Geen aftrek sociale premies meer Schmidt hoopvol terug uit Moskou Zomer Kfcsuwkado Vrouwen Suriname vragen naleving van mensenrechten Dieptepunt van zomer In deze krant Albeda en De Graaf bedenken belastingplan als noodmaatregel: Bewolkt HET WEER met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw H 38STE JAARGANG NR 10980 WOENSDAG 2 JULI 1980 'Buikgriep' blijkt vaak vergiftiging Trouw Toch geen seizoenartikel ~~Bezorg Trouw een meawe abonnee Lees een krant met overtaigtiig: TrOUW Geen topsalaris voor waakhond Wisselend bewolkt en mogelijk een bui. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden. In het binnenland vrij krachtige noordwesten wind; aan de kust en boven het IJsselmeer krachtige tot harde noordwesten wind. in de loop van de dag afnemend. Morgen en overmorgen: Zonnige perioden en waarschijnlijk droog. Hogere temperaturen. Morgen zon op: 05.22, onder 22.02, maan op: 00.34, onder 11.27. HtltMivr De zomer beleefde gisteren een triest dieptepnnt, zo meldt onze deskundige weerkun dige medewerker. Zelden viel er zoveel regen. De toeristen, zoals deze op de Dam in Amsterdam, en andere belanghebbenden lieten alles gelaten over zich heen komen, hopende op betere tijden. Wel nu, onze weerman voorziet een verbetering met wat meer zonneschijn. Dat is al vast wat. Trouw PAGINA 2: Paus maakt in Brazilië de discussie los PAGINA 4: Losey regisseert opera Moussorgski PAGINA 5: Machtsgreep van de jagers PAGINA 7: Patstelling in Indo-China PAGINA SPORT: Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Afschaffing van de belastingaftrek van de premies van de volksverzekeringen AOW, AAW en AWBZ is een mogelijkheid om de zware financiële problemen bij de samenstelling van de begroting 1981 het hoofd te bieden. Minister Albeda (sociale zaken) en zijn staatssecretaris De Graaf hebben deze ingrijpende operatie bedacht voor het geval in de komende mocht blijken, dat de financiële nood echt tot aan de lippen is gestegen. Hinault loopt verder uit PAGINA SERVICE: Eetrubrlek, strips, feuilleton, puz zel. weeroverzicht, radio- en tv- programma's De operatie zou de schatkist een bru to belastingvoordeel opleveren van zeven miljard gulden en een voordeel van nog eens vijf miljard gulden, wanneer ook de werknemersverzeke ringen zoals de WAO, WW en ZW in het plan worden betrokken. Er staat echter tegenover, dat de klap voor menig particuliere beurs bijzonder hard aan zal komen, zodat er op zijn minst een ruime compensatie voor met name de lagere inkomen moest komen. Afschaffting van de belastingaftrek van de sociale verzekeringspremies is een oud plan, dat nog dateert uit de CNV-periode van de huidige staatsse cretaris De Graaf. Een overweging voor hem was toen het solidariteits beginsel binnen de volksverzekerin gen te vergroten. Op het ogenblik houdt die solidariteit op bij een inkomen van rond vijftig duizend gulden per jaar. Over het meerdere inkomen behoeft geen pre mie te worden betaald. Binnen het CNV is de gedachte van De Graaf overigens nooit overgenomen. Bezwaren Het valt op dit moment nog op geen stukken na te voorspellen, in hoever re het plan thans meer kans van slagen zal hebben. In het ambtelijk vooroverleg, waarin het idee ter spra ke is gebracht, zijn vooralsnog over wegend bezwaren geopperd. Zo bete kent het plan hoe dan ook een ver zwaring van de lasten van ongeveer Van onze correspondent PARAMARIBO Een groep vrouwen heeft gisteren tijdens 1 een manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein in Parama ribo pamfletten uitgedeeld waarin wordt aangedrongen op respect voor de mensenrechten. Gisteren vierde Suriname de afschaffing van de slavernij, een jaarlijks terugkerende ge- 1 beurtenis. vier procent. Garanties, dat die niet afgewenteld zullen worden, zijn er niet. De afschaffing van deze belastingaf trek trekt het financieringsprobleem van de overheid bovendien sterk in het inkomenspolitieke vlak. Op grond van het plan is het mogelijk, de lagere inkomens te sparen en de mid den- en hogere inkomens fors aan te pakken. Verwacht wordt, dat daarom vooral de WD het plan zal afwijzen. Maar ook minister Van der Stee (fi nanciën) voelt weinig voor een verde re spreiding van inkomens. Vorige week zei hij in Elseviers Maga zine letterlijk: „Eén ding is wel duide lijk: de directe belastingen zullen in 1981 niet worden verhoogd. De belas- tingschroef is helemaal dol gedraaid. We hebben een progressief belasting tarief zoals weinig landen dat maar kennen. Je ziet de curve van de in komstenbelasting fors stijgen. Ik zou willen, dat die veel minder steil om hoog liep. Als Je de tarieflijn over een breed front terugdringt, kan je mis schien een toptarief van ruwweg 60 procent hanteren bij een inkomen van drieëneenhalf a vier ton." Tenslotte zijn er tegen het plan