Van der Klaauw laakt opstelling van Scholten [aars wil opsporing van illegalen niet opschorten Giscard: Meer invloed Europa Spat Kiesuwkado X Kampeerders drijven tent uit In deze krant met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel wolken HET WEER AWrsoiiccI A v v fee uur rijden, cwartier rusten 'Effectieve boycot Zuid-Afrika zou Zimbabwe schaden' ndanks kritiek comité en Raad van Kerken Op bezoek in West-duitsland Syrië en PLO dreigen opnieuw met olieboycot Uitbreiding aantal hartoperaties in Rotterdam onzeker Trouw Kleurrijk Bezorglrouw een nieowe abonnee I Lees een krant met overtxrigiag: TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR. 10985, DINSDAG 8 JULI 1980 Veel bewolking en nu en dan buien Middagtemperatuur rond zeventien graden. Matige, aan de kust en op het Usselmeer af en toe krachtige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen en overmorgen: vrij koel en nu en dan buien. Morgen: zon op: 05.27 ion onder: 21.58 maand op: 03.25 maan ondar 19.04 1e\ppau\i^yps bezit Vfrt InticNt'Agen WH p>0^13456 Ut T de/e lawóaq*' I* di^erdhg >eül tiff. »riiicN»'A9en 6J0-A13456 1st ^\d»u\il»Yns beni tyy. WEST DUITSLAND DM 2.00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT BOTTERDAM De hevl- Ire refènval, op verschei- dene plaatsen fepaard I ftand met fikse onweers- k tulen, heeft In de nacht van londar op maandaf op verschillende plaatsen In ons land voor grote •rlast gezorgd. 29 kwam de weg over een lengte van driehonderd meter blank te staan. De Barendreehtse brand weer had drie uur nodig om het water (600.000 li ter) weg te pompen. Rotterdam en Ridderkerk kwam voor een deel onder water te staan. Op sommi ge plaatsten stond het re genwater een halve meter hoog. De Rotterdamse brandweer heeft hier voor verbetering van de situatie gesorgd. Campings langs de grote rivieren hebben het ook swaar te verduren gehad, vooral In het midden en iuld-westen van Neder land. Op een eamping bij Deventer (aan de Ussel) dreven de mensen letter lijk bun tenten uit De helft van bet aantal staanplaatsen op dese kampeerplaats moest worden ontruimd wegens wateroverlast. Het water In de Ussel stond gister ochtend 1.40 meter hoger dan normaal. In de loop van de dag Is dit peil weer gezakt. Het comité wil een „adempauze" In iet opsporingsbeleid om met de rege- Ing overleg te voeren over een „fun- mentele aanpak" van het vraag- van de Illegale gastarbeid. BIJ Bit overleg zouden ook de Raad van Kerken en de vakcentrales FNV en moeten worden betrokken. staatssecretaris toonde zich in het irek met een delegatie van het icomlté wel bereid over de zaak blijven praten, maar van die kant roeg men zich na afloop af of dat nog iel zin heeft. „Mevrouw Haars ging p geen enkel argument ln. ZIJ legde lechts haar beleid uit," aldus het omitéild Jan Nlessen. [et actiecomité, dat bestaat uit orga- laatles van buitenlandse werkne- hers. advocatencollectleven en Km laatselijke steuncomités, hield de 3 ewlndsvrouwe voor dat alleen een et brede aanpak" van de Illegale gast- k r rbeld tot een oplossing kan lelden. y Je lost niets op door uitsluitend de om wakste schakel de Illegalen, aan te lakken." aldus Nlessen. „De regering ls bang dat de regularl- satle van de hier verblijvende Illega len een aanzuigende werking zal heb ben. WIJ hebben daar tegenover ge steld, dat Illegalen zullen blijven ko men zolang er werkgevers lijn die behoefte hebben aan gewillige en af hankelijke arbeidskrachten. Daar zit de crux van het probleem. Daar moet Je Je pijlen op richten", aldus Nlessen. Volgens het actiecomité ls het opspo ringsbeleid Jegens illegalen de laatste tijd duidelijk verscherpt. Zo zijn, naar men zei, in Amsterdam de afge lopen periode gemiddeld twintig