Te weinig geld voor NAVO-taak Syrië en Libië eens over fusie 'Tribunaal in Den Haag risico voor Sacharow' Licht Kïesuwkado i In deze krant Ondanks verhoging defensiebudget van bijna twee procent Officier op het matje na aanvechten order Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zon HET WEER Een man moet er warmpjes bijzitten Plan voor meer werk in bouw KOERDISTAN Fries taboe in telefoonboek Dissidente leider gaf geen toestemming Trouw Puntjes op de i Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees «en krant met ovcrtoigiiig: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 11034 - WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1980 met In de eerste ochtenduren nog plaatselijk mist Overdag droog en vrij zonnig. Middagtemperatuur ongeveer drieëntwintig graden. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, aan de kust toenemend tot vrij krachtig Morgen en overmorgen Zonnige perioden, overwegend droog Middagtemperatuur ongeveer twintig graden Zon op: 06.54 Maan op: 01.38 onder: 2018 onder 17 47 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Het idee van de kleine kerk PAGINA 3: Kamerdebat over de melkprijs PAGINA 4: Elementaire tekeningen van Bernice Lehman PAGINA 5: 'Weinig verschil tussen Pronk en De Koning' PAGINA 7: Polen blijven nog in staking PAGINA 9: Waterschap voor schoonmaak Rijn PAGINA 13: Evangelische Boekenbeurs PAGINA ECONOMIE: Warenwet beschermt koper onvoldoende PAGINA SERVICE: Hobbyrubriek, strips, feuilleton, panel, weeroverricht. ADVERTENTIE Soort dobbers is gevaar voor milieu Vaa onze pariementsredactie DEN HAAG Er worden op het ogenblik veel dobbers ver kocht, die volgens de kerne nergiewet verboden zijn. Het ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne beeft bekendgemaakt dat door het lek ra ken van dit soort dobbers radioactieve stof in het milieu kan komen. Er is nooit vergun ning gegeven voor het verko pen van dit soort drijvende attributen. De bengelaars, die dit spnl gebruiken hebben tot 1 oktober de tijd om het bij de dichtstbijzijnde keurings dienst van waren in te leveren. Overigens dient daarbij opge merkt dat niet alle dobbers die in het donker licht geven ra dio-actief hoeven te zijn. Het is echter gemakkelijk te contro leren. Indien de dobber, na ge durende twee etmalen in bet donker te zijn opgeborgen nog altijd licht geeft, kan men er voetstoots van uitgaan dat bij gevaarlijk is, aldus bet minis terie. i Van onze pariementsredactie DEN HAAG Nederland zal tuigend jaar niet kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen op defensiegebied. Het defensiebudget zal in 1981 een werkelijke verhogmg vertonen van tussen de 1,5 en 1,8 procent. Gezien de grote financiële problemen in Nederland ls dat niet gering, zo wordt in politiek Den Haag gezegd, maar het is qnvoldoende om te vol doen aan de NAVO-alspraak om de defensiebudgetten Jaarlijks met rond drie procent te laten stijgen. Die af spraak werd ln 1978 gemaakt gezien de groeiehde kracht van het War- schau-pakt en het afgelopen voorjaar nog eens extra door de NAVO bena drukt in verband met de Russische inval ln Afghanistan. Geen uitzondering De nieuwe minister van defensie, drs. P. de Geus deelt met de NAVO zorg over de internationale situatie, maar, zo zei hij gisteren op zijn eerste pers conferentie in Den Haag: „We zullen de NAVO moeten zeggen dat we die drie procent niet waar kunnen ma ken. Alle departementen moesten ge zien de moeilijke financiële situatie, bezuinigen, en voor defensie is er geen uitzondering gemaakt. Dit is geen goede zaak, maar onontkoom baar. Wij zullen proberen de nadelen zoveel mogelijk te beperken. En ik geloof dat de komende vijf Jaar een verantwoord defensiebeleid kan wor den gevoerd," aldus De Geus. Het defensiebudget was dit jaar 10,8 miljard gulden, en voldeed met een- groei van 2,9 procent ten opzichte van 1979 aan de NAVO-elsen. Dit voorjaar ontkwam defensie aan een tussen tijdse bezuiniging, maar minister Scholten werd toen wel gedwongen al goedgekeurde uitgaven van 179 mil joen voorlopig in kas te houden. Het is nog onbekend of deze uitgavenstop volgend jaar ln een werkelijke bezui niging