Onrust onder toeristen na bomaanslagen Spanje Hardheid kabinet verbittert CDA loskou reageert schamper p voorstellen van Carter Raad van State droeg Scholten niet voor Jacht Kiesuwkado X ize krant Wens Kamer voor olieboycot Zuid-Afrika afgewezen iNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Buien HET WEER 'Onder voorwaarden hulp bij zelfdoding niet bestraffen' Schij ninitiatiefinzake Afghanistan Werkgevers egen boycot itkering voor ud-gevangenen n Ned.-Indië Honderd doden bij ongeluk in India Trouw Ongewapend Bezorgüoow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOlfW rouw H S 38STE JAARGANG NR 10975-DONDERDAG 26 JUNI 1980 Wisselend bewolkt en enkele buien mogelijk met onweer. Middagtempera- tuur ongeveer zestien graden. Matige wind windkracht vier. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind, windkracht vijf uit west tot noordwest. Morgen en overmorgen Zonnige perioden ook nog een enkele bui. Middagtemperaturen omstreeks achttien graden. Zon op: 05.18 onder: 22 04 Maan op: 21.00 onder: 04.54 Deze krant verhuist met u mee Is u op tijd een kaartje stuurt mi de datum èn het nieuwe adres. WEST-OUITSLAND OM 2 00 ITALIË lire 900 LUXEMBURG BFRS t« LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 4: Orgelmuziek voor kanarie-kooitje PAGINA 2: 'Kerkmuziek mag geen sluitpost zijn' PAGINA 5: Ook Nederland vervuilt de Rijn PAGINA 7: Weer massagraf in India ontdekt PAGINA 10: Europese tuinen op 'Rosendael' Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De explo sies van drie bommen in het Spaanse toeristenoord Ali cante hebben gisteren grote onrust gezaaid onder de dui zenden buitenlanders daar. Bij de aanslagen vielen geen gewonden. Reisorganisaties vrezen dat het toch al sterk teruggelopen toerisme naar Spanje hierdoor opnieuw een klap zal krijgen. De eerste twee bommen ont ploften gistermorgen om tien uur in een slaapkamer op de vijfde verdie- Auto Nederlandse toeristen in brand gestoken ping van het luxe hotel Mella en in slagen verantwoordelijk te zijn. In een bungalowpark. In dit park explo- Baskenland zelf werd een hoge func- deerde later op de dag nog een bom. tionaris van de Franse bandenfabriek De Baskische afscheidingsbeweging Michelin door onbekenden doodge- ETA heeft laten weten voor alle aan- schoten. Een ander incident deed zich voor in het veel noordelijker gelegen Zaraeo- za, waar de auto van drie jonge Ne derlandse toeristen in brand 1 stoken. De politie betwijfelt echt'1, of ook dit het werk van de ETA was; zij denkt eerder aan een actie van recht se extremisten om de ETA verder in opspraak te brengen. Dat er in Alicante geen slachtoffers vielen, kwam vooral doordat de ETA* vantevoren had aangekondigd dat tussen twaalf uur 's nachts en acht uur 's morgens bommen zouden ont ploffen. Daarbij werden namen ge noemd van acht mogelijke hotels en bungalowparken. De politie en de reisorganisaties reageerden daarop door onmiddellijk de gasten naar el ders te evacueren Vervolg op pagina 8 een onzer verslaggevers N HAAG Onder bepaalde voor- grden zou stervenshulp bij zelfdo- lopenlijk en straffeloos te verkrij- i en te verlenen moeten zijn. Het t hierbij om zelfdoding, waartoe tand over gaat na uitvoerige infor- üe en na een evenwichtige besluit- nning zonder dwang. Van zelf- jord, waarbij het in feite gaat om pwilde zelfdoding, moet elke o van hulp en middelen om te rvtn strafbaar blijven Mrit de Stichting Vrijwillige Eu- in haar discussienota „Eu- thanasie en zelfdoding", waarin ge pleit wordt voor een splitsing van het juridische begrip zelfmoord in ba- lanszelfdoding en crisis-zelfdoding. Die eerste vorm dienst ethisch en juridisch te worden erkend als een gelijkwaardig en soms de voorkeur verdiend alternatief voor euthanasie en hulp erbij door een arts of psycho loog zou onder nauw omschreven voorwaarden toelaatbaar moeten zijn als het