'Actiever beleid nodig in kwestie-Jeruzalem' Solo Kksuwkado i Geen tegenstem resolutie V-raad Dordrecht vordert ook voor krakers rschau Sjrandert tiek 'Geen kabinet-Van Agt bij discipline in fractie' lieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien i Groeiende kritiek in Kamer op Van der Klaauw Negen doden bij brand onderzeeër Rotterdam stuurt ministerie nota van twee miljoen In Amsterdam Bouwvergunning Handelscentrum te vroeg verleend Trouw Uw privékrant Gemeente volgt eenstemmig advies van commissie iee zetten irzaak iegramp Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR 11024 VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1980 Enkele buien afgewisseld door zonnige perioden. Middagtemperaturen omslreeks achttien graden, krachtige noordwesten wind, windkracht zes. Aan de kust en op het IJsselmeer stormachtig, windkracht acht, geleidelijk afnemend. Morgen en overmorgen: zonnige perioden en eerst nog enkele buien. Middagtemperaturen ongeveer achttien graden. Zon op: 06.34 onder 20.45. Maan op: 19.13 onder: 03.06. LOSSE NUMMERS 65 CENT id PAGINA 2: Kunnen Arabieren christenen zijn? PAGINA 5: PAGINA 9: PPR: schaf bezit woningen af Luchtmacht-vliegers: met de F-16 kun je alles PAGINA 3: Een uur gym per dag is noodzaak PAGINA 11; Nieuwe films PAGINA SPORT: Kortsjnoi in finale PAGINA ECONOMIE: Advertentie van uitzendbureaus op grens toelaatbare PAGINA 4: Cellist De Kort: Muziek komt op de eerste plaats PAGINA 7: Apartheidsbeleid 2.-Afrika faalt NEW YORK (AFP, Reuter) Chili heeft besloten zijn ambassade uit Je ruzalem te verplaatsen naar Tel Aviv. Het besluit kwam na een resolutie in de Veiligheidsraad, waarin de vesti ging van ambassades in Jeruzalem wordt veroordeeld en gevraagd wordt de bestaande diplomatieke vestigin gen terug te trekken. De resolutie kreeg de steun van veer tien van de vijftien leden van de Veligheidsraad. Alleen de Verenigde Staten onthielden zich van stemmen. Edmund Muskie, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, noem de de resolutie „fundamenteel fout", omdat er geen verwijzing in is opge- nomen naar resolutie 242. Hij wilde echter ook niet tegenstemmen, om dat zijn regering het niet eens is met het besluit van Israël om Jeruzalem uit te roepen tot „eeuwige hoofd stad", terwijl het in feite om bezet gebied gaat. Daarover kan alleen in vredesonderhandelingen worden be sloten. Israël noemde de resultie een bewijs dat de Verenigde Naties zijn veran derd in „een instrument van de vij and." Egypte toonde zich echter zeer tevreden en noemde het een „herbe vestiging van het feit dat Oost-Jeru zalem Arabisch is." Een delegatie van voormalige onder grondse anti-nazlstrijders die nu in Israël wonen, heeft de Nederlandse ambassade in Jeruzalem bezocht en Nederland gevraagd niet te bezwij ken voor „Arabische chantage" door te verhuizen. De delegatie, die de organisatie van voormalige Joodse verzetsstrijders in Europa vertegen woordigde, overhandigde een brief waarin er bij de Nederlanders op werd aangedrongen „moedig stand te houden tegen chantage, onderdruk king en immoreel gedrag." .U (AFP, AP, Reuter) ie regering heeft een andere idelaar benoemt die met de tot overeenstemming moet Vice-premier Pyka is terugge en in zijn plaats is vice-pre- lelska naar Gdansk gereisd opening te zoeken in het conflict, dat steeds ernstiger aanneemt. ca wordt gezien als vertegen- »er van de liberale vleugel van imunistische partij. Naar ver- de regering van tactiek veran- i bereid direct te onderhande- et de stakingscomités in en Szczecin. Tot nu toe was ring slechts bereid met afzon comités te praten. (s [ka zelf verklaarde dat hij be- ich direct naar de bedrjven te i. Aanvaardbare eisen zouden 'orden ingewilligd en bij eisen onmogelijk lijken zullen wij en daarvoor uiteenzetten, al- gielska. Stakers interpreieer- benoeming van de nieuwe idelaar als een belangrijke de richting van de overkoepe- takingscomités. ingsgolf breidde zich gisteren ns weer uit en er gingen zelfs en dat de staking zou overs- ar hoofdstad Warschau. Meer bedrijven hadden een verte- idiger in het overkoepelende Scomité MKS. Het MKS heeft jen aangewezen in Polen waar niet mag worden onderbro- Poolse economie ondervindt t schade van de stakingen. In is een groot gebrek aan tof. ilse pers heeft de rol van de iten overgenomen en levert ste informatie over de stakin- httien dissidenten zijn woens- rgen genomen. Onder hen is van de KOR, comité voor "zelfverdediging, Jacek Kuron. lerikaanse regering heeft voor P te maal gereageerd op gebeur- n in Polen en heeft zich ver- getoond over de arrestatie dissidenten. 