Ille galen per week opgepakt en het land uitgezet. Het comité erkende wel, dat het beleid per gemeente verschilt. In sommige plaatsen ls men toleranter. Vooroordelen t delegatie hield van het gesprek de 4ruk over, dat het beleid van me- rouw Haars vooral ls gebaseerd op "»ordelen. „Ze gaat er vanuit, dat s Illegaal de onwaarheid ekt, zich met een verhaaltje het 1 ln wil praten. Zo is de praktijk Maar mevrouw Haars lijkt haar fleld ln een Ivoren toren te maken." Het comité zal zich met de Raad van Kerken en de vakcentrales beraden over volgende stappen. Daar van de staatssecretaris weinig heil meer wordt verwacht, overweegt men de Tweede Kamer opnieuw 'met serieu ze voorstellen' te benaderen. Een woordvoerder van het landeUJk actiecomité reageerde verheugd op de brief van de Raad van Kerken aan de ministers Van Agt, De Ruiter en Albeda, waarin van de regering een beter beleid voor de illegale buiten landse werknemers wordt geëist. Zoals we gisteren meldden, vindt de raad dat voor de Illegalen die vóór november 1979 ln ons land werkzaam waren, een vorm van regularisatle moet worden gevonden, dat er een effectief opsporings- en vervolgings beleid van Illegale werkgevers moet komen, en dat bedrijfstakken die zeg gen, niet zonder Illegalen te kunnen' blijven draalen, overheidssteun krijgen. „De Raad van Kerken ls weer terug aan het front", reageerde de woord voerder van het landeUJk aktlecoml- té. „Uit gesprekken met de raad was ons dat al enigszins duldeUJk. Het ls zeer moedig van de raad, dat hij te rugkeert op een eerdere verklaring, waarin min of meer het hoofd ln de schoot werd gelegd. WU *Un erg bUJ met de steun van de raad. We zuUen bij het zoeken naar een oplossing voor het illegalen-probleem dan ook gezamenlijk verder opereren." Van onze pariementsredactle DEN HAAG Minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) heeft het CDA-Tweede kamerlid J. N. Scholten beticht van „een uitermate laffe houding". Van der Klaauw gebruikt deze aanduiding voor de aan Scholten toegeschreven opvatting dat een eenzijdige Nederlandse olieboycot tegen Zuld-Afrlka momenteel mogelijk ls, Juist omdat hij niet effectief ls. 1 trm van de Illegale gastarbeider Abdoel Menebbi rustte gisteren even op de schouder van utssecretaris Haars van Justitie. Ze bad bet landelijk Actiecomité wet buitenlandse arbeiders jügtnodigd voor een gesprek. Tas onze pariementsredactle 1, DEN HAAG Staatssecretaris Haars van Justitie ls niet bereid de opsporing van Illegale rbeiders tijdelijk op te schorten. ZIJ wees gisteren een dergelijk verzoek van het landelijk omité tegen de wet arbeid buitenlandse werknemers van de hand. Zou de boycot wel effectief zijn, dan zou dit voor hetpas onafhankelijk ge worden Zimbabwe onaanvaardbare gevolgen hebben. Zimbabwe ls name lijk op dit moment nog geheel van Zuid-Afrika afhankelijk voor zijn oUe-lnvoer. „Ik betreur het dat minis ter Van der Klaauw kennelijk nog steeds niet begrijpt waar het ons om begonnen ls," reageerde Scholten, die ln het Kamerdebat over de boycot een centrale rol speelde. In Scholtens visie moet de poUtleke druk op Zuid- Afrika door de groeiende steun voor een oUeboycot worden opgevoerd. Zolang de grote westerse landen de boycot nog niet wensen in te steUen kan Zimbabwe de tussentijd gebrui ken om de afhankelijkheid van Zuid- Afrika op te heffen. „De feitelijke constatering dat een eflectleve olie boycot tegen Zuid-Afrika momenteel rampzalige gevolgen voor Zimbabwe zou hebben ontken lk niet", zo rea geerde Scholten gisteren eerder op desbetreffende uitlatingen van de handelsminister van Zimbabwe. Da vid Smith, die een bezoek aan Den Haag bracht Scholten ontkende echter wel dat Smith hiermee het gelijk van de te genstanders