Kabinet laat garantie voor koopkracht los P Eiesuwkado 'Vertraag inkomensdaling specialist' X 'vdA wil wel met DA in regering Groot-Brittannië haalt diplomaten uit Teheran autobedrijf In deze krant J-tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking en regen HET WEER an den Berg: Beleid staat nu centraal De Big Ben te horen in Zutphen De worsteling van de jarige VU Laagste inkomens nu ook door nullijn 'apierrompslomp cost exporteurs vele miljarden Manifestatie OBASA, LOBH, 'Uit angst voor gijzeling' Friesland Bank GUATEJlfl MALAW Anderson toch in tv-debat Trouw Mooi meegenomen Bezorglroiiw een nieuwe abonnee Lees ecu krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 11040 - WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1980 Vee! bewolking en perioden met regen Middagfemperaiuur ongeveer /eventien graden Matige, aan de kust krachtige wind tussen zuid en west windkracht vier tot zes Morgen en overmorgen- Onbestendig en weinig verandering in temperatuur Morgen: Zon op: 07 06. onder: 20 02 Maan op: 08 59. maan onder 21.08 Pnnses Manjkestraat 5/hoek Pnnses Beatrix laan, Den Haag, tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT lA-voorzitter Van den Berg. n onze parlementsredactie ;N HAAG De PvdA wil na de verkiezingen van volgend ir in de eerste plaats een kabinet vormen van PvdA en D'66. icht dit op een of andere manier niet lukken, dan is de PvdA ;reid open overleg met het CDA te voeren om te bezien in everre een aanvaardbaar regeringsprogram bereikt kan jrden". Het partijbestuur van de PvdA heeft deze nieuwe strategie uitgestippeld en voorgelegd aan het verkiezings congres van deze partij, dat volgend jaar februari bij elkaar komt Andere belangrijke punten uit dit voorstel zijn: De partij stelt geen specifieke ei sen vooraf, noch in de personele noch m de persoonlijke sfeer. De partij spreekt zich niet uit over de benodigde steun voor het nieuwe kabinet, bij voorbeeld of het nieuwe kabinet over een meerderheid moet beschikken of niet en zo ja hoe groot die meerderheid dan moet zijn. De kleine linkse partijen behoeven niet noodzakelijkerwijs deel te ne men aan het nieuwe kabinet. Impli ciet heeft de PvdA hiermee de vorige deelneemster aan het kabinet-Den Uyl, de PPR laten vallen. 'Goede politiek' De nieuwe strategie wijkt sterk af van de vorige, toen wel eisen vooraf en ingewikkelde formuleringen met betrekking tot de getalssterkte wer den gehanteerd. Maar volgens partij voorzitter Max van den Berg is deze koerswijziging wel verklaarbaar: „Toen was vooral de kwantitatieve kant van de zaak belangrijk. Nu is het vooral belangrijk het beleid domweg centraal te stellen. Het gaat er om dat we een goede politiek voeren en dat we voorkomen, dat er een debat over de verkeerde zaken wordt gevoerd." aldus de partijvoorzitter. Met dit beleid wil de PvdA voor de jaren tachtig perspectief scheppen en daarvoor, blijkt uit het voorstel, is een ander kabinet nodig. Een kabinet met de PvdA dat een progressief be leid voert. Daarvoor moet de partij samenwerken met anderen en daar voor komt, aldus het partijbestuur, D'66 het meeste voor in aanmerking. De PvdA vertrouwt erop dat D'66 de oorspronkelijk progressief-libei-ale koers zal vasthouden en de verleiding een onduidelijke middenpartij te worden zal weerstaan. En ten aanzien van het CDA: deze partij heeft in haar beleid en program aanzienlijke barrières opgeworpen. Het is aan het CDA te beslissen of het de wil opbrengt en bereid is zijn be houdende middenkoers in te rullen voor een progressief beleid. De PvdA wil het inhoudelijke debat op geen enkele wijze blokkeren. Oppositieleider Den Uyl sprak van een nieuw realisme binnen de PvdA „In alle simpelheid en nuchterheid komt het erop neer dat het beroerd gaat in Nederland. En dat je daarom als partij bereid bent om je nek uit te steken," aldus Den Uyl. De fractie-voorzitter van D'66 Jan Terlouw. bleek tevreden met de nieu we strategie van de PvdA. Pagina 2: Chr. geref. synode bezoekt synagoge Pagina 3: Pagina 4: Cesar Domela, de ondogmatische Pagina 5: Pagina 7: Sneller herstel Amerikaanse economie Pagina 9: Maatschappijleer nog geen examenvak Pagina sport: Oranje in Dublin: