Pais gaat fors korten op salarissen ieuwe dreiging an Arabieren Visumplicht Surinamers gaat al volgende week in Aanloop Kïesuwkado i 'Akkoord in Polen' Geen uitzicht op CAO voor havenslepers d ,::eTr Alle onderwijsgevenden moeten geld inleveren Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnige perioden HET WEER E: ialië meldt ïval uopie Twee miljoen Britten zijn werkloos Onderzoek naar uitlekken nieuws over visumplicht Trouw Voor het overzicht Bezorglrouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR. 11029 - DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1980 Zonnige perioden maar rln de ochtend plaatselijk mist. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. Eerst weinig wind. maar in de loop van de dag tot matig toenemende wind uit zuid tot zuidwest, windkracht drie Morgen en overmorgen: overgang naar wisselvallig en koeler weer Morgen: zon op: 06.44 zon onder: 20.32 Maan op: 22.28 maan onder: 10.52 gordijnen en tapijt ff/V /AAK MIT HAKT VOOK U yaihder klugt Haartemmerstr 256-258 Leiden (naast de Overdekte) Tel12 21 54 persoonlijke aandacht slslenservlce opmeetserv/ce LOSSE NUMMERS 65 CENT memoriam s. Jan Wit oe heilig is iruzalem? IGINA 3: onden weigeren iet Pais te ■aten 1GINA 5: eiling op de lologische toer IGINA 7: Van onze parlementsredactie den haag Minister Pais (onderwijs en wetenschappen) wil veruit het grootste deel van de ongeveer zeshonderd miljoen gulden die hij volgend jaar moet bezuinigen, uit de salarissen halen, van onderwijsgevenden in alle sectoren van het onderwijs. imbabwe aagt VS m hulp kGINA 8: injaar ongerust ver drinkwater De bewindsman is met dit plan op zijn departement gekomen na het re cente begrotingsoverleg in het kabi net. Pais wil nadrukkelijk alle onder wijssectoren (van kleuter- tot univer sitair onderwijs) bij de salaris voor stellen betrekken. Daarbij wil hij uit gaan van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Na Prinsjesdag zal hij over zijn plan gaan onderhandelen met de vakcent- rles. Pais wil op de salarissen gaan korten om te voorkomen dat de bezuinigin gen ten kcste* gaan van de werkgele genheid. Hij heeft op zijn departe ment laten weten dat als hij moet kiezen tussen werkgelegenheid (kwa liteitshandhaving van het onderwijs) en salaris, hij het laatste verkiest. De vakbonden zullen straks dus voor de harde keus worden gesteld: of minder salaris of minder werk. a_ tig en. zei op een vergadering van Ara- e ministers van binnenlandse in Taif dat „de heilige oorlog DBI (Reuter) Ethiopische i zijn gisteren met steun van nenwerpers het noordwes- i Somalië binnengetrokken, zo radio-Mogadishoe bekendge- ïs dit Somalische station trok- 6 Ethiopische militairen bij Bo- Dver de grens, terwijl jachtbom- erpers andere plaatsen in het aanvielen. Somalische eenhe- achten, volgens dit bericht, de Iers tot staan, maar de strijd e voort. Eén van de Ethiopische ligen werd neergeschoten, ij de piloot omkwam. as de eerste maal in het langdu- erritoriale conflict tussen de anden dat Somalië zijn buur- fan grensoverschrijding beticht- l was eerder door de regering in iishoe melding gemaakt van lische luchtaanvallen op doe- ngs de grens. Somalië maakt aak op de Ogadenwoestijn, ebied binnen de Ethiopische net Somalische bewoners. Mo- oe spreekt van „bezet West- ië". In 1977-1978 werd een oor- ir dit gebied door Ethiopië met che en Cubaanse hulp ge weken geleden maakte Ethio- lding van een Somalische inval )u zijn afgeslagen. Somalië legen dat zijn troepen de grens i hebben overschreden. Vol- logadishoe ging het om Soma- guerrill astrijders. week maakte Washington be- dat het Somalië militaire kre- ter waarde van 40 miljoen dol- 1 verleend als gedeeltelijke ver- g'voor het gebruik van militai- liteiten in dat land. Ethiopië tn als reactie dat hierdoor het t in de „Hoorn van Afrika" zou verergerd. h DVERTENTIE Ervan uitgaande dat er zo'n 250.000 mensen in het onderwijs werkzaam zijn, zou er per man gemid.dels zo'n tweeduizend gulden moeten worden ingeleverd. Nederlaag EIN, JERUZALEM (Reuter, AFP, AP) De Arabische iden hebben besloten het oliewapen weer te gebruiken aanleiding van het Israëlische besluit Jeruzalem