van een boycot beves tigt „Die rampzalige gevolgen voor Zimbabwe gelden niet bij een eenzij dige Nederlandse boycot, omdat Ne derland nauwelijks olie aan Zuid- Afrika levert. Het gaat ons om een politiek signaal, dat hebben we ln de Kamer ook gezegd", aldus Scholten. Venijnig Minister Van der Klaauw reageerde gisteren vct het NOS-Joumaal op vallend venljnlgop de visie v.in Schol ten: „Als Je een boycot nastreeft dan moet Je ook andere landen zien mee te krijgen om hem effectief te ma ken", zei hij. Overigens xlVan der Klaauw zijn pogingen om andere 1 an denachter deboycot te krijgenvoort- zetten, ondanks de waarchuwing van dehandelsmlnlster van Zimbabwe dat dit rampzalige gevolgen kan heb ben. Van der Klaauw zei dat hij hier mee doorgaat", omdat we dit aan de Kamer hebben beloofd; uit zijn woor den bleek dat de Nederlanae regering er nog steeds niets voorvoelt ln sep tember alsnog eenzijdig een boycot ln te stellen zoals een Kamermeerder heid wil, zolang andere landen niet meedoen. Minister Van der Klaauw zal de boy cot. waar het kabinet-Van Agt eind Juni haast over viel, op 21 Juli bespre ken met zijn Luxemburgse collega Thora en direct daarop ln Oslo met zijn Noorse collega Frydenlund. De regeringen van Denemarken, Zwe den, Finland en Usland zullen vóór begin september, aldus de raad van Scandinavische landen bijeenkomt, een brief van de Nederlandse regering over de boycot ontvangen. Deze lan den hebben tot nu toe steeds afwij zend gereageerd op Nederlandse voorstellen voor een boycot. Overeenstemming Zimbabwe en Nederland hebben In middels overeenstemming bereikt over de besteding van al eerder toege zegde steun van twintig miljoen gul- BONN (Reuter, AFP, AP) De Franse president Giscard wil dat Europa een belangrijker rol gaat spelen op het wereldto neel. AL direct bij het begin van zijn staatsbezoek aan de Bondsrepubliek verklaarde Giscard dat West-Dultsland en Frankrijk hiernaar gezamenlijk moeten streven. we hebben nu twee lereden, Han De eerste uitspraken van president Valéry Giscard d'Estaing maakten al duidelijk welke kant de gesprekken tussen bondskanselier Schmidt en hem uitgaan. „De fase van de verzoe ning ligt achterons, wij moeten nu de fase van het gemeenschappelijk han delen ingaan om Europa meer in vloed Inde wereld te verschalen", al dus Olscard gistermorgen in het stad huis van Bonn. Tijdens het eerste staatsbezoek se dert achttien Jaar van een Frans staatshoofd in de Bondsrepubliek noemde Clscard het Westduitse volk een „groot volk dat op alle gebieden van wetenschap, cultuur en kunst aan de beschaving een buitengewone bijdrage heeft geleverd". Deze loven de woorden en de grootse ontvangst toonden dat de twee landen er op uit zijn de aamenwerking te verbeteren en de vriendschap te vergroten. Olscard en zijn echtgenote werden gistermorgen met grote militaire eer begroet door de Weatdultse president Karl Cars tens. Later «prak.hU met de bondspresident ln de villa Hammer- schmldt. Gistermiddag sprak Olscard met bondskanselier Helmut 8chmidt. Naar verluidt spraken Schmldt en Olscard over het moderniseren van de westeUJke kernmacht en over de dreiging die van de Sowjet-Unle uit gaat. Bons kanselier Schmldt had eer der ln het Franse dagblad Le Figaro al verklaard dat hU het eens is met de Franse defensiepolitiek. Olscard had onlangs aangekondigd dat Frankrijk bezig ia met proefnemingen met de neutronenbom. In het Westduitse dagblad Die Welt zUn bijzonderheden bekend gemaak van de besprekingen van bondskan- seller Schmldt ln Moskou onlangs De Westduitse regering heeft gisteren verklaard de publicatie te betreuren. Die Welt schreef dat twee belangrijke den. Die gaat deels naar vluchtelin gen, deels naar wederopbouwprojec- ten