het lijkt wel voetbal Pagina economie: Particulier geen 'partij' voor verzekeraar Pagina service: Nieuwe boeken, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzicht. radio- en tv-programma's Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG De regering heeft besloten de eerder herhaaldelijk gegeven garantie voor behoud van koopkracht in 1980 voor de laagste lonen en sociale uitkeringen, niet gestand te doen. „Zij komt tot de conclusie dat het niet mogelijk is dit indertijd voorgenomen beleid uit te voeren." aldus een brief van minister Van Aardenne (economische zaken) mede namens zijn collega Albeda (sociale zaken), gisteravond aan de Tweede Kamer. De koopkracht zal nu ook voor de laagste inkomens dit jaar door de nullijn zakken. De minister voorziet thans een prijsstijging van 6,5 pro cent in plaats van de eerder geraam de 6,0 procent. Het kabinet riskeert nu een botsing met een Kamermeer- UTRECHT (ANP) De Neder landse exporteurs zijn jaarlijks aan papieren rompslomp circa elf miljard gulden kwijt. Die »ierwinkel noodzakelijk aan allerlei ambtelijke voorschriften te voldoen slokt blijkens onderzoeken 7.5 procent op van de 150 miljard gulden aan Nederlandse goede ren die jaarlijks de grens over gaat. Aldus de Nederlandse Export Combinatie, een samenwer kingsorgaan van een aantal middel grote en kleinere ex portbedrijven. De NEC heeft in een brief aan minister Van Aar denne (economische zaken) ge raagd ervoor te zorgen, dat de «Qportformaliteiten zo veel mogelijk worden gestandaardi- I seerd en vereenvoudigd. e| Het vervullen van bepaalde formaliteiten blijft natuurlijk noodzakelijk, maar volgens de NEC zou een besparing van 25 procent op korte termijn moge lijk zijn. Dat is nog altijd een meevaller van circa 2,5 miljard gulden. De exporteurs kunnen die meevaller laten doorwer ken in de prijs en dat betekent weer dat ze in een betere con currentiepositie komen. In de monding van de Oosterschelde komt al duidelijk tekening in de stormvloedkering. Hier een foto van de bouwput, de grootste ter wereld, waar dc betonnen pijlers worden samengesteld, waaruit de kring wordt opgebouwd. In de bouwput werken dagelijks honderden mensen. Enige getallen: er komen 66 pijlers met een hoogte Twijfel van 40 meter, de voetplaat is 25 bij 25 meter groot en het gewicht ervan bedraagt 18.000 ton. derheid Zowel CDA als PvdA heeft al laten weten dat de eenmaal gegeven belofte van koopkrachthandhaving voor 1980 moet worden nagekomen, los van de vraag wat in 1981. gezien de grote economische problemen, het lot van de koopkracht voor de laagste inkomens zal worden. Ook de vakcen trales FNV en CNV hebben inmiddels nakoming van de belofte geéist. Gis termiddag kondigden CDA en PvdA al aan dat zij nog deze week een debat willen met de regering over de kwestie van de koopkracht Invoer De oorzaak van de grotere prijsstij ging ligt vooral bij de invoerprijzea Die vallen gemiddeld twee procent hoger uit dan eerst was verwacht. De precieze mate van het koopkracht verlies voor de laagste inkomens is ..niet geheel bekend." aldus de brief De minister geeft vier overwegingen om de koopkrachtgarantie los te la ten. Ten eerste is de oorzaak van de tegenvaller „vrijwel geheel" te wijten aan dingen die van buitenaf op Ne derland afkomen. Ten tweede is de financiële ruimte voor een compensa tie voor de laagste inkomens „uiter mate beperkt" Elke verdere geldcre- atie ten behoeve van de laagstbetaal den „kan de inflatie versterken en daardoor de problematiek voor 1981 verewaren". Ten derde zou een verrui ming van de loonmaatregel onge wenst uitwerken op de werkgelegen heid. en vierde punt een tijdelij ke premieverlaging, zoals gesugge reerd van CDA-zijde, vraagt een zo lange voorbereiding dat het moeilijk is nog dit jaar enig effect daarmee te bereiken. „De regering is op grond van deze overwegingen tot de conclu sie gekomen dat compensatie voor de enigszins tegenvallende prijsstijging niet mogelijk is zonder belangrijke doelstellingen van het regeringsbe leid in gevaar te brengen." zo besluit de brief van Van Aardenne echter liever wachten totdat vast zou staan dat de prijzen inderdaad snel ler stegen. Vorig jaar namelijk