Geen acties tegen loonwet Werkloosheidsfonds in financiële problemen Heffing benzine tegen lawaai X 'n Renault loopt langer op een liter Bonn wil asielrecht drastisch beperken Gemengd nieuws In Rotterdamse haven met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER Eerste illegale buitenlander aangehouden Leger VS stopt met reizen naar 'Oberammergau' Motoren van NF-5 straaljagers hebben scheurtjes Gifvondst in binnenstad van Helmond Pronk verlaat Tweede Kamer Bouwvakker uitvinder metselmachine 0205 912137 RENTETARIEVEN SPAARDEPOSrrOS. Trouw Lees maar Bezorg Iroow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfXHIW Trouw ¥f. 38STE JAARGANG NR. 10956 - WOENSDAG 4 JUNI 1980 Eerst hier en daar mist overigens droog en overal in de middag perioden met zon Middagtemperatuur van twintig graden aan zee tot circa 25 graden in het binnenland. Matige wind tussen zuidwest en zuid, windkracht vier. Morgen en overmorgen: Warm en overwegend zonnig. Later kans op een regen of onweersbui. Zon op: 05.19 onder 21.54 Maan op: 02.00 onder: 12.21 JUuOttt*™ Voor Bouw en Inter-eu' LESTELLA B.V. W.iiem Barentszstraat 19 Leiden Tel 071-13 4541 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De eerste van de 350 illegale buitenlan ders, die op vier asielplaatsen in Nederland bescherming hebben gezocht om te voorko men dat ze het land uit wor den gezet is gisteravond gear resteerd. Dat gebeurde op het Waterlooplein, kort nadat het Landelijk Aktiecomité Wet Arbeid Buitenlandse Werkne mers (LAKWAB) uit strategische overwegingen begonnen was de onge veer 110 Marokkanen uit de Mozes en Aaronkerk over te plaatsen naar de Dominicuskerk in de Spuistraat. Om de verhuizing zo onopvallend mo gelijk te laten verlopen reed het actie comité om beurten met illegalen en ter plaatse aanwezige journalisten naar de Spuistraat. Niettemin zagen twee politiemensen in een surveillan ceauto kans om een auto met daarin dne illegale buitenlanders klem te rijden. Twee van hen zagen kans te ontsnappen, de derde werd opgepakt en naar het politiebureau gereden. Van een onze verslaggevers UTRECHT/ROTTERDAM De leden van de vervoersbon- den FNV in de Rotterdamse haven zullen geen acties tegen de loonwet gaan voeren. Dinsdag sprak het district-west (waar van de Rotterdamse haven deel uit maakt) zich in de federa- tieraad weliswaar opnieuw uit tegen de strategie die het federatiebestuur en de meerderheid van de federatieraad willen gaan voeren bij de komende CAO-onderhandelingen, maar de Rotterdamse afgevaardigden voegden daaraan toe dat ze zich zullen neerleggen bij het meerderheidsstandpunt in de federatieraad. PAGINA 2: Derde wereld begrijpt ons energieprobleem niet PAGINA 3: Buitenland moet meer voor ons gas betalen PAGINA 4: Meer nieuws op pagina 3. De eerste gastarbeider, die na het verstrijken van de overgangsregeling is gearresteerd, wordt door de politie weggevoerd. toto: Eduard de Kan WASHINGTON (AP) De Amerikaanse militaire wel zijnszorg in West-Duitsland mag geen reizen meer organise ren naar de passiespelen in Oberammergau in verband met de antisemitische teneur die deze gebeurtenis wordt toe geschreven. Het Pentagon heeft tot de maatregel besloten na een schrijven van de Joodse organisatie B'nai B'rith aan de militaire leiding in Was hington. „Dit zeer sektarische en om streden spel is historisch een belangrijke oorzaak geweest voor het voortbestaan van het antisemitisme" aldus B'nai B'rith-voorman Theodore Freedman. Generaal Rice van het Pentagon heeft daarop ge antwoord dat het inderdaad ongewenst Is om reclame te maken voor reizen naar Obe rammergau. De promotie van dezi er. soortgelijke gebeurte nissen is dan ook onmiddellijk gestaakt. Van de aanwezigen volgden er 52 het voorstel van het federatiebestuur de loonwet wel te aanvaarden, maar te gelijkertijd te proberen volgend jaar alsnog de eisen van de bond binnen te halen. Tegen dit voorstel stemden 23 aanwezigen, voor het merendeel ver tegenwoordigers van de Rotterdamse haven die daarbij steun kregen van het streekvervoer in west-Nederland en Zuid-Limburg. Morgen komt het bestuur