Russen en VS op weg naar kernstopverdrag Krakers gaan niet in op ontruimingsvonnis Beleid Kïesuwkado Opnieuw conflict De Klokkenberg Overeenstemming over inspectie ter plaatse Contact met Duitsland over werk koppelbazen met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon HET WEER Het congres der machtelozen Toen de wereld nog leeg was Geen vlag VS in Moskou Flats Prins Hendrikkade verder gebarricadeerd Egypte dreigt met breuk in vredesoverleg Honderd miljoen schade voor boeren na regen GARAGE GRUNO B.V Oudste kraker Trouw Stijlvol Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 11006 VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1980 Eerst nog enkele mistbanken overigens zonnige perioden. Later op de dag mogelijk een ragen of onweersbui. Middagtemperaturen ongeveer 24 graden. Matige wind uit zuidoost tot zuid ongeveer windkracht 4 Morgen en overmorgen. Zonnige perioden en kans op een regen of onweersbui. Vrij warm. Zon op: 06.00 onder: 21.27 Maan op: maan onder 13.09 WEST-OUITSLAND DM 2.00 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG 8FRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Fedde Schurer zette wekker op aanrecht PAGINA 3: Film rondom Franz Joseph Strauss PAGINA 5: PAGINA 7: Polen dwingen hervormingen af PAGINA SPORT: Mensen ln de sport PAGINA ECONOMIE: Meer belangstelling voor koophuizen PODIUM: PAGINA SERVICE: Toerisme, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programme'e. GENÊVE (AP) De Verenigde Staten, de Sowjet- Unie en Groot-Brittannlé hebben in principe over eenstemming bereikt over essentiële onderdelen van een verdrag tot stopzetten van alle kern proeven. Daaronder valt het systeem van toezicht op de naleving ervan, dat jarenlang een breekpunt Inde onderhandelingen Is geweest. Een van de legale bewoners, J. Kort, met actievoerders voor het gerechtsgebouw Foto Uurf O Ka» De drie mogendheden rapporteerden gisteren aan de Ontwapeningsconfe rentie van de Verenigde Naties ln Oenève dat hun onderhandelingen „ver" waren voortgeschreden op de weg naar succesvolle afsluiting. In de kwestie van het toezich la volgens het rapport „belangrijk pionierswerk ver richt". hoewel het opstellen van de gedetailleerde maatregelen nog „be werkelijk" zal zijn. Een belangrijk punt is de inspectie ter plaatse, wanneer door selsmogra- fen op afstand een aardschok is gere gistreerd die er „verdacht" uitziet. De Russen hebben dit altijd geweigerd, omdat zij ln het toelaten van buiten landse Inspecteurs een bedreiging van hun nationale veiligheid zagen. Amerika was net zo vasthoudend over de noodzaak van inspectie ter palatse. Men ls het er nu over eens dat elke verdenkende partij om een inspectie kan verzoeken. Wanneer de andere partij dit verzoek weigert, zal dat „onder opgaaf van redenen" moe ten gebeuren. De Russen hebben dus Van onze sportredactie MOSKOU De vlag van Los Angeles wappert zondagavond ,op de sluitingsceremonie van de 22e Olympische Zomerspelen ln Moskou. Met het, ook door de Russen aanvaardde compromis kan het intematonaal Olym pisch Comité het begin van een nieuwe Olympiade toch volgens het protocol Inluiden. Normaal wordt ter aankondiging van de volgende Spelen (over vier Jaar in Los Angeles) op de slultlngs- bljeenkomst de vlag van het or ganiserende land gehesen. Presi dent Carter heeft zich daar ln verband met de boycot van de Moskouse Spelen schriftelijk te gen gekant. Ook het Amerikaan se volkslied zal niet door het Lenlnstadlon schallen. In plaats daarvan speelt het orkest de Olympische hymne. Het IOC werd nauwelijks voor het blok gezet, omdat de Spelen reglementair door een stad wor den georganiseerd. In de Ver enigde Staten geldt bovendien de bepaling, dat de financiële steun niet uit het Witte Huls, maar van de staat komt, waarin de organiserende stad Ugt. In dit geval Callfornlë. Volgens Moni que Berlloux, de directeur van het IOC, ls zelfs daarvan geen sprake. „De Olympische Spelen van Los Angeles zijn een privé- ondernemlng, die met geld van sponsors worden gekostlgd. Van de Verenigde Staten hebben we de verzekering gekregen, dat aan alle deelnemende landen visa worden uitgereikt" Wat betreft het ceremonieel van de overdracht van de Olympi sche Spelen aan Los Angeles ziet het programma er als volgt uit: na het spelen van het Griekse volkslied, wordt, onder het uit voeren van de nationale hymne, de Sowjetrussische vlag gestre ken. Daarna wordt de inmiddels naar Moskou overgebrachte vlag van Los Angeles gehesen. Het Olympische lied zal daarbij ten gehore worden gebracht. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De krakers van de 47 appartementen aan de Prins Hendrikkade ln Amsterdam zijn niet van plan gehoor te geven aan het bevel van de president van de rechtbank het complex te ontruimen. Al voor het uitspreken van het vonnis waren zij bezig de koopflats te barricaderen om een gewelddadige uitzetting te verhinderen. hun absolute afwijzing laten varen, waartegenover de Amerikanen ge noegen nemen met een moreel druk middel als laatste stok achter de deur, ln plaats van een verdragsrech telijke verplichting, inspecteurs toe te laten. Moratorium De drie landen zijn het verder eens geworden over een tijdelijke stopzet ting van kernexplosie voor vreedza me doeleinden, terwijl een aaprt ver drag hierover wordt voorbereid. Vol gens een neutrale ontwapeningsdes- kundige „lijken de Sowjets hier iets te hebben ingeleverd". Amerika zag in het begin van de Jaren zeventig af van het idee om met civiele kernex plosies aardgas te winnen of bergen te verzetten, vanwege de consequen ties voor het milieu. Maar uit de plaats van een flink aantal Russische kernexplosies, bulten de bekende proefterrelnen, blijkt dat de Sowjet- Unle deze technieken wel gebruikt. Volgens conferentiekringen ls nog geen overeenstemming bereikt ove aantal en plaatsing van de meetappa ratuur die elk land op zijn grondge bied zou moeten opstellen. De gege vens die deze „zwarte dozen" registre ren over aardschokken en eradloac- tlef neerslag zouden volgens het ver drag Internationaal moeten worden uitgewisseld. Overigens registreerden de selsmo- gragen van het KNMI 1 De Bilt en van het Zweedse station Hagfors gister ochtend een ondergrondse kernproef ln het gebied van Semipalatlnsk, ln het noorden van de Sowjet-republlek Kazachstan. De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. W. J. Borgerhoff Mul der, deed gisteren uitspraak ln het kort geding dat de vier legale bewo ners en de eigenaresse van de 47 gekraakte appartementen, Hulzen- bouw Amstelveen bv, hadden aange spannen. HIJ gelastte de ontruiming van de flats binnen veertien dagen na betekening van het vonnis. Verwacht wordt dat dat vandaag zal gebeuren. Mochten de illegale bewoners zich tegen de ontruiming verzetten, dan zijn de eisers gerechtigd een beroep te doen op de sterke arm. De krakers hebben gisteren kort na de uitspraak verklaard de apparte menten niet te zullen verlaten. De laatste dagen hebben zij volgens de politie en de legale bewoners gewerkt aan versterking van de barricaden in het complex. ZIJ verklaarden gisteren dat de gevolgen van een eventueel gewelddadig treffen tussen hen en de politie voor rekening van het gemeen tebestuur zal zijn. Vordering ming van de gekraakte flats. ZIJ wil len dat de gemeente die vordert en aan de krakers verhuurt tegen een redelijk bedrag. De 47 flats stonden tot de kraakactie ln april dit Jaar sinds november 1978 leeg. In een gisteren verstuurde open brief aan B. en W. van Amsterdam vragen zij opnieuw om een gesprek over een mogelijke vordering. Een woordvoer der van de gemeente wilde gisteren niet Ingaan op het vonnis. Burge meester Polak ls maandag terug van vakantie. De eis van de krakers wordt onder steund door de werkgroep Sociale Advocatuur, waarin de advocatencol- lectleven en enkele advocatenkanto ren vertegenwoordigd zijn. ZIJ heeft het Amsterdamse college van B en W gewezen op de mogelijkheid om op grond van de Woonruimteweg 1947 ook leegstaande luxe-appartementen te vorderen, aangezien de waarde van deze flats meestal beneden de koop prijsgrens van 260.000 gulden en de huurprijsgrens van 570 gulden zou liggen. van een vastgestelde termijn zouden de woningen eventueel alsnog ver kocht kunnen worden. Enkele van de ruim zestig illegale bewoners van de Prins Hendrikkade