ln Zimbabwe. Vervolg op paf. 4, kol. 7 Ons commentaar staat op pag. 5 Van onze correspondent AMMAN Syrië en de Palestijnse Bevrijdingsbeweging (PLO) eisen een trapsgewijze Arabische olieboycot te gen West-Europa, de Verenigde Sta ten en Canada, wanneer het Westen tot eind dit Jaar niet met succes Israel onder druk heeft gezet om aan de Arabische eisen tegemoet te komen. De Syrisch-PalestUnse eisen staan vervat ln een werkdocument, dat nu bU de conferentie van Arabische mi nisters van buitenlandse en economi sche zaken ln Amman op tafel ligt. Volgens dit werkdocument dienen de Arabische staatshoofden, die in no vember ln Amman bijeen komen, over het olieboycot uiteindelijk te beslissen. De Syrtérs en Palestijnen willen dat de Arabieren de export van olie naar het Westen in de eerste helft van volgend Jaar met 25 procent terug schroeven, wanneer het Weste Israél nog niet onder druk heeft gezet. Heeft de Westerse druk geen succes, dan moet de verlaging van de olie-expor ten trapgewUs opgevoerd worden. Meer nieuws op pag. 7 Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het Zuldereteken- huis ln Rotterdam dreigt bij honderd open hartoperaties per Jaar te blijven steken. Hoewel de opzet ls het aantal hartoperaties op te voeren tot 250 en mogelijk 400 per Jaar. heeft het colle ge van ziekenhuisvoorzieningen ln Utrecht een negatief advies uitge bracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. In Rotterdam kunnen momenteel ze venhonderd hartpatiënten per Jaar worden geholpen. Zeshonderd hart operaties kunnen door het Acade misch Ziekenhuis DUkzigt worden verricht en honderd operaties ln het Zuiderziekenhuis. Samen vormt deze capaciteit het Hart Centrum Rot terdam. De uitbreiding van het aantal open hartoperaties tot duizend per Jaar ln het Hart Centrum Rotterdam In clusief de klnderhartchlrurgle werd in 1977 dringend noodzakeUJk geacht mede onder Invloed van het aantal patiënten dat naar buiten landse ziekenhuizen moest vertrek ken om aan het hart te worden geope reerd. De Franse president Giscard d'Kataing en de Westduitse bondskan selier Helmut Schmidt tijdens hun eerste gesprek gistermiddag. Giscard brengt een bezoek van vijf dagen aan West-Duitsland. Os. Büti kreeg dreigbrief blanke collega PAGINA 3: FNV stoot 'besmette' aandelen af PAGINA 4: Fruithandel boos om subsidie aan veiling Komende maanden veel kunst op de tv PAGINA 7: Guerilla in Zimbabwe veranderde de positie van de vrouw PAGINA 9: Museum voor de zeevisserij maakte forse groei door PAGINA SPORT: De Hannelore Ausputzer Show PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, weeroverxicbt, radio- en tv Kunst en cultuur gaan de buis at spatten, deze zomer. Dat de Olmplsche Spelen een beetje in het water vallen, geeft de NOS aanleiding, hard toe te slaan ln de sector. Verantwoorde Programma's. Tijd voor een indrukwek kend overzicht. Pagina 4, natuurlijk. Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevednaaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren aspecten van de besprekingen niet bekend waren gemaakt. Het gaat om een krachtige waarschuwing van de Sowjet-Unle tegen uitbreiding van de NAVO en om het krachtige verzoek van Moskou om de besprekingen over kernraketten voor de middellange af stand alleen betrekking te laten heb ben op de raketten van de Sowjet- Unle en de Verenigde Staten en niet op die van China, Frankrijk of Qroot- Brittannlf. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres -Giro: fostcode en plaats: .Tel,. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: CUA. DB. DL CUD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uiislpitend voor opgaven). Voor bezorginl'ormatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1