Stakers stellen politieke eisen Stappen geëist egen dissidenten Politici uit periode Arron voor rechtbank Kiesuwkado i 'Apartheid is moreel niet te verdedigen' NEEM HET ER VAN Acties Polen in kritieke fase In deze krant n Lemmer regende het steentjes Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER Iran: geen tijd voor economie bestuur van KVP Nieuwe arrestaties in Suriname at doe je nog een ton? j BON I J Lees een krant met overtuiging: TrOUW I Trouw iet 38STE JAARGANG NR 11020 - MAANDAG 18 AUGUSTUS 1980 Veel bewolking en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Matige wind windkracht 4 draaiend naar zuidwest tot west aan de kust nu en dan vrij krachtig windk'acht 5. Morgen en overmorgen: Enkele buien maar ook zonnige perioden. Middag- temperatuur ongeveer 19 graden. Morgen: zon op: 06.27 maan op: 15.25 onder. 20.55 onder 00.15 WEST-DUITSLAND DM2.00. ITALIË 900 LIRES. LUXEMBURG FRS 14 Bel 020-917711,tst 631 en uw vakantieadvertentie staat op vrijdag in onze speciale vakantierubriek (1,2 miljoen potentiële vakantiegangers kunnen *m lezen) LOSSE NUMMERS 65 CENT WARSCHAU (Reuter, AFP, AP) De stakers In de havenstad Gdansk in het noorden van Polen hebben gistermiddag' een lijst van zestien eisen opgesteld die een regelrechte uitdaging zijn van het communistische regime. De 48 dagen oude golf van arbeidsonrust heeft hiermee een sterke politieke lading gekregen. De stakers eisen onder meer persvrijheid, vrijlating van politieke gevangenen en vrijheid van vakvereniging. de massamedia dienen te worden opengesteld voor vertegenwoordigers van alle religieuze gezindten; jcers op de Lenin-werf in Gdansk gaan akkoord met de voorstellen van de bedrijfsleiding. Maar uit dariteit met andere stakers houden zij de werf voorlopig nog bezet. Van onze weerkundige jtöwerker lEMlIER In Lemmer zijn gis- nsorgen vlak voor negen uur gen uit de lucht gevallen. Me- touw Huikeshoven rapporteert, at het er ongeveer vier zijn ge- eest, waarvan enkele ter grootte ineen klein kippe-ei. De brokjes gen er uit als zwart graniet. Tij- ns de val werd een geluid ge- ord als van vallende grote ha- stenen („een soort getik"). etJs mogelijk dat het niet geheel brande resten van de Per- meteorenzwerm zijn ge est, die tussen 20 Juli en 22 [ustus zijn grootste activiteit eeft. Tijdens de maxima zijn in de vreoge ochtenduren bij helder zicht soms zestig tot zeventig me teoren per uur zichtbaar. Verre weg de meeste verbranden door in de dampkring opgewekte wrij- vlngswarmte. Volgens de Sterrenglds is de oor sprongskomeet van de Perselden riqar men aanneemt, komeet 1862- 3 Swift-Tuttle. Die heeft een om looptijd van 120 jaar, zodat hij naar verwachting in 1982 zal te rugkeren. Oorspronkelijk volgden de meteoroïden netjes de baan van de komeet waarvan zij af stammen. Maar verschillende sto ringen zorgden er voor, dat zij van de baan af zijn gaan wijken. Daar om kost het de aarde meer dan een maand om die brede „Per- seïde-wolk" te doorlopen. De „trefkans is 's morgens groter dan 's avonds. De waarnemer of het slachtoffer („als die stenen ons hadden ge raakt, lagen we nu in het zieken huis," aldus meneer Huikeshoven) bevindt zich dan aan de „voor kant" van de aardbol. Dat kan vergeleken worden met een auto, die door een sneeuwstorm rijdt. Aan de vooizljde zal de wagen meer vlokken onderscheppen dan aan de achterzijde. Er moeten concrete maatregelen wor den getroffen om het land uit de malaise te halen, onder meer door publikatie van alle beschikbare infor matie over de sociale en economische situatie en door allerlei groeperingen deel te laten nemen aan de