Zes miljard bezuiniging nodig [ran vreest nieuwe merikaanse acties Slang Kiesuwkado X Bush geeft Reagan de zegen Situatie in Kwangjoe explosief Meubelfabriek Sf Oisterwijk In deze krant Voorkómen is beter dan betalen Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zon, later buien HET WEER Vandaag advertentie bijlage met volledig programma Ambtenaren schetsen somber beeld van begroting 1981 Toeschouwer bij auto-races gedood toonaangevend in eiken Speculaties RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S Eén jongetje van vijfling overleden Trouw Niet van gisteren Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: 7rOi/1V RH* 38STE JAARGANG NR 10949 - DINSDAG 27 MEI 1980 met rouw Perioden met zon, later mogelijk een regen- of onweersbui. Middagempera- tuur van zeventien tot eenentwintig graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen en overmorgen: Veel bewolking en enkele regen- of onweersbuien. Vooral later wat koeler. Morgen zon op: 05.26 zon onder: 21.45 maan op: 20.02 maan onder: 05.15 LOSSE NUMMERS 65 CENT Koninklijk gezin op Schiermonnikoog Koningin Beatrix heeft het weekein de met haar gezin op Schiermonnik oog doorgebracht. Zaterdag meerde het jacht „De Groene Draak" af in de jachthaven van het eiland. De familie maakte onder meer een fietstocht over het eiland. Op de foto de konin gin met prins Willem-Alexander. Van onze parlementsredactle DEN HAAG De problemen waarvoor het kabinet bij de samenstelling van de begroting 1981 komt te staan, zijn ongeveer twee keer zo groot als die van dit jaar. Er is een ombuigingsopera tie noodzakelijk in de orde van grootte van zes miljard gulden, in combinatie met een mln-UJn voor de inkomens. ERAN (AFP, Reuter) Iran vreest nieuwe militaire acties van de Verenigde Staten om gijzelaars te vrijden. Dit sombere beeld doemt op uit de eerste ambtelijke notities van de so ciaal-economische commissie, die de zer dagen de problemen in kaart brengt voor de begrotingsbesprekin gen van de komende weken. De grootste tegenvallers zijn een vermin dering in de belastingontvangsten en een toenemende inflatie. Daarnaast zijn er harde claims die bezwaarlijk omzeild kunnen worden. De EG-bij- drage zal circa twee honderd miljoen gulden extra vergen. Het in elkaar zakkende woningbouwprogramma vraagt ook honderden miljoenen gul dens extra overheidsinspanning en bij dit alles heeft minister Van Aar- denne (economische zaken) zeshon derd miljoen gulden gevraagd: twee honderd miljoen voor het regionaal economisch beleid, honderd miljoen om beleidsvoornemens in het kader van de kolennota te kunnen verwer kelijken en nog eens driehonderd mil joen gulden om het bedrijfsleven te kunnen steunen. De begrotingsproblemen worden ex tra verzwaard door de slechts ten dele geslaagde ombuigingsoperatie van dit Jaar. Veel van de nu genomen maatregelen leveren slechts een een malige bezuiniging op, zodat voor volgend jaar zeker voor nog ons 1,7 miljard gulden moet worden ge vonden. Nederland geeft voor Cambodja vijf miljoen GENEVE (ANP) Nederland zal nogmaals vijf miljoen gulden be schikbaar stellen voor de hulpverle ning aan de vluchtelingen uit Indo China. Dit heeft minister Van der Klaauw meegedeeld op de conferen tie over Indo China, die in Genève wordt gehouden. Nederland had tot nu toe bijn 30 miljoen gulden gege ven, waarvan 7 miljoen begin dit jaar. O Meer nieuw., op pag. 10 ssident Bani-Sadr ging zondag zo- dat hij zijn Amerikaanse collega ran beschuldigde dat dezze moord- ommando's naar Iran had gezon- Wi. Die zouden enkele gijzelaars >eten vermoorden om een nieuw ïrwendsel te creëren voor een mili- re interventie. (Eeen Iraanse krant st zelfs al hoe de gijzelaars worden laagd: met messen, chemicaliën en ADVERTENTIE Demonstreer 27 mei voor legalisatie van de slachtoffers van de 1 novemberwet De uitvoering nan de discriminerende novemberwet moet gestopt Worden. De slachtoffers van deze wet hebben echt op egalisatie. Blijf deakties H ondersteunen. Demonstreer: 27 19.00 uur, Museumplein, Amsterdam. Gireer. 4424456 t.v.v. Nwe Wet .andelijke Aktie Komitée secr. 