Meisjes krijgen extra kansen Goud Kiesuwkado Bonn: niets buiten VS om A wv v Ketting tegen dieven Teheran jaagt op Republikeinen juichend bijeen I I WL Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Af en toe zon HET WEER <|ezoii«llieiilszoi'i| Bruine beren in gevaar Pais wil positieve discriminatie voor sommige universitaire studies, Man komt om bij incident in Zuid-Afrika Molukse drang naar onafhankelijkheid niet uit te roeien Trouw Eigenzinnig Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7ri0f/W met touw H S 38STE JAARGANG, NR. 10991 DINSDAG 15 JULI 1980 Enkele buien, maar ook nu en dan zon. Middagtemperatuur ongeveer zeventien graden. Matige, aan de kust en boven het IJssetmeer nu en dan krachtige wind uit noordwest tot noord. Morgen en overmorgen: Overwe gend droog met zonnige perioden. Iets hogere temperaturen. Morgen, zon op: 05.36 onder: 21.51 maan op: 10.09 onder: 23.56. WEST-DUITSLAND DM 2 ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 \\\\\vuV i Advertentie» «oot deze zaterdagse ruone* moeien u'ietiiittdónaeiVTa^ (ie pos») m ons bezit xi|n. Inlichtingen (el 020-913^56 Is», 783 LOSSE NUMMERS 65 cent PAGINA 2: Ds. Achille Addis: arbeiders uit den vreemde niet vergeten PAGINA 5: In Midwoud vliegtuigresten op de zolder PAGINA 3: Stormloop op regenverzekering PAGINA 4: *i®> Jan Kuiper: met grote laarzen door de wereldellende PAGINA 9: Nederlandse Australiërs Idealiseren de oude tijd PAGINA 10: De Kleine Krant PAGINA SERVICE: Verkeersrubrlek - feuilleton strips - rtv-progratnraa's weeroversicht UTRECHT (ANP) Ste wards en stewardessen op de Medtterraneo. een va- kantietrein die recht streeks van Nederland naar Italië rijdt, delen sinds kort kettingen uit waarmee de reizigers hun compartiment desgewenst aan de binnenkant kunnen afsluiten. Aanleiding tot deze maatregel zijn klach ten over diefstallen op het Italiaanse deel van het tra ject. De diefstallen gebeurden volgens adjunct-directeur R. Orootendorst van de bll- jettencentrale BV in Utrecht (die de boekingen voor de zogenaamde rels- bureautreinen verzorgt) meestal vlak over de Zwit sers-Italiaanse grens. De trein maakt in Noord-Itallë een aantal ..dienststops" en vermoedelijk maken de dieven daarvan gebruik om aan boord te komen. Ze zijn uit op geld, paspoor ten, camera's en dergelijke. TONNE (AFP) stand der bruine be- in Frankrijk is ern- bedreigd dan ook in Europa, wetenschappelijk comité van het natio nal park van de Pyre- :n heeft opgeroepen lot snelle bewustwor ding en actie. In voorhistorische tij den kwamen beren in heel Europa voor, maar te iljn nu tot de Alpen _de Pyreneeën terug gedrongen. In de Fran se Alpen is de laatste in 1921 gezien, maar in de Pyreneeën leiden er Mgeen stuk of twintig in meestentijds soli- öire bestaan. De ferenjacht is sinds 1957 rerboden, maar strope- blijft een gevaar; een berevel zou voor vijfduizend gulden van de hand gaan. Pogin gen van herders om be ren te vergiftigen, zijn bezworen door een schadevergoeding in te stellen. De ongeveer amateurfotografen, die de beren verstoren en se ertoe brengen, him gebied te verlaten. De voorgenomen aanleg van twee wegen die in de vallei van de Aspe het bos moeten open leggen voor houtwin ning, zou de beren ertoe kunnen brengen, zich bij hun ongeveer hon derd soortgenoten aan de Spaanse kant van het gebergte te voegen. Eén van de wegen loopt op slechts honderd me ter langs een berenhol. vijftien beren in het Beren zijn nogal op westen van de Franse zichzelf. Van de zeven Pyreneeën doodden vo rig jaar eenentachtig schapen en een koe. Maar de grootste be dreiging zijn de opruk kende toeristen en parkwachters van het nationaal park heeft er vorig jaar maar één een glimp van een beer ge zien, die was opgejaagd door een drijfjacht op