Hoogovens mag geen Joegoslaven werven olksoproer in tad Zuid-Korea Scheveningen loopt uit voor nieuwe vorstin Kiesuwkado In deze krant torssele' tilgezet a brand Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog HET WEER van der klugt jegel komt terug pplan herindeling an provincies De noodwoning duikt weer op Avondklok voor honden in Suriname Minister voegt zich naar motie CDA-VVD Den Haag ontvangt koninklijk gezin 'Seveso'-ramp treft dorp in Amerika Een PAK van Schuttersveld corduroy zit goed, stóft goed Let op dit etiket of hangkaartje RENTETARIEVEN SPAARDEPOSITO'S. I BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met overtuiging: TfOUW I I I I I I H 38STE JAARGANG NR 10946 - DONDERDAG 22 MEI 1980 met rouw Droog weer en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer achttien graden. In het Waddengebied enkele graden lager. Matige tot krachtige noordoostelijke wind. windkracht vier tot zes. Morgen en overmorgen: zonnige perioden en overwegend droog. Middag- temperaturen ongeveer zestien graden. Zon op: 05 32; onder 21 38 Maan op: 14 39; onder 03.25 bedden centrum ff/V ZAAK MCTHAKT VOOR U Haarlemmerstr.202 Leiden Tel: 131846 •matrassen «dekenspledikanten e.d.» LOSSE NUMMERS 65 CENT pi HAAG (ANP) Het is zo goed zeker dat het nogal omstreden lentien-provincieplan van de baan jjinister Wiegel van binnenlandse len heeft gistermiddag enkele Ka lleden van de beide regeringsfrak- (CDA en WD) vertrouwelijk Informeerd over zijn gewijzigde in- jiten. Die inzichten houden in dat definitieve streep wordt gehaald prf de indellngs- en reorganisatie- jnnen. Deze voorzagen in een opde- ig van ons land in zeventien provin- nadat in eerdere stadia werd gegaan van respectievelijk 44, 26 24 provincies-nieuwe-stijl. (nog van de oorspronkelijke plan- overblijft is de vorming van twee e provincies, te weten Rijn en Twente. Tijdens het (beslo ei verleg is minister Wiegel ge- gd het overleg over de vormge- van de nieuwe te vormen provin- Twente tussen Overijssel en Ge gild „aan te zwengelen". Het ijze- gordijn tussen beide provincies 'worden geslecht, zo werd Wiegel luden. PAGINA 2: Wim van Gerven zingt hele Pinkster-getijden PAGINA 3: Elektriciteitscentrales boeren zeer goed PAGINA 4: Beroepstoneel dreigt Balie te verliezen PAGINA 5: PAGINA ECONOMIE Meer landen verhogen prijs van olie PAGINA 11: Uit de weekbladen PAGINA SERVICE: Rubriek kinderboeken, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht betogers hebben de naar schat- tienduizend man militairen en He verdreven en hebben de stad ctisch overgenomen. Bij de ge vielen tenminste elf doden OvêlT&llcn ruim zestig gewonden, maar inwo- van de stad schatten het aantal gisteren al op minstens vijftig aantal gewonden zeker op drie- rdvoerders in de hoofdstad Seoel ten bekend dat het leger ver ingen heeft gestuurd naar de jt, die ongeveer 250 kilometer ten l van de hoofdstad ligt. Maar pde betogers kregen uit de omlig- dorpen versterkingen. Zo zou- honderden mijnwerkers, gewa- d met explosieven en duizenden ■n, die het niet eens zijn met de fct van beleg voor Zuid-Korea zich I hen hebben aangesloten. De de- US8INGEN (ANP) Een rte maar hevige brand eft gistermorgen een trans- itor, behorend tot het it-nucleaire deel van de intrale Borssele, ver- Id. De brand is vermoede- ontstaan door kortslui- directie van de NV Provinciale Energie Maatschappij V de exploitante van de kem- e Borssele, heeft dit gistermid- k bekend gemaakt. Naar de oor- van de storing wordt een onder- li ingesteld. transformator raakte als gevolg \de storing in brand, welke door bouwde blusvoorzieningen en het doortastend optreden p enkele personeelsleden snel kon Men geblust. Ook de brandweer P Borsele was zeer snel ter plaatse I assistentie te verlenen en de na- l te verzorgen. 1 transformator is opengescheurd (daarbij is een hoeveelheid olie t het apparaat werd gekoeld w~ -^oten. Het zal naar schatting F^gen of een week duren, volgens (PZEM, voor men het betrokken jvan de installatie zo ver schoon "T dat via een tweede, identieke «formator weer bedrijf kan wor- I gevoerd. Gedurende deze tijd r21 de kerncentrale Borssele stil. I directie van de PZEM en de be- "Isleiding van de kerncentrale rssele, wijzen er met nadruk op. storing de veiligheid van de rale op geen enkele wijze in ge- heeft gebracht. De bewuste «ormator staat namelijk in de "«lucht opgesteld op meer dan wd meter afstand van het ge- waarin de kernreactor staat op- «d. De transformator diende om £«gen stroomvoorziening van de *ale te verzorgen. De kosten van «ging worden op een paar mil- f> gulden geraamd. 