discussie over sociafll-economische hervor mingen. Zaterdagmiddag zag het er even naar uit dat de staking in Gdansk was afgelopen. De stakers op de werf Le nin bereikten een akkoord met de bedrijfsleiding, die daarop liet weten dat het „afgelopen" was. Maar de stakers besloten vervolgens uit soli dariteit met de stakingen in andere bedrijven de werf bezet te houden. De Poolse pers moest toen terugkomen op eerdere berichten dat de staking was afgelopen. De Poolse partijleider Edward Glerek is ondanks alle onrust van plan mor gen naar Hamburg te reizen voor overleg met kanselier Schmidt. Polen verwacht financiële hulp van de bondsrepubliek, en die hulp is extra hard nodig nu inwilliging van de ei sen van de stakers, al is het maar ten dele, de Poolse economie in nog gro tere problemen zal brengen. PAGINA 2: VU buigt hoofd voor gereformeerde kerken PAGINA 3: OGEM in problemen PAGINA 4: PAGINA 5: Jeruzalem, excuus voor verhuizing PAGINA 8: Scheidsrechters doen niet moeilijk PAGINA 9: Weer perspectief voor honkbalteam PAGINA 11: Mode, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weer overzicht. onze parlementsredactie IHAAG In de top van de KVP is het politieke hoofd Lit van twee „dissidente" CDA-Kamerleden, Stef Dijkman Jan Nico Scholten. Hun steun aan een PvdA-motie, in het lat over een olie-boycot tegen Zuid-Afrika, is voor KVP- ttaris dr G. J. van der Top aanleiding geweest op roye- nt aan te dringen. In het geval van Scholten (AR) zou het (■bestuur stappen moeten nemen. De partij van Dijkman, KVP, heeft van hem een schriftelijke verklaring geëist, man heeft dat verzoek verontwaardigd van de hand lezen. notitie zijn stemgedrag en mening over een olie-boycot uiteen te zetten, zoals het dagelijks bestuur van de KVP hem na het debat gevraagd had. Die weigering is door Van Zeil en het verdere dagelijkse bestuur „met te leurstelling en verontwaardiging", ontvangen. „Kennelijk ziet u de taak en de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur van de KVP niet," kreeg Dijkman te horen. AMSTERDAM (ANP) Een 20-jarig meisje is gistermiddag dood aange troffen op de Kloveniersburgwal In Amsterdam. Volgens de politie is zij overleden aan de gevolgen van heroïnegebruik. Zij zou geen vaste woon- of verblijfplaats hebben gehad. Vrijwel tezelfdertijd maakte de rege ring in Warschau bekend dat de vijf tigjarige vice-premier Tadeusz Pyka de leiding krijgt van een commissie die de grieven van de stakers zal onderzoeken. Het provinciebestuur en de communistische partij van Gdansk hebben verklaard dat het „klimaat voor discussies in sommige fabrieken alarmerend is geworden." „Buitenstaanders die bekend staan om hun activiteiten tegen de belan gen van de staat" zouden zich met de staking bezighouden. Volgens deze twee Instellingen bestaat nu „de reële dreiging" dat de gebeurtenissen een keer nemen die niet in het belang is van de stakende arbeiders. Onderhandelingen De lijst met eisen van de stakers is ondertekend door de stakingsleiders op alle 21 fabrieken en werven waar het werk is stilgelegd. Elk van de bedrijven heeft twee vertegenwoordi gers aangewezen voor onderhandelin gen met de commissie van vice-pre mier Pyka. In Warschau heeft het dissident Co mité Voor socialke zelfverdediging, KOR, de lijst met eisen van de sta kers bekend gemaakt. Op die lijst komen onder meer de volgende ver langens voor Alle telefoonverbindingen moeten hersteld worden voor de onderhande- v nn7pr verslapppvpri lingen hervat kunnen worden (som- van een onzer verslaggevers mige dissidenten klagen over alge- AMSTERDAM/PARAMARIBO Alle kopstukken uit het tijdperk-Arron