toepassen van euthanasie in de praktijk al dikwijls ls. Iemand die dood wil, maar nog in staat is een zelfdoding uit te voeren, hoort op ethische gronden niet om euthanasie te vragen, maar om hulp voor .zachte" zelfdoding. Euthanasie zou alleen mogen worden uitgevoerd ten aanzien van „machteloze" patiën ten, onder wie de stichting mensen verstaat die om welke reden ook niet tot zelfdoding in staat zijn. Een artikel staat op pag. 11 1SKOU/WASHINGTON (AFP, AP, Reuter) Het Russische persbureau Tass noemt het irstel van de Amerikaanse president Carter voor een overgangsoplossing in de Afghaanse is „opzettelijk vaag". Roemenië viel gisteren de Sowjet-Unie af door aan te dringen op ledige terugtrekking van de Russische troeper -uit Afghanistan. tchampere commentaar van Jat doorgaans het officiële Rus- standpunt weergeeft, was de reactie uit Moskou op de voor- h voor een „overgangsregeling", ff Carter tijdens zijn bezoek aan «lavië dinsdag deed. De Ameri- e president sprak toen van mo- i onderhandelingen over een jeling voor Afghanistan. voorwaarde dat de Russen het ld zouden verlaten. Égrns TASS wil de uitspraak ichts de schijn van goede wil wek- EN HAAG De christelijke werk- vers (NCW) rijn tegen een olieboy- l van Zuid-Afrika. In de eerste uts, zo stellen zij zijn de effecten in een dergelijke boycot nihil. Ver- r is een eenzijdige boycot vol- Kkt in strijd met de sanctiewet, ngezlen geen andere EG-landen n de boycot zullen meedoen, ik vreest het NCW dat Zuid-Afri- bij een eventuele boycot, de uit- *r van chroom en mangaan zal opietten. Dit zou, aldus het NCW, N>r de Nederlandse staalindustrie tr vergaande consequenties Iton. It Komitee Zuidelijk Afrika en de Nkgroep Kairos hebben het be lt van het kabinet om de motie- lten niet uit te voeren scherp irdeeld. In een reactie noemen organisaties de argumenten van kabinet „onjuist" en „duidelijk ibaar". ta oroe parlementsredactie EN HAAG De regering is bereid t oud-gevangenen uit de Jappen- jjnpen in voormalig Nederlands-In- wn eenmalige uitkering van 7500 üden belastingvrij te geven. Met toezegging kwam minister Wie- J van binnenlandse zaken gisteren (Wnoet aan de unanieme wens van Tweede Kamer om op deze wijze ..ereschulden" aan de Oud-KNIL- «lltairen en burgers in te lossen. s minister verbond aan zijn toezeg- ng de voorwaarde, dat de kosten «deze maatregel geschat op 225 «loen gulden door alle Nederlan ds gedragen zullen moeten worden. •Jtmer stemde daarmee in. Het "«net zal zich beraden over de hag op welke wijze, bijvoorbeeld a een eenmalige belastingheffing moet gebeuren. "nl«t*r Wiegel zei. dat de uitkerings- ^atregel die per 1 januari 1981 zal een aantal voorwaarden zal fatten. Hierover zal overleg wor- ^gepleegd met de betrokken orga- van oud-gevangenen. ken, maar is de praktijk anders. Dlt- zou ondermeer blijken uit het feit dat Washington nog niet heeft gerea geerd op „gedetailleerde en construc tieve voorstellen" die de Afghaanse regering op 14 mei heeft gedaan. Deze voorstellen houden volgens Tass on dermeer in dat China en de VS afzien van „verdere agressie tegen Afgha nistan" en garantie geven dat er in de toekomst geen buitenlandse inmen ging in Afghanistan meer plaats zal vinden. Roemenië prees gisteren het bezoek van president Carter aan Joegoslavië. „Goede relaties tussen verschillende staten kunnen een belangrijke bij drage leveren aan de ontspanning," aldus het officiële Roemeense pers bureau Agerpres. de communistsiche krant Scinteia noemde de terugtocht van een deel van de Russische troe pen een belangrijke stap op weg naar normalisatie van de internationale betrekkingen. De krant juicht een volledige terugkeer van de Russische NEW DELHI (Reuter) Zeker hon derd mensen zijn omgekomen bij een busongeluk in Indi Toen de bus een brug over een rivier wilde oversteken, raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt, waardoor