Medicus mag tarief niet bepalen Bayer wil afval in de Rijn lozen Boycot Kïesttwkado i Bonn legt zich neer bij akkoord Tijdelijke verlaging olieprijs is fout In deze krant Kamer unaniem tegen wetsontwerp Veder-Smit Einde anti- atoomdorp met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zon HET WEER van der klugt ontwiKhRlinnshiiln^ Kennedy gaat toch door Discussie over de VU Over Britse bijdrage aan EG Minister Van Aardenne: KLM-kantoor twee uur bezet Nederlandse regering onder druk' *1995.-1 2795.- IvanURK Nu gif in Schijndel gevonden Koning praat met Garaicoetxea Postgiro gaat blinden helpen Trouw Eenvoudig gebleven Bezorg Trouw een meaweaboimee Lees een krant met oratmgmg: TtOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 10957 - DONDERDAG 5 JUNI 1980 Droog weer en zonnige perioden. Middagtemperatuur van twintig tot vijfentwintig graden. Weinig wind, in de middag aan de kust matige wind van zee. Morgen en overmorgen: Eerst nog vrij warm. later enkele regen of onweersbuien gevolgd door afkoeling Zon op: 05.19 onder: 21.55 Maan op: 02.29 onder: 13.38. gordijnen en tapijt ff/V ZAAK MeTHART VOOR U Haarlemmerstr.256-258 Leiden (naast de Overdekte) Tel:12 21 54 persoonlijke aandacht stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT W PAGINA 2: PAGINA 7: Katholiekendagen in Berlijn PAGINA 3: Wieringa naar pensioenfonds PAGINA 4: Meditatieve kalmte voor Chinees toneel PAGINA 5: Hoe vertel ik mijn kiezers over PAGINA 9: PAGINA 17: Uit de weekbladen 'VVDM in negatieve sfeer' Pagina economie: Steeds slechter in de bouw Pagina service: Kinder1x>ekenrubriek, strips, feuil leton. puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem laten weten, dat medici niet zelf hun tarieven kunnen gaan vaststellen. Het wetsontwerp tarieven in de gezondheidszorg, zoals staatssecretaris Veder-Smit van volksge zondheid dat gisteren op tafel had gelegd, hield dat wel in. Volgens het huidige wetsontwerp zou ln de toekomst een zogenoemd centraal orgaan tarieven gezondheidszorg de tarieven van de medici gaan vaststellen. De wetstekst zegt dat de meerderheid van dat orgaan moet bestaan uit medici en verzekeraars. Dat zijn mensen die logischerwijs veel belang hebben bij de hoogte van de tarieven. De medici zeil ln directe zin, de verzekeraars indirect. Verze keraars hebben er belang bij dat „de markt" zo groot mogelijk blijft. Ter wijl het wetsontwerp tarieven als be langrijkste doelen heeft de terugdrin ging van de kosten ln de gezondheids zorg, en daarmee de „markt" wil ver kleinen. De Kamer wil nu, dat het aandeel van de belanghebbenden in het orgaan een minderheid gaat vormen, tegen over de andere leden. Een voorstel om de wet zo te wijzigen dat er ln plaats van vijftien, achttien vertegen woordigers komen, werd ingediend door de regeringspartijen CDA en WD. Die wijziging gaat uit van de Ideeën van de staatssecretaris, om Inderdaad acht leden uit die belan gengroepering te halen. Maar door een vermeerdering van het totaal, is die groep een minderheid geworden tegenover vier vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (was twee), vier vertegenwoordigers van werknemers (was ook twee), vier ver tegenwoordigers van departementen (was vijf) en verder twee vertegen woordigers uit patiënten- en consu mentenverenigingen. Vermindering De PvdA wil iets verder gaan. De socialisten gaan net als de bewinds vrouwe uit van vijftien man, maar wil het aantal belanghebbers verminde ren tot de helft, tot vier dus. De departementen leveren verder vier vertegenwoordigers, werkgevers en werknemers ieder twee, en patiënten en