zijn het afgelopen sneden telefoonlijnen); weekeinde weer ln arrest gesteld. Oud-premier Arron zelf hoort bij de arrestanten, maar ook het recht op staken moet worden de voorzitter van de NPK-fractie in het parlement, Rufus Nooitmeer en de voorzitter van de erkend: Surinaamse sectie van de Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking met Nederland, ir de in de grondwet vastgelegde vrij- Frank Essed. held van meingsulting en pers dient J in praktijk te worden gebracht en de Ee° v®nA commissie, mr. Vnrolrl ITaramot All Vrooft L-anc net. censuur moet worden afgeschaft; man is niet alleen woedend over verlangen van het dagelijks be lt van de KVP, maar ook over de tpe kritiek van collega-Kamerlid Bvan den Broek (ook KVP) op dissidenten in hét boycot-debat, kabinet overleefde temauwer- een motie van wantrouwen. In uw" heeft Van den Broek aange- Igen op belangrijke wijzigingen et reglement van de CDA-fractie, t een minderheid de groep ienten het kabinet niet meer ivaar kan brengen. „Van den i had dat verhaal niet moeten ]ven. De discussie in de fractie beginnen," aldus KVP- -pltter, tevens Kamerlid Van Zeil. vindt overigens wel, dat er binnen kactie „meer discipline nodig is". JZeil is niet alleen ongelukkig met Biublleke pleidooi van Van den ■ek, maar ook met de houding van Tl Dijkman, de enige KVP-dissi- j» Dijkman heeft geweigerd ln een Gesprek Dijkman verklaarde tegenover Van Zeil wél bereid te zijn om zijn visie op een olie-embargo in een gesprek te verduidelijken. „Maar het afleggen van schriftelijke verklaringen kan ik niet verenigen met mijn opvattingen over verantwoordingsplicht binnen een democratie," aluds Dijkman. Het verlangen van de KVP-top heeft op hem „een verpletterende indruk" ge maakt, zei hij gisteren voor de IKON- microfoon. Van Zeil, de KVP-voorzitter, vindt dat er geen enkele reden voor veront waardiging is. „Dijkman denkt dat hij de enige is, aan wie wij een verkla ring hebben gevraagd. Maar hij weet niet wat het bestuur nog meer gedaan heeft," aldus Van Zeil. Vervolg op pag. 3 Een beschouwing staat eveneens op pag. 3 Ewald Karamat Ali, heeft kans ge zien het land te verlaten, nog voor alle zaken met hem waren afgehan deld. Het is mede deze „ontsnapping" van Karamat Ali (als advocaat, rege ringsadviseur, commissaris en advi seur van tal van ondernemingen en lid van een niet te tellen hoeveelheid commissies, een van de machtigste mannen achter de schermen) die de regering-Chin A Sen en de militairen vorige week heeft doen besluiten in te grijpen; niet alleen met deze arresta ties, maar ook met een drastische zuivering van het ambtenarenappa raat Karamat Ali immers moet hulp ge had hebben van ambtenaren bij zijn vertrek, want het was de bedoeling met hem nog een paar appeltjes te schillen. Juist het gemak waarmee Karamat Ali aan de aandacht van zijn toezichthouders kon ontsnap pen, vormde voor Chin A Sen en de militairen een aanwijzing dat de toe standen van vóór de 25ste februari aan het terugkeren waren. Het grote voorbeeld hierbij is mr. drs. André Haakmat, die zes maanden geleden nog inspecteur bij het onder wijs in Amsterdam was, maar vorige week tot vice-minister-president met zeer veel bevoegdheden onder presi dent premier Chin A Sen werd be noemd. Die snelle carrière van Haak mat heeft (uiteraard) aanleiding ge geven tot gemor bij in Suriname ach ter gebleven intellectuelen. Het ant woord van de regering daarop is ech ter een verwijzing naar de nieuwe toestand die zal moeten ontstaan. Behalve naar Karamat All (van wi niemand weet waar hij zit; in Nedei land, in de Verenigde Staten?) leeft