de bus in het water kwam. Twintig van de hon derdvijfendertig inzittenden, waaron der de chauffeur, werden gered. De minister hanteerde dit argument gisteren tijdens het Kamerdebat over de inmiddels omstreden benoeming van Scholten tot vice-president van de Raad van State. Nog diezelfde middag maakt de Raad echter in een brief aan de minister duidelijk dat hij met deze voorstelling van zaken de aanbeveling van de Raad fout heeft geïnterpreteerd. Conform de wet heeft minister Wiegel vorige week de Raad van State ge hoord over de opvolging van dr. M. Ruppert, die met ingang van 1 okto ber ontslag heeft genomen als vice- voorzitter van de Raad van State. De raad heeft bij die gelegenheid twee wensen kenbaar gemaakt. De opvol ger diende bij voorkeur te worden gerecruteerd uit de kring van de Raad van State zelf, waartoe men ook de heer Scholten wilde rekenen. Maar als kandidaat noemde de Raad slechts twee namen, namelijk die van de oud-minister van onderwijs Verin- ga en de voorzitter van de afdeling Partijdig rechtspraak Van der Hoeven. De aanbeveling van de Raad speelde een belangrijke rol gisteren in het Kamerdebat. Zo vroeg oppositielei- Vice-premier Wiegel aan het woord tijdens het interpellatiedebat gisteren in de Tweede Kamer inzake het benoemingsbeleid van de vice-voorzitter van de Raad van State. Op de voorgrond premier Van Agt, links de PvdA-fractie. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De grootste regeringsfractie, het CDA is verbitterd over de hardheid waarmee het kabinet dwars tegen de wens van een ruime meer derheid van de Kamer in, een olieboycot tegenZuid- Afika heeft afgewezen. De fractie beraadt zich nog over de uiteindelijke conse quenties. mar in de wandel gangen spreekt men openlijk spreekt over een „rampkoers" van hetkabinet. De meeste fractieleden verwachten daar om „ongelukken" tenzij het kabinet alsnog op zijn schre den terugkeert. troepen naar hun land toe „zodra er President Carter deed cisteren op lijn reis door Europa Spanje aan een einde ls gekomen aan steun van en werd daar warm ontvangen door premier Suarez. Carter beloof- bultenal aan anU-regeringsbewegtn. de zich in te zullen zetten voor de intrede van Spanje in de NAVO. gen". Meer nieuws hierover staat op pag. 7. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Wiegel (binnenlandse zaken) heeft ten onrechte de indruk gewekt dat de Raad van State zelf de huidige minister van defensie mr. W. Scholten als mogelijke kandidaat heeft genoemd voor het vlce-vooizltterschap van dit adviescollege. In een vraaggesprek in de Haagsche Courant liet fractievoorzitter Lub bers zich ontvallen: „Ik ben bezorgd, een crisis sluit ik niet uit, maar zlef ben ik er niet op uit." Hij waarschuw de het kabinet deze zaak niet op de spits te drijven en de Kamermeerder heid alsnog tegemoet te komen. Het afwijzende standpunt van het kabinet inzake een olie-embargo be vat sinds het Kamerdebat van vorige week weinig nieuwe gezichtspunten. Minister Van der Klaauw herhaalt dat een olieboycot de economische ontwikkeling van de staten rondom Zuid-Afrika rechtstreeks ir eevaar -rengt. Tegelijkertijd wijst hij er op dt «en eenzijdige boycot van Neder land niet effectief is en in het verleng de daarvan brengt hij de geïsoleerde positie van Nederland in het geding De woordvoerders van zowel PvdA als CDA zijn daarom nogal teleurge steld over de inhoud van de brief. Binnen de CDA-fractie vraagt zich men daarom af of bij het kabinet de politieke wil wel aanwezig om op eni gerlei wijze tot overeenstemming met de Kamer te komen. Die vraag klemt te meer. waar het kabinet de Kamer ook maar zeer ten dele tegemoet is gekomen op het punt van de verlaging van de topsala rissen van ambtenaren. Weliswaar heeft minister Wiegel (bin nenlandse zaken) een regeling per 1 Januari 1981 in het vooruitzicht ge