be sloot de Kamer in juni in een soortge lijke situatie wél tot een maatregel, maar die bleek achteraf onnodig ge weest doordat de inflatie in het na jaar toch weer meeviel Toen vorige week bekend werd dat dit jaar de prijzen wel sneller zullen stijgen dan verwacht. Zei het CDA- kamerlid Wijers dat dan nu ook een maatregel alsnog moet worden ge troffen. „We moeten nu de conse quenties van onze opstelling nemen Als je A zegt moet je ook B zeggen Die compensatie voor de laagste in komens moet er nu komen." aldus Weijers. ADVERTENTIE ADVERTENTIES Vanavond 20.30 uur: grote zaal. Krasnapolsky. Amsterdam. stop horizontale verkoop tegen speculatie met huur woningen "voor behoud van gemeentelijke anti-verkoopmaatregelen rechtswinkel Amsterdam, bureau rechtshulp. SIKH TEHERAN (Reuter. AP, DPA) Uit angst voor een eventuele gijzeling hebben de Britten gisteren hun ambassade in Teheran gesloten. De diplomatieke betrekkingen met Iran zijn echter niet verbroken. In juni heeft de Tweede Kamer uit voerig gedebatteerd over de koop kracht van de laatste inkomens. Toen al werd sterk getwijfeld aan de prijs- raming van zes procent. De PvdA verlangde toen al een maatregel voor de laagste inkomens. Regering en re geringspartijen (CDA en WD) wilden De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid telefoon 05100-43123 Vinevond in Panoramfek 22.15 uur STEUN DE VOLKSORGANISATIES Postgiro 4177441 Guatemala Komitee Nederland Refelingse Erven 101 5672 TC Nuenen, tel. 040-833305 WASHINGTON (Reuter) President Carter is er niet in geslaagd de onaf- hankelijkelijke kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. John Anderson, af te houden van het eerste televisiedebat tussen kandidaten voor het presidentschap. Het besluit is een stevige duw in de rug voor Anderson en waarschijnlijk een tegenslag voor Carter, wens ad- v£r aSba^aTe"S viseurs het er als één man over eens zijn dat de onafhankelijke republi kein een groter politiek risico voor hun man inhoudt dan Reagan. Het Witte Huis had geprobeerd An derson af te houden van het eerste debat, dat gewoonlijk het grootste kijkerspubliek trekt Volgens het Britse ministerie van bui tenlandse zaken hebben „officiële personen" in Iran dreigende taal ge bruikt aan het adres van de Britse ambassade, tezamen met „absurde en onjuiste beweringen" over in Lon den gearresteerde Iraanse studenten. De Britten begonnen gisteren met de uitwijzing van Iraanse studenten, zoals aanbevolen door de justitie. Toen de eerste twee studenten, ver oordeeld wegens verstoring van de openbare orde tijdens een betoging Londen op een vliegtuig richting Te heran werden gezet, waren vier Britse diplomaten na sluiting van de ambas sade in Teheran op weg naar Londen „Wij meenden dat het risico dat de laatste vier diplomaten in Iran liepen, te groot werd het risico op een och tend wakker te worden en te ervaren ook te zijn gegeijzeld." aldus een en gelse woordvoerder De Iraanse am bassade in Londen heeft laten weten gewoon open te blijven. Een dag na de zware aanval van de Iraanse president Bara Sadr op zijn tegenstanders in de binnenlandse po litiek heeft de Iraanse premier. Mo hammed All Rajai gisteren „terug geslagen". Voor het parlement kriti seerde de eerste-minister de „afwij kende lijn" in de Iraanse politiek die „slechts van de materiële behoeften van het volk doordrongen" is en geem „ideële doelen" nastreeft. Deze mate riële behoeften zijn door valse propa ganda gevoed, aldus Rajai. In de islam moet waarde gehecht worden aan het economische welzijn van het volk. Maar het zwaartepunt van zijn politiek betreft „ideële doe len en denkbeelden van de islam" Rajai noemde geen namen, maar zijn opmerkeingen waren duidelijk tegen president BaniSadr en diens beleid gericht Bani Sadr had maandag in een op merkelijke toespraak op het Plein der Martelaren voor een enorme menigte verklaard dat de politieke denkbeel den van zijn tegenstanders (hij sprak van een minderheid) „een verbetering van de economische situatie van het volk in de weg stonden" De verar ming van het volk betekent „dat de islam niet meer regeert", zo had Bani Sadr verklaard. Hij had te kennen gegeven dat hij van de premier en