t Situatie Suriname schokt De Koning Hoogovens vermindert produktie Uit Kïesuwkado X Westen: Toezegging Moskou bestuderen Sterker soort traangas jaagt krakers uit pand Bedrijfsleven mag prijzen verhogen deze krant Let Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER 'Recht verspeeld om te blijven' Tour Gevechten bij ontruiming Amsterdams grachtenpand Laatste gesprek met Chin A Sen vruchteloos Eenheid Afrika op springen door zaak Westelijke Sahara GEVRAAGD: 222 BRIEVEN OVER SAMENWONEN Trouw Veelzijdig BezorgTrouw een nieuwe abonnee Trouw 38STE JAARGANG NR 10982 - VRIJDAG 4 JULI 1980 Eersl zonnige perioden, later van het westen uit meer bewolking en mogelijk regen Middagtemperatuur van zeventien graden aan zee tot 22 graden in het oosten van het land. Tot matig toenemende zuidwestelijke wind windkracht vier Morgen en overmorgen: Wisselvallig en weinig verandering in temperatuur Zon op: 05.23 Maan op: 01.27 Zon onder: 22.01 Maan onder: 14.03 WEST-DUITSLAND DM 2 00 - ITALIË LIRE 900 - LUXEMBURG Bfrs 14 FIRST IN SAFETY GARAGE GRUNO B.V. DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT BRUSSEL. WASHINGTON (Reuter. AP, ANP) - Het Westen heeft gisteren voor zichtig gereageerd op de Rus sische bereidheid om te gaan onderhandelen over de kern- raketten voor de middellange afstand. •Volgens secretaris-generaal Luns van de NAVO is het nu duidelijk dat de 'öowjet-Unie het onderhandellngs- aanbod van de NAVO. dat gekoppeld was aan het besluit tot moderniserng van de kernwapens in Europa, zonder Ivoorwaarden en zonder verder uitstel heeft aanvaard. Hij meende dat de pieuwe voorstellen aan een „zorgvul- dig en constructief onderzoek" moe ten worden onderworpen. Luns deed zijn uitlatingen nadat de Westduitse staatssecretaris van buitenlandse za ken Van Well de westelijke bondge noten tijdens een speciale zitting van de NAVO-raad in Brussel van de re sultaten van Schmidts reis op de hoogte had gesteld. Luns sloot met zijn woorden aan bij eerdere uitlatingen van de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken Muskie, die na het bezoek van de Westduitse minister Genscher ook sprak over bestudering van de voor stellen „in een constructieve geest". Overigens bleef Washington gisteren ook nog zeer koel over de wijziging in de Russische opstelling. Een hoge fnctionaris van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken zei: ..Alleen het uitdrukken van de be reidheid om te onderhandelen over iets waarover iedereen het eens is dat daarover onderhandeld moet worden, is geen opzienbarende tegemoetko ming". Hij zag in de herziening van de Russische houding een beloning voor het feit dat Schmidt Moskou wilde bezoeken op een moment dat de VS hun contacten met de Sowjet-Unle beperken in verband met de situatie in Afghanistan. Meer nieuws en een beschouwing over het bezoek van Schmidt aan Moskou staan op pagina 7 PAGINA 2: Alfrink tachtig, het gulden midden en de stellingname PAGINA 3: Weer genoeg zuurstof in de Rijn PAGINA 5: De politie en de illegale buitenlanders PAGINA 7: Jordaanse premier overleden PAGINA 9: Werkgevers tegen belastingplan van Albeda. PAGINA SPORT: Jan Raas sprint weer naar zege PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, wseroverzicht, radio- en tv-programma's teul I wse l J*"P i De Boer over kabinet: Van onze parlementsredactie DEN HAAG „Het kabinet had het recht op blijven verspeeld, omdat het de hoogheid van het ambt niet had weten te bewaren." Dit schrijft ARP- voorzitter Hans de Boer in zijn partij blad in een terugblik op het Kamer- 'ebat over de olieboycot tegen Zuid- De Boer behoorde tot de zes CDA- Kamerleden die de motie van afkeu ring vanoppositieleider Den Uyl lateunden. Zijn stemgedrag verkla rend zegt hij, dat een van zijn overwe gingen was de wijze waarop het kabi net bij voortduring het parlement be handelt Hij wijst er op. dat het kabinet steeds moties van de Kamer naast zich neer legt. „Die houding kan een kabinet zich in een parlementaire democratie |niet ongestraft veroorloven. Anti-re volutionairen kijken doorgaans tegen de regering op. De dienaren van de Ikroon. Gezagsdragers." jVolgens De Boer verplicht die hoog heid van het ambt ook het kabinet pnder meer tot grote zorgvuldigheid jegens de gekozen volksvertegen woordiging. „Die zorgvuldigheid is horige week meer dan met voeten getreden," aldus de ARP-voorzitter. - o K' Politiemannen en sympathisanten van de krakers gooiden om het hardst met stenen. Vele ruiten sneuvelden in de omgeving van het kraakpand. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De ontruiming van een kapitaal, gekraakt pand in de Amsterdamse grachtengordel is gistermiddag gepaard gegaan met gevechten tussen tweehonderd man van de Mobiele Eenheid en enkele honderden sympathisanten van de krakers. Bij beide partijen vielen licht gewonden. Voor het eerst sinds 30 april ge bruikte de Amsterdamse politie traangas,'deze keer van een ster ker soort (ortho-chloorbenzyleen- malonnotril), dat onder meer mis selijkheid en duizeligheid kan ver oorzaken. Het gekraakte pand werd ook met dit middel bestookt, zodat de krakers werden uitge rookt. Het pand, dat tussen het Singel en de Herengracht ligt ter hoogte van het Spui, werd op 31 mei gekraakt. De eigenaar, de heer Böschen, wist de officier van justitie ervan te overtuigen dat hij het pand in gebruik had en dat de krakers dus onrechtmatig in het pand zaten. De politie greep gistermorgen in. Agenten zonder speciale uitrus ting ontruimden het pand zonder dat het tot ongeregeldheden kwam. Meteen na deze ontruiming werd het pand weer gekraakt en de kraakgruepen gaven „groot alarm" bij hun sympathisanten om het pand te verdedigen Pas toen werd de Mobiele Eenheid in gezet. Harde klappen Terwijl de ME de toegestroomde stenengooiers met charges en traangas op een afstand hield, drongen politiemannen het pand binnen aan de Herengracht-zijde. Krakers verdedigden het pand door onder andere dozen met puin naar beneden te gooien. Enkele krakers hadden de traangaswol ken die in het gebouw hingen reeds ontvlucht. Ongeveer tien krakers drongen via het dak een belendende woning binnen, ter wijl de bewoner buiten naar de gevechten stond te kijken. Deze krakers liepen zeer harde klappen op toen zij door de politie naar buiten werden gehaald. Ze werden gearresteerd wegens huisvrede breuk. De ME bezette het pand om een derde kraak te beletten. In overleg met de eigenaar wordt bezien hoe het pand de komende tijd zal wor den bewaakt. Misleiding Volgens de krakers heeft de eige naar de justitie misleid met zijn bewering dat hij het pand in ge bruik heeft. De dikke lagen stof die zij binnen aantroffen en het ontbreken van elektriciteit, zijn voor de krakers voldoende bewijs dat het pand reeds lang, onge bruikt leeg staat. Met houten platen en vlonders beschermden politiemannen zich tegen het puin dat krakers naar beneden gooiden. Van onze correspondent PARAMARIBO Mi nister Jan de Koning is bij zijn bezoek aan Suri name geschrokken van de onderdrukking in het land. „De repressie iS' veel erger dan in Neder land bekend is. Ik ben geschrokken van de om vang van de aantasting van de mensenrechten," aldus de Nederlandse minister van ontwikke- lingssamenwering. De Koning die in tegenstelling tot eerdere berichten gisteravond niet belet werd naar Nederland terug te reizen, vindt de overdracht van de gevangenen in Suriname aan de poli tie een zekere waarborg dat geen li chamelijk geweld tegen hen wordt gebruikt. Een bedenkelijke zaak, acht de be windsman het vastlopen van de on derhandelingen tussen hem en de re gering van premier Chin A Sen, te meer omdat de Nederlandse regering er daardoor niet in is geslaagd de positie van het kabinet Chin A Sen ten opzichte van de Nationale Militai re Raad te verstevigen. En dat was een van de hoofddoeleinden van het bezoek van De Koning aan Suriname. Terwijl zo'n tienduiend mensen op het Onafhankelijkheidsplein in Para maribo een grootscheepse demon