wilde zwijnen. [EHERAN (Reuter, AP, AFP) Iran heeft de controle aan Ijn grenzen aanzienlijk verscherpt om te voorkomen dat leelnemers aan de vorige week verijdelde staatsgreep het - and uit vluchten. Dit heeft radio-Teheran meegedeeld a een communiqué werd gezegd dat Ie staat van paraatheid aan de gren en is afgekondigd en de ordetroepen de bevolking is opgeroepen zo ot mogelijke waakzaamheid te be rechten aan de grenzen, met name in Ie provincie Koerd La tan, die aan Irak ®«st. „Voorkomen moefc worden dat (a samenzweerders dit nog in vrij heid zijn na het mislukken van het conplot van het imperialisme en de «Bta-revolutie ontsnappen." Voorts wordt „de samenwerking van Irainse reizigers en de ordetroepen" JOHANNESBURG (AP) Een blan- te Zuidafrikaan is gisteravond om het leven gekomen toen ontevreden zwarte arbeiders bij de Sasol-olieraf- DnaderlJ in Secunda twee voertuigen, een bestelauto en een bus, in brand itaken. De onrust brak uit naar aan- 'ldlng van het gerucht dat „militai ren" zondag een zwarte hadden dood schoten. n Secunda bouwt de Sasol twee raffl- laderljen, waar Zuid-Afrika syntheti- che olie produceert als compensatie oor in de toekomst wegvallende olie- verantles uit het buitenland. De uldafrlkaanse persassociatie SAPA, Ie het bericht over het incident ver-- preldde stelt dat de aanvallen op de oertuigen bij de in aanbouw zijnde iffinaderljen zijn gebeurd maar de uol kon dit niet bevestigen. •e omgekomen man zat in de bestel- uto. Ook in de bus zaten mensen, war die konden het voertuig tijdig trlaten. Het incident gebeurde na lat de Sasoldirectie de onrustige ar- elders een uur eerder dan gewoon- lk naar huis had gestuurd. Toen de estelauto en de bus in brand waren «token trad de politie op en herstel de rust. gevraagd om de wegen in het land te controleren. De radio waarschuwde tegen eventuele „terreurdaden" ln het hele land en vooral tegen „aanval-1 len van helpers van de samenzweer ders" op de plaatsen waar de Ameri kaanse gijzelaars worden vastge houden. Twee Iraanse militairen zijn per heli kopter naar Turkije gevlucht. ZIJ wil len politiek asiel vragen in de Vere nigde Staten. De Iraniërs, van wie er een de rang had van eerste luitenant zouden op een Turkse militaire basis ln het oosten van het land bevinden. Functionarissen van de Amerikaanse ambassade in Ankara hebben nog geen commentaar willen geven. De Turkse autoriteiten vermoeden dat de twee officieren betrokken zijn geweest bij de plannen voor de staatsgreep. De autoriteiten in Iran hebben opnieuw 25 mensen laten te rechtstellen. Onder hen zijn generaal Hatam, stafchef onder de sjah en leden van de Bahai-sekte. Van onze onderwijsredactie DEN HAAQ Minister Pais (onderwijs) wil meisjes een extra kans geven voor studierichtingen met een studentenstop. Hij acht deze positieve discriminatie gerechtvaardigd, zolang vrouwen op de universiteit zwaar ondervertegenwoordigd Reagans dochter Maureen laat clch aan het begin van de conventie in Detroit een cowboyhoed oppassen. DETROIT (Reuter) Met de wetenschap dat volgens de Jongste opiniepeiling hun kandidaat voorbeeld natuur- en scheikunde bij Ronald Reagan een riante voorsprong heeft op de zittende president Jimmy Carter (42 medlsc,>e studies) extra intormaUe procent tegen 27) zijn tweeduizend afgevaardigden juichend begonnen aan de Republikeinse conventie In Detroit. De minister heeft gisteren een voor- ontwerp van wet bekend gemaakt, waarin hij een nieuw systeem voor de selectie van studenten voorstelt. Als het parlement zijn plannen aan vaardt, zou dit systeem in de cursus 1981-'82 kunnen worden ingevoerd. Het nieuwe selectiesysteem is voorlo pig alleen bedoeld voor studierichtin gen waarvoor een studentenstop geldt. Daarbij gaat het vooral om geneeskunde, tandheelkunde