diens regeringsploeg niet veel ver wachtte. De grote verzekeraar, de kleine consument en de hele kleine lettertjes. Of waarom standaardvoorwaarden niet altijd even verhelderend zijn, en hoe een wettelijke regeling na anderhalve eeuw niet vers meer kan zijn Kortom, onze consumentenrubriek weer. Elke woensdag. Boetseersel (A) Boetseerklei mei verf in i kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven nvenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroevt draaier in één. Handgreepje met Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai dicrmotief Als onder legger of voor dc sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhoutt-n hang- Van onze sociaal-economi sche redactie DEN HAAG Minster Van Aardenne (economische za ken) wil in de komende tarief maatregel voor medische spe cialisten rekening houden met problemen voor begin nende specialisten. Hij wilde gisteravond in de Tweede Ka mer echter niet toezeggen dat de geforceerde inkomensda ling voor specialisten zal wor den gespreid over meer dan twee jaren Niet alleen de WD partij van de minister maar ook de PvdA de grootste oppositiepartij wil spreiding over langere tijd van de inkomensdaüng van gemiddeld ruim 80.000 gulden bruto jaarinkomen. Van Aardenne wilde niet veel loslaten over zijn precieze voornemens met de tarieven voor specialisten. De specia listenvereniging heeft gedreigd met acties als de inkomensdaling van Be middeld 80.000 gulden in twee jaar Afbraak moet tot stand komen. De minister zei te hopen dat het overleg met de specialistenvereniging" weer op gang komt en positief kan worden afgeslo ten. dus zonder een opgelegde maat regel van de minister echter wel de norminkomens zelf „op de kortst mogelijke termijn" moeten worden verlaagd met omstreeks 8.000 gulden Kolthoff iPvdA) noemde het optre den van de minister tegenover de specialisten „onwijs". „De medewer king van de betrokkenen is onont beerlijk." De aanpak van Van Aar denne is volgens de PvdA'er „stunt werk" waardoor de aanpak van inko mens van specialisten en kosten van de gezondheidszorg op langere ter mijn in gevaar is gebracht. Hij diende een motie in om de afbraak van het inkomensdeel ruim 80.000 gulden dat uitsteekt boven het norminko men. niet uit te smeren over twee maar over drie jaar. Daarbij zouden Ook De Korte (WD) drong aan op tragere afbraak van het inkomens overschot. Hij erkende dat dit een gat in de rijksbegroting kan slaan. De WD'er wil dat opvullen door verso bering van ziekenhuis bouw bij voorbeeld minder vierkante meter per bed en strakkere normen voor de aanschaf van apparatuur in zie kenhuizen Minister Van Aardenne zei dat het kabinet In maart, bij het treffen van de loonmaatregel, terwllle van het evenwicht had besloten ook het ta riefbeleid voor de vrije beroepen te verscherpen. Te hoge gemiddelde in komens zouden voortaan binnen twee jaar verlaagd moeten worden tot de norm. Pas daarna bleek dat dit voor specialisten neerkwam op ge middeld 83 000 gulden. De minister erkende dat dit met name voor begin nende specialisten veel kan zijn. Maar. voegde hij eraan toe. „de rege ring houdt vast aan de uitgangspun ten van maart." Hij liet echter in het midden of dit betekent dat ook wordt vastgehouden aan afbraak van die 80.000 binnen twee jaar. De minister wil ook andere punten in het overleg met de specialisten tot een oplossing brengen Hij noemde met name aflopende tarieven naar mate een specialist meer verrichtin gen heeft. Dat zou verkleining van praktijken stimuleren, waardoor ook makkelijker jonge specialisten aan bod komen. Het idee van aflopende tarieven kreeg alom bijval uit de Kamer De Vries (CDA) stelde voor de af braak van de inkomenstoppen in de vrije beroepen (waaronder specialis ten) gelijk op te laten lopen met die van topsalarissen bij de overheid. Maar minister Albeda (sociale zaken zag daar niet veel in 'mslagmechan.ek. voor cvlra senrafc "lus ecn «ndlopenjv als garantie voor /acht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam Uw adres _Giro Rjstcode en plaats: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. dB Oc. OD. (aankruisen a.u.b.t Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1