fisca le bezwaren aangevoerd. Consequen te toepassing van de fiscale regels zou met zich meebrengen, dat over uitke ringen dan ook geen belasting gehe ven mag worden. Voor zover het plan wordt uitgebreid tot werknemersver zekeringen, is ook het werkgeversdeel van de premie in het geding en zou de operatie een lastendruk-verzwaring betekenen voor het bedrijfsleven. De vrouwen, verenigd in de „werk- groep Fundament", verklaarden in het pamflet dat vrijheid niet alleen betekent dat er geen slavernij meer is. maar dat er ook geen vrees meer is I voor het geweld van geweren en geen beperking van bewegingsvrijheid. Vrijheid houdt ook in, dat je vrij bent om te zeggen en te schrijven wat je wilt, aldus het pamflet. ting van deze verdachten regelt. In» dit wetsontwerp worden met terug werkende kracht tot 1 januari 1970 gedragingen strafbaar gesteld, die in druisen tegen de „algemeen aanvaar de ethische en morele normen van de samenleving", ook al zij deze gedra gingen niet strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Dit wetsontwerp vertoont opvallende De werkgroep Fundament bestaat overeenkomsten met het „tribunaal- uit zeven vrouwen die op 2 juni al een besluit" dat in Nederland in 1945 de petitie aanboden aan premier Chin A berechting regelde van mensen die Sen, waarin hem gevraagd werd er- tijdens de tweede wereldoorlog zich voor te zorgen dat de mensenrechten aan zaken als verraad en zwarte han- in Suriname worden nageleefd. Een del. hadden schuldig gemaakt, van de woordvoerders van de groepe ring zei dat er na 25 februari in Suri name een gevoel van rechtsonzeker heid is ontstaan, omdat een aantal mensen op nogal willekeurige gron den en zonder inachtneming van de normale aanhoudingsprocedures is opgepakt. Onder de aangehoudenen bevonden zich politici en ambtenaren die ervan verdacht werden zich te hebben schuldig gemaakt aan cor ruptie. Momenteel ligt bij de Raad van Ad vies (een soort Raad van State) een wetsontwerp dat de speciale berech- Vervolg op pagina 3 Vakantietoeslag Tegenover al deze geuite bezwaren staan echter ook andere onaantrek kelijke alternatieven om de moeiza me financieringsproblematiek op te lossen. Genoemd zijn inmiddels een halvering van de vakantietoeslag, het aanpakken van de sociale uitkerin gen, drastische verhoging van de aardgastarieven enzovoort. Het kabinet is dezer dagen begonnen met een inventarisatie van de proble men. Erg veel schot zit er nog niet in. Gehoopt wordt, dat over enkele we ken de eerste beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Maar het Ziet er toch naar uit, dat de knopen pas op het allerlaatste moment, eind augustus of begin september worden doorge hakt. JOHANNESBURG (AP, Reuter) In. Zuid-Afrika zijn gisteren 35 geestelij ken schuldig bevonden aan overtre ding van het samenscholingsverbod. De geestelijken hadden op 26 mei een mars door Johannesburg gehouden om te protesteren tegen de gevangen-' houding van een collega. Alle geeste lijken zeiden zich onschuldig te voe len en vonden dat de wet van God soms in conflict kwam met de Zuid- afrikaanse wetten. Zij werden veroor deeld tot een boete van 125 gulden of vijftig dagen gevangenisstraf. Drie van hen kozen de gevangenis. Deze krant heeft een speciaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben in een abonnement 020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT west-duitslano om 2 00 italié ure 900 Luxemburg bfrs 14 MOSKOU (Reuter, AP, AFP) De besprekingen tussen de Westduitse bondskanselier Helmut Schmidt en de Russische president Leonid Breznjew hebben de kans vergroot op onderhandelingen tussen Oost en West over de stationering van middellange-afstandsraket- ten in Europa. Totdusver weigerde Moskou zo'n gesprek zolang de NAVO haar besluit tot stationering van 572 Pershings en kruisraketten niet ongedaan zou maken. Van onze consumentenredactie HAARLEM In ons land wor den elk jaar een half- tot een miljoen mensen .getroffen door voedselvergiftiging. Dit blijkt uit een exclusief vraaggesprek met mevrouw drs Simone Bou wer-Hertzberger, hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Wa ren in Haarlem. Vaak wordt een voedselvergif tiging niet onderkend, maar houden de mensen het voor al in deze tijd van het jaar op een buikgriep, als zij worden getroffen door buikpijn, dlar- ,ree. braken en koorts. .Het blijkt een misverstand, dat met gekookt, gebraden of ver hit voedsel niets aan de hand kan zijn. Er bestaan namelijk bacteriën die gif produceren, dat door verhitten van het voedsel niet wordt geneutrali seerd. Ook kunnen bepaalde bacteriën het koken of braden overleven. Daarom dienen bij het kopen, bereiden en bewa ren van eten en drinken de no dige voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Teneinde het onderzoek naar