van de be drijfsgroep havens bijeen (dat is het doorgeefluik tussen de leden in de haven en de bond) en verwacht wordt dat dat het meerderheidsstandpunt van de federatieraad zal overnemen. Het bedrijfsgroepbestuur zal dan op korte termijn contact leggen met de werkgevers in de haven om te peilen in hoeverre ze bereid zijn tegemoet te komen aan de wensen van de bonden. DEN HAAG (ANP) Bij een extra inspectie van de motoren van de NF-5 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht is gebleken dat tien pro cent scheurtjes vertoont in de mantel van het hete gedeelte van de motor. Met deze motoren zal niet meer gevlo gen worden totdat ze gerepareerd zijn. Er worden reserve-motoren inge zet zodat het vliegprogramma van de NF-5 normaal kan worden uitge voerd. aldus deelde de luchtmacht voorlichtingsdienst gisteren mee. Onderhoudspersoneel bemerkte eni ge tijd geleden scheurtjes in de man tel die te groot waren. Kleine scheur tjes in de motoren zijn „normaal". Besloten werd alle motoren van de twee-motorige NF-5 te onderzoeken. De NF-5 is sinds 1969 in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht en is gesta tioneerd op de vliegbases Gilze-Rij- en. Eindhoven en Twente. In de jaren zestig werden 105 straaljagers van dit type aangeschaft, waarvan er nu nog 95 vliegen. De resterende tien toestel len zijn in de loop der jaren bij onge vallen verloren gegaan. Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG Het werkloosheidsfonds raakt door de hoge werkloosheid in financiële problemen. Vandaag bespreekt het fondsbestuur de vraag, of komend jaar de WW-premie om hoog moet. De definitieve beslissing daarover ligt overigens bij de regering, en zal pas eind oktober worden genomen. Het werkloosheidsfonds verzorgt de WW-uitkeringen gedurende het eer ste halfjaar van werkloosheid van een werknemer die gewerkt heeft. De uit keringen van degenen die een half jaar of langer werkloos zijn, komen via de gemeenten op rekening van het rijk, en leiden dus niet direct tot premieverhoging. De WW-premie is, zonder wachtgeld- veizekeringen, dit jaar 0,9 procent van het bruto loon. De helft hiervan wordt ingehouden op het bruto loon van de werknemer, de andere helft komt voor rekening van de werkge ver. Als dit percentage ook voor vol gend jaar wordt gehandhaafd, krijgt het fonds volgens de huidige ramin gen volgend jaar ruim dertienhon derd miljoen gulden aan uitgaven te Van onze correspondent HELMOND Op een terrein dicht bij de binnenstad van Helmond is een grote hoeveelheid giftig chemisch af val gevonden. Het gif is gestort door het Helmondse textielbedrijf Vlisco, Op het terrein is in veel te hoge concentraties cadmium, zink en ar seen gevonden. Het opruimen van het gif kost waarschijnlijk enkele miljoe nen guldens. Het gaat om ongeveer 20.000 kubieke meter verontreinigde grond. Het grondwater is ernstig verontreinigd. Tot 1978 was het terrein eigendom 'van Vlisco, die het gebruikte om be drijfsafval te storten. Daardoor ont stond een heuvel, die in Helmond „De Harsberg" wordt genoemd. Helmond kocht het terrein in 1978 om er een weg aan te leggen. De gemeente nam toen de waarschuwing van het raads lid Van Rooy, nu wethouder, dat er chemisch afval op het terrein lag, niet serieus. Helmond bekijkt of de kosten van het verwijderen op het textielbedrijf kun nen worden verhaald. Als dat niet kan, zal de gemeente een beroep op de rijksoverheid doen. DEN HAAG (ANP) Drs. Jan Pronk (PvdA) gaat de Tweede Kamer verla ten omdat hij is benoemd tot ad junct-secretaris-generaal bij de Unc tad. Gisteravond zei hij dat de benoe ming ook inhoudt dat hij in Genève gaat wonen. Hij is niet van plan definitief afscheid te nemen van de Nederlandse poli tiek. doen, waar slechts een miljard gulden aan inkomsten tegenover staan. Er wordt eind dit jaar een reserve van 860 miljoen verwacht in het fonds, dus er kan in theorie nog verder wor den ingeteerd. Er is bij het fonds echter twijfel of dat nog verantwoord is. Zonder verdere intering volgend jaar zou dan de premie moeten wor den verhoogd van 0,9 procent naar 1,21 procent. Twee