zal worden omgezet. In dat geval zou Nederland ook dit Jaar niet aan de NAVO-afspraak hebben vol daan. Overigens wordt verwacht dat ook Denemarken en België de drie percent niet zullen halen Vertraging Het grootste deel van de bezuiniging (precieze cijfers wilde De Geus nog niet bekendmaken) moet worden ge vonden door vertraging van bouw projecten en van orders voor defen siemateriaal. Hierdoor zullen ook on derdelen uit het NAVO-plan om de defensie op de langere termijn te ver beteren trager worden uitgevoerd. Nederland zal daarom ook weinig kunnen toezeggen als het er om gaat dit langere termijnplan nu Juist op sommige punten te versnellen. De bezuinigingen ln de materiële sfeer zal, zo gaf minister De Geus toe, een nadelige weerslag hebben op de werk gelegenheid in Nederland. Een ander deel van de defensiebezul- nigingen komt uit de verlaging van het algemene minimum Jeugdloon, waardoor ook de wedde voor de dienstplichtige militair daalt. „Jeugdloon en wedde zijn op aan drang van de dienstpllchtingen zelf aan elkaar gekoppeld, er zijn nu vette jaren van groei achter de rug, nu breken de magere Jaren aan." zei mi nister De Geus. Kernwapens Minister Albeda bezocht gister ochtend het opleidingscentrum voor kri gen. Hij nam ook een kijkje een cabine van een dertig meter hoge hijskraan, compleet met overall en vei;\gheidshelm. In miljoenennota Van onze soc.-econ. redactie ARNHEM „Een van de zware pun ten" in de Miljoenennota 1980, die het kabinet over twee weken uitbrengt, wordt een plan voor herstel van de werkgelegenheid in de bouw. Minis ter Albeda (sociale zaken) zei dit gis teren in Arnhem. Staatssecretaris Brokx van volks huisvesting zal binnenkort al aan kondigingen doen voor de ontwikke ling in de woningbouw, aldus Albeda. Herstel in de bouw is zo belangrijk, omdat vrijwel alle andere bedrijfs takken indirect nadelige gevolgen on dervinden van de malaise in deze bedrijfstak. Albeda benadrukte ver der het belang van algemene loonma tiging voor de bouw De overheid is voor de bouw een enorm grote opdrachtgever. Door matiging van de lonen krijgt de over heid financiële ruimte om ook de bouw van dienst te zijn. Komt er onvoldoende loonmatiging, dan is de bouw de eerste die dat zal merken, waarschuwde Albeda. Pagina economie: „In woningbouw moet grote klap nog vallen." Van onze Haagse redactie DEN HAAG De'Internationale Sacharow-conferentle, die morgen en overmorgen in Den Haag zal worden gehouden, heeft ln kringen van Sowjet-kenners grote bezwaren opgeroepen. Medewerkers van het Oost-Europa Instituut ln Amsterdam hebben medewerking aan de conferentie geweigerd en volgens een woordvoerder van dit Instituut bestaan er ook ln de dissidentenwereld bezwaren tegen de conferentie. Als voornaamste bezwaar geldt dat de conferentie risico's met zich kan meebrengen voor de positie van de dissidente kerngeleerde Andrej Sa- charow, die van Moskou naar Gorki is verbannen. Gevreesd wordt, dat de conferentie de Sowjet-autoriteiten zal prikkelen om Sacharow uiteinde lijk het land uit te zetten. Uit contac ten tussen het Oost-Europa Instituut en voormalige Russische dissidenten is gebleken, dat daarover grote zorg bestaat, aldus de zegsman van het instituut. Die indruk wordt nog eens versterkt door het feit dat de organisatie de stichting Sacharow tribunaal er niet in geslaagd ls van Sacharow zelf toestemming te verkrijgen voor het houden van de conferentie. Verder bleek gisteren op een persconferentie van de stichting dat ook andere dissi denten in de Sowjet-Unie niet konden zeggen of Sacharow de conferentie zou toejuichen. Dit terwijl in een persbericht van de stichting wordt gezegd dat de dissidente geleerde er „van harte" mee heeft ingestemd. Op de persconferentie bleek ook, dat de schoonzoon van Sacharow, die sa men met diens stiefdochter Tatjana Jankelevltsj ln de Verenigde Staten woont, bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van Sacharows naam voor de conferentie. De organisatie heeft daarin echter geen aanleiding gezien om de naar$ te veranderen. Verbijsterd Dr. Viktor Stern, zoon van de voor malige dissident dr. Michael Stern, zei er niet aan te twijfelen dat Sacha row de conferentie zou toejuichen. Sacharow is er volgens Stern van op de hoogte, dat de conferentie wordt gehouden en hij heeft er niet tegen geprotesteerd. Waarom de stiefdoch ter van Sacharow de conferentie niet zal bijwonen, kon Stern niet zeggen, ofschoon hij wel contact met haar heeft gehad. Volgens dr. M. van den Heuvel, wetenschappelijk hoofdme dewerker van het Oost-Europa Insti tuut, komt Tatjana Jankelevltsj niet, omdat zij bezwaren heeft tegen de opZet van de conferentie. Hij heeft dat begrepen uit contacten met haar. Van den Heuvel vroeg zich gisteren overigens verbijsterd af „hoe Je een conferentie kimt houden zonder dat Je de toestemming hebt van degene wiens naam wordt gebruikt." Hij sprak van een uiterst slecht voorbe reide conferentie, die de zaak van Sacharow en de dissidenten ln de Sowjet-Unie geen goed zou doen. De woordvoerder van het Oost-Euro pa Instituut zei dat dr. Michael Stern zijn Instituut zeer laat had benaderd met de vraag of het aan de conferen tie wilde meewerken. Een soortgelijk geluld kwam er gisteren van de secre taris van het SJtsJaranski-trlbunaal (dat in mei werd gehouden). Deze was pas op 22 augustus gevraagd of zijn organisatie drie tot vijf deskundigen zou kunnen afvaardigen. „Dat ls na tuurlijk veel te kort dag. Bovendien werd er niet eens bij verteld waarover die deskundigen dan wel zouden moeten spreken." zei hij. Meer nieuws op pagina 7 BEIROET (Reuter, AP, AFP) Syrië en Llbie zijn het in principe eens over een fusie tussen belde landen. Een oproep van de Libische kolonel Khaddaffi voor een fusie van belde landen heeft in Damascus een warm onthaal gekregen. Beide landen zouden zo front willen maken tegen het vredesstreven van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten Kolonel Khaddaffi deed zijn voorstel tijdens een toespraak ter gelegenheid van de elfde verjaardag van zijn machtsovername. De toespraak van de Libische leider werd direct op de Syrische televisie vertoond en onmid dellijk na afloop ervan stuurde presi dent Hafez el-Assad een telegram aan Khaddaffi waarin hij zich aansloot bij diens pleidooi voor meer samen werking. Westelijke diplomaten zijn overigens van mening dat het niet zo'n vaart zal lopen met een unie. Alle pogingen in de Arabische wereld om te komen tot meer eenheid zijn tot dusver steeds mislukt. Zo probeerde Syrië en Egyp te in 1958 de Verenigde Arabische Republiek te stichten, maar die po ging leed drie Jaar later definitief schipbreuk. Veel Syrlërs klaagden dat hun land een Egyptisch mandaat gebied dreigde te wohien. De ver wachting is dat het huidige regime de voordelen van een fusie met Libië eerst wel duidelijk op een rijtje wil hebben, voordat het tot zaken komt. Syrië en Libië behoren beide tot het afwijzingsfront, dat een vredesrege ling met Israël verwerpt. Tot het front behoren verder Algerije, Zuid- Jemen en de Palestijnse Bevrijdings organisatie (PLO). Twee jaar geleden ondertekenden Syrië en Libië al een akkoord voor economische samen werking. In zijn toespraak maakte Khaddaffi duidelijk dat de door hem beoogde unie zich zowel tegen president Sadat van Egypte als tegen Israël richt. Met een verwijzing naar de recente acties van Israël tegen Palestijnen in het zuiden van Libanon, verklaarde de Libische leider: „Of Libië wordt ver anderd in een unionistische staat en verenigt zich met Syrië en gaat de verliezen van de Arabische natie dra gen, óf ik ga naar Noord-Galilea" (om tegen Israël te vechten). Arafat heeft inmiddels zijn instemming betuigd met de fusieplannen. Een beschouwing staat op pagina ADVERTENTIE. ADVERTENTIE een waarlijk bijzondere collectie in: antieke oude en hedendaagse TAPIJTEN, maar óók kelims en curiosa, 20 soorten BERBERS oosters tapijthuis BV, LEIDEN I (071-1311 78) ouderwetse service - volop parkeren standpunt in te nemen als zijn voor ganger Scholten. Hij is het ermee eens dat het kabinet de beslissing over de modernisering van de NAVO- kemwapens tot december 1981 heeft uitgesteld. In de tussentijd zal hij meewerken aan de voorbereiding van besprekingen tussen oost en west over beperking van de nieuwe atoom raketten De Geus vindt overigens dat er in de discussie over kernwapens meer na druk moet worden gelegd op de af schrikwekkende taak van deze wa pens in plaats van op het mogelijke gebruik. „Het huidige CDA-program 'Niet bij brood alleen' schiet op dit punt te kort," zei hij. De Geus kan zich in het nieuwe concept-verkie zingsprogram beter vinden. Van onxe correspondent LEEWUWARDEN Het be stuur van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) In Friesland heeft een boze brief gestuurd naar de directie van de tele foondienst van de PTT. De FNP beschuldigt de PTT er van, dat de dienst met twee maten meet Want steeds als de FNP vraagt om het woord „skriuwster" achter het tele foonnummer in het Fries te laten staan, wordt er door de PTT toch het Nederlandse „se cretaresse" van gemaakt. En FNP-hós wordt in FNP-huis vertaald. In een gesprek tussen PTT en FNP-bestuur zou een PTT- functionaris hebben duidelijk gemaakt, dat de telefoon dienst de telefoonboeken lees baar wil houden. Nu vraagt de FNP rich af: wat te denken van aanduidingen als „auber- ge grillé", „salesmanager" en „traffic manager"? De FNP begrijpt niet waarom buiten landse aanduidingen wei wor den geplaatst en de tweede rijkstaal (het Fries) taboe is in bet telefoonboek. De minister benadrukte ten aanzien van de kernwapens precies hetzelfde Van onze pariementsredactie DEN HAAG De nieuwe defensie-minister drs P. de Geus zal luchtmachtkapitein M. Stelling wegens diens verzet tegen de kernwapens tot de orde laten roepen. Met namenstellings uitspraak dat hij als officier zal weigeren een eventuele order tot inzet van kernwapens uit te voeren, is De Geus in het verkeerde keelgat geschoten. Op 1 een kennismakingsbijeen komst met de pers zei de nieuwe minister gisteren: „Ik vind dat ie dereen, dus ook alle 150.000 mede werkers van defensie, recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Stelling mag dus zeggen wat hij wil, hij mag zeggen dat de minis ter gek is, maar hij mag niet zeg gen dat hij bepaalde orders zou weigeren Simpel gezegd weigert hij dan om te doen waarvoor hij wordt betaald. Daarover moet dus met hem gepraat worden, bij voor beeld door de chef personeel van defensie." Desgevraagd reageerde Stelling gisteren: „Het probleem is nu Juist dat defensie meer van mij vraagt dan waartoe Ik mij verplicht heb. Ik heb bij mijn beëdiging tot offi cier (in 1970) voor God gezworen mij aan de wet te zullen houden. Volgens mij verbiedt het oorlogs recht het gebruik van atoomwa pens en men kan niet van mij vergen dat ik die wet overtreed." Stelling is niet van plan een beper king van zijn vrijheid van me ningsuiting door defensie op dit punt te aanvaarden „Ik wil met nadruk zeggen dat ik de krijgs macht zinvol vind. zij het dat ik bepaalde middelen, de kernwa pens. afwijs. We hebben die krijgs macht juist om grondrechten als de vrijheid van meningsuiting te beschermen, dan ga ik dat toch niet zomaar eventjes inleveren." Het zou beter zijn als de minister eerst eens deugdelijk aantoont dat ik ongelijk heb. Minister Scholten (De Geus' voorganger) heeft mij daarvan allerminst kun nen overtuigen." aldus kapitein Stelling De zaak-Stelling blijkt in het Ne derlandse officierenkorps voor de nodige onrust te zorgen. De Neder landse officierenvereniging heeft de minister van defensie inmid dels per open brief om duidelijk heid daarover gevraagd. De vere niging wijst erop dat uit de publi- katies (van Stelling) de conclusie zou kunnen worden getrokken „dat leden van de krijgsmacht als potentiële oorlogsmisdadigers worden aangemerkt" Milieufederatie op hoorzitting van Kamercommissie. Overdag, gordijnen dicht, licht aan: energieverspilling Excuus commissievoorzitter: we hebben weinig invloed op de verlichting. Reglement van orde (artikel 50): „De Kamer regelt haar werkzaamheden." Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotiel. Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje aK garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Bastcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: .Tel. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA DB. Du. DD. (aankmisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1