consumenten samen drie. Dat voorstep lijkt ln leder geval geen meerderheid te krijgen in de Kamer. Het wetsontwerp tarieven moet in nauwe samenwerking worden gezien met de wet voorzieningen in de ge zondheidszorg, die overigens nog niet aan behandeling in de Kamer toe Is. Met het laatste wetsontwerp moeten de kosten van apparatuur en gebou wen worden beteugeld, met het eerste de tarieven en daarmee de honoraria van medici. Beide wetsontwerpen zijn sterk ge richt op kostenbesparing. Dat ls hard nodig als men zich bedenkt dat de volksgezondheid per jaar 28 miljard gulden verbruikt. Gerekend met een jaarlijkse kostenstijging van tien pro cent, begint zoiets binnen de kortste tijd, volgens de Kamer „monsterlijke vormen" aan te nemen. Naast die kostenbesparing ls ook een samen hang ln die tarieven noodzakelijk. Vervolg op pagina 5 IONN (AP, AFP, DPA, Reuter) De Westdultse regering legt zich neer btj het compromis dat vorige week werd bereikt over !e Britse bijdrage aan de Europese Gemeenschap. Ister Genscher (buitenlandse za- ;en) was een van de drijvende krach- >n achter het ln Brussel bereikte (compromis. Bij zijn terugkeer ln Bonn bleek echter zijn collega van financiën, Matthöfer, zich te veizet- jïten. Volgens hem was onmogelijk de 2,6 miljoen gulden die West-Duits- land extra zou moeten betalen op te brengen. Daarvoor is nu echter een oplossing gevonden, waarover van daag nadere bijzonderheden, bekend gemaakt zullen worden. De Westdultse regering heeft gisteren de hele dag over de zaak gepraat, maar ln de loop van de middag ver klaarde woordvoerder Bölling reeds lat de houding tegenover het com- iromls „overwegend positief" was. Daaruit, werd afgeleid dat de be windslieden het wel eens zouden wor- en over de ln Brussel door de EG- lartners gemaakte afspraken. Als dat niet het geval was geweest, zou het na lang touwtrekken bereikte ompromls weer op de tocht zijn ko men te staan, en was de kans blijven lestaan dat Groot-Brittannlë uit de EO zou stappen. Schulden Volgens zegslieden in Bonn zal West- Dultsland om de tekorten te kunnen dekken nieuwe leningen moeten op nemen. Eerder al heeft West-Duits land schulden moeten maken bij OPEC-landen, die dankzij de ollei- nkosten —met overschotten zitten. Anderzijds zouden regering ook wil len vasthouden aan de voor 1981 roorgenomen belastingverlagingen. Andere mogelijkheden om het geld binnen te krijgen zijn accljnsverho- togen en een groter aandeel van de regering in Bonn in de door de deel- itaten geïnde BTW. Doordat Bonn definitief heeft inge- demd met het Brusselse compromis. dat Londen voor de komende Jaren rond 6,5 miljard gulden aan bijdragen aan de EG bespaart, ls ook de verho ging van de prijzen van landbouwpro- dukten ln de EG vankracht gewor den. De verhoging geldtmet terug werkende kracht vanaf 1 juni. ADVERTENTIE INFOMARKT GEHANDICAPTEN 5TM7JUNI1980 JAARBEUR&UTRECHT Do. 5/6 en vrij 6/6:10-22 uur - ia. 7/610-18 uur «3 Trein-Toegaog-biljetten bij vele Stations PARIJS (ANP) Minister Van Aardenne van economische zaken is tegen tijdelijke verlaging van energieprijzen als de situatie op de wereldoliemarkt daar aanleiding voor geeft. Deze tijdelijke verlagingen wekken verkeerde verwachtingen bij de consumenten; ze kunnen de noodzakelijke besparing van het energlerverbruik bemoeilijken, aldus Van Aardenne. De bewindsman deed zijn uitspraken tijdens de ministersconferentie van de Organisatie voor economische sa- menwerking en ontwikkeling Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Ruim vijftig jongeren van het Amsterdamse scholierenco mité James Mange Vrij hebben gistermiddag het kantoor van de KLM aan het Leidseplein twee uur bezet gehouden. Mange Ls een Zuidafrikaanse vrijheidsstrijder die onlangs in zijn land ter dood werd veroordeeld. De bezetters gaven de wens te kennen dat minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken onmiddellijk stappen zal ondernemen om uitvoering van het doodvonnis te voorkomen. ADVERTENTIE gftr^yPRIJSCAPEAU 1980 f 12-7Q5""-Met'ra,,s I j lascursus 1 of 40.