Wijziging strategie VS verbaast Muskie Kiesuwkado Geknakte tanker in Rozenburg gemeerd Prinses Christina en Jorge op Salzburgs politiebureau NEEM HET ERVAN Ex-premier Arron van Suriname vrijgelaten met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Later regenkans HET WEER In deze krat Duizenden zagen transport 'Ontvoering' onschuldige plezierrit Jonge ooievaars zijn vliegrijp 'Werktheater' onderscheiden Belg overleden na zwemmen in zee Vernielzucht in kazerne Oirschot kost duizenden 'Misverstand' over parkeerkwestie BON Hierbij geefikcp als I I Lees een krant met overtuiging: TtOUW Trouw 38STE JAARGANG NR. 11014 - MAANDAG 11 AUGUSTUS 1980 Vandaag wolkenvelden en in de ochtend nog af en toe zon, maar tegen de avond van het zuidwesten uit mogelijk regen. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden, 's Middags lot matig toenemende wind uit zuid tot zuidwest. Morgen en overmoregen kans op buien. Overigens zonnige perioden. Weinig verandering m temperatuur. Morgen: zon op: 06.16 zon onder: 21.09. maan op 07.55 maan onder: 22.00 Bel 020-917711, tst 631 en uw vakantieadvertentie staat op vrijdag in onze speciale vakantierubriek (1,2 miljoen potentiële vakantiegangers kunnen 'm lezen) West-Duitsland DM 2.00 - Italiè 900 lires - Luxemburg Bfrs 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Volle agenda voor Wereldraad PAGINA 3: Miniatuur-vliegveld Texel 25 jaar PAGINA 4: Sterke start jazzfestival PAGINA 5: Iran bedreigt kerken PAGINA 7: Nederland leren zingen PAGINA 8: Atletiekstrijd op laag niveau PAGINA 9: Toernooiwinst Ajax WASHINGTON, GENÊVE (AFP, AP, DPA, Reuter) De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Edmund Muskie, wist niets van de veranderingen in de Amerikaanse atoomstra- tegie. Hij heeft het in de krant moeten lezen. De wijziging komt erop neer dat de aanvalsplan nen meer worden gericht op militaire doelen dan op steden. Tijdens Sail Amsterdam hielden zaterdag na zonsondergang 150 zeilschepen een spiegelgevecht. In plaats van kanongebulder werd het waterspel begeleid met vuurwerk. Aan boord van de ronde en platbodemjachten waren potten bengaals vuur ontstoken. Het afgelopen weekeinde bezochten ongeveer twee miljoen mensen de Amsterdamse haven. Verslag op pagina 4. Foto: Erwin verheijen Muskie zei dat over zo'n belangrijk onderwerp met hem had moeten wor den overlegd, voordat de president een beslissing had mogen nemen. De minister van buitenlandse zaken zal Carter, minister van defensie Brown en veiligheidsadviseur Brzezinski om opheldering vragen en wil weten waarom de zaak niet aan hem is voor gelegd. Een woordvoerdster van het ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard dat het departement tot voorjaar 1979 bij overleg over de nieuwe strategie werd betrokken. Muskie werd in april van dit jaar minister. De zegsvrouwe erkende dat de nucleaire doctrine formeel de zaak is van het ministerie van defensie, terwijl de president de uiteindelijke beslissing neemt. Het niet inlichten van Muskie is formeel niet onjuist. Reden van de verandering is volgens Brzezinski het vermijden van een ROTTERDAM (ANP) Na een spannende, urenlang durende tocht werd gisteravond tussen zes en zeven uur de geknakte tanker „Energy Concentration" bij de Verolme-werf in Rozen burg afgemeerd. Negen sleepboten hadden het gevaarte bege leid op de reis via het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, die door duizenden mensen werd gadegeslagen. Van een onzer verslaggevers EINDHOVEN Een negenja rige jongen uit Eindhoven, die meende getuige te zijn van een echte ontvoering, heeft de poli tie daar gisteren behoorlijk wat werk bezorgd. Er werd direct groot alarm geslagen, zoekac ties waren het gevolg en poli tiekorpsen uit de omgeving werden ingeschakeld. Uitein delijk bleek het om een on schuldig plezierritje te gaan, maar voordat de politie dat kon vaststellen, was het zes uur 's avonds. I Twee Elndhovense zusjes had- den met hun (gescheiden) va der een afspraak gemaakt. De- I ze zou hen, samen met drie I I