tot g en ondeelbare hoofdstad van de Joodse staat te in. Dit schreef gisteren het gezaghebbende Algerijnse El fljahid, dat zich onder meer baseerde op uitspraken van aoedi-Arabische kroonprins Fahd Ibn Abdoelaziz. Uit een en ander kan overigens wor den afgeleid dat Pais in het kabinet LONDEN (Reuter) Voor het eerst sinds 1936 is het aantal werklozen in' Groot-Brittannië de twee miljoen ge passeerd. Dit heeft de conservatieve regering van Margaret Thatcher be kend gemaakt. Vergeleken met mid den juli is het werkloosheidspercen tage met een half procent gestegen tot 8.3. Minister Jim Prior van arbeid zei ern stig bezorgd te zijn over de situatie en hij riep op tot een eensgezinde natio nale actie om de lonen te matigen en er voor te zorgen dat de Britse indus trie weer kan concurreren met andere landen. Prior stelde dat het de eerste zorg van de regering is de geldont waarding terug te dringen. Die infla tie bedroeg enkele maanden geleden nog bijna 22 procent en is terugge drongen naar 16,9. Volgens de minis ter leidt een excessieve geldontwaar ding tot een hoge werkloosheid. een nederlaag heeft geleden. Aanvan kelijk weigerde hij om de hem toege dachte bezuinigingen (aanzienlijk meer dan zeshonderd miljoen) te ver wezenlijken. Gisteren werd op zijn ministerie echter duidelijk dat hij nu toch nog „zeer vele honderden miljoe nen" (aangenomen mag worden een bedrag van zeshonderd miljoen) zal moeten ophoesten. Omgerekend in werkgelegenheid komt een bedrag van honderd miljoen gulden overeen met gemiddeld zestienhonderd ar beidsplaatsen in het onderwijs. Om onder de bezuinigingen uit te komen had Pais eerder in het kabinet een aantal voorstellen gelanceerd om het financiële gat van volgend jaar te dichten. Hij wilde ondermeer de va kantietoeslagen van alle werknemers met de helft korten. Zijn voorstellen stuitten echter op groot verzet bij de meeste andere ministers. ADVERTENTIE het beste antwoord en de meest doel treffende oplossing is wanneer de di plomatieke stappen die nu door enke le Europese landen worden genomen nutteloos blijken en niet tot oplos sing van het conflict tussen de Ara bieren en Israël leiden." De oproep van de prins kondigt een onzekere toekomst aan voor Israël en voor de energievoorziening van de westerse landen, aldus de krant. De prins had twee weken geleden al met een heilige oorlog gedreigd, waarin alle beschikbare wapens, poli tiek, militair en economisch, zullen worden toegepast ter verdediging van het islamitiche geloof. De prins deed dat gisteren dunnetjes over, al voegde hij eraan toe dat „wij vrede willen. Wij willen geen moeilijk heden veroorzaken in de wereld. Maar als wij daartoe gedwongen wor den zullen wij dat wel doen, ter verde diging van ons moslemgeloof en onze wettige rechten." Saoedi-Arabië is de grootste olie-ex porteur ter wereld en het heeft de westerse wereld de afgelopen weken gewaarschuwd dat de prijs van zijn gematigde olie-politiek bestaat uit in ternationale steun aan de Arabische zaak. Momenteel is de Britse minister van buitenlandse zaken, Lord Carrington, ook in Taif. Hij zei gisteren dat de betrekkingen tuusen Groot-Britan- nië en Saoedi-Arabië weer normaal zijn. Zijn bezoek was nodig om het herstel van de betrekkingen te be krachtigen na een breuk van vier maanden, veroorzaakt door de verto ning van de film „dood van een prin ses" op de Britse televisie. Cultureel Niets kan de ontwikkeling van de economische betrekkingen nu nog in de weg staan, aldus een gezamenlijk communiqué en Carrington hoopte dat nog dit jaar de Brits-Saoedische commissie voor economische samen werking bij elkaar zal'komen. Verder kondigde hij de vorming van een ge meenschappelijke commissie voor culturele samenwerking aan, zodat de Saoedi's, als ze dat willen de film voor een zacht prijsje op hun eigen tv kunnen krijgen. Overigens hebben de Saoedi's wel tegen Carrington gezegd dat zij ge raakt zijn door het Israëlische besluit over Jeruzalem en hem de indruk' gegeven dat er snel iets moet ge beuren. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Tweede-Kamer voorzitter Dolman heeft giste ren een onderzoek ingesteld naar het lek uit de besloten commissievergadering over de immigratiestop voor Surina- mers. Is een Kamerlid schul dig, dan is tijdelijke uitsluiting van vertrouwelijk overleg mo gelijk. In politiek Den Haag bestond grote verontwaardiging over het uitlekken van de komende immigratiestop, omdat de re gering de Kamerleden zo uit drukkelijk verzocht had dit plan voorlopig niet naar buiten te brengen. Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) en staatssecretaris Haars (jus titie) vreesden namelijk dat vroegtijdig uitlekken van dit voornemen een extra stroom immigranten ten gevolge zou kunnen hebben. (Inmiddels is het plan nu officieel bekend gemaakt.) „Het is hoogst verve lend dat de zaak eerder dan bedoeld naar buiten is geko men, zo is behoorlijk bestuur nauwelijks mogelijk," zei men gisteren op buitenlandse zaken. Kamervoorzitter Dolman wilde gisteren desgevraagd geen me dedelingen doen over zijn on derzoek. „Ik weet niet waar u het over heeft," reageerde, hij. Uit andere betrouwbare bron vernamen we echter dat Dol man ieder van de betrokken Kamerleden volgens de voor geschreven procedure per brief heeft gevraagd of deze soms de vertrouwelijkheid geschonden heeft. Gisteravond hadden de meeste Kamerleden al een ant woord teruggestuurd. Het Kamerlid dat erkent ver- antwoordelijk te zijn, kan op voorstel van het Kamer-presi dium en na instemming van de Kamer voor één maand uitge sloten worden van ieder ver trouwelijk overleg. Het regle ment van orde van de Kamer vooraiet niet in een onderzoek naar de journalist die het be treffende nieuws als eerste bracht. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het overleg over een nieuwe CAO voor de havenslepers van Smit Internationale in Rotterdam is gister avond definitief vastgelopen. De onderhandelingsdelegatie van de vervoersbonden FNV heeft het overleg afgebroken, omdat Smit op geen enkele wijze tegemoet wil komen aan de wensen van de bonden. De vervoersbonden gaan nu de leden raadplegen over wat verder gedaan moet worden. Volgens woordvoerder Bert Duym van de vervoersbonden FNV speelt de directie van Smit In ternationale met vuur door te weige ren tegemoet te komen aan de wen sen van de vakbeweging. „Smit is alleen bereid gebleken tot verlaging van de leeftijd voor de vervroegde uittreding met één jaar en verhoging van de diplomatoeslag, maar dat laatste stelt in feite niets voor." „In het meest gunstige géval levert dat twee gulden op en dat Is natuur lijk een lachertje," aldus Duym. Eer der werd tussen Smit en de vervoers bonden overeenstemming bereikt over het afsluiten van een tweejarig contract en over handhaving van het systeem van automatische prijscom pensatie. Volgens de zegsman van de vervoersbonden heeft Smit kennelijk niets geleerd van de langdurige sle persstaking van afgelopen najaar. Ook de adviezen van een commissie van goede diensten, die werd inge steld na afloop van de staking, wor den volledig genegeerd door de direc tie van het sleepbedrijf, aldus Bert Duym. Volgens de commissie van goede diensten is één van de oorzaken van de slepersstaking geweest de angst die er leeft onder de slepers voor het verliezen van hun baan. Volgens Bert Duym heeft de directie van Smit In ternationale gisteravond duidelijk gemaakt de toekomstige werkgele genheid niet te kunnen garanderen. „Met zo'n uitspraak maakte de direc tie van Smit duidelijk niets geleerd te hebben van het verleden", zegt Duym. ADVERTENTIE DEZE WEEK: landelijke MIVA-aktie voor 700 vervoermiddelen voor missionarissen. Giro: 27 22 49 tnv MIVA Vijverstraat 12 te Breda Ook vandaag kwam er op Schiphol weer een vliegtuig uit Suriname aan. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Al per 1 september moeten Surinamers die naar Nederland willen, over een visum beschikken. Deze maatregel werd gisteren afgekondigd door staatssecretaris Haars (justitie), mede namens minister tan der Klaauw (buitenlandse zaken). De Surinaamse regering is niet erg ingenomen met de op handen zijnde visumplicht. Maar vice-premier mr. A. Haakmat zei gisteravond dat de Surinaamse regering geen officieel protest zal indienen tegen het besluit van Haars en Van der Klaauw. „Wij willen hiermee demonstreren dat met onze regering (de Surinaamse, red.) te overleggen valt," zei Haakmat. De Nederlandse regering hoopt de komst van Surinamers naar Neder land af te remmen. Officieel is de voornaamste reden van de visum maatregel, dat ons land „meer zicht" kan krijgen op de migratie uit Surina me. Maar staatssecretaris Haars ver heelde gisteren niet, dat een maatre gel „een psychologische drempel" op werpt voor Surinamers met vertrek- plannen naar Nederland. „Er zijn aanwijzingen, dat het aantal vluchten vanuit Paramaribo naar ons land deze weken verdubbelt," zei me vrouw Haars gisteren in een toelich ting op de maatregel. Extra toevloed Nederland was al geruime tijd in overleg met de Surinaamse regering over invoering van 'een visumplicht (bij de onafhankelijkheid van Surina me hadden beide landen afgesproken die plicht af te schaffen). De vaste voornemens van Nederland lekten deze week echter uit, wat zo vrees- ,de de regering juist kon leiden tot een extra toevloed van Surinamers. „Voor alle duidelijkheid" zal de maat regel daarom begin volgende week al van kracht worden. Surinamers, die een bezoek aan Ne derland willen brengen, kunnen een visum voor ten hoogste drie maanden krijgen. „Bezoekers moeten echt be zoekers zijii," aldus mevrouw Haars. Maar, zo voegde zij daaraan toe, komt een Surinamer met een visum ons land binnen en kan hij of zij binnen de toegestane verblijfsperio de aantonen over woonruimte en werk te beschikken, dan is het nog steeds mogelijk om langer te blijven Deze situatie geldt in elk geval tot 25 november, wanneer het verblijfs- en vestigingsverdrag tussen Nederland en Suriname afloopt. Aan dit verdrag wil de regering niet tornen. Maar op 25 november ontstaat voor de Neder landse regering wel „een nieuwe situ atie," aldus mevrouw Haars. Benelux Nederland hoopt dat niet alleen de nieuwe visummaatregel, maar ook „het geloof van de bevolking van Su riname in 's lands toekomst de huidi ge drang naar vertrek" zal temperen. De „toestand aan beide zijden van de oceaan wordt er niet beter op als de toeloop doorgaat." aldus staatssecre taris Haars. De visumplicht geldt voor binnen komst in alle drie de Beneluxlanden en heeft tot gevolg, dat bewoners van die landen óók visumplichtig zijn voor bezoek aan Suriname, „tenzij de Surinaamse regering anders besluit". Meer nieuws op pag. 3. WARSCHAU (AFP. Reuter) De Poolse vice-premier en aiderhande- laar, Mieczyslaw Jagielski, heeft gisteravond voor radio en televisie meegedeeld dat de Poolse regering en het overkoepelend stakingscomité in Gdansk op de meeste punten in prin cipe een akkoord hebben bereikt Volgens sommige stakingsleiders zou dat ook gelden voor hun belangrijk ste eis .namelijk het vormen van vrije vakbonden. Maar Jagielski zei daar niet meer over dan dat de „mogelijk heid bestond de bestaande vakbon den te hervormen" en „dat deze eis met die bestaande bonden besproken diende te worden." Volgens de vice- premier bleven er ook nog andere verschillen van mening over (waar hij niet nader op inging) waarover van daag verder onderhandeld moet worden. De aankondigiging van een „algeheel akkoord" door sommige stakingslei ders veroorzaakt geruchten over tweespalt binnen de stakende gelede ren, namelijk tussen die arbeiders die wensen vast teh ouden aan de eis van de vrije vakbonden en die. welke deze éis binnen een communistisch regime niet reeël vden. Het Joegoslavische dagblad Politika schrijft vandaag dat de SowjetrUnie akkoord zou zijn gegaan met het ver lenen van „noodhulp" aan Polen. Het lezen van zes opinieweekbladen grenst aan onbe gonnen werk. Goed dat uw krant zo'n lezer in huis heeft: elke week nuttige tips. En dit keer zelfs een ragfijne analyse. Hoe de opvolger van Joop den Uyl volgens de regelen der kunst al bijna gelanceerd wordt. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schrocvedraa ierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) opvsierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje-als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee:- Postcode en plaats: Uw naam Uw adres. -Giro: Ftostcode en plaats: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1