Dijkdoorbraak bij Herwijnen Zoetemelk-dag in Parijs 'Iran achter aanslag op Bakhtiar' Israël wacht atoomwapens Irak niet af Kiesuwkado i Bonn wil besluit over kernraketten tti deze krant me»Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Opklaringen l!mWdd:l Trouw Oogst gedeeltelijk verwoest Nieuw beroep op Nederland en België Mysterieus ongeval met MIG-jager Vliegtuigje landt en start op weg Thuislanden tegen plannen van Botha Hof VS verbiedt registratie van dienstplichtigen Drie kapellen in één rit BON Lees een krant met omtatgiiig: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG. NR 10996 MAANDAG 21 JULI 1980. Opklaringen en nog slechts een enkele bui Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden Noordwestenwind, aan de kust en op hel IJsselmeer hard (windkracht 7). in het binnenland vrij krachtig (windkracht 5), later op de dag geleidelijk afnemend. Morgen en overmorgen eerst enkele opklaringen, maar later weer kans op regen Geleidelijk hogere temperaturen Morgen zon op 05.55 zon onder 21 44 Maan op 16 36. maan onder 01 46 Deze krant verhuis! met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn het nieuwe adres. WEST-OurrSLANO DM 200 - ITAllE LIRE 900 - LUXEMBURG BERS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze verslaggevers HERWIJNEN Een dijkdoorbraak bij Herwijnen, bij Gorkum, heeft gistermorgen vroeg binnen twee uur de uiterwaarde onder water gezet. Door de hoge waterstand in de Waal werd een gat van ongeveer tien meter in de zomerdijk geslagen. Koeien en paarden konden, met behulp van de brandweer, ternauwernood in veiligheid worden gebracht. Voor wat schapen, lammetjes en konij nen kwam de hulp te laat. De doorbraak van de zomerdijk, die in het voorjaar nog opgeknapt en verstevigd was. heeft behalve de veehouders ook de landbou wers grote financiële schade be rokkend. De oogst van de mais, waarmee enkele akkers op de ui terwaard waren ingezaaid, moet 1 als verloren worden beschouwd. Een van de landbouwers heeft daardoor een schade van min stens tienduizend gulden. Ook in de Maas in het zuiden van Limburg is de waterstand zo ge stegen. dat de uiterwaarden in de omgeving onder dreigen te lopen. De rijkspolitie in Roermond heeft de boeren gistermiddag gewaar schuwd daarmee, met het oog op hun vee. rekening te houden. Ook de beheerders van jachthavens worden op de hoge waterstand ge- wezen. Vervolg op pagina 3 Het water had vrij baan, nadat in de zomerdijk bij Herwijnen een tien meter groot gat was geslagen. ROME (AP. Reuter. AFP) Een mysterieus ongeluk met een Russi sche MIG-23-straaljager heeft in Ita lië veel beroering gebracht. Direct nadat het vliegtuig tegen een berg in Zuid-Italië vloog werd door de politie een cordon rondom het gebied ge legd. Omdat de MIG in de nabijheid van een moderne NAVO-radio-installatie vloog, werd aanvankelijk gedacht aan spionage-activiteiten. Maar na- ITUTTGART (Reuter) De Westduitse minister van defen- it Hans Apel heeft zaterdag verklaard dat Nederland en ielgië moeten instemmen met de plaatsing op hun grondge- lied van kernraketten voor de middellange afstand foor de Zudduitse radio zei minister ipel: We moeten het onze Beneiux- uurlanden goed duidelijk maken at de NAVO een organisatie is waar- „niet zoiets kan bestaan als een dmaatschap met onderling verschil- nde rechten en verantwoordelijkhe id Dit betekent dat wij hun instem- op het geschikte tijdstip ver waten. In België moet dit akkoord inkomende paar maanden worden gegeven en in het geval van Neder landals de periode die de Nederlan dera voor nadere overweging hebben vastgesteld in 1981 afloopt" Vorige week had de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt te- jen de Luxemburgse premier Werner lezegd dat aarzelende landen einde- ijlt eens een besluit moeten nemen mr de plaatsing van de kruisraket- tn voor de middellange afstand, toner zei daarop dat Schmidt daar- nee België en Nederland bedoelde. k Belgische minister van buiten- andse zaken Nothomb verklaarde laarop dat zijn land na het zomerre- tos moet beslissen over de plaatsing an de 48 raketten. In Den Haag werd lie zinsnede van Schmidt alleen van oepassing op België geacht, omdat federland immers geen aarzelende louding heeft, maar besloten heeft Eind volgend jaar over deze kwestie e beslissen. De uitspraken van Apel tunnen erop wijzen dat Schmidt ook federland op het oog heeft. Inderhandelingen Minister Apel zei verder dat mogelij ke onderhandelingen met de Sowjet- BROUWERSHAVEN (ANP» Een Belgisch sportvliegtuigje heeft zaterdagmiddag een noodlanding gemaakt op de weg tussen Brouwershaven en Serooskerke. Het toestel, dat op weg was vari Kopenhagen naar Gent. had geen brandstof meer De piloot, tevens eige naar, van de Piper Archer H. een inwoner van het Belgische Brugge, had vier passagiers aan boord. Een paar uur na de landing steeg het vliegtuigje zaterdagavond weer op.' De weg waarop het toestel eerder was geland, werd als startbaan gebruikt Unie over beperking van het aantal raketten voor de middellange afstand in Europa alleen kunnen slagen als alle NAVO-leden duidelijk laten zien dat zij als een geheel achter het raket- tenbesluit staan. Als het overleg met de Russen mocht mislukken, dan moeten alle NAVO-leden bereid zijn de Amerikaanse wapens te aanvaar den om het strategisch evenwicht te herstellen, aldus de Westduitse mi nister van defensie. JOHANNESBURG (Reuter) De lei ders van de thuislanden in Zuid-Afri- ka hebben premier Botha's plannen om de zwarten een afzonderlijke raad te geven van de hand gewezen en gevraagd om één staatsburgerschap voor alle Zuidafrikanen. De leider van de zes zwarte thuislan den verklaarden verder na hun bij eenkomst in Johannesburg, dat zij zouden vragen om een spoedbijeen- komst met Botha, om een Zuidafri- kaanse grondwet op te stellen die voor allen aanvaardbaar is. WASHINGTON (DPA) Een Ameri kaans federaal hof van beroep heeft de registratie van vier miljoen dienst plichtigen die vandaag zou beginnen verboden. Volgens het hof is de wet die de registratie regelt in strijd met de grondwet omdat vrouwen worden uitgesloten. Algemeen wordt ver wacht dat het Amerikaanse ministe rie van justitie tegen de uitspraak in beroep zal gaan bij het hooggerechts hof. President Carter had tot registratie van dienstplichtigen besloten na de Russische inval in Afghanistan. Met enige schroom omhelst premier Van Agi de Nederlandse Tourwinnaar Joop Zoetemelk. Links burgemeester Chirac van Parijs. Van onze sportredactie PARIJS Naar schatting enkele tienduizenden Nederlanders heb ben gistermiddag op de Champs Elysées de intocht van Tour de France winnaar Joop Zoetemelk gevierd. Op het erepodium zat mi nister-president Dries van Agt die Zoetemelk later verraste met imi tatie accolade, nadat de Parijse burgemeester Jacques Chirac de Tour-winnaar reeds had gekust. De intocht van de Tour werd in de Franse hoofdstad een Nederlands feest, compleet met Hollands weer. De toeschouwers die reeds vroeg achter de dranghekken stonden moesten vele regenbuien. een harde wind en lage temperatu ren trotseren om een glimp van de coureurs op te vangen. De Neder landers, sommigen op klompen, sommigen vreemd uitgedost en dikwijls met spandoeken, vorm den een attractie voor de Fransen die niets hadden om over te jui chen. Nadat Zoetemelk aan de hand van een enthousiaste Gerrie Knete- mann