steld, maar de Kamer had nadrukke lijk gevraagd de verlaging al per ljuli te effectueren. Wiegel beroept zich op juridische bezwaren. Omgekeerd vraagt de Kamer zich af waarom het in het verleden wel mogelijk is ge weest de sociale uitkeringen op voor- schot-basis te korten. Tenslotte is de CDA-fractie ontevre den over de vaagheid waarmee de regering een regeling over een beper king, van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente op de eigen wonin gen in het vooruitzicht heeft gesteld. Het kabinet zal onder die omstandig heden nu al vast een soort politieke balans willen opmaken. Met als cen trale vraag: Hoe groot is onze politie ke krediet bij de Tweede Kamer? Het is dit element in de politieke discussie dat binnen de CDA-fractie gevoelens van onzekerheid heeft los gemaakt. Vooralsnog kan men zich verenigen op het standpunt dat het kabinet zich nadrukkelijker voor de olieboycot moet uitspreken. Maar welke lijn men zal ontwikkelen voor het geval een gebaar achterwege blijft is niet duidelijk. Het is niet uitgesloten dat de fractie dan alsnog om meer duidelijkheid in de kwestie om de hypotheekrente zal vragen. Over dit vraagstuk is het ka binet verdeeld en een kabinetscrisis ligt dan ook voor de hand. Maar zelfs los daarvan blijft de crisis dreiging groot, omdat tenminste tien CDA-leden voet bij stuk zullen hou den in de kwestie van de olieboycot. Meer nieuws op pag. 9 Pag. 7: Zimbabwe wil wel lijden onder olieboycot der Den Uyl zich af, waarom het kabi net is afgeweken van de aanbeveling van de Raad. Minister Wiegel be streed dit echter. Hij legde de nadruk op het eerste deel van de aanbeveling namelijk dat de nieuwe functionaris afkomstig diende te zijn uit de kring van de Raad van State, waartoe ook de heer Scholten werd gerekend. De kwestie ls niet onbelangrijk, om dat Den Uyl veronderstelde dat de Raad uiteindelijk Scholten niet heeft aanbevolen omdat een aantal objec tieve bezwaren tegen zijn benoeming kunnen worden gemaakt. Den Uyl noemde onder meer de directe band van Scholten met het nog zittende kabinet op grond waarvan de onpar tijdigheid van de nieuwe functionaris in het geding is. Den Uyl zag boven dien nogal wat problemen in het nog resterende functioneren van de mi nister van defensie. Zijn conclusie luidde daarom ook dat „de sneltrein vaart waarmee het kabinet de heer Scholten heeft benoemd de verden king opwekt dat het kabinet een vol dongen feit heeft willen stellen, om dat, het voornemen van het kabinet een zorgvuldige afweging niet zou overleven." Zowel premier Van Agt als Wiegel bleken niet zo zwaar te tillen aan deze bezwaren. Het kabinet heeft uiteinde lijk de voorkeur gegeven aan Schol ten vanwege zijn politieke en be stuurlijke ervaring. We hebben ge woon de beste man benoemd, zo zei de premier. Ook hij onderkende de bezwaren voor het nog resterende functioneren van Scholten als minis ter van defensie, maar. aldus de pre mier, die bezwaren nemen we graag op de koop toe. Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen. Oppositieleider Den Uyl heeft inmid dels om onmiddellijke publikatie van de brief van de Raad van State ge vraagd. Hij achtte deze openheid ge wenst, ondermeer om de Kamer in de gelegenheid te stellen zich een goed oordeel te kunnen vormen over zijn motie, waarin de benoeming onzorg vuldig wordt genoemd. Ons commentaar staat op pag. 5 Volgens de gedachten van wijlen voorzitter Mao groeit macht uit de loop van een geweer, en de Vereniging tot bescherming van vogels zal het weten ook. Als zij per ongeluk jagende leden in de ledenraad gekozen heeft, ls dat een onwrikbaar feit, aldus de rechter. Boetseerset (A) BoetseerkJei mei verf in .1 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kudoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: fbstcode en plaats: _TeL_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1