Zeilers negeren waarschuwingen Poolse leiders zetten stap naar een vrijere samenleving Kïesuwkado t Bernard Hinault oppermachtig In deze krant Onafhankelijke bonden, stakingsrecht en verzachting censuur met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig en droog HET WEER Zeeuwse politie woedend Ambassadeur van Israël weigert expositie te openen De Pous vraagt gezamenlijke aanpak van de problemen WÈ.W<< BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: j Lees een krant met overtmging:7/OI/vy I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR 11032 MAANDAG 1 SEPTEMBER 1 Droog weer en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer negentien graden. Matige wind, draaiend van noordwest naar west, windkracht drie. Morgen en overmorgen: droog en zonnig, later kans op regen. Middagtem peratuur ongeveer 22 graden. Morgen zon op: 06.51 zon onder: 20.23. Maan op: 00 05 maan onder: 15.54. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 6: Ben Janssen Bezoekers van cafés aan de praat PAGINA 2: Zoeklicht-toogdag PAGINA 3: Wereldactieplan voor vrouwen deugt niet PAGINA 4: Stijloefeningen van Haagse Comedie PAGINA 5: Chinezen krijgen loon naar werk PAGINA 7: Een warm hart voor Zwolle USSINGEN (ANP) De rijkspolitie te water in Zeeland en et loodswezen in Vlissingen zijn erg boos op de organisatoren an de zaterdag gehouden zeilwedstrijd Breskens-Zierikzee. indanks herhaalde waarschuwingen en verzoeken de race af e gelasten wegens de weersomstandigheden die een dergelij- le wedstrijd verantwoord maakten deden de organisatoren, Ie Royal Yachting Club en de Watersportvrienden uit Bres- lens alsof hun neus bloedde. ie honderd wedstrijd Jachten en vijf- g toerj achten, die zich hadden aan- gmeld, vertrokken uit de haven van Ireskens, de harde wind en de forse ségt rotserend. De groep Vlissin- an van de rijkspolitie te water heeft iten weten een officieel onderzoek in i zullen stellen naar het doorgaan in de zeilrace. Het rapport zal ter and worden gesteld van belangheb- ende instanties, zoals het loodswe- ;n en de reddingsdiensten. Die heb- m zaterdag de handen vol gehad om .hepen die in moeilijkheden waren (raakt te hulp te komen. Al gauw na i start kwamen de eerste meldingen in schepen in nood binnen. Vooral ij Zoutelande kregen tal van sche- :n het zwaar te verduren. Diverse hepen liepen vast op het strand, in andere schepen braken masten en scheurden de zeilen. De reddingsboten, Javazee uit Bres- kens en de „President Jan Leis" uit Burghsluis voeren meteen uit om schepen die om hulp seinden in vei ligheid te brengen. Er was zoveel werk aan de winkel dat 'vijf schepen van baggerbedrijven en twee boten van de rijkspolitie te water ook aan de reddingsacties mee deden. Inmid dels waren vele deelnemers zelf al zo verstandig geweest af te haken en terug te varen naar Breskens. Vol gens woordvoerders van het loodswe zen en de rijkspolitie mogen de be trokkenen van geluk spreken dat er in de zeilwedstrijd geen doden of ge wonden zijn gevallen. H^t grote aan tal deelnemers op zich was al onver antwoordelijk, zo meent de politie, nog afgezien van de weersomstandig heden. WARSCHAU (Reuter, AP, AFP, UPI) De lei ding van de Poolse sta kers en een delegatie van de regering hebben gis termiddag een akkoord getekend dat, mits uitge voerd, de samenleving aanzienlijk zal liberali seren. De toezeggingen aan de sta kers zijn vooral op het punt van de vrije vakbeweging, het stakingsrecht en de censuur. De havenarbeiders hebben echter het primaat van de communistische partij in Po len moeten erkennen. Het ak koord heeft bij beide partijen tot grote vreugde geleid. De Poolse leiding is gisteravond al begonnen aan de inwilliging van een van de dringendste eisen van de sta kers, de vrijlating van dissidenten die tijdens de stakingsperiode vanaf be gin juli zijn