over de finish was gegaan, hadden de in allerlijl opgeroepen extra politietroepen de handen vol om de Nederlanders op een afstand van het ereschavot te hou den, zodat de huldiging tenminste nog een beetje volgens de regels kon geschieden. Later op de avond verscheen de Tourwinnaar in gezelschap van zijn ploeggeno ten en burgervader Chirac nog even op de trappen van het stad huis. Daar hadden zich enkele honderden Nederlanders verza meld die Zoetemelk opnieuw toe juichten. Vandaag beginnen Joop Zoete melk en een reeks andere beken den van de Tour de France aan een serie criteriums door Neder land. Meer over de Tour. maar ook over de Olympische Spelen en andere sportevenementen op de sportpa gina's. PARIJS, TEHERAN (Reuter, AFP, UPI) Iraanse autoritei ten zaten rechtstreeks achter de mislukte aanslag op oud premier van Iran, Sjahpoer Bakhtiar, die momenteel in bal lingschap in Parijs woont. De leider van de groep die de aanslag uitvoerde, heeft gezegd dat hij en zijn medestanders door Iraanse autoriteiten naar Parijs waren gezonden. leiding heeft bij het onderzoek, wei gerde de aan Naccache toegeschre ven uitlatingen té bevestigen of te ontkennen. Van die kant hadden zij ook wapens en geld ontvangen, aldus werd giste ren gezegd in kringen die nauw bij het onderzoek naar de moordaanslag zijn betrokken. De leider van de aanvallers, de 29- jarige Anis Naccache. bijgenaamd ..Aboe Mazen", is volgens de politie een Libanese christen. Vier van de vijf leden van de groep zijn Arabieren en de vijfde een Iraniër. Bij de aan slag kwamen een Franse politieman en een vrouw om het leven, terwijl vier mensen, onder wie een van de aanvallers, werden gewond. Naccache kon of wilde niet zeggen wie in Iran opdracht voor de aanslag had gegeven De officier van justitie in Nanterre. Bernard Hatoux. die de Mislukking Naccache zou hebben gezegd dat hij en zijn kompanen vanuit verschillen de hoofdsteden naar Parijs waren ge komen en elkaar een dag voor de aanslag ontmoetten om de laatste instructies door te nemen. De aanslag mislukte omdat de zoon van Bakhti ar de deur van het appartement van de oud-premier, pas opende nadat hij er de veiligheidsketting op had ge daan. De regen van kogels die de overval lers daarna afvuurden, ketsten af op de zware stalen plaat waarmee de deur was verstrekt. Of de Iraanse autoriteiten nu wel of niet opdracht hebben gegeven tot de moordaan slag. in ieder geval toonde de spreek buis van de Islamitische Republi keinse Partij, het dagblad „de Islami tische Republiek" zich ingenomen met de aanslag Op de voorpagina liet de krant zaterdag weten dat „het nieuws over de aanslag op het huis van Bakhtiar vreugde heeft gebracht bij miljoenen Iraanse moslems, die hopen dat de agenten van het imperi alisme en vazn het bewind van de ex- sjah zonder eer zullen sterven'De krant leverde kritiek op de Franse politie, die „gewelddadig was opge treden en volgens de krant waren de daders gemarteld om inlichtingen los te krijgen De krant wis voorts te melden dat naast Bakhtiar ook Frankrijk betrok ken is geweest bij het complot tegen de Iraanse regering, dat twee weken geleden werd ontdekt. De Iraanse minister van buitenlandse zaken. Sadegh Ghotbzadeh, die op Van onze correspondent JERUZALEM Israël maakt zich ernstig bezorgd over de Frans-Iraakse samenwerking op het gebied van de kerntech nologie. Volgens de Israëlische regering vergroot deze samen werking de instabiliteit in het Midden-Oosten en kan Israël niet stilzwijgend toezien hoe Irak in staat wordt gesteld kernwapens te vervaardigen. dat het lichaam van de piloot was geïdentificeerd en de wrakstukken 'waren onderzocht kwamen de Itali aanse autoriteiten