Aanslag Bakhtiar mislukt Kiesuwkado Demonstratie vrouwen in Kopenhagen uiteengeslagen Reagan vraagt om nationale kruistocht X NICARAGUA -Jrood twee cent duurder i met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt en regen HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speci.aalzaken Munten 1980 geen cent me'ér waard Tweetaligheid hoeft geen nadeel te zijn De Iraanse revolutie kraakt alom Iraanse oud-premier 'ter dood veroordeeld' België verlaagt «11 benzineprijs randbommen en ïerregen voor Iritse premier Itrandtenthouders oelen zich in Ie steek gelaten Koeien leveren warmte voor huis Voor sterkere VS Rotterdam mag nog niet optreden tegen woning-speculatie :'M f'V BON Lees een krant met overtuiging: TtOUW Trouw H 38STE JAARGANG, NR. 10995 ZATERDAG 19 JULI 1980 Veel bewolking en perioden mei regen. Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden. Matige zuidwesen wind kracht vier. aan de kust en op het. IJsselmeer krachtig windkracht zes. Morgen en overmorgen: Perioden met regen of buien, later meer zon. Weinig verandering in temperatuur. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat, 461. Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoodersplein 14 w WEST-DUITSLAND DM 2.00 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 17 PAGINA 11 PAGINA 13 PAGINA 15 t EN HAAG(ANP) Het brood wordt maandag twee cent duurder. De ijsverhoging vloeit voort uit de loonkostenstijging per 1 juli en de stijging ji de overige kosten, uitgezonderd de grondstoffen. De maximum brood- ijzen die gelden bij levering door de producenten aan de levensmiddelen- indel, gaan maandag met 1,6 cent per 800 gram omhoog. Dit heeft het linisterie van economische zaken gisteren meegedeeld. De Surinaamse oud-ambassa deur in Nederland, W. van Eer, is gisteren definitief naar Su riname teruggekeerd. De heer Van Eer werd in mei eervol ontheven van zijn functie; hij zal in Paramaribo op het mi nisterie van algemene en bui tenlandse zaken gaan werken. Op de foto neemt hij op Schip hol afscheid van één van de familieleden en bekenden. BRUSSEL (AFP) De Belgi- W iche oliefederatie heeft be- I kendgemaakt dat de prijs voor benzine naar beneden gaat. Zo- f wel super- als gewone benzine gaan 30 centime (ongeveer 2 cent) omlaag. Een liter super komt in België nu op 23,80 Bel gische frank (1,54 gulden) en een liter gewone op 23,30 Belgi sche frank (1,50 gulden). De prijsverlaging is het gevolg van de schommelingen op de we reldmarkt. RDIFF (Reuter, AP, AFP) Het leger heeft gisteren in Wales e brandbommen onschadelijk ge takt enkele uren voordat premier rgaret Thatcher een bezoek begon i dit deel van Groot-Brittannië. werd de auto van de premier ^eieren bekogeld. Thatcher werd ;eraakt. schadelijk gemaakte bommen aangebracht in het raam van onservatieve club in Cardiff en slaapkamer van de afgelegen S van Nicholas Edwards, de mi ni# voor Wales. Niemand heeft nog gezegd verantwoordelijk te zijn voor «actie maar men vermoedt de da ders in kringen van de Welshe natio nalistische beweging. Die heeft de algelopen tijd namelijk aanslagen ge pleegd op buitenhuizen van En gelsen Het eierenprotest was in de kust plaats Angelsey bij een door de pre- nier bezochte aluminiumfabriek. ferscheidene betogers gingen voor laar auto liggen. Een aantal demon stranten werd aangehouden. Ook el ders kwam het tot betogingen Een leel van hen heeft nationalistische notieven maar er is ook veel verzet egen het industriebeleid van de con- ervatieve regering, die vooral in Vales voor veel werkloosheid zorgt. >EN HAAG (ANP) De strandtent louders uit Scheveningen en Kijk- luin hebben gisteren van Den Haag t horen gekregen dat er van de zijde an de gemeente niet veel gedaan zal ïorden aan de moeilijke financiële Ituatie