en dier geneeskunde. Voor deze studies mel den zich jaarlijks zo'n zevenduizend gegadigden aan, terwijl er niet meer dan vijfentwintighonderd plaatsen te verdelen zijn. Indien er een artseno verschot ontstaat, zou het aantal be schikbare plaatsen in de toekomst zelfs nog kleiner kunnen worden. Volgens het voorontwerp van wet moet eenderde deel van de plaatsen bij voorrang worden toegewezen aan gegadigden met een hoog gemiddeld eindex'amencijfer. Daarbij zullen het door de eigen leraren afgenomen schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen gelijkelijk meetellen. Vervolgens wordt eenderde deel van de plaatsen toegewezen op grond van een beoordeling, waarin ook een lan delijke toelatingstoets meetelt. Deze toets behoort volgens deskundigen tot de mogelijkheden. Minister Pais meent dat een dergelijk toelatings examen ln twee kern-vakken (bij Zanger Pat Boone sprak de eed van trouw uit en country-and-westem- zanger Glen Campbell leidde bij het zingen van het volkslied. De dingen waar het in de presidents verkiezingen om zal gaan en die vol gens de Republikeinen de dingen zijn die de Amerikanen ertoe zullen bren gen Carter opzij te schuiven, zijn Reagans pleidooi voor herstel van de Amerikaanse militaire suprematie over de SowjetrUnle, beëindiging van overheidsbemoeienis met het leven van alledag van de Amerikaanse bur ger en een economie waarin nieuw leven geblazen wordt. Reagan zal deze week maar één be langrijk besluit behoeven te nemen: wie zijn kandidaat voor het vice-pre- sldentschap wordt. Hij zei bij zijn vertrek uit Los Angeles naar Detroit I Meer nieuws over Zuid-Afrika 7 dat hij nog geen besluit genomen had. Senator Richard Lugar van Indi ana heeft zich openlijk aangeboden, maar ook de voormalige ambassa deur bij de Verenigde Naties, George Bush, is genoemd. De meeste republikeinen vinden dat de beste kandidaat oud-president Ford is, maar hij heeft met nadruk verklaard het ambt niet te willen. Ir. Manusama: Van een onzer verslaggevers CAPELLE AAN DEN IJSSEL Ir. J. A. Manusama heeft gisteren met kracht ontkend dat op de Zuld-Mo- lukken niemand meer warm is te krij gen voor de stichting van een onaf hankelijke republiek. De president in ballingschap van de RMS, de Repu bliek der Zuld-Molukken, zei dat „de onafhankelijkheidsdrang niet is uit te roeien". Manusama weersprak de uitlatingen van twee deelnemers aan een zoge noemde oriëntatiereis naar Indone sië, volgens wie het RMS-ideaal op de Zuld-Molukken niet meer leeft. Vijf andere Zuldmolukkers die aan de reis hebben deelgenomen, delen dat standpunt Drie leden van het reisgezelschap be toogden op een door Manusama ge leide persconferentie in Capelle aan den IJssel dat hun zeven reisgenoten het slachtoffer zijn geworden van in doctrinatie. Zij vinden dat de Neder landse regering niet langer geld moet steken in „nutteloze indoctrinatierei- zen" naar Indonesië. kan geven over de kandidaat. Behal ve de toest zouden voor deze tweede selectiegroep ook het schoolonder zoek en het centraal eindexamen nog eens meetellen, en wel in de verhou ding 2:1:1. In de derde plaats wil de minister ongeveer achtentwintig procent van de plaatsen toewijzen door middel van loting. Daarbij wil hij de helft van de plaatsen (veertien procent) reserveren voor meisjes. Wanneer het aanbod van mannen bij een bepaalde studie groter is dan het aanbod van vrouwen, krijgen de vrouwen hier door een streepje voor. Iets soortge lijks gebeurt met jongens die hun militaire dienstplicht hebben ver vuld: zij krijgen (binnen deze groep) een twee maal zo grote kans als Jon gens die niet in dienst geweest zijn. Tenslotte wil de minister vijf procent van de plaatsen reserveren voor bij zondere gevallen. Hij denkt daarbij onder anderen aan