wilden gisteren niet ingaan op de verklaring van de Amsterdamse poli tie dat zij betrokken zouden zijn bij omvangrijke diefstallen van bouw materialen. Politiemensen hadden woensdagnacht gezien dat circa twin tig mensen vanuit een vrachtauto las- apparatuur. rijplaten. IJzeren staven en gereedschap het gekraakte com plex binnendroegen. Woensdagmorgen trof de politie de zelfde (gehuurde) auto aan bij een bouwkeet ln de Bijlmermeer. Volgens hoofdinspecteur Visser, chef van het Bureau Bijlmer, was de wagen ge deeltelijk geladen met onder meer IJzeren balken, lasapparatuur, boren, en betonscharen. Er was verder nie mand ln de buurt te bekennen. Later op die dag meldden twee vrou wen de politie dat de door hen ge huurde vrachtwagen was gestolen. Toen bleek dat het de door de politie Al enige tijd zouden zij vergeefs heb ben geprobeerd burgemeester Polak te spreken te krijgen over de bestem- De werkgroep geeft het college ook ln Vervolg op pagina 13 overweging om te vorderen voor tij- delljke huurders. Na het verstrijken Ons commentaar staat op pag. 5 Vervolg op pagina 7 STADSKANAAL De afgelopen re genperiode heeft zeker voor honderd miljoen gulden schade toegebracht aan de landbouwgewassen ln de Oostgroningse en Drentse veenkolo niën. Dit ls gisteren verklaard door voorzitter A. J. Brouwer van de regio nale CBTB-afdeling, na een oriënta- tiebezoek aan enkele delen van het gebied. Sommige boeren moeten er rekening mee houden dat ze rond de zestig procent van hun bieten- en aardappe loogst kwijt zijn. ATHENE (AP) Een jonge man heeft gisteravond in de Griekse hoofdstad Athene het vuur geopend op drie inzittenden van een auto van de Turkse ambassade en daarbij een man gedood en twee vrouwen ernstig gewond Van een onzer verslaggevers BREDA Ruim twee maan den nadat prof. dr. J. M. Oreep zijn bemiddelingspo ging in een hevig conflict zag bekroond, zijn er opnieuw moeilijkheden ontstaan bin nen het hartchlrurglsch cen trum De Klokkenberg ln Breda. De problemen spelen zich al op het medische en Intermenselijke vlak en hebben er voorlopig toe geleld, dat hartchirurg dr. P. J. van der Schaar de toegang tot de kliniek ls ontzegd. Hij ls geschorst door waarnemend directeur O. Brom en het bestuur na een hoog oplopende ruzie met mana ger Van Dijk. Prof. Greep had hem van buitenaf aangetrokken om op het organisatorische vlak orde op zaken te stellea De hartoperaties zullen vooralsnog worden voortgezet door dr. 8chaep- kens van Riemst, die lid is van het toezichthoudend team. Dit team ls op Initiatief van bemiddelaar Oreep in gesteld om de spelregels te kunnen bewaken, die waren opgesteld om het conflict van destijds, dat zo'n acht weken duurde, té bezweren. Alle chi rurgen, anesteslsten en cardiologen moesten die ondertekenen, wilden ze weer aan de slag kunnen gaan. Het ging om zo'n zeven geboden, waaraan ze zich dienden te houden en bij over treding kon ontslag volgen. Het was toen voor dr. Van der 8chaar zijn laatste kans om nog ln Nederland als hartchirurg te kunnen werken, maar kennelijk niet voor lang, gelet op de huidige schorsing. Spreekverbod ADVERTENTIE FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor. Hoewel voor leder staflid naar bulten toe een spreekverbod geldt, dat de Limburgse hoogleraar Greep nog tij dens zijn bemiddelingsperiode had opgelegd, zou de spanning de afgelo pen maanden te snijden zijn geweest. Tegenstanders van Van der Schaar zouden bewust een sfeer hebben ge schapen, waarin voor de hartchirurg nauwelijks meer te werken viel. Dat en het feit dat het aantal hartopera ties ls teruggebracht van twee tot drie per dag naar twee tot drie per week zou voor Van der Schaar moei lijk te verteren zijn. Hij vreest zijn vaardigheden als chirurg kwijt te ra ken bij dit lage aantal en dat was dan ook de reden dat hij ln zijn vakantie naar Houston wilde om daar bij wijze van oefening een groot aantal opera ties te verrichten. Nederlands oudste kraker is de 82-Jarlge Hannes van Teers, die met hnlp van een wethouder in Tiel een huisje heeft gekraakt. De gemeente gaat intussen op soek naar een geschikte bejaar denwoning. Tot die is gevonden mag Van Teers in het kraak