voedselvergiftiging mogelijk te maken, dienen etensresten liefst gekoeld te worden be waard De keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren komen de verdachte resten snel halen, waarna er alle aan dacht aan kan worden besteed. Meer nieuws in de consu mentenrubriek op pagina 9. DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris De Graaf (sociale zaken) wil van de sociale verzekeringsraad advies over de mogelijkheden misbruik van kinderbijslag voor studerende kinde ren scherper te kunnen controleren. Het gaat om de vraag of kinderen werkelijk studeren. Een bewijs van inschrijving voor een studie is name lijk niet voldoende om voor kinder bijslag in aanmerking te komen. Daarvoor is nodig dat die kinderen meer dan twintig uur aan hun studie besteden. Zo niet, dan is er sprake van misbruik, aldus het ministerie. Deze indruk bestond gisteren aan het einde van de tweedaagse besprekin gen tussen de Duitse en Sowjet-dele- gaties in Moskou. Schmidt verklaar de gisteren na afloop van het overleg dat dit „belangwekkende aanwijzin gen" had opgeleverd voor wat betreft de wapenbeheersing. Hij voegde daaraan toe dat hij redenen had om aan te nemen dat de westelijke lan den en de Sowjet-Unie erin zullen slagen onderhandelingen te beginnen over de Eurostrategische kernwa pens. Schmidt heeft van de Russen geen toezegging gekregen dat de te rugtrekking uit Afghanistan zal wor den voortgezet. De bondskanselier zei tijdens zijn persconferentie vlak voor zijn vertrek uit de Russische hoofdstad, dat hij morgen in de Westduitse Bondsdag een verdere toelichting zal geven op zijn reis naar Moskou. De Westduitse minister van buitenlandse zaken Genscher zal vandaag al de Franse en de Amerikaanse regering op de hoog te brengen van het resultaat van Schmidts missie naar Moskou. Waar nemers vinden het opmerkelijk dat de bondskanselier ook de NAVO snel op de hoogte wil stellen van de gevol gen van zijn reis. Schmidt heeft overigens van de Rus sen geen toezegging gekregen dat zij de stationering van de SS-20 raketten voor de periode van drie jaar zullen stopzetten. Enige tijd voor zijn ver trek had de bondskanselier iets der gelijks aan Moskou gesuggereerd. Wel meende de bondskanselier dat de besprekingen, ondanks de scherpe bewoordingen aan beide zijden, in goede sfeer waren verlopen. De Rus sische pers liet zich gisteren nogal kritisch uit over Schmidts bezoek en vooral over diens openlijke verma ning aan de leiders in het Kremlin de troepen uit Afghanistan terug te halen. De besprekingen tussen de Russische en Duitse leiders namen gisteren een onverwachte wending, toen een niet op het programma staande ontmoe ting tussen Schmidt en de Sowjet- minister van defensie Oestinow plaats vond. Dit wijst erop dat de besprekingen over de stationering van Eurostrategische kernraketten tijdens de gesprekken tussen Brezn jew en Schmidt in een technische fase belandden. Dat zou impliceren dat er in ieder geval een begin van politieke overeenstemming werd be reikt. Pagina 3, Weg in eigen land: luisteren naar Oscar Peterson in Emmeloord, of naar een doedelzak in Vlis- singen. Pagina 5, Dichtbij en verder: Fierljeppen over de Vlist. Het is zomer, en dat zult u weten ook. En we houden tussendoor zelfs de politiek nog voor u bij. Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaiersel (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Compliment Politiemannen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia proberen een opdringende menigte verre te houden van paus Johannes Paulus II, die in de stad in de openlucht een mis zou opdragen. Meer nieuws over het bezoek van de paus aan Brazilië op pagina 2 Breznjew complimenteerde Schmidt gisteren voor diens bereidheid tot sa menwerking. „Een noodzakelijke en nuttige opdracht is uitgevoerd", al dus de Russische president aan het slot van de besprekingen. Schmidt verklaarde dat de besprekingen ge heel aan zijn verwachtingen hadden beantwoord. In het gemeenschappe lijke slotcommuniqué spraken beide leiders nog eens de noodzaak van het streven naar ontspanning uit en van een snelle regeling van de politieke spanningen die zijn veroorzaakt door de verwikkelingen in Afghanistan. Een akkoord over economische sa menwerking tussen West-Duitsland en de Sowjet-Unie werd door diplo maten ondertekend en niet door Schmidt en Breznjew persoonlijk. De Westduitsers voelden niets voor het officiële vertoon waarmee een derge lijke ondertekening gepaard pleegt te gaan aangezien dit naar bulten de indruk zou wekken van een al te goede verstandhouding. I Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadanaar keuze: QA. DB DD. laankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-9I3456. en nu zeker in de WW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1