'latform. Veteringschans 20, Amsterdam, iktie-informatie: 120-247597. i Oudste inwoonster (110) overleden VOORST (ANP) Een week nadat zij het leeftijdsrecord voor Nederland op haar naam bracht, is zondag in Twello op S ruim lio-jarige leeftijd me vrouw Hurenkamp overleden. Mevrouw Hurenkamp was al verscheidene jaren de oudste Inwoner van Nederland. Vol gens de Barneveldse gemeente ambtenaar F. van Dam was Gerarda Hurenkamp-Bosgoed vorige week zondag de oudste mens die voor zover bekend ooit in ons land heeft geleefd. een giftige slag. Dat laatste „wapen" zou per post zijn verzonden). Washington zwijgt officieel over deze beschuldigingen, maar hoge functio narissen geven officieus als commen taar dat Bani-Sadrs uitlatingen be spottelijk zijn. De Iraanse president zegt sinds zater dag over aanwijzingen te beschikken dat de Amerikanen iets in hun schild voeren. De Europese landen heeft hij gevraagd druk op Washington uit te oefenen om af te zien van een nieuwe inmenging in Irans aangelegenheden. Gevraagd naar de gevolgen van de economsiche boycot waartoe de Eu ropese Gemeenschap heeft besloten, antwoordde Bani-Sadr dat Iran de oliekraan zal sluiten als het werkelijk tot sancties komt. De islamitische studenten die de Amerikaanse gijzelaars nog steeds in hun macht hebben, zeggen dat Carter de Europese landen tot een boycot heeft gedwongen. Zij weigeren elk bezoek aan de gijzelaars toe te laten, zo meldde zaterdag radio-Teheran. Meer nieuws over Iran op pagina 5. BAARLO Bij een ongeluk tijdens autospeedway-wedstrijden in het Noordlimburgse Baarlo is gisteren één toeschouwer gedood en raakten tien kijkers gewond, waarvan twee ernstig. Tijdens de wedstrijd vloog de Brit Peter Dorhan na een botsing met zijn auto over de drie achter elkaar geplaatste afrasteringen en vloog met zijn auto tussen de toeschou wers. De coureur bleef ongedeerd. De twaalfjarige Rudie Tenten uit Lichtenvoorde is tijdens een interna tionale motorcross in Lochem ernstig gewond geraakt. Een van de coureurs verloor de macht over het stuur en reed in op het publiek, waar hij de jongen raakte. WASHINGTON (Reuter, AP) George Bush doet niet meer mee aan de race naar het Witte Huis. Ofschoon hij formeel zijn kandidatuur niet heeft ingetrokken, geeft hij toe geen kans meer te hebben tegen de nu enige overgeble- ADVERTENTIE sc ven kandidaat bij de Republi keinen Ronald Reagan. De voormalige ambassadeur en directeur van de VIA zal op de partij conventie van juli zijn gedelegeerden vragen op Rea gan te stemmen. Bush heeft de oud-gouvemeur van Callfomië een gelukstelegram gezon den. Hij blijft formeel nog meedoen om nog iets aan campagnegelden in de wacht te slepen. Bovendien voelt hij het als een verplichting tegenover zijn aanhangers in de verscheidene staten, die graag als gedelegeerde naar de conventie willen. „Ik ben optimistisch maar ik kan ook tellen. Reagan is zeker van de kandidatuur," zei Bush en de voorzitter van de Re publikeinse partij Bill Brock viel hem daarin bij. De oud-CIA-directeur zal geen cam pagne meer voeren in Ohio en New Een beeld van enkele dagen geleden: een para slaat in Kwangjoe in op een demonstrant. Jersey, staten in het noordoosten waar hij op 3 juni Reagan hooptfe) te verslaan maar misschien nog wel wat steun geven aan partijgenoten, die alsnog naar de coventie willen ais Bush-aanhhanger. Bush heeft twee jaar lang campagne gevoerd en daar bij dertig miljoen gulden uitgegeven. Hij heeft momenteel een schuld van ruim een half miljoen. Bush leek aanvankelijk goede kan sen te hebben om Reagan van de kandidatuur af te houden. Vooral in het begin van de campagne maakte hij grote indruk. Maar Reagan haalde al snel de ene staat na de andere binnen en toen Bush de afgelopen maanden met name in het noordoos ten en zijn eigen staat Texas terug kwam was het al te laat om Reagan nog te stoppen. Deze gaat nu naden ken over de vraag wie hij als „running mate" zal aanwijzen, als kandidaat- vice-president. Bush heeft verklaard die nummer twee-functie niet te am biëren. Looptijd Vaste Rente 6 jaar10'A% 5 jaar10'A% 4 jaar9 3 jaar8'/2% 2 jaar814% 1 jaar7J/4% Nadere informatie: gto 020-3912137 postgiro en rijkspostspaarbank zal zijn. Een reële koopkrachtdaling voor de modale Inkomens is onver mijdelijk en men verwacht niet, dat de vakbeweging op basis van vrijwil ligheid bereid is dit offer te brengen. Overigens stelt minister Aibeda (so ciale zaken) zich nog steeds op het standpunt dat er vrij loonoverleg mo gelijk moet zijn. Minister-president Van Agt De sombere cijfers van de sociaal economische commissie verklaren waarom premier Van Agt vrijdag avond voor de VARA-tv desgevraagd zei, dat het bij