buitenlandse stu denten en aan gegadigden die een beroep doen op de hardheids-clausu le. Van die laatste mogelijkheid kun nen bijvoorbeeld mensen gebruik maken, die eerder zijn afgewezen voor de medische studie, maar die door een aantal jaren ln de verpleging te werken hebben aangetoond dat zij graag in de medische sector werken. De minister wil een eind maken aan het systeem waarbij studenten ver schillende Jaren achtereen meeloten voor een zelfde studie. In de toekomst mag Je één keer meedingen. Wie af valt, kan een volgend Jaar alleen nog zijn geluk beproeven voor een andere studierichting met een stop. Minister Pais hoopt dat het door hem gekozen systeem een betere verdeling van het beperkte aantal plaatsen tot stand brengt. Het nu bestaande sys teem van gewogen loting (hoe hoger het examencijfer, des te groter de kans) geeft het lot een te grote plaats in de selectie. Door meer rekening te houden met de examencijfers en met de resultaten van een toets in twee kem-vakken, krijgen gegadigden niet alleen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de selectie, maar wordt ook de kwaliteit van de selectie ver beterd. De tamelijk Olympische Spelen in Moskou zijn nog niet eens begonnen en daar kennen wij al een gouden medail le toe. En een paar vraagtekens. Jawel, wij hebben weer eens ergens een mening over. Dat hebben wij vaker, was u al opgevallen. Een krant voor denkende mensen. Boetseerset(A) Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en Meedie (C) n^ncpHlif» Wnrrtl 7nnHer nven penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek.M*>r extra gemak plankj<r Plus «n ndlopenje als garantie voor zacht gekookte eieren. met fraai diermoiief.AIs onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- Ir. J. A. Manusama, geflankeerd door de drie Zuldmolukkers die hem trouw zijn gebleven: Hélène Aponno, Eddy7 Meer nieuws op par. 3 Nikijuluw en John Ahuluheluw (v.l.n.r.) BONN (Reuter, AP, DPA) West- Duitsland streeft geen politiek bulten de Verenigde Staten om na en zal op ontspannlngsvoorstellen van Moskou pas ingaan na nauw overleg met Wash ington. Dit verklaarde gisteren de Westduitse minister van buitenlandse zaken Hans Dietrich Genscher zowel tegenover de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken Warren Christopher als tegen de onafhankelijke Amerikaanse presidents- moet voor zijn vrouw een kandldaat John Anderson. Edelweiss meebrengen Christopher was in Bonn om te spreken over het aanbod van Moskou om te gaan onderhandelen over beperking van kemraketten voor de middel lange afstand. Genscher heeft Christopher de boodschap meegegeven waarin staat dat Bonn de VS vraagt om het aanbod van Moskou „construc tief en serieus" te benaderen. Christopher heeft vorige week over hetzelfde onderwerp gesproken met de Russische ambassadeur Anatoly Do- brvnin. Volgens Christopher zou het westen pas op de ontwapeningsvoorstellen moeten reageren na diepgaand overleg op nationaal vlak en binnen de NAVO. Het standpunt van het westen zou als het enigszins mogelijk is in september geformuleerd moeten zijn, zo werd bekend ln Bonn. Naar verluidt zijn Genscher en Christopher het er over eens dat het kernonderwerp van de onder handelingen met Moskou de raketten op middel lange afstand moet zijn. Christopher noemde ver der het Russische aanbod een „uitermate inge wikkelde zaak". Het ziet er niet naar uit dat Washington op korte termijn antwoord zal geven op het Russische aanbod. Genscher riep gisteren in herinnering dat de Sowjet-Unle een voorstel van de NAVO uit december 1979 pas bij het bezoek van bondskan selier Schmidt in Moskou begin deze maand had beantwoord. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: -Giro: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1