waarin veel strandtenthou- lers verkeren na de stormramp van 0 april. Van de 46 aanvragen om lulp in het kader van de rijksgroepre- Sling zijn er slechts drie gehono reerd Dit heeft de secretaris van de luiderstrandexploitanten, W. L. A. leringen, gisteravond gezegd >oor de storm van april gingen veel trandtenten verloren. Exploitanten loesten zich diep in de schulden leken om weer een nieuwe tent op te «uwen. Vaak gaat het, aldus Berin- ftn, om bedragen van tonnen. Kort na de ramp zegde de gemeente de xploitanten toe dat ze beroep kon den doen op de rijksgroepregeling en dat de gemeente zo snel mogelijk met het rijk zou gaan overleggen op welke Wjze de gedupeerden kunnen worden eholpen. Ook het nationaal rampen fonds zegde een tegemoetkoming toe. Sjapoer Bakhtiar maakt een overwinningsgebaar als hij het gebouw ver laat, waarin drie mannen een mislukte aanslag op hem pleegden. door Hanneke Wijgh DETROIT (Reuter, AP, AFP) De Republikeinse kandi daat voor het Amerikaanse presidentschap Ronald Rea gan heeft ontevreden Demo craten en onafhankelijken op geroepen hem te volgen in „een nationale kruistocht om Amerika weer groot te ma ken." Reagan deed zijn op roep in de rede, waarmee hij zijn aanwijzing tot kandidaat officieel aanvaardde. Hi) zei dat het land zich niet weer vier jaar middelmatig „vertrouw-me- maar"-leiderschap van Jimmy Carter kan permitteren. Maar George Bush. Reagans „running mate" waarschuw de dat de verkiezingsstrijd hard zal worden. „Laten we ons niet vergis sen," aldus Bush, ook al heeft Jimmy Carter gefaald, hij is een formidabel campagnevoerder die zijn invloed als president zeker zal aanwenden. Car ter zei gisteren dat hij de Republikei nen alle hoeken van het land zal laten zien. Reagan stelde de president verant woordelijk voor wat hij een „ramp zonder weerga" noemde. De econo mie ligt in duigen, de defensie is ver zwakt en het energiebeleid is geba seerd op de verdeling van de schaar ste. Daar wil Reagan militaire macht, een zuinige regering, belastingverla ging en meer vrijheid voor het onder nemerschap tegenover stellen. Zijn belangrijkste taak als president zou echter het handhaven van de wereldvrede zijn. „Wij zijn geen oor logszuchtig volk. Integendeel. Maar we kunnen niet langer naïef of idioot ADVERTENTIE zijn. Wij weten maar al te goed dat de oorlog niet komt wanneer de krach ten van de vrijheid sterk zijn maar wanneer ze zwak zijn." Met een toe speling die kan slaan op Taiwan en Iran zei hij: „Laten we bij het sluiten van nieuwe vriendschappen onze ou de vrienden en bondgenoten niet la ten vallen." Een beschouwing over de conven tie staat op pag. 7. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 PARIJS (Reuter, AP, AFP) De laatste Iraanse premier onder het bewind van de sjah Sjapoer Bakhtiar is gisteren aan een moordaanslag ont snapt. Bij de aanslag zijn een politieman en een vrouw om gekomen. Een groep in Tehe ran die zich „de bewakers van de islamitische revolutie" noemt heeft gezegd Bakhtiar „ter dood te hebben veroor deeld". De mislukte aanslag werd uitgevoerd door drie mannen, die zich uitgaven voor journalisten. Zij wisten met een smoesje langs de politiebewaking te komen en klopten aan bij Bakhtiars woning op de tweede verdieping van het appartementencomplex. Toen een neef van de oud-premier de deur opende werd de flat met een machinegeweer onder vuur genomen. De neef sloeg de gewapende deur onmiddellijk dicht maar een aantal kogels drong de woning binnen. De drie mannen hadden hun wapens ver borgen in een tas die normaal foto apparatuur bevat. De politieman werd doodgeschoten toen de mannen zich een uitweg zochten uit het ge bouw. De vrouw kwam om het leven toen zij haar deur opende om te kij ken wat er gebeurde. De mannen schoten