- p.mnd 5 JAAR GARANTIE^-— Of 60.-D.mr CHERNY BECHNER SCHIMMEL STEiWfAY&SONS PLEYEL r- RICH.WEBER t TCHAJKA if" YAMAHA WESTERSINGEL «2. ROTTERDAM TEL.(010) 363500. Dag. geopend van 'lol 17.30uur.Vzaterdags tot !6.30uur Vrijdag koopavond van 19-71 u Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Nederlandse milieu-organisaties zien de- plannen van het Westduitse concern Bayer in Leverkusen om chemisch afval op de Rijn te gaan lozen, als een schan dalig dreigement. Zij menen dat Bayer met de vergun ningaanvraag bij de Westdultse deel staat Noordrijn-Westfalen de Neder landse regring onder druk wil zetten om de huidige lozingen op de Noord zee ook in de toekomst toch toe te staan. Bayer loost momenteel jaarlijks 550.000 ton chemisch afvsil in de Noordzee ter hoogte van Hoek van Holland. Het bedrijf doet dit al sinds 1969, maar op grond van inmiddels tot stand gekomen milieuwetten en verdragen zijn deze lozingen illegaal geworden. In maart van dit jaar ga ven de ministers Tuijnman (verkeer en waterstaat) en Ginjaar (volksge zondheid en milieuhygiëne) Bayer toestemming met deze lozingen door te gaan. Voorwaarde daarbij is dat het bedrijf andere verwerkingsmet hoden ontwikkelt, zodat de lozingen binnen uiterlijk twee Jaar kunnen worden stopgezet. Greenpeace Twee weken geleden blokkeerde de internationale milieuorganisatie Greenpeace in de Rotterdamse Waal haven twee schepen die het afval van Bayer naar de Noordzee zouden bren gen. De blokkade werd opgeheven toen Bayer een kort geding aanspan de en een schadevergoeding eiste van 250.000 gulden voor elke keer dat een afvalschlp zou worden belemmerd in zijn tocht naar de Noordzee. De stich ting Natuur en Mileu heeft tegen de vergunning het afval op de Noordzee te lozen beroep aangetekend bij de Raad van State en onmiddellijke ver nietiging van de vergunning geëist Het cehmlsch afval dat Bayer sinds 1969 in de Noordzee loost, bestaat uit verdunde zuuroplossingen, die vrij komen bij de bereiding van tussen- produkten en kleurstoffen. In het af val komen onder meer organische ha- logeenverbindingen en de stoffen cadmium en kwik voor De minister van landbouw van Noordrijn-Westfalen, Hans Otto Bfiu- mer, die tevens voor milieuzaken ver antwoordelijk is. heeft laten weten niets te voelen voor een vergunning voor lozing op de Rijn. Bayer dreigt dat bij weigering van de toestemming vierduizend arbeidsplaatsen bij het bedrijf ln gevaar komen. (0% °h Looptijd Vaste Rente 6 jaar10%% 5 jaar10%% 4 jaar9 3 jaar8%% 2 jaar8%% 1 jaar7%% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en rijkspostspaarbank (OESO), een club van 24 over het algemeen rijke landen. De buiten landse collega's van Van Aardenne zagen weinig ln de gedachte van de Nederlandse minister. Deze wilde la ten bestuderen of schommelingen ln de consumentenprijzen die het ge volg zijn van kort durende prijs- schommelingen op de vrije oliemarkt niet konden worden voorkomen. De prijsstijgingen die volgens ve len wellicht thans hun piek hebben bereikt moeten worden doorgege ven aan de consumenten, zo verklaar de Van Aardenne. Zij mogen niet worden opgevangen door belasting