oorzaken De financiële problemen bij het fonds hebben twee ooizaken. Aan de ene kant wordt thans voor eind dit jaar een veel hogere werkloosheid voor zien door het Centraal planbureau dan een jaar geleden. Aan de andere kant moeten ramingen over de hoog te van de bruto lonen, mede onder invloed van de loonmaatregel, naar beneden worden bijgesteld. Het is waarschijnlijk dat de andere sociale fondsen te maken hebben met dezelfde verschijnselen als het werk loosheidsfonds. Hete zomer „Dat het gevaar van een splitsing in de vervoersbonden in de FNV voor alsnog geweken is, betekent echter allerminst dat we nu uit de proble men zijn", zei vooizitter Jan Schroër van de vervoersbonden na afloop van de vergadering. Het kan zijns inziens best een lange hete zomer worden. Als de werkgevers namelijk niet be reid zijn te praten over het afsluiten van meerjarige contracten op basis van het eisenpakket van de vakbewe ging, volgen onherroepelijk acties, zo zei Schroër. „We maken gebruik van de mazen in de loonwet maar zodra we merken dat de werkgevers zich toch willen verschuilen achter de loonmaatregel is het bestuur bereid de leden in de havens op te roepen tot acties en dan zullen eventueel ook de stakingskassen opengaan." De federatieraad. het parlement van de vervoersbonden, was gisteren in een extra vergadering bijeen geko men. Eerder sprak de raad zich, met UTRECHT (ANP) Metselaar G. H. Oosterink uit Doetin- chem ontwikkelde een metsel machine, nadat hij door rug klachten niet meer in de bouw kon werken. Met deze machine' metselt hij nu zonder moeite per uur 225 kalkzandsteenblok ken van 25 kilo per stuk. Ooste rink, die negen jaar geleden de bouwsteigers wegens hernia moest verlaten, ontwikkelde de machine tijdens zijn baan als metselaar-instructeur bij het centrum vakopleiding voor vol wassenen in Doetinchem Hij deed er vijf jaar over. Het is een tamelijk eenvoudige constructie met een elektromo tor als krachtbron. De te met selen blokken worden in een klem gevat en naar hun plaats gehesen, waar een tweede man de metselspecie al heeft aange bracht. De bediening gaat met een „schakeldoos" die in één hand kan worden gehouden, zodat de andere hand vrij is om de blokken bij te sturen. Functionarissen in Bonn beklemto nen dat een dergelijk wetsvoorstel niet overbodig is. Zij wijzen erop dat dit jaar 150 000 tot 200.000 asielaan vragen ingediend zullen worden. Ver leden jaar waren dat er nog 60.000, terwijl in 1973 slechts 5.289 buitenlan ders zich op politieke gronden in West-Duitsland wilden vestigen. In zeven jaar tijds dus een fikse stijging van het aantal aanvragen. Deskundigen schatten dat slechts tien procent van alle buitenlanders die dit jaar asiel zullen aanvragen werkelijk mensen zijn die aan politie ke of religieuze vervolging hebben blootgestaan. De overige negentig procent kan volgens die deskundigen bestempeld worden als „schijn-ver- volgden", die slechts vanuit economi- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Ginjaar van milieuhygiëne mag wat de Tweede Kamer betreft per 1 juli een heffing op auto brandstof invoeren, die 0,47 cent per liter bedraagt. Die heffing zal ten goede komen aan de bestrijding van geluidsoverlast. Alleen de fractie van de WD liet kritische geluiden horen aan de eigen minister. van de vervuiler betaalt er in zit. Het bedrag, dat een en ander oplevert kan wel gewoon worden gebruikt voor ge- luidshinderbestrijding. De Kamer besprak twee algemene maatregelen van bestuur, die een ge volg zijn van de wet geluidshinder en de afvalstoffenwet. Die laatste wet is de basis voor de heffing die in de nabije toekomst (1981) op autowrak ken wordt geheven. Bij de behandeling van de wetten zelf en die van allerlei nota's gaf de minis ter blijk van grote haast met de in voer van heffingen, omdat anders de overlast niet snel genoeg een halt zou kunnen worden toegeroepen. Eigen lijk had hij de brandstof al per 1 april j willen belasten. Door die haast heeft de Kamer hem in de laatste voorbe- f reidingen de vrije hand gelaten, iets wat met name de VVD achteraf ern- stig betreurde. De