vriendinnen, mee uit rijden ne men. De meisjes in de leef- I tijd van twaalf tot vijftien, had- J den hiervan thuis niets gezegd. De man ontmoette de meisjes op de Eschweilerhof in de wijk het Hooi, waar hij zijn dochters omhelsde. De jeugdige getuige dacht, dat de man de kinderen bij de hals greep en hen dwong in de auto plaats te nemen. Hij noteerde een deel van het num merbord, de kleur van de auto en het merk en waarschuwde daarna de ouders van één van de meisjes, die de politie alar meerden. De uitgebreide zoekactie van de politie leverde echter niets op en de vergissing kwam pas aan het licht, toen de meisjes na het autotochtje keurig wer den thuisgebracht. Vooral bij Hoek van Holland, waar de slepers de tanker gistermiddag tus sen een en twee uur lieten draaien, was een enorme menigte op de been. Om de spectaculaire sleeppartij voortgang te doen vinden was het scheepvaartverkeer op het Calandka naal en de Nieuwe Waterweg stilge legd. Het transport ging met een 'snelheid' van niet meer dan twee tot drie kilometer per uur. Tijdens de reis heeft het schip bijzon der weinig verloren van de olie die na het leegpompen nog in de tanks wa ren overgebleven. Drie oliebestrij- dings vaartuigen, waaronder de „Smal-Agt" van rijkswaterstaat, volgden het transport. Zij konden het dunne olievliesje dat zich op het wa ter vormde gemakkelijk aan. Duidelijk was te zien hoe zwaar de schade aan het schip is: alleen het dek hield het schip nog bij elkaar. Direct daaronder begon de romp te scheuren en op de waterlijn was de scheur zeker twee meter. Langszij de tanker voeren mee een ponton en twee bergingsvaartuigen die on brandbaar gas in de tanks spoten om explosieve gassen alle kans te ontne men. Tijdens de tocht was het schip zo „geballast" dat het transport inge val van een breuk zonder extra sche pen of mensen door had kunnen gaan. De negen sleepboten hadden zo vastgemaakt dat de delen ook apart versleept hadden kunnen worden. Op de werf In Rozenburg zal beslist worden of het schip gerepareerd of gesloopt zal worden. Wat de beslis sing ook wordt, in elk geval zal de tanker in twee stukken „gehakt" wor den. Of er komt een nieuw stuk tus sen. of de twee delen gaan naar de sloper. Beroep Minder dan stapvoets be woog de 'Energy Concen tration' zich voort: alle ge legenheid om de zaak goed te bekijken Van onze kunstredactie LOCARNO Op het filmfestival van Locarno is een bronzen luipaard toe gekend aan het Nederlandse „Werk theater" voor zijn gezamenlijk werk in de film „Opname" van Eric van Zuylen en Marja Kok. De grote prijs, een gouden luipaard, was bestemd voor de Italiaanse film „Maledetti vi Amero" van Maroco Tullio Giordano. Het zilveren lui paard (speciale prijs van de jury) ging naar de Amerikaanse regisseur Ro bert Gardner voor „Clarence and Angel". AMSTERDAM De Suri naamse ex-premier Henck Ar ron is in Paramaribo op vrije voeten gesteld. Arron werd in de Memre-Boekoekazerne vastgehouden op bevel van de Nationale Militaire Raad, die van hem verantwoording eis te van de besteding van over heidsgelden in de afgelopen jaren. De vrijlating werd bekendgemaakt door de correspondent van het NOS- programma Zorg en Hoop. Het Is niet bekend of Arron zijn opdracht heeft uitgevoerd. Hij was met pen en pa- De raadslieden van de kapitein en eerste stuurman van de tanker zijn in beroep gegaan tegen het vonnis van de Rotterdamse rechtbank. Donder dag veroordeelde de rechtbank de twee officieren tot vier maanden ge vangenis straf voor de fouten die zij hebben gemaakt en ten gevolge waar van de tanker bij het lossen in de Rotterdamse haven knakte. Daar door had, aldus de rechtbank, een catastrofe kunnen ontstaan. De straf is aanzienlijk zwaarder dan de eis van de officier van justitie: drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. MIDDELBURG (ANP) In het zie kenhuis te Middelburg overleed zon dag de 31-jarige Z. R. J. Victor uit Deerlijk in België. Hij had zondag middag in zee bij Domburg gezwom men. Hij was de zwemkunst niet goed machtig en is vermoedelijk onwel