haar neer. Een medebewoon ster van de woning raakte gewond. De drie mannen die de aanslag op Bakhtiar hebben gepleegd zijn aan gehouden. Naar gisteravond door de Franse radio werd meegedeeld zijn het drie Palestijnen. De leiding van de aanslag zou een belangrijke Pales tijnse commando met de naam Abu Mazem zijn. De identiteit van de twee anderen wist de door de Franse staat beheerde radio niet te geven. De Franse politie weigerde alle commen taar op deze berichten en zei dat er vandaag een verklaring zou komen. Achter staatsgreep De groep „bewakers van de islamiti sche revolutie" heeft in Teheran ver klaard dat de oud-premier ter dood is veroordeeld omdat hij acher de mis lukte staatsgreep van tien dagen ge leden zou hebben gezeten. Bakhtiar heeft zich hier de afgelopen dagen niet over uitgelaten. Op de vraag of hijniet bang is voor meer aanslagen zei hij: „Met zulke mensen aan de leiding worden gangsters opgeleid en vrijwel overal heen gestuurd." Iran heeft zijn grenzen gisteren weer geopend, nadat ze twee etmalen hermetisch gesloten waren geweest om te verhinderen dat medeplichti gen aan het komplot tegen de rege ring het land zouden verlaten. Er zit ten naar schatting 300 mensen vast in verband met de verijdelde staats greep. Radio-Iran riep de namen om van zes samenzweerders die nog voortvluch tig zijn. Ze hadden allen een rang in eerste vrouwenconferentie van de het leger. Verenigde Naties in 1975, sprak zij over de strijd, die vrouwen in Bolivia hebben gevoerd voor de democratie. Haar verhaal is later in boekvorm uitgegeven. De vreedzame actie van Domitila Chungara werd verkeerd begrepen door de veiligheidsagenten, die stren ge instructies hebben gekregen van de Verenigde Naties. Zij duwden en stompten de vrouwen, die buiten stonden te wachten op de Boliviaan se delegatie. Binnen het Bella Center, dat hermetisch werd afgesloten, gin gen vrouwen uit sympathie met Do mitila Chungara en de andere Bolivi aanse vrouwen op de grond zitten. De veiligheidsagenten, die ondertussen de hulp hadden ingeroepen van de Deense politie, pakten de vrouwen een voor een op en gooiden ze naar buiten. Eén vrouw kreeg een ge kneusde arm. Veel demonstranten, onder wie verscheidene Nederlandse vrouwen, liepen blauwe plekken op. De delegaties binnen het Bella Cen ter merkten niets van de demonstra tie. Pas toen enkele mensen via een omweg naar binnen konden glippen, kon de Deense minister van cultuur, Lise Oestergaard, worden ingelicht. Zij is voorzitter van de VN-conferen- tie. De Nederlandse delegatie heeft via de heer P. A. van Buuren, directeur-ge neraal voor internationale samenwer king van het ministerie van buiten landse zaken, enige druk op Dene marken uitgeoefend. Domitila Chun gara heeft daarna met Lise Oester- gaard kunnen spreken. Zij mocht echter niet het woord voeren in de algemene vergadering. Tijdens de toespraak van de Bolivi aanse minister voor sociale werken, Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De poging van de gemeente Rotterdam om op zeer kor te termijn de verkoop van huurwo ningen aan banden te leggen, is mis lukt door de uitspraak van de presi dent van de Rotterdamse rechtbank in een door een huizenhandelaar aan gespannen kort geding. De gemeente Rotterdam moet van de president van de rechtbank mr L. Erades haar besluit om met ingang van 16 juli geen woonvergunning meer te geven aan kopers van voor malige huurwoningen, voorlopig schorsen. De president vindt dat er een diepgaander onderzoek naar deze materie moet komen dan bij een kort geding mogelijk is. Na 30 juli krijgt de gemeente de kans om via een civiele procedure (in versnelde vorm) de an ti-speculatie maatregel opnieuw aan hangig te maken. De tientallen huizenhandelaren die gisteren in het