pand blijven wonen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAO De loontechnische dienst wil samen met de Duitse justitie gaan bekijken, hoe koppelbazen kunnen wor den gepakt die in Nederland mensen ronselen voor zwart werk in Duitsland. Al geruime tijd werven koppelbazen ln Nederland mensen, zowel Neder landers als buitenlanders, die dan ln kantoortjes vlak over de Duitse grens aan zwart werk in Duitsland worden geholpen. Volgens een woordvoerder heeft het ministerie van sociale za ken, waaronder de loontechnische dienst valt, geen flauw Idee over de aantallen mensen om wie het gaat Bewijs Een probleem bij het vervolgen van koppelbazen ls, dat het bewijs Juri disch vaak moeilijk rond ls te krijgen, aldus de woordvoerder. In Nederland mag Je zonder vergunning geen ar beidskrachten ter beschikking stel len, maar mensen aanspreken en werk aanbieden is niet verboden. Het uitlenen gebeurt ln Duitsland en dan nog vaak ln onduidelijke kan toortjes. die weer leeg blijken te zijn als de politie voor de deur staat. Even later blijkt er dan weer een duister BV'tJe te zijn opgericht, waar dezelf de man ln blijkt te zitten. Dan kun Je weer van voren aan beginnen, aldus de woordvoerder. Niettemin zal toch, mede naar aanleiding van publicaties ln Trouw, ln samenwerking met de Duitse politie worden bekeken wat er tegen te doen valt. Ons commentaar staat op pag. 5 CAIRO (AFP, AP, Reuter) Egypte overweegt serieus de vredesbespre kingen met Israél te staken als gevolg van de Israëlische beslissing van Je ruzalem een „eeuwige en ondeelbare" hoofdstad te maken. De woensdag door het Israëlisch parlement aange nomen wet heeft tot scherpe veroor delingen geleid ln de hele wereld. President Sadat van Egypte zal mor gen zijn officiële standpunt over het Israëlische besluit van woensdag be kend maken. Hij liet gisteren slechts doorschemeren dat de omstreden Je- ruzalemwet een ernstig obstakel vormde voor de voortzetting van de vredesbesprekingen. Volgens woord voerders van het Egyptische ministe rie van buitenlandse zaken wordt ook overwogen om de Egyptische ambas sadeur ln Israël terug te roepen en de voor de volgende week geplande be sprekingen over autonomie voor de Palestljnen ln ieder geval een tijdje uit te stellen. Olympische Spelen die al afgelopen zijn, kun je niet meer boycotten. Met die vlekkeloze logica gaat de Amerikaanse post alsnog de Olympische Postzegels het loket uit werken, die in de kluis lagen te verpleteren. Het land der onbegrensde mogelijkheden Daarbij speelt ook nog mee. dat manager Van Dijk be paalde toezeggingen aan verpleeg kundigen zou hebben gedaan die ach teraf niet werden waargemaakt. Hartchirurg Van der Schaar wilde daar begin deze week opheldering over hebben en eiste dat hij voortaan bij dergelijke besprekingen aanwezig kon zijn, hetgeen niet werd ingewil ligd. Prof. dr. J. M. Oreep zei gisteravond voor de televisie, dat zowel het be stuur van de Klokkenberg als de nu geschorste hartchirurg dr. P. J. van der Schaar, akkoord zijn gegaan met de nieuwe bemiddelingspoging van zijn kant. „Daarmee zal Ik na 15 au gustus beginnen, want ik maak eerst mijn vakantie af," aldus de voorzitter van het toezichthoudend team. Hij voegde eraan toe, dat het wel steeds moeilijker wordt, maar nog niet on mogelijk. Wat Van der Schaar betreft merkte bemiddelaar Oreep op, dat deze in de kwestie met de manager duidelijk over de schreef is gegaan en dat hij zich niet op deze manier met wel of niet gedane toezeggingen had mogen bemoeien. Boetseeisel (A) Boeiseerklei mei verf in 3 kleuren cn penseeltje Word! zonder oven ovenhard Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve draaier in ééri. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermonef Als ondei legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zachl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw. hei ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: tostcode en plaatsGiro: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkoning van 7.50 Kado-naar keuze QA. DB DL DD (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformalie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1