ge worden. APA. Jorge Guillermo (aan het stuur) en prinses Christina zaten in een Neder landse auto met het kenteken FV-92- XH. Bij aankomst in Salzburg werd de bestuurder door een politieman, die tot taak had zoveel mogelijk naar een parkeerplaats zoekende iuto's uit de propvolle binnenstad te weren, naar een parkeergarage verwezen. Jorge Guillermo weigerde deze aan wijzing op te volgen en bleef trachten de binnenstad binnen te rijden. De politieman ging daarop vóór de auto staan en opende tenslotte het portier om de sleutels van de nu midden op straat staande auto uit het contact te trekken. Jorge Guillermo weigerde zich te identificeren; na overleg van de politieman met de centrale van de verkeerspolitie werd besloten dat au- Nou jongens, wegwezen GRONINGEN (ANP) Uit het ge bouw van de technische dienst van de rijkspolitie in Groningen zijn vier to en inzittenden naar de recherche complete mobilofooninstallaties ont- moesten, vreemd. De waarde bedraagt volgens de politie ettelijke tienduizenden gul dens. De zich rustig gedragende inzittende van de auto, van wie de politieman niet wist dat zij een Nederlandse prin ses was, vroeg naar het politiebureau mee te mogen gaan. Daarop reed de auto, nog steeds bestuurd door Guil lermo zelf, naar het bureau. Daar deelde Guillermo mee dat hij de echtgenoot van de Nederlandse prin ses Christina was. Hij zei dat hij met zijn auto naar een plaats in de bin nenstad wilde, waar hij de Nederland se consul zou ontmoeten, en dat hij er niets voor voelde naar een parkeerga rage te gaan, waar hij bovendien nog parkeergeld zou moeten betalen. Dit zou hij ook tegen de politieman ge zegd hebben, maar die zou hem ten gevolge van taalproblemen niet be grepen hebben. Excuses Inmiddels was ook de Nederlandse consul, Werner Winzer, op het bureau verschenen. Zoals gezegd, werd het Incident gesloten met het aanbieden keus tussen „een atoomoorlog op gro te schaal," - een apocalyptische keuze „en onmiddellijke capitulatie". De Verenigde Staten hebben nu, aldus Carters veiligheidsadviseur in een ge sprek met de Voice of Airerica, „een grote flexibiliteit", in geval van een atoomoorlog. De mogelijkheden voor wat Brzezinski een „beperkte oorlog" noemde zijn vergroot, doordat de ra ketten gericht staan op militaire doe len en niet op grote bevolkingscentra. Volgens Carters naaste medewerker vloeit de beslissing voort uit de ver grote nauwkeurigheid van atoomwa pens, en de groei van de militaire mogelijkheden van de SowjetrUnie. Stabiliteit Brzezinski bestreed dat de nieuwe politiek de stabiliteit in de wereld verder bedreigt. Integendeel, de maatregelen .zijn bedoeld het even wicht in stand te houden en onder handelingen mogelijk te maken, ook in het geval van een crisis. De presi dent heeft nu een ruimere keus". De nieuwe wapensystemen die de VS op het ogenblik ontwikkelen de Tri dent en de MX-raketten passen naar het idee van Brzezinski in de nieuwe strategie. In Nederland is onder meer in CDA- kringen de vrees geuit dat de beleids wijziging de kans op een atoomoorlog vergroot. Gesproken werd over een „verlaging van de atoomdrempel". Proliferatie Ondertussen begint vandaag de tweede toetsing van het verdrag over de niet-verspreiding van kernwapens (het „non-proliferatieverdrag"). De laatste jaren hebben zich niet open- - lijk nieuwe kemwapenmogendheden 2jln aangediend, maar de twijfel of niet «erd' oniier veel dienstplichtigen. gaan. Deze landen beschikken over een nucleair potentieel, dat eventueel kan worden gebruikt voor de aan maak van kernwapens. De mogelijk heden daartoe zijn vergroot, door de technische ontwikkeling met snelle- kweekreactors en opwerkingsfa brieken. Kern van het verdrag is de versprei ding van kernwapens het gevaar van een atoomoorlog vergroot. De aange sloten landen verplichten zich geen kernwapens aan andere landen te le veren, noch materiaal waarmee der gelijk tuig kan worden gemaakt. Ook is overeenstemming bereikt over vei ligheidscontroles. Nederland zal de eerste dagen van de conferentie worden