Trouw Kabinet: rente-aftrek bespreekbaar jErinjaar pakt snel ortplaatsen aan Olieboycot niet genoeg Festival Kïesuwkado esten wil zelfvoorziening energie deze krant f[ Meubelfabriek Sr Oisterwijk etNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wisselend bewolkt HET WEER Breed opgezette studie naar vernieuwing inkomstenbelasting Zoon Gandhi stort neer met vliegtuig CNV-voorzitter over situatie in Z.-Afrika: toonaangevend in eiken Trouw Kunst kan antal kerncentrales moet worden uitgebreid Bezorg Thraw een nieuwe abonnee i 38STE JAARGANG NR. 10973 - DINSDAG 24 JUNI 1980 Wisselend bewolkt en enkele regen- of onweersbuien. Middagiemperatuur ongeveer 16 graden. Matige en aan de kust vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Morgen en overmorgen: Af en toe een bui. ook zonnige perioden en middagtemperaturen ongeveer t7 graden. Morgen zon op: 05.17 onder: 22.04 Maan op: 18.53 onder 03 45 Deze krant verhuist met u mee als u op tijd een kaartje stuurt met de datum èn het nieuwe adres. WEST-DUITSLAND OM 2 00 - ITALIË LIRE 900 LUXEMBURG BFRS 14 LOSSE NUMMER 65 CENT 'AGINA 3: <abinet nog liet eens jver olieboycot PAGINA 2: Oecumenische toekomst voor kerkmuziek JAGINA 4: Festival op de goede weg M PAGINA 5: Parlementsrubriek IAGINA 7: darter gelooft Russische - terugtrekking niet PAGINA 9: De huishoudschool Is niet zo slecht' PAGINA 10: De Kleine Krant I HAAG (ANP) In overleg met de elf provincies heeft Is ter Ginjaar van volksgezondheid en milieuhygiëne een eplan opgesteld in verband met de legale en illegale tplaatsen van chemisch afval. De minister hoopt nog voor Heinde van het jaar een totaaloverzicht te hebben van alle plaatsen. arna worden er maatregelen geno- De bewindsman heeft de pro- ties financiële hulp in het vooruit- it gesteld voor de uitvoering van actieplan. Bij een acute bedrei- van de volksgezondheid zal on- ankelljk van het actieplan worden ïgrepen, zo deelde minister Gin- gistermiddag mee. de inventarisatie worden stort- itsen van chemisch afval in drie ll igorieën ingedeeld: met direct ge- r voor de volksgezondheid, plaat die een bedreiging vormen voor Irinkwatervoorciening en alle an- «evallen. Een speciale werk- poepzal de criteria opstellen voor de pMdeling van de stortplaatsen. fcminister heeft de provincies naast 1 financiële middelen, die hun op ond van de wet voor chemisch afval ifkomen. elk een extra bedrag van RO.ÖOO gulden toegezegd voor de uit wring van het plan. Hiermee loopt1 bewindsman vooruit op de komen- wet voor de bodembescherming, zondere gevallen, waarin extra fld nodig is, zal de minister afzon- erlijk bekijken. rovincies provincies moeten nu eerst de ortplaatsen inventariseren, maar minister denkt dat hij binnen en- Je maanden een totaaloverzicht zal tiben, omdat sommige provincies dit terrein al enig werk hebben rricht. Na een nader onderzoek zal maatregelen worden overgegaan, in nauw overleg met de betrokken nisteries en lagere overheden wor- n vastgesteld. middels is Overijssel al bij de mi- Ier gekomen met een lijst van ertien stortplaatsen die tot ernsti- gevallen van bodemverontreini- ig kunnen worden gerekend. Enke van deze vormen een bedreiging r de drinkwaterwinning. Op het 'leg met de provincies maakte de svincie Noord-Brabant melding ongeveer vijftig plaatsen waar de elopen jaren vermoedelijk che- •ch afval is gestort. De gedeputeerde voor milieuzaken in Noord-Holland, dr. ir. J. IJff verklaar de gisteren tegenover het NOS-jour- naal wel tevreden te zijn over de bereidheid van minister Ginjaar om mankracht en geld beschikbaar te stellen voor het inventariseren van gifstortplaatsen. Maar kosten zoals zich bij Lekkerkerk voordoen, zijn er volgens IJff niet bij betrokken. De gedeputeerde meende dat er nog wel een aantal gevallen la Lekkerkerk te verwachten zijn. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een beperking van de rente-aftrek van een hypotheek op de eigen woning is voor het kabinet bespreekbaar. Maar het staat nog aller minst vast of en zo ja wanneer de kwestie geregeld kan worden. Minister Van der Stee (financiën) heeft dit gisteravond in de Tweede Kamer meegedeeld. net over enkele maanden met een wesontwerp komt waarin de aftrek baarheid van de hpotheekrente wordt geregeld. Hij wees er ook op, dat de motie onomwonden om zo'n regeling vraagt. Minister Van der Stee gaf aan de tekst van de motie echter een aanzienlijk ruimere uitleg. Vervolg op pagina 3 NEW DELHI (AP, Reuter) Sanjay Gandhi, de zoon van de Indiase pre mier is gisteren om het leven geko men bij een vliegtuigongeluk. De 33- jarige Gandhi maakte met een piloot oefeningen met zijn eigen toestel, een Amerikaanse Pitts 8A-2. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het kabinet van premier Indira Gandhi maakte bekend dat een on derzoek ingesteld zal worden. Sabo tage wordt niet uitgesloten geacht. Volgens ooggetuigen kwam er rook uit het vliegtuigje toen het zijn boch ten draaide. Een andere getuige ver klaarde dat hij een luide knal hoorde voordat het toestel neerstortte. De zoon van mevrouw Gandhi had veel tegenstanders in India. Elf dagen ge leden werd 8anjay Gandhi gekozen tot secretaris-generaal van de Con grespartij. Meer over Sanjay Gandhi op pa gina 10 Met deze toezegging heeft het kabi net in ieder geval de blokkade door broken, die met name de WD bij monde van minister Wiegel rondom dit politiek zwaar beladen onderwerp had opgetrokken. Er komt nu een breed opgezette studie naar een mo gelijke vernieuwing van de inkom stenbelasting, waarin ook de proble matiek van de rente-aftrek van een hypotheek op de eigen woning zijn plaats krijgt. Alleen in die bredere context wilde het kabinet over het onderwerp pra ten. Minister Van der Stee beloofde in de komende miljoenennota „brede beschouwingen" aan het functione ren van de inkomstenbelasting te zul len wijden. Maar of het dan ook tot concrete maatregelen zal komen is vers twee. Een garantie daarvoor kan ik niet geven. Het zou bovendien niet juist zijn bepaalde elementen er een zijdig uit te tillen, zei hij. Met deze opstelling is het kabinet er voorlopig in geslaagd een conflict met de Tweede Kamer uit de weg te gaan. De regeringsfracties CDA en WD zijn het weliswaar onderling on eens over een beperking van de af trekbaarheid van de hypotheekrente, zij konden zich dezer dagen wel vin den in een gezamenlijke motie Van Rooijen en Portheine, waarin de kwesties ingepakt wordt in het grote re geheel van het totale aantal knel punten in de belastingheffing. Uitleg Het is zeker niet uitgesloten, dat het conflict zich over enkele maanden weer aandient. Zo zei de woordvoer der van de CDA-fractle de heer Van Rooijen te verwachten dat het kabi- Afghaanse officieren wensen een groep Russische soldaten een goede reis huistoe. Meer nieuws over de Russische terugtrekking op pag. 7. Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT Het CNV is voor een olieboycot van Zuid-Afrika, maar alleen een boycot is niet genoeg. „De situatie in Zuid-Afrika schreeuwt om daden". Dat zei CNV-voorzitter Harm van der Meulen gisteren na afloop van de verbondsraad van het CNV. „Niet alleen een boycot, maar een reeks effectieve maatregelen is nodig om de situatie van de zwarte werkne mers te verbeteren", aldus de CNV- voorzitter. Hij wees het parlement erop dat het er met het aannemen van de motie-Scholten, die een olie boycot van Zuid-Afrika beoogt, niet bij moeten laten. De Nederlandse regering moet, aldus Van der Meulen, het wettelijk moge- i lijk maken dat Nederlandse bedrij ven geen nieuwe investeringen in Zuid-Afrika meer kunnen doen. Bo vendien moet de regering eisen dat vervangingsinvesteringen worden ge koppeld aan bepaalde voorwaarden, aldus het CNV. Ook is het volgens het CNV noodzakelijk om kredietgaran ties aan zeer stringente beperkingen te binden. De CNV-voorzitter zei ver der dat Nederlandse ondernemingen in Zuid-Afrika veel meer een bijdrage moeten leveren aan menselijker en volwaardiger arbeidsverhoudingen. Ook wil het CNV dat mensen die dienst nemen in het Zuidafrikaanse leger voortaan hun Nederlander schap kwijt zijn. groepen gelijk behandeld en ledereen naar draagkracht aan de bezuinigin- gen bijdraagt. Vervolg op pagina 3 advertentie Koopkracht De fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD en CDA, Rietkerk (links) en Lubbers, luisteren naar oppositieleider Den Uyl (PvdA) die in de Kamer bezwaar maakt tegen het uitstellen van het debat over de olieboycot tegen Zuid-Afrika. Het kabinet heeft echter nog geen standpunt bepaald. Meer nieuws hierover op pagina 3. Wat betreft de sociaal-economische situatie benadrukte voorzitter Van der Meulen nogmaals dat werkne mers volgend jaar alleen wat van hun koopkracht willen inleveren als dat ook werkgelegenheid oplevert. Pre mier Van Agt heeft al aangekondigd dat volgend jaar opnieuw het bezuini gingsmes moet worden gehanteerd. Het CNV waarschuwde gisteren dat bezuinigingen alleen acceptabel zijn, als de zwakken worden ontzien, alle De zomer was nog nauwelijks begonnen (zegt u dat wel) of het Holland Festival liep af. Wij betreuren dat, en leggen dus uit, waarom. Een tevreden terugblik met toch gemengde gevoelens. En een messcherpe analyse van de officiële smaak. Pagina 4 uiteraard. Boetseersef (Al Boeiseerkki met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren hor Bert van Panhuis IENETIE De Westerse industrielanden willen de komende jaren aanmerkelijk in hun eigen mergiebehoefte gaan voorzien. Op deze wijze willen zij hun economische groei minder Hhankelijk maken van de ontwikkelingen op de oliemarkt. Die eigen energievoorziening zal üast het grootscheeps aanwenden van kolen ook bestaan uit kernenergie en alternatieve energiebronnen. De belangrijke industrielanden die met hun zevenen de economische opconferentie in Venetië hebben gehouden, willen tot 1990 hun defensieve energiepolitiek 'an vermindering van olieconsumptie wijzigen in een actieve van meer zelfvoorziening. P navolging van Frankrijk hebben het verminderde verbruik van olie Verenigde Stater: Canada. Japan, moet voor het Westen weer aanvaard- J»est-Duitsland, Groot-Brittannië en bare prijzen opleveren. •toè als doel gesteld dat ze In 1990 to dag een hoeveelheid andere ener- Vorhrolrïncr fle (kolen enzovoort) gebruiken, die cruieiviiig toreenkomt met vijftien tot twintig Met name de Franse president Valéry ■Wjoen vaten (van 159 liter) olie. Giscard d'Estaing heeft zich sterk pergieverbruik wordt vaak gemeten gemaakt voor de verbreking van de aantallen vat*n olie schakel tussen economische groei en olieverbruik. Hij vertelde tijdens de persconferentie aan het slot van de over tien jaar moet tegen één pro- „top" dat Frankrijk tegen 1990 zelfs «nt economische groei nog maar 0,6 wil streven naar een situatie, waarbij Ptoent toename