maatregelen. Ook stijgingen boven de zes procent moeten worden door berekend. Van de ideeën van de Nederlandse bewindsman mag dan weinig hebben doorgeklonken in het slotcommuni qué vande OESO-conferentie. Van Aardenne wees erop dat dit twee we ken geleden wel is gebeurd bij de vergadering van het Internationale Energie Agentschap. Van dit EEA ma ken bijna dezelfde landen deel uit als van de OESO. Van Aardenne noemde dat niet zonder belang. Hij zei bij de IEA onder meer dat we het prijsme chanisme moeten gebruiken om ener giebesparing te stimuleren en nieuwe energiebronnen te ontwikkelen. MADRID (AP) De Spaanse koning Ju an Carlos heeft een gesprek onder vier ogen gehad met de leider van de autonome Basldsche regering, Carlos Garaicoetxea. Garaicoetxea, een ge matigde nationalist, zei dat hij en de Spaanse vorst „met grote oprecht heid en begrip" de problemen van Baskenland en zijn bijna drie miljoen inwoners besproken hadden. ADVERTENTIE RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. Van onze correspondent SCHIJNDEL Op het voormalige fabrieksterrein van een vatenbedrijf in het Noordbrabantse Schijndel zit ten grote hoeveelheden giftige stof fen in de bodem. Een onderzoek, in opdracht van de Socialistische Partij in Schijndel, bracht onder andere aan het licht dat een zeer schadelijke to- lueenverbinding en een giftig orga nisch zuur in de bodem zitten. De beide stoffen kunnen al bij aanra king in het lichaam terecht komen. De tolueenverbinding is gevaarlijk voor het zenuwstelsel, de lever, nieren en geslachtsorganen. Het organisch zuur kan het weefsel van de organen aantasten. De directie van het vatenbedrijf „De Meijerei" geeft toe dat er twintig jaar lang chemisch afval in de grond is terecht gekomen. Het bedrijf reinigde vaten voor chemische bedrijven. Vol gens directeur Van Orsouw „is het niet te voorkomen dat restanten van het afval met het regenwater in de bodem terecht komen. Een bodemon derzoek kan een waslijst met afval stoffen boven water brengen, varië rend van limonadesiroop tot tolu een," aldus de directeur. Schijndel gaat een bodemonderzoek instellen. De gemeente heeft het ter rein gekocht om er woningen op te bouwen. Bulldozers maakten gisteren een ein de aan het anti-atoomdorp in Gorle- ben in West-Duitsland, r.adat het door de politie was ontruimd. Het dorp is ruim een maand geleden op gericht door tegenstanders van ker nenergie, om te protesteren tegen boringen voor opslag van kernafval. Meer nieuws op pag. 7 Van onze Haagse redactie DEN HAAG De postgiro dienst van de PTT gaat afreke ningen ln brailleschrift leveren. Deze service moet het blinden mogelijk maken geheel zelf standig financiële zaken via de giro af te wikkelen. Het braille schrift zal ook op de envelop pen worden gedrukt. Omdat slechts een gering aan tal mensen die slecht of in het geheel niet kunnen zien het brailleschrift beheersen vol gens de PTT vijftienhonderd van de ln totaal veertigduizend zal de giro voor slechtzien den en blinden de mogelijkheid openen om per telefoon ver trouwelijke betalingsopdrach ten te geven. De groep Amerikanen die in Iran wil proberen, nog wat recht te breien, heeft het niet gemakkelijk. Betalen ze hun hotelrekening, dan „schenden ze de boycot", briest hun regering. Kamperen wordt ook niks (export van een tent). Wie weet mogen ze bij iemand logeren. Boetseerset (A) Boetseerklei me! verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kiuiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw- naam Uw' adres: -Giro Postcode en plaats: _Tel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1