5 de kerncentrale Borssele stil emt een olie-gasgestookte cen- E de elektriciteitsproduktie voor Êltw over, terwijl de rest van de Pnciteit via het landelijk koppel- aJi Worden ingekocht. De kern- «e Borssele is zowel tegen ma- s als brandschade verzekerd. PARAMARIBO (ANP, SNA) Alle honden in Suriname die zich tussen tien uur 's avonds en vijf uur 's morgens op de open bare weg bevinden worden op gepakt. Dit heeft de districts commissaris van Marowijne be sloten na overleg met de Natio nale Militaire Raad en de politie van Suriname. De laatste tijd waren er klach ten over honden die voorbijgan gers aanvielen en de straat in Paramaribo bevuilden. De schoonmaakdienst van de Surinaamse hoofdstad heeft problemen met het verwerken van het vuil omdat ze door de avondklok eerder moeten op houden. De honden snuffelen door dat vuil en maken het de schoonmaakploeg extra moei lijk, aldus het hoofd van de dienst van onderhoud in Para maribo. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Hoogovens krijgt „voorshands" geen toestem ming van minister Albeda (sociale zaken) om vijftig metaalar beiders uit Joegoslavië naar Nederland te halen. De minister wil in overleg met Hoogovens en de arbeidsbureaus nogmaals bekijken of de benodigde werknemers niet in Nederland of anders de andere EG-landen zijn te vinden. rlngspartljen CDA en WD, die kan rekenen op de steun van vrijwel de hele Tweede Kamer. Hoogovens had om toestemming voor werving van vijfhonderd Joegoslaven gevraagd. Albeda wilde slechts werving van vijftig toestaan, om de ergste knel punten op te lossen. Op deze voorge nomen toestemming is de minister nu ook nog teruggekomen. Dit is de uitkomst van een Kamerde- goslaven ten behoeve van Hoogovens batje dat gisteren over Albeda's voor- is gehouden. De minister heeft zich nemen voor werving van vijftig Joe- gevoegd naar een motie van de rege- Hoogovens heeft al samen met de !0EL (Reuter, AFP, AP) Meer dan honderdduizend togers. onder wie velen bewapend met geweren en machine- weren hebben gisteren in de Zuidkoreaanse provinciehoofd- ii Kwangju slag geleverd met eenheden van het leger en de iltie. monstraties en de betogingen hebben het karakter gekregen van een ware volksopstand Het militaire opperbevel maakte gis teren bekend dat de opstandelingen overvallen hadden gepleegd op ver scheidene wapenopslagplaatsen en daarbij een grote hoeveelheid wapens en munitie hebben buitgemaakt. Ge zegd werd dat de betogers over ruim 3500 wapens beschikten, waaronder lichte machinegeweren. Ook zouden zij 46.000 patronen hebben buitge maakt en vier pantserwagens, acht; rellenbusjes en 220 andere voertuigen hebben veroverd. Volgens het opper bevel hebben zij verder twee televi siestations, 21 politieposten en der tien regeringsgebouwen vernield of ernstig beschadigd. De militaire autoriteiten schatten het aantal demonstranten tussen de tachtig en honderdvijftigduizend, maar inwoners van Kwangju zeiden dat er meer dan tweehonderdduizend waren, ruim een vierde van het aantal inwoners. Kwangju was sinds afgelopen zondag het toeneel van steeds harder wor dende gevechten. De demonstranten, in eerste instantie studenten en scho lieren, protesteerden tegen de staat van beleg die door het militaire op perbevel weer voor het hele land van kracht was gemaakt en waaronder onder anderen de belangrijkste dissi dent in Korea en kandidaat voor het presidentsschap, Kim Dae Jung (af komstig uit de buurt van Kwangju) werd gearresteerd. Tevens werd het aftreden geëist van premier Shin Hy- oen Hwak en Zuid-Korea's sterke man, luitenant-generaal Tsjoen Doe Hwan, die tegelijk hoofd van het commando voor de militaire veilig heid is en leider van de inlichtingen dienst KCIA. Shin is eergisteren met zijn voltallige kabinet afgetreden, na dat zijn regering de verantwoorde lijkheid op zich had genomen voor het falen aan de rellen een eind te maken. President Choi Kyoe Hah heeft giste ren een nieuwe regering bekend ge maakt. Premier is Park Tsjoen Hoen geworden, een vroegere luchtmacht- generaal die kort voordat de ver moorde president Park Tsjoeng Hee in 1961 via een militaire coup de macht aan zich trok, de strijdkrach ten verliet. In het verleden