagan heeft geen moeite met de aanwezigheid van Anderson. Het idee van dc „lege stoei" is een stil protest van de Amerikaanse bond van vrouwelijke stemmers, die het debat hebben georganiseerd. De bond heeft woensdag nog pogingen gedaan een nieuwe formule voor het debat te vinden in samenwerking met de campagneleiders van de drie kandidaten. De medewerkers van Carter verwierpen categorisch alle mogelijkheden. Volgens Carter en de zijnen kan een dergelijk debat alleen maar Anderson in de kaart spelen. Hij raakt erdoor uit de vergetelheid en kan daardoor een lastige tegenkandidaat worden van de president in belangrijke staten als New York. John Anderson is overigens ook uitgenodigd voor de andere twee grote debatten die de vrouwelijke stemmers hebben georganiseerd. Shell bestelt twee tankers bij RSV Van onze redactie economie ROTTERDAM Shell Neder land gaat bij Rijn-Schelde-Ver- olme (RSV) een order plaatsen voor de bouw van twee tankers. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van ongeveer 140 mil joen. De twee tankers zullen in de tweede helft van 1982 worden opgeleverd. Voor RSV betekent deze order 900 manjaren werk. In het kader van de Wet Investe ringsregeling wordt door de overheid een premie (WIR-pre- mie) gegeven voor de bouw Beide tankers zullen onder Ne derlandse vlag gaan varen in de vloot van Shell tankers, de Ne derlandse rederij van de Konink lijke/Shell Groep De bouw van de tankers ge schiedt op de RSV-werf in Heus- den. De lengte van de tankers zal 170 meter zijn en de breedte bij na 23 meter, terwijl de diepgang op 9,25 meter komt. Boetseerset (A) Boetseerklci mei vert in J kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam Uw adres Postcode en plaats _Giro -Tel Voor hei kwartaal abonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB DC DD. (aankruisen a.u.b i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginforniatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1