van het oliever- tegenover 1 procent economische hruik staan. groei slechts 0.23 tot 0.33 procent het aandeel van de olie in het tota- olieverbruik staat, een aanzienlijk energieverbruik moet worden te- scherpere doelstelling dus dan de al- ^Kiebracht van 53 procent nu tot gemene norm van de Zeven. Frank- ln 1990; en rijk wil dat met name bereiken door leverbruik wordt vaak gemeten aantallen vaten olie. k westerse landen willen daarmee dingen bereiken: een grootscheeps gebruik van kerne nergie. De Zeven hebben aangegeven, hoe de overschakeling van olie naar andere energie moet gebeuren. Op langere termijn wil men ondermeer zijn toe vlucht zoeken tot synthetische olie, zonne-energie en op kortere termijn tot kolen en kernenergie. De produk- tie en het gebruik van kolen moet tegen 1990 zijn verdubbeld. De rege ringen zullen zich sterk maken voor langdurende contracten tussen olie producenten en afnemers. Voorzover economisch verantwoord zullen ln zo wel de uitvoerende als de Importeren de landen af- en aanvoerverblndin- gen worden verbeterd De Zeven zeg gen zich bewust te zijn van de milieu risico's van een toenemende ontgin nen en gebruik van steenkolen. Zij stellen dat zij zich teweer zullen stel len, voorzover dat mogelijk is, tegen vervuiling van het milieu. Nogmaals wordt de rol van kernener gie als een zekere vorm van energie voorziening benadrukt. Daarom moet, wil men aan de behoeften kun nen voldoen, het aantal kerncentra les worden uitgebreid. De industrie landen hebben niet aangegeven, in welke verhoudingen die nieuw aan te wenden energiebronnen tot elkaar moeten staan. Met uitzondering van de Franse president noemde nie mand de kernenergie in de slot-pers- conferentie nogmaals met name. Er komen ook een aantal specifieke maatregelen om het verbruik van olie terug te dringen. Uitzonderingen daargelaten zal worden afgezien van de bouw van ollegestookte installa ties en zal vaart worden gezet achter de opbouw van bestaande installa ties. Onder meer met belastingmaat regelen zal de overschakeling van olie op een andere energiebron ln de in dustrie worden aangemoedigd. Olie- besparende voorzieningen in particu liere en openbare gebouwen zullen met subsidiemaatregelen kunnen worden aangelegd. Ten slotte zal men proberen te besparen op olieverbruik in goederen- en personenvervoer, on der meer door de introductie van zui niger rijdende auto's. Alle regeringsleiders waren bijzonder tevreden over de zaken die tijdens dit topoverleg konden worden gedaan. Giscard d'Estaing richtte zich zelfs tot zijn „medegrondlegger" van deze ontmoetingen, de Westdultse bonds kanselier Helmut 8chmldt, met de opmerking dat het nut ervan bewe zen is. En ook anderen benadrukten de juistheid van het samen bestrijden van de economische en politieke pro blemen. „Het is een avontuur en een opwin dend beroep op onze moed en door zettingsvermogen," noemde de Ame rikaanse president Jimmy Carter de afspraken over de energie. „De Jaren 1980 worden misschien wel veel moei lijker dan de jaren die achter ons liggen, want er zijn fundamentele vrijheden in gevaar door de politieke en economische problemen," aldus de president. Pag 7: Noord-Zuidtop op lange baan. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u eén van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee-, Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: -Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA DB. QC. GD. (aankruisen a.u.b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 Lees een krant met overtoriging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1