vertegenwoor digd door minister van buitenlandse zaken Van der Klaauw, die daartoe zijn vakantie heeft onderbroken. OIRSCHOT (ANP) In de Generaal- majoor DeRuyter van 8teveninck ka zerne in Oirschot wordt zo veel ver nield. dat er maandelijks een schade post is van tien- tot vijftienduizend gulden. Zes mensen van de onder houdsploeg hebben er een volle dag taak aan om de vernielingen te her stellen. aangediend, maar de twijfel landen zich in het geheim atoomwa pens verschaffen bestaat nog steeds. Tot het non-proliferatieverdrag zijn inmiddels 144 landen toegetreden. Het zijn vertegenwoordigers van 60 van die landen die in Genève bijeen komen voor de toetsingsconferentie, die vier weken zal duren. Van de vijf erkende atoommogendhe- den zijn de VS, de Sowjet-Unie en Groot-Brittannië toegetreden tot het verdrag, in tegenstelling tot Frank rijk en China. Potentiële bezitters van kernwapens als India. Pakistan. Zuid-Afrika, Israël, Brazilië, Argenti nië, Egypte en Libië zijn evenmin tot ratificatie van het akkoord overge- De militairen hebben geen bepaalde voorkeur om hun vernielzucht bot te vieren. Jonge boompjes worden afge broken, asbakjes van de muur ge schroefd, schakelaars verdwijnen, lei dingen worden stukgetrokken, was tafels moeten het ontgelden, ruiten sneuvelen, plafondplaten worden ver nield en douchekoppen meege nomen. De dader is altijd spoorloos, maar wel staat vast, dat alcoholgebruik een rol speelt bij deze vernielingen. Die zijn namelijk het grootst rondom de bars van de onderdelen, die te vinden zijn in vrijwel elk legeringsgebouw. pier opgesloten, met de mededeling dat hij pas weer zou worden vrijgela ten als hij alle overheidsgelden tot op de laatste cent zou hebben verant woord. Ook is niet bekend of er straf vervolging tegen hem zal worden in gesteld. Premier Chin A Sen had al eerder opdracht gegeven het huisar rest van Arron op te heffen en hem met rust te laten. De militaire raad trok zich toen van dat besluit echter niets aan. De Nederlander Krol en de Surina mer Kasantaroeno zullen waarschijn lijk pas in oktober voor de rechter komen. Beiden worden ervan ver dacht betrokken te zijn geweest bij de plannen voor een tegencoup, die een einde had moeten maken aan de Nationale Militaire raad. SALZBURG (ANP) Prinses Christina en haar man Jorge Guillermo zijn in de Oostenrijkse stad Salzburg na een conflict met een politieman over een parkeerkwestie naar het politiebureau gebracht. Het conflict was een gevolg van een misverstand, dat veroorzaakt werd door taalproblemen. Nadat het misverstand op het politiebureau opgehelderd was, werden van beide zijden verontschuldigingen aangeboden, aldus het Oostenrijkse persbureau Schroevedraaiersel (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaicr in één Handgreepje met omslagmechumek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder lëgger of voor de sier. Boetseerset (B) Boetsecrklci met verf in .1 kleuren en penseeltje Wordt zonder XTN men ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. van excuses van beide kanten. De politie verontschuldigde zich voor „eventueel fout optreden" van de po litieman en prinses Christina en haar man verklaarden „de kennelijke mis verstanden" te betreuren. De prinses en haar man verzochten de Salzburg- se politieleiding niets aan journalis ten mee te delen, maar toen er toch iets uitlekte besloot de politie na overleg met het Oostenrijkse ministe rie van binnenlandse zaken medede lingen te doen. De politieleiding behoudt zich voor, zo verklaarde zij, om tegen de betrok ken politieman disciplinaire maatre gelen te nemen. De man zou al vaker „moeilijkheden" gehad hebben. De rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag beperkte zich tot de mededeling dat de prinses en haar man niet als leden van het koninklijk huis kunnen wor den beschouwd. nieuwe Trouw-abonnee Naam:. Adres:_ Postcode:. Plaats: Mijn naam is:. Adres: Plaats: .Giro-.. Postcode:. -Tel.: Ik kies voor kado DA DB OC OD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1