i Paramaribo ook een ernstig verlar gen om Frank Naarendorp nog een te zien. Naarendorp was één van d voormannen van het voormalige Rt volutionaire Front en een goed vriend van de aangehouden militai ren Sital, Mijnals en Joeman. Naarer dorps verblijfplaats is wél bekenc Hij zit op Cuba. Tegencoup Amsterdam had er dit weekeinde weer een toeristische attractie bij. Tal van dagjesmensen en ook bewoners van de hoofdstad namen, veelal gewapend met fototoestellen, de afgelopen dagen de gekraakte appartementen aan de Prins Hendrikkade in hun wan delroute op. Binnen wachtten de krakers gespannen op de ontrui ming, die ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Andere arrestanten van dit weekein de zijn onder anderen: Ir John Thijm, de oud-directeur van het Planbureau en Othmar Rodgers. Rodgers was een vrij onopvallend parlementslid van de vroegere regeringscoalitie NPK. Zijn naam werd (en wordt opnieuw) ln verband gebracht met de mislukte tegencoup van Ormskerk en consor ten en dus zal hij zich nu ook net als alle andere arrestanten voor een bijzondere rechtbank moeten verantwoorden. Hoe die rechtbank er zal uit zien, is nog niet bekend. Dat er door de „zuivering" in het ambtenarenapparaat op korte ter mijn grote moeilijkheden zullen ont staan (er is in Suriname een groot gebrek aan kader, zodat de openge vallen plaatsen niet meteen kunnen worden opgevuld) wordt ook in Suri name onderkend. De hoop Is echter gevestigd op een versnelde repatrië ring van in Nederland wonende goed opgeleide Surinaamse krachten. Schroevedraaierset (A) Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boelseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai d iermotief. Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Minister Botha: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam:. Adres:- Plaats:. Postcode^. .Giro: 1®ij hebben et! lang een LONDEN/JOHANNESBURG (AFP) De Zuidafrikaanse regering kan „een discrimina tie die uitsluitend op de huidskleur is gebaseerd mo reel niet verdedigen." Dit heeft de Zuidafrikaanse mi nister van buitenlandse zaken Pik Botha gisteren verklaard in een vraaggesprek met de Britse tv-zender ITV. „Daar om ook hebben wij op ons genomen de verschillen in in komen weg te werken, daar om zijn wij bereid tot belang rijke wijzigingen in de maat schappelijke verhoudingen, de sport en de economie." „WIJ willen de raciale vernedering uit onze wetten en onze gewoonten ver wijderen, maar er is één ding dat wij niet kunnen wegnemen en dat is de wil van ons volk te leven en te overle ven volgens zijn eigen waaraen," al dus minister Botha. Met egn verwij zing naar de export van voedsel naar verscheidene (zwarte) Afrikaanse lan den stelde Botha de vraag: „Veracht een dergelijke regering de zwarten?" Verzet In Zuid-Afrika, tekent onze corres pondent in Johannesburg hierbij aan, neemt het veraet van uiterst rechts tegen mogelijke versoepelingen de apartheid steébs gewelddadiger vormen aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het kantoor van professor Jan Lombard in de univer siteit van Pretoria opgeblazen. Lom bard, economisch adviseur van pre mier P. W. Botha, had onlangs voor gesteld van de provincie Natal een multiraclale confederatie te maken met als premier een vertegenwóordi- ger van de grootste groep inwoners, de zwarten. Ook op andere terreinen is Lombard voorstander van vér strekkende wijzigingen ln het, apart- heldsbeieid. Vervolg op pagina 7 Adres: Plaats:. Postcode:. -Tel. Mijn naam is:. I Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) I Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1