tot andere ge dachten. Waarschijnlijk ging het om een ont vluchting van een Libiër. De MIG-23 was niet uitgerust voor spionagedoel- einden en had niet voldoende brand stof aan boord om terug te kunnen vliegen naar een Libische vliegbasis. Sinds de stichting van de Joodse staat heeft Israël er altijd voor weten te zorgen dat het een tactisch militair overwicht op de Arabieren bezat. Maar Israëlische regeringsfunctiona rissen hullen zich in stilzwijgen als zij worden gevraagd of Israël in het bezit is van kernwapens. Wel zeggen zij dat Israël nooit het eerste land zal zijn dat gebruik zal maken van kernwa pens in een oorlog in het Midden- Oosten. Israël dreigt door het Iraakse kern energie-programma zijn tactische mi litaire overwicht te verliezen. De Is raëlische staatssecretaris van defen sie. Mordechai Zippori, waarschuwde onlangs dat zijn land misschien ge dwongen zal worden niet-diplomatie- ke stappen te ondernemen om de ontwikkeling van de Iraakse atoom bom te voorkomen. Westerse diplomaten in Israël zijn al zo ver dat ze zich niet meer afvragen óf Israël zal handelen tegen een mo gelijke Iraakse bom, maar wannéér het zal handelen. De vraag is dan of de Israëliërs het materieel van het kernenergieprogramma nog voor de aflevering in Frankrijk zullen vernie tigen óf er een actie la Entebbe in Irak zelf aan zullen wagen De westerse diplomaten achten de Israëlische vrees voor het Iraakse kernenergie-programma „begrijpe lijk" in het licht van de toenemende spanningen in Libanon waar een bur geroorlog op het punt staat uit te breken en in het licht van de impasse in het Israëlisch-Egyptische vredes overleg. Maar zij voegen er aan toe dat de gevolgen van Israëlische acties „niet zijn te overzien". Meer nieuws op pag. 4. BOEDAPEST de persdienst van de Hongaarse raad van kerken heeft bekendgemaakt, dat de Hongaarse monumentenzorg een belangrijk be drag beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie van de Grote Kerk van Debrecen. Dit jaar nog zal het dak gerenoveerd worden. Daarna volgen allereerst de buitenmuren. PAGINA 2 PAGINA 3 'Alcoholcontrole is te duur' PAGINA 4 Veel zienswijzen in textielstromingen PAGINA 5 Buurlanden doorbreken strategie Zuid-Afrika PAGINA 7 Op de valreep met Fransen verzoend Pagina service: Rubriek mode, strips, feuilleton, puzzei. radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. Schnoevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotiet. Als onderlègger ol' voor de sier. Boetseersct (BI Boelseerklei met ver!' in .1 kle penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren doorreis in Parijs verbleef, heeft ver zekerd dat de machthebbers in Tehe ran niets met de aanslag te maken hebben. Hetgeen hem door radio-Te- heran weer niet in dank werd afgeno men. De radio verweet hem „de daad van zijn broeders niet de nodige eer te geven." Parlement Het Iraanse parlement is gisteren ein delijk officieel zijn werkzaamheden begonnen met de verkiezing van een voorzitter. Ayatollah Hasjemi Raf- sandjani, leider van de Islamitische Republikeinse Partij, won met groot machtsvertoon. Hij kreeg 146 van de 196 stemmen, waarmee duidelijk wordt hoe groot de gTeep van de islamitische geestelijkheid op het parlement is. De afgevaardigden moeten nu beginnen met de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars, die al bijna negen maanden worden vastge houden. Verder moet er een eerste minister worden aangewezen. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam:. Adres:_ Plaats:. Postcode:. -Giro: Mijn naam is:_ Adres: Plaals: Postcode.. .Tel.: Ik kies voor kado DA QB DC CDD (aankruisen svp.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1