Kamer heeft haar fiat schoorvoe tend gegeven. Van het principe „de vervuiler betaalt" is immers nog maar weinig over. Dat van een auto, die veel benzine verbruikt ook de meeste herrie kan worden verwacht is namelijk allerminst gezegd. Zo zal een achtcilinder Amerikaan benzine verslinden, terwijl hij geruisloos over de weg glijdt, en een Solex, met „één vingerhoed" benzine aan boord, kan voor een acute migraine zorgen. Vandaar dat mevrouw Epema-Brug- man (PvdA) veel meer voelt voor het verhogen van de accijns op benzine. Daarmee wordt tenminste niet gepre tendeerd, dat de rechtvaardigheid ADVERTENTIE Hetzelfde geldt voor de heffing die straks op autowrakken komt. Om die dingen op te ruimen en op een veilige manier uit het milieu te verwijderen is veel geld nodig. Volgend jaar gaat men dan ook van fabrikant of impor teur op een nieuwe auto een bepaald bedrag heffen, dat voor de latere op ruiming is bestemd. Dat wordt voor elke auto een vast bedrag en het geeft precies hetzelfde onevenredige beeld te zien: „Een Amerikaan met kooiconstructie is moeilijker te vernietigen dan een eendje, kost meer energie en neemt meer plaats in beslag," aldus me vrouw Verkerk-Terpstra (WD). Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'/,% 5 jaar10%% 4 jaar9 3 jaar8'/2% 2 jaar8</t% 1 jaar7Vt% Nadere informatie: V postgiro en Vs rijkspostspaarbank uitzondering van het district-west. ook al uit voor de strategie die het federatiebestuur voorstaat. Toen echter de kleinst mogelijke meerder heid van het centraal bedrijfsgroep- bestuur havens besloot vast te willen houden aan de uitslag van de Rotter damse ledenvergadering, was dat aanleiding tot nieuw beraad. Zoals bekend hebben de Rotterdam se havenarbeiders zich uitgesproken voor het volledig negeren van de loonwet. Volgens de havenwerkers ziet het er naar uit dat de loonwet volgend jaar van kracht blijft en dan heeft de inhoudstactiek van de vak beweging geen zin, menen ze. Boven dien hebben de bonden dit voorjaar opgeroepen tot massaal verzet tegen de loonwet, maar nu puntje bij paal tje komt geven de bonden niet thuis, aldus de havenarbeiders. Veel humor bij Pilobolus PAGINA 7. Israëlische troepen drukken staking de kop in PAGINA 9: Proces Menten niet vertraagd PAGINA ECONOMIE: Vrees voor instorting Twentse textiel PAGINA SPORT: Wageningen leidt in nacompetitie Vervolg op pagina 3 BONN De Westduitse regering wil een einde maken aan de nog steeds aanzwellende stroom van buitenlanders die in de Bondsrepubliek op valse gronden politiek asiel aanvragen. De minister van binnenlandse zaken, Gerhart Baum, heeft aan gekondigd dat hij nog voor oktober een wetsvoorstel zal indienen, dat beoogt het huidige ruime beleid op het gebied van de asielverlening aanmerkelijk te beperken. sche motieven een verblijfsvergun ning in de welvarende Bondsrepu bliek verlangen. De stroom van „schijn-vervolgden" naar West-Duitsland is vooral toege nomen nadat de Bondsregering in 1973 een stop afkondigde op de aan werving van buitenlandse arbeiders uit landen van buiten de Europese Gemeenschap. Deze stop trof in het bijzonder Turkije, met als gevolg dat steeds meer Turken via de „omweg" van het politieke asiel een verblijfs vergunning proberen te verwerven. In 1979 is de bevolking van West- Duitsland na zes jaar weer gegroeid, maar alleen op grond van het feit dat zich zoveel buitenlandse werknemers in de Bondsrepubliek hebben geves tigd. ADVERTENTIE De federatieraad van de vervoersbond FNV besprak gisteren met de delegatie van de Rotterdamse havenarbeiders het beleid van de bonden. De motoren onzer straaljagers scheuren wat, maar daar staat tegenover dat de zomer er kerngezond uitziet. Schrale troost voor de wethouders, wier werkweek echt de pan uit rijst. Maar in Arnhem wordt de grote matheid bestreden met een festival, 't Is maar een greep. BoeCseerset (A) BoetseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermonel.Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op Sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalpenode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1