gerechtsgebouw aan wezig waren, reageerden opgelucht. Ze hebben aangekondigd te proberen de komende weken zoveel mogelijk huurwoningen te verkopen. Meer nieuws op pagina 3 KOPENHAGEN De Deen se politie heeft gistermiddag een groep vrouwen uiteenge slagen, die samen met de Bo liviaanse mijnwerkers vrouw Domitilia Chungara bij de of ficiële conferentie van de Ver enigde Naties om solidariteit kwamen vragen met het Boli viaanse volk. Domitilia Chungara wilde een petitie overhandigen aan de Boliviaanse de legatie op de conferentie. Dit in ver band met de staatsgreep, die donder dag in Bolivia werd uitgevoerd. De politie en de veiligheidsagenten gre pen in toen de groep vrouwen bij het Bella Center aankwam, waar de VN- conferentie wordt gehouden. Domitilia Chungara is in Kopenha gen voor de alternatieve vrouwencon ferentie, het Forum. In Mexico, op de mevrouw Elba Ojora de Jemio, zorg haar afkeuring uitgesproken over de den veiligheidsagenten ervoor dat staatsgreep. Chungara haar mond hield. De Boli viaanse minister heeft in haar speech Meer nieuws op pag. 9 Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaierin eén. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak ADVERTENTIE 19 juli 1979 19 juli 1980 Vandaag is het één jaar geleden dat er in Nicaragua een einde kwam aan de Somoza-dlktatuur. Het Sandinistisch Bevrijdings Front (FSLN), ge steund door brede lagen van de Nicaraguaanse bevolking, kwam voor een nieuwe taak te staan: de opbouw van een sociaal en economisch geruïneerd land. Die taak is voortvarend aangepakt, met de alfabetise ringscampagne als meest aansprekend onderdeel. In Nicaragua wordt sinds een jaar gewerkt aan een nieuwe toekomst voor en door de bevolking. Binnen de mogelijkheden heeft de Nationale Regering voor Wederopbouw het in haar gestelde vertrouwen waargemaakt. Daarom verdient Nicaragua ook in de komende Jaren onze ondersteuning. Een steun die gericht moet blijven op een onafhankelijke ontwikkeling. De onderstaande organisaties feliciteren de Nicaraguaanse bevolking op deze historische dag van de nationale bevrijding en doen een beroep op de Nederlandse bevolking te blijven bijdragen aan de opbouw van Nicaragua. St. J Accuse. ANJV. BBK, Brazilië Kte, CCC. CDA. Chili Kte, CPN, D66, Dominicuskerk, El Salvador Kte Nederland. EMMAUS Nederland. EPV, Evert Vermeer St.. FNV, Fugitive Cinema, FUK, Guatemala Kte. Human. Inst, voor Ontw Samenw Ideele Import, 1KB. Jonge soc. i/d PvdA, Kritische Gemeente IJmond, KWJ, Land Ver van Wereldwinkels, LOG, Medisch Kte Nicaragua. MIAC, Mozes en Aaronkerk, NOVIB, NUFFIC, NVB, NW-jc, Pax Christi. Peru Kte, PPR, PSP, PSP jongerengroepen, PvdA, SKAN, SNV, Solidaridad, UKK, Venceremos. X-Y, Nicaragua Kte. Amsterdam, Deventer. Groningen. Leiden, Maastricht, Nijmegen. Rotterdam. Utrecht, Wageningen. Delft Giro: 35 801 63 St. Nicaragua Komitee Nederland, Van Speijkstr. 21 Utrecht Vanavond bevrijdingsfeest: Amsterdam. Mozes Aaronkerk, Sprekers uit Nicaragua en El Salvador (FDR), Surinaamse band Ritmico Especial, aanvang 17.00 einde 24.00 uur, toegang 2.50 Org. Nicaragua Kte Amsterdam i.s.m St. Nicaragua Kte. Nederland. Boetseerset (B) lioeLseerklei met verf in .1 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hang plankje v. plus een Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onderlègger of voorde sier Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres: Plaats: Mijn naam iv_ Adres. Plaats: Hierbij geefik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcodes Giro: Postcode:. .Tel: I ik kies voor kado D A DB DC D (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw Antwoordnummer 2192,1000 PA Amsterdam Lm mb mmmm mmmm mmmm mmmm bh MB mmmm mmmm mmmmm a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1