stratie hielden tegen afbreken van de onderhandelingen tussen Nederland en Suriname voerde de minister een laatste gesprek met de Surinaamse premier. Er werd op het departement van algemene en buitenlandse zaken nog naar openingen gezocht maar de verschillen bleken onoverbrugbaar. Afgesproken is dat op 14 september in de vergadering van de CONS, de Commissie Ontwikkelingssamenwer king Nederland-Suriname, verder overleg wordt gevoerd op ambtelijk niveau. De Koning stelt dat deze vergadering goed zal moeten worden voorbereid want „mijn politieke analyse is dat we ons geen meningsverschillen meer kunnen veroorloven." Volgens de mi nister had de Surinaamse regering een spectaculaire resultaat willen be reiken. een resultaat dat er echter van het begin af aan niet heeft ingeze ten. „Ik heb Chin A Sen zaterdag al gezegd dat als hij daar aan vast zou houden we donderdag met bebloede koppen op de persconferentie zouden zitten", aldus De Koning Tijdens het laatste overleg tussen beide bewindslieden werden de de monstranten op het Onafhankelijk heidsplein toegesproken door leden van de NMR en de vakbondsleiders. De betogen kwamen op hetzelfde neer: Nederland moet nu maar eens FREETOWN (Reuter, AFP) Acht Afrikaanse staten hebben gedreigd hun lidmaatschap van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid op te zeggen als het Frente-Polisario ais volwaar dig lid van deze organisatie wordt toegelaten. Een meerderheid van de staten heeft zich inmiddels voor dat lidmaatschap uitgesproken. Volgens de secretaris-generaal van de organi satie. Edem Kodjo steunen nu zesen twintig van de vijftig landen de aan- vraag. ADVERTENTIE Binnenkort verschijnt Opinieboek Ne 1 waarin misschien ook hm brief Zie advertentie op pag, P18 RHS 20 ophouden zich op neokoloniale wijze te bemoeien met de ontwikkeling in Suriname. Voor de minister het de partement verliet, werden de beto gers toegesproken door de ondermi nister van het leger en politie Neede. Hij riep de verzamelde demonstran ten op zich rustig te gedragen en het Surinaamse volkslied aan te heffen zodra De Koning naar buiten zou komen. Tijdens de grote demonstra tie lag het openbaar leven in Parama ribo vrijwel stil en de meeste winkels hadden uit voorzorgsmaatregel hun deuren gesloten gehouden. Scholen. kantoren en bedrijven waren vanaf negen uur 's ochtends gesloten. Na zijn gesprek met Chin A Sen ver liet minister De Koning onder escorte het ministerie. Overal langs de route naar het hotel waar de minister ver bleef stonden militairen en politie. Het vertrek van de minister en zijn delegatie vanaf de luchthaven Zande rij voor de thuisvlucht met het KLM-toestel is waarschijnlijk zon der problemen verlopen. Ons commentaar staat op pagina 5 mag ik uw signatuurke zulle? Van een onzer verslaggevers IJMUIDEN Estel-Hoogo- vens b.v. zal de produktie van ruw staal in de tweede helft van dit jaar moeten vermin deren. De voorgenomen jaar- produktie van 5,8 miljoen ton (5,4 miljoen ton in 1979) zal zeker niet worden gehaald. Dit is het gevolg van de verminderde produktie in de automobielindustrie en teruggang op verschillende andere markten waar het IJmuidense staal bedrijf opereert. Verwacht wordt dat ook andere West- europese landen hun staalproduktie in de rest van dit jaar zullen zien teruglopen. De directie van Estel-Hoogovens durft zich nog niet uit te spreken over maatregelen die mogelijk nodig zijn om de gevolgen van de terugslag op te vangen. Zeker is het in ieder geval dat de installaties met een lagere bezetting zullen draaien, terwijl enke le onderdelen van het bedrijf stil ko- menen te liggen. Op het ogenblik is nog niets te zeggen over de noodzaak van werktijdverkorting. Ondanks deze ontwikkeling bestaat er op het ogenblik bij het staalbedrijf nog steeds een behoefte aan produk tie- en onderhoudspersoneel. Tot op het regeringsniveau heeft het bedrijf gepoogd toestemming te krijgen voor de werving van 500 Joegoslaven. Zon der deze buitenlandse wenckrachten, die voor de tijd van twee jaar zouden worden gecontracteerd, zegt de direc tie een negatief effect van honderd miljoen op het bedrijfsresultaat te verwachten. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Handel en industrie mogen hun prijzen in de tweede helft van dit jaar met respectievelijk twee en 1,6 procent verhogen. Dienstverlenende bedrijven mog geen ho gere prijzen in rekening brengen. Met het oog op het vaststel len van gemeentelijke begrotingen is reeds nu bepaald dat plaatselijke overheden inwoners volgend jaar hoogstens vijf procent meer voor geleverde diensten mogen vragen. Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft dit gisteren bekend ge maakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het CNV heeft gisteren in een eerste reactie laten weten het onjuist te vinden dat wel de prijzen extra omhoog gaan. terwijl de lonen ais gevolg van de loonmaatregel zijn be vroren en de koopkracht daardoor toch al onder druk staat. Onderne mers in het midden- en kleinbedrijf, verzameld in het KNOV, menen dat de margeverruiming die Van Aarden ne nu heeft aangegeven, veel te klein is en dat daardoor de rendementen van veel bedrijven in gevaar zullen komen. „Veel ondernemers zullen zich niet aan de prijsbeschikking kunnen houden omdat de mate waar in zij hun kosten mogen doorbereke nen veel te klein is," aldus het ver bond. De christelijke werkgevers (NCW) vinden dat Van Aardenne „bij voort during te optimistische ramingen handhaaft voor de stijging van de arbeidsproduktiviteit." Dat leidt er toe dat de werkgevers er weer bij inschieten, aldus de christelijke werkgevers. Het verbond van Nederlandse onder nemers (VNO) voorziet dat de win sten van het bedrijfsleven verder on der druk komen te staan door het prijsbeleid van de minister. In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat Van Aardenne in op het prijsbe leid dat voor de tweede helft van dit jaar moet worden gevoerd In januari was al een prijsbeschikking voor de eerste helft van het jaar afgekondigd. Tegenstrijdig Bij de bepaling van het prijsbeleid had de minister twee tegenstrijdige belangen tegen eikaar moeten afwe gen. De prijzen dienen beperkt te worden om de inflatie niet al te fors te laten oplopen, anderzijds mogen de rendementen van bedrijven niet in gevaar komen. Uitgegaan is van een inflatiepercentage dat schommelt tussen zes en zeseneenhalf procent Voor de rekening van de loonkosten stijging is uitgegaan van 6,25 procent (Centraal Planbureau) bij een pro- duktiestijging van drie procent. De 1,6 procent die de industrie op de prijzen mag leggen wordt voor 0,3 procent bepaald door hogere externe kosten, als stijgende rentekosten. De rest van de prijsstijging is voor de compensatie van de loonkosten. Bent u al in Togo geweest? Nee? Prima, daar gaat het juist om. Bijna niemand is nog in Togo geweest, en daarom is dat land tot nader order een prima vakantie bestemming. Toerisme. Een heel apart onderwerp. Heb ben we een aparte rubriek voor, ook. Boetseerset (A) Boetseerklei mei vertin 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoliel. Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats. Uw naam: Uw adres -Giro: Overigens kan dat nogal meevallen, want inmiddels zijn er meer Neder landers bij Hoogovens in dienst geko men dan er vertrokken zijn. Ook het beschikbaar komen van produktie- functies voor vrouwen heeft verlich ting gebracht. Verder heeft de wer ving in Engeland gunstiger resulta ten opgeleverd dan de directie had verwacht Dit jaar komen er honderd Engelsen in dienst. De bedrijfsleiding verklaart dat zij er de voorkeur aan geeft Nederlanders in dienst te nemen. Postcode en plaats: Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze QA. DB DD (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam ()l bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven!. Voor bezorginlbrmatie 020-91.3456. Lees een krant met overtuiging.- TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1