'n-0R heeft gisteren een oproep gejjp aan het westen gedaan alle 1 aan te wenden om een oplos- oor de crisis te bereiken. Het wordt tevens opgeroepen de :n en kredieten aan Polen niet ehorten. eitgst over Sowjet-inmenging is n toegenomen door een mede dat de crisis de ontspanning in kan brengen. Het Poolse par- Trybuna Ludu schreef dat het 'a< an Europa op het spel kan flyslaw Jagielska euwe onderhandelaar Van onze parlementsredactie DEN HAAG In regerings- en oppositiepartijen in de Twee de Kamer is groeiende kritiek te horen op het beleid van minister Van der Klaauw in de kwestie-Jeruzalem. Er bestaat een algemene indruk dat de minister de zaak te licht heeft opgenomen en nog steeds niet actief genoeg is om de Neder landse positie naar buiten toe uit te leggen. CDA-Kamerlid mr. J. Mommersteeg: „Nederland moet de Arabische lan den duidelijk maken dat zij de kwes tie-Jeruzalem niet via de Verenigde Buitenland-woordvoerders van de re geringsfracties CDA en WD vinden dat de minister veel actiever moet optreden tegenover de Arabische lan den. Deze woordvoerders bepleiten overigens niet dat de Nederlandse ambassade in ieder geval in Jeruza lem moet blijven. Naties, via de internationale rechts orde dus, kunnen aanpakken, terwijl ze tegelijkertijd met hun boycot-drei gementen tegen Nederland die rechtsorde aan hun laars lappen. De ultimatums van de Arabische landen moeten worden afgewezen. Deze kri tieke toestand vereist een actief bui tenlands beleid, ik heb de indruk dat het beleid van de minister tot nu toe wel wat actiever en intensiever had mogen zijn", aldus mr. Mommer steeg. Ook de WD-buitenland specialist mr. F. Bolkestein vindt dit „het aan gewezen tijdstip voor de minister om zijn diplomatieke gaven te laten blij ken". „We zitten in een impasse, met enige vindingrijkheid en enig listig grondwerk moet onze positie te ver beteren zijn", aldus Bolkestein. Meer nieuws op pag. 2 Vervolg op pag. 5 Een Russisch vrachtschip komt de bemanningsleden van dè ker nonderzeeër te hulp. Op de achtergrond een Japans marineschip. TOKIO (Reuter, AFP) Negen be manningsleden van een Russische kernonderzeeër zijn om het leven ge komen toen er brand uitbrak aan boord van het vaartuig. Vijftig van de honderd opvarenden raakten ge wond. Het ongeluk gebeurde ter hoo'gte van Japan. Vliegtuigen van de Japanse luchtmacht hebben onder zoekingen gedaan naar mogèlijke ontsnapping van radio-activiteit. Tot dusverre zijn er geen aanwijzingen dat er radioactiviteit is ontsnapt. Eep andere Russische boot kwam te hulp toen de bemanning van de on derzeeër daarom vroeg. De Russische onderzeeër had hulp geweigerd van een Brits schip dat in de nabijheid Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het kabinet-Van Agt was er nooit gekomen, de CDA-fractie zou onherstelbaar zijn gespleten en het CDA was nooit tot stand gekomen, als in 1977 een reglement had bestaan om de discipline in de CDA-fractie te handhaven. Dit schrijft de oud-voorzitter van de CDA-Kamerfractie, mr. Willem Aantjes in een beschouwing op onze Podium-pagina van deze week. Aantjes reageert met zijn schrijven op de aanval, die het CDA-kamerlid Hans van den Broek vorige week in Trouw deed op de houding van de loyalisten bij de stemming over de motie van wantrouwen van Den UYL. Aantjes meent dat Van den Broeks betoog op grond van feiten uit het verleden niet staande kan blijven. Hij zegt ook, dat zich nu wreekt dat bij de vorming van het CDA niet de door de ARP bepleite volgorde (eerst eenheid van beleid, dan pas eenheid van organisatie) is gerealiseerd. Wie nu echter als Van den Broek meent de eenheid met disciplinaire maatregelen te kunnen forceren, zal een toekomstige breuk alleen maar verhaasten, aldus mr. Willem Aantjes. Zijn hele verhaal staat op pagina 11. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De gemeente Rotterdam gaat het ministerie van volkshuisvesting en ruim telijke ordening een rekening sturen van twee miljoen gulden. Dit bedrag lopen bewoners van nieuwbouwoningen in Rotter dam mis door het gedeeltelijk afschaffen door staatssecreta ris Brokx van de huurgewen- ningsbijdrage. De gemeente Rotterdam vindt deze maatre gel onbillijk, temeer omdat Brokx pas op 30 mei bekend maakte dat met ingang van 1 juli de huurgewenningsbijdra- ge alleen nog gegeven zou wor den aan bewoners van een nieuwbouwwoning die een slooppand of renovatiewoning hebben achtergelaten. De Rotterdamse wethouder Van der Ploeg (volkshuisves ting) heeft niet de illusie dat Brokx de twee miljoen gulden snel zal uitbetalen. De wethou der zei gisteren dit bedrag dan ook te zullen boeken onder het hoofd „dubieuze debiteuren". Overigens heeft de staatssecre taris besloten wel een uitzonde ring te willen maken voor „schrijnende" gevallen. Rotter dam zal daarop ook een beroep doen. Volgens wethouder Van der Ploeg dreigt de stadsvernieu wing in de grote steden in ons land in de knel te komen door het uitblijven van een beslis sing van „Den Haag" over de garantiehuren voor de woning- wetbouw. De garantiehuur ligt nu op 325 gulden per maand. Voor 1981 is nog steeds geen beslissing genomen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De afdeling recht spraak van de Raad van State heeft het college van GS van Noord-Hol land en de gemeente Amsterdam op de vingers getikt voor hun beleid in- zake de bouw van een Wereldhandels centrum in Amsterdam-Zuid. De verleende bouwvergunning is door de Raad van State geschorst, omdat op dit moment nog niet geheel duidelijk is wat de gevolgen voor de buurt zijn. Het bestemmingsplan is namelijk nog niet afgerond en zal pas aan het einde van het jaar ter visie worden gelegd. Daarom hadden GS geen verklaring van geen bezwaar mogen afgeven en had de gemeente Amsterdam, in na volging van de beslissing van de pro vincie, geen bouwvergunning mogen verlenen. De buurtbewoners hadden bij de Raad van State een bezwaar schrift ingediend, omdat zij door de komst van het Wereldhandelscen trum een verhoogde parkeer- en ver keersoverlast vreesden. Daarnaast werd ook de versnelde be sluitvorming aangevochten die de ge meente heeft gevolgd. De gemeente heeft namelijk gebruik gemaakt van de zogenoemde artikel 19-procedure, die inhoudt dat in sommige gevallen begonnen kan worden met een bouw project voordat het bestemmings plan in zijn geheel is goedgekeurd. Volgens de buurt was dit in strijd met een verantwoorde inspraakprocedu re. De Raad van State heeft de buurt organisaties in dit opzicht in het ge lijk gesteld. In een eerste reactie noemt de ge meente Amsterdam de uitspra'ak van de Raad teleurstellend. Men streeft ernaar het gehele bestemmingsplan nu zo snel mogelijk bij GS te depone ren, op grond waarvan dan opnieuw een verklaring van geen bezwaar zou kunnen worden afgegeven. De lagere school in de wijk „De Grienden" in Almere-Haven begon het nieuwe schoolseizoen met één leerling. De komst van meer inwoners in deze nieuwe wijk zal er wel voor zorgen dat aan het eind van het schooljaar deze situatie is veranderd. Een school waar de leerling niets aan individuele aan dacht kén tekortkomen. Onbereikbaar ideaal? Tijdelijk niet. In Almere-Haven, aanzet tot een stad, kwam de iotograaf een school tegen die (nog) één op één loopt. Misschien wel doodvermoeiend voor die twee. Boetseerset (A) Boelseerklei met verf in 3 kleuren en penseeitje. Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiel'.AIs onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren BIN (Reuter) De ramp met :kheed-Tristar, waarbij woens- driehonderd mensen om het le dvamen, is waarschijnlijk ver- akt door pelgrims die thee wil- etten in het vliegtuig. Nadat er d was ontdekt in de cabine keer- ft toestel terug naar het vliegveld id. Daar bleek het vuur al 2to zich heen te hebben gegre- dat de deuren niet meer open Van een onzer verslaggevers DORDRECHT Door net op tijd zeventien flatwoningen te vorderen en de illegale bewo ners ervan ook als huurders in aanmerking te laten komen heeft het college van B. en W. van Dordrecht een kraakoor- log voorkomen. Die zou een dezer dagen uitgebroken zijn als de eigenaar van een aan de Van Strijsingel gelegen vooroorlogs complex van flats, de Dordtse huizen handelaar M. Koning, uitvoering van een gerechtelijk vonnis zou hebben verlangd waarbij werd bepaald dat de zeventien woningen binnen zes weken zouden moeten worden ont ruimd. Deze termijn loopt binnenkort af. De president van de rechtbank had de eigenaar in overweging gegeven de flats aan de gemeente verkopen. Hij vroeg er echter anderhalf miljoen gul den voor, terwijl de gemeente er met het oog op het te behalen huurrende- ment slechts vier ton voor over had. De bewoners, gesteund door de Dordtse krakersbond, lieten er geen twijfel over bestaan dat zij zich met hand en tand tegen ontruiming zou den veraetten. Omdat met de eigenaar geen over eenstemming was. te bereiken scha kelden B. en W. de zogeheten vorde ringscommissie in. Deze nu heeft gis teren, voltallig en unaniem (wat van belang is voor de toetsing van een vorderingsbesluit in hoger beroep) geadviseerd de woningen te vorderen ten behoeve van „urgent woningzoe kenden". De vorderingscommissie, meestal een sluimerend orgaan maar nu in Dordrecht „gereactiveerd", kwam na lang beraad tot de conclu sie, dat de illegale bewoners zijn te beschouwen als mensen die wel dege lijk in een noodsituatie verkeren. Zij adviseerde daarom ook hen als gega digden te beschouwen. B. en W. heb ben dit advies overgenomen. Zij gaan daarmee voorbij aan de in de raads commissie voor de volkshuisvesting heersende mening dat niet gevorderd behoort te worden ten behoeve van krakers. Voorsprong Het college overwoog „dat het kraken van hulzen (geen legaal maar soms wel begrijpelijk middel om aan een woning te komen) bepaalde woning zoekenden geen voorsprong mag ge ven op andere. Daarentegen mag de wanhoopsdaad die het kraken vaak is ook weer niet verkeren in een nadeel voor de krakers als het er om gaat langs wettige kanalen een dak boven het hoofd te krijgen". De zeventien flatwoningen zijn twee jaar gekraakt geweest. Er woonden de laatste tijd zevenentwintig men sen in. Niet allen van hen blijven er nu in. Enkelen hebben een andere woning toegewezen gekregen, onder meer in de drie panden aan de Hoge Nieuwstraat die egelijk met de flats zijn gevorderd. Ook twee woningen in de stadswijk De Staart worden gevor derd, maar voor deze heeft de vorde ringscommissie nog niet uitgemaakt ten behoeve van wie dat moet gebeu ren en wat de huurprijs wordt. Dit zijn voorwaarden die de woonruimte- wet voor vordering stelt. De huren van de flats werden gesteld op bedra gen tussen de ƒ193 en 226 per maand. Wat de eigenaar, die het woningcom plex had willen splitsen en de flats per stuk had willen verkopen, nu gaat doen is nog niet bekend. Volgens de gemeente Dordrecht wijst de juris prudentie uit dat de civiele procedure die hij won minder zwaar weegt dan een vorderingsbesluit zoals B. en W. dit nu hebben genomen. Hij kan in beroep gaan bij de Raad van State maar een zogeheten Arob-beroep heeft geen opschortende werking. Zou de vorderingscommissie niet vol tallig tot een unaniem advies zijn gekomen dan had hij in beroep kun nen gaan bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland. In dat geval zou uitr voering van het vorderingsbesluit wel opgeschort zijn geworden en zou hij de flats alsnog hebben kunnen laten ontruimen. Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee- Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: l -Giro: Postcode en plaats. _TeL_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze. DA. DB. DL. C3D. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1