de komende bezuini gingen gaat om een bedrag in de buurt van zes miljard gulden. Zo som ber zijn de cijfers, dat sommige be windslieden nu al menen dat een tweede loonmaatregel onvermijdelijk SEOEL (Reuter, AP, AFP) Militante studenten in de Zuidkoreaanse stad Kwang joe hebben gedreigd de stad te zullen opblazen als het le ger de opstand probeert neer te slaan. Voor zover bekend hebben de studenten zeker tien kisten dynamiet in handen. Volgens de studenten hebben bij de gevechten van de afgelopen dagen 260 mensen het leven verloren. Het burgercomité, dit de macht in de stad zou uitoefenen wil hulp van het Rode Kruis omdat anders nog honderden mensen zullen sterven wegens gebrek aan medicijnen en verzorging. Het Zuidkoreaanse leger dat wordt gesteund door tanks is langzaam op gerukt naar het centrum van de stad. Zondag nacht had het met behulp van bulldozers onbemande wegver sperringen opgeruimd. De verklarin gen van vooraanstaande burgers van Kwangjoe dat verder oprukken van het leger zou leiden tot feller verzet van de studenten en meer bloedver gieten heeft de bevelhebber van het leger doen besluiten de troepen gelei delijk aan terug te trekken. De aard van het verzet is veranderd. Nadat de inwoners van de stad zo'n 800.000 zich aanvankelijk spon taan achter de studenten hadden ge schaard komt er nu een zekere berus ting en zelfs irritatie. Dat laatste over de eisen van de studenten ontslag van de sterke man van de strij krach ten en opheffing van de staat van beleg die voor de militaire autori teiten onaanvaardbaar zijn. De bur gers zullen tevreden zijn met schade vergoedingen en een verklaring dat het wrede optreden van de speciale militaire eenheden, de para's, de oor zaak van de opstand zijn geweest China heeft de Verenigde Staten ver weten samen te spannen met de auto riteiten in Seoel bij het onderdrukken van het volk. ADVERTENTIE De sombere gegevens hebben ook de speculaties aangewakkerd over een vroegtijdige val van het kabinet. Het CDA-Kamerlid Jan van Houwelingen Zei zaterdag voor de VARA-micro- foon dat als het kabinet er de komen de weken niet „echt goed" uitkomt, vervroegde verkiezingen noodzake lijk zijn. Alleen een brede coalitie ls naar zijn mening in staat om de pro blemen echt aan te pakken. In dit verband had premier Van Agt overi gens vrijdagavond al aangekondigd geen moeite te hebben met een coali tie met de Partij van de Arbeid. Hij zei oppositieleider Den Uyl graag een ministerszetel te gunnen in een door hem geleid kabinet. LEIDEN (ANP) Eén van de vijf jongetjes die op 8 mei in het acade misch ziekenhuis in Leiden zijn gebo ren is zaterdag overleden. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis overleed het kind ten gevolge van algemeen slechter wordende conditie nadat hij donderdag was geopereerd aan een open verbinding tussen de longslagader en de lichaamsslagader. Een tweede jongetje van de vijfling onderging dezelfde operatie, hij ver keert nog in levensgevaar. PAGINA 2: 'Melbourne' eindigt met confrontatie tussen Oost en West PAGINA 3: De geschiedenis kan je 'gek' maken PAGINA 4: y. •- r jcr> -JÊ* -w Frank Zappa op nieuw spoor PAGINA 5: Ook Weizman uit kabinet-Begin PAGINA 7: Parlements rubriek PAGINA 12 De Kleine Krant PAGINA'S SPORT: Duitsers willen boycot terugdraaien Zesde Europa Cup hockeydames A'dam PAGINA SERVICE: Verkeersrubrlek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en programma's, weeroverzicht ADVERTENTIE Als we nu niet voorkomen dat het aantal werk lozen stijgt, dan moeten straks nóg minder mensen het geld opbrengen in Nederland. Dat verdient onze inzet. Steun daarom de WD. Word lid. Er is geen tijd meer te verliezen. Bd nil 070"614121 WD. Antwoordnummer 1877.2500 WB Den Haag. tel. 070-6141 21 Gijzelaars? Nou, niet in die mate. De Amerikanen proberen zeil het hardst om ze om zeep te helpen. Gisteren nog een gifslang ln een „onschuldig" postpak ketje naar Teheran. Kortom, wij laten alle partijen aan het woord, hoewel we zeil ook nog wel eens nadenken. Boetseerset (A) Boeiseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotief. Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: -Tel:. Voor het kwartaal abonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomsikorting van 7.50 Kado-naar keuze: CIA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformalie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1