heeft hij een aantal ministersposten vervuld en is ooit vice-premier geweest. De nieuwe regering bestaat uit twintig leden, onder wie zeven vroegere gene raals. arbeidsbureaus een bliksemonder- zoek gehouden onder werkloze me taalbewerkers uit het hele land. Van ongeveer 1100 gegadigden werden er .uiteindelijk negen aangenomen, na dat Hoogovens zelf rond 350 kandida ten die misschien wel wilden, had afgewezen. Het debatje was soms nogal vinnig door de kritische vragen uit de Kamer over de houding van Hoogovens in deze landelijke actie. Albeda had in een notitie de indruk gewekt dat het de werklozen in som mige opzichten te makkelijk was een baan te weigeren. Het begrip „pas sende arbeid" zou op enkele punten worden verduidelijkt, zo liet de minis ter weten. Rapport Maar later lekte een rapport van de directeur van het Rotterdamse ar beidsbureau uit. Daarin stond dat Hoogovens zelf onvoldoende had meegewerkt. Het CDA-Kamerlid Weijers had ook van andere arbeids bureaus bepaalde dingen gehoord. Zo had een arbeidsbureau, aldus Weijers desgevraagd, uit rond 160 werkloze metaalwerkers in haar kaartenbak er veertig uitgezocht voor Hoogovens. Hiervan kwamen er 36 opdagen voor het gesprek. Maar vervolgens hebben slechts twee een sollicitatieformulier gekregen van Hoogovens. „Dat geeft de mensen bij de arbeidsbureaus een ontmoedigend gevoel. Eerst doen ze veel moeite voor de actie en zoeken mensen uit, maar daarna zien ze dat er maar zo weinig worden aangeno men door Hoogovens." Buurmeijer (PvdA) zei de indruk te hebben dat Hoogovens de wervings actie zo heeft laten verlopen dat de noodzaak om Joegoslaven te mogen aantrekken er geforceerd is uitgerold. Kritiek was er ook dat Hoogovens op voorhand niet in was voor werklozen van boven de 45 jaar of voor vrouwen. Albeda vond dat de eisen die Hoogo vens heeft gesteld aan sollicitanten, niet uitzonderlijk zijn maar vrij alge meen worden gesteld door bedrijven, ook in het buitenland. Werkzoeken den boven de 45 jaar hebben vaak een gezinssituatie die het moeilijk maakt te verhuizen. Van bij voorbeeld Stadskanaal naar Velsen, probeerde Hoogovens te verdedigen. Toen dit vanuit de Kamer maar raar werd ge vonden, en werd gesteld dat ook werklozen van 39 jaar vaak een ge zinssituatie hebben, noemde Albeda deze opmerking uit de Kamer „onzin nig". Op deze manier wil ik niet ver der discussiëren, aldus de minister Wel voegde hij eraan toe dat de grens van 45 jaar niet in alle gevallen strikt is gehanteerd in de wervingsactie voor Hoogovens. Koningin Beatrix wandelt door Scheveningen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Koningin Beatrix, prins Claus en hun kinderen zijn gisteren tijdens een bezoek aan hun toekomstige woon plaats Den Haag geestdriftig ontvangen door duizenden Ha genaars en Scheveningers. Een ontspannen glimlachende konin gin kon gisteravond bij een ont vangst in het Nederlands Congresge bouw terugkijken op een dagje Den Haag waarbij ze veel spontaan ap plaus oogste en verschillende malen werd toegezongen. De meest feestelij ke en massale adhesiebetuiging kre gen de nieuwe vorstin en haar fami lieleden bij een bezoek aan Schëve- ningen-dorp. De winkelstraat, waardoor zij wan delden op weg naar de Scheveningse, Oude Kerk om een korte dienst bij te wonen, stond zo boordevol publiek dat er af en toe geen doorkomen aan leek. In de kerk werd onder meer gezongen door het vissersvrouwen- koor. Voorafgaand aan het bezoek aan Scheveningen werden koningin Beatrix, prins Claus en kinderen na een rijtoer door de Haagse binnen stad. op het stadhuis ontvangen door burgemeester Schols. Later in de middag werd in het Circustheater een kinderfeest, met 1200 leerlingen van Haagse lagere scholen bijgewoond. Het eerste bezoek van de vorstin aan de stad zou even voor middernacht worden afgesloten met een vuurwerk op de stoep van het congresgebouw. Meer nieuws op pag. 6 ADVERTENTIE Schroevedraaierset (Ai Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard ADVERTENTIE NIAGARA FALLS (AFP) Het plaatsje Love Canal nabij de Ameri kaanse Niagara-watervallen is getrof fen door een chemische ramp die is te vergelijken met die in het Italiaanse Seveso in 1976. Meer dan zevenhon derd gezinnen zijn uit Love Canal geëvacueerd omdat het verontreinigd is door gevaarlijke chemische stoffen. President Carter heeft voor Love Ca nal de noodtoestand afgeroepen. Het plaatsje