opgepakt. Lech Walesa, de leider van het stakingscomité had gezegd niet aan het werk te zullen gaan als de dissidenten, onder wie Jacek Kuron en Adam Michnik, en hun medeleden van het comité voor zelfverdediging KOR niet vrij zouden komen. Regeringsonderhandelaar Jagielski zegde toe dat hij de procu reur-generaal zou gelasten de politie ke gevangenen omstreeks het mid den van vandaag te laten gaan. „We hebben niet alles bereikt maar wel alles wat in de gegeven omstan digheden bereikbaar was" hield Wa lesa gistermiddag zijn achterban voor. „Vanaf nu kunnen we onszelf als medeleiders van het land be schouwen" riep hij na de onderteke ning van het akkoord onder groot gejuich. „Er zijn geen verliezers, alleen maar winnaars" was de uitspraak, waar mee vice-premier Jagielski zijn hand tekening vergezeld deed gaan. Na de ondertekening, die er toe zal leiden dat het werk vandaag wordt hervat, zongen de duizenden arbeiders van de Leninwerf in Gdansk het Poolse volkslied. Aanval het IJsselmeer, waar gisteren ook zeilraces werden gehouden, Aden de zeilers te kampen met hevige windstoten. De wedstrij- n 11 werden hier, in tegenstelling tot Zeeland, gestaakt. Op de foto ondertekening van het akkoord pt een gehavend zeilschip de haven van Medembiik binnen. zo k0nden° mSfoene^ T^dgenoten ASTRICHT (ANP) De Israëli ambassadeur in Nederland, Ey- Ronn, heeft gisteravond gewei een tentoonstelling in Maas- ït te openen vanwege het besluit de regering om de Nederlandse lassade in Jeruzalem te verplaat- naar Tel Avlv. In plaats van de »assadeur verrichtte de cultureel iché van de Israëlische ambassa- Qershon Zohar, de opening van de ositie in de Stadsschouwburg. De attaché wees er op dat „een onver deeld Jeruzalem met vrijheid voor alle godsdiensten het symbool van de onafhankelijke staat Israël bete kent". Ook hij zei het besluit van de Nederlandse regering te betreuren met name omdat dit „mede onder druk van de Arabische wereld is ge beurd. In de schouwburg is de tentoonstel ling van Lidia Pincus-Ghany, docen te aan de decor- en kostuumontwerp afdeling van de universiteit van Tel Aviv, te zien over Israëlische kos tuumontwerpen. Stakingsleider Lech Walesa heft zijn vuist op de Lenin-werf in Gdansk als hij de stakers inlicht over het bereikte akkoord. voor het eerst zien wie deze stakings leider was. Walesa zal als begin van de vrije vakbeweging een bureau ope nen in Gdansk. Het stakingsbulletin wordt omgevormd tot het orgaan van de nieuwe bond. Walesa en zijn mede stakers hebben laten blijken opnieuw acties te zullen beginnen als de eisen niet worden ingewilligd. Eerder in het weekeinde waren de stakers in de havenstad Szczecin al aan het werk gegaan toen overeen stemming werd bereikt over een pak ket van dertig eisen die vrijwel gelijk waren aan die van „Gdansk". De an dere vice-premier Barcikowski teken de het akkoord met de stakers, geze ten onder de banier „Proletariërs al ler landen verenigt u" en het em bleem met de Poolse adelaar. Ook deze ondertekening werd met gejuich begroet. De stakers in Szczecin zijn daarna aan het werk gegaan. De stakers in de andere delen van Polen hebben verklaard de akkoor den van het Oostzeegebied te aan vaarden en gaan dus ook aan het werk. De staking heeft Polen miljoe nen gekost en betekende het einde van de politieke loopbaan van onder meer premier Edward Babioech. Ons commentaar staat op pag. 3 Meer nieuws op pag. 5 De Sowjet-Unie heeft tot nu toe niet gereageerd op het bereikte akkoord. Wel deed het Russische persbureau TASS in een samenvatting van een commentaar, dat vandaag in het offi ciële partijdagblad Prawda staat, een zeer scherpe aanval op de leiding van de staking. Deze wordt ervan be schuldigd „anti-socialistisch" te zijn en contacten te onderhouden met „subversieve centra in» het buiten land". Volgens Prawda zijn anti-socialisti sche elementen geïnfiltreerd in de bedrijven langs de Oostzeekust. De politieke eisen van de stakers staan haaks op de economische en sociale belangen van de Poolse arbeiders klasse, aldus Prawda-commentator Alexej Petrow. Eerder in het weekein de had de Russische partijpers een artikel gepubliceerd van de Ameri kaanse communistische leider Gus Hall die de Poolse partijleiding scherp hekelde voor wat hij noemde „gebrek aan leiderschap". „We zijn blij dat de lange onderhan delingen voorbij zijn. Er is aange toond dat mensen altijd tot overeen stemming kunnen komen als ze maar werkelijk willen. We gaan morgen aan het werk en op die dag zullen we aan onze woningen en families den ken en voor ons vaderland werken" zei Walesa gisteren. Zaterdagmorgen al was een deelakkoord bereikt over de belangrijkste eisen van een vrije vakbeweging en het stakingsrecht De stakers aanvaardden daarbij dat de communistische partij de belan grijkste rol zou blijven in het maat schappelijke systeem van Polen. Gis ternacht wist Jagielski het fiat van het centale comité van de partij te krijgen. De winnaars op het erepodium. Van links naar rechts de Italiaan Barronchclli, de Fransman Hinault en de Spanjaard Fernandez Van onze sportredactie AMSTERDAM Bernard Hinault heeft Jan Raas ont troond als wereldkampioen wielrennen. In Sallanches (Fr), op een parcours gemaakt op maat van een Hinault in topvorm, bleek de Fransman gisteren van de eerste tot de laatste kilometer de sterkste. Slechts vijftien renners vol brachten uiteindelijk de koers, die Hinault afgetekend won. De Nederlandse renners speelden in dit wereldkampioenschap geen enkele rol. Raas stapte al in het begin af toen hij vier keer over de Col de Domancy was gegaan en zich geen winnaar wist. Later volg de ook Zoetemelk, die in de zon nog wel eens kans had geweten. Hennie Kuiper, die het parkoers de afgelopen week nadrukkelijk had verkend, gaf kort voor het einde zijn pijp aan Maarten. Bert Pronk was de enige die uitein delijk in koers bleef. Hij werd zesde. In de voetbalcompetitie bleven FC Twente en AZ '67 ook na drie wed strijden op een honderd procent score staan. Ajax verloor voor de eerste keer en nog wel thuis tegen Wageningen (2-4). De eredivisiede butant bluft Ajax met gelijke wa pens af: snel gevarieerd positie spel. Onderaan blijft Sparta staan op nul punten. Ook Willem II was te sterk voor de ploeg van trainer Barry Hughes. Deze wil dat hij geld krijgt van het bestuur om betere spelers te kopen. Meer over deze en andere evene menten, op de sportpagina's. ADVERTENTIE .leleb*51 „JD-IM»"* Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Drs I. de Pous, voorzitter van de Sociaal Economisch) Raad (SER) heeft gisteren in AVRO's radiojournaal gepleit voor eei gezamenlijk optreden van werkgevers en werknemers bij het oplossen var de huidige economische problemen, zoals dat in de jaren vijftig het geva was. „Er is een maatschappelijke overeenstemming nodig over wat we oi middellange termijn moeten doen. We moeten ons namelijk instellen op hei omschakelen van een groei- naar een verdelingseconomie," aldus de SER voorzitter. Hij stelde vast dat evenals in de jaren vijftig de kracht van onzi industrie en van de dienstensector moet worden hersteld. „Ook nu zullen werkgevers en werknemers gezamenlijk een optimale werkgelegenheid moeten herstellen, maar daarbij overheidsvoorzieningen en sociale zekerheden moeten handhaven." Schroevedraaiiersct (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. .c=n w» Cssè Boelseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlèggerof voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres:Postcode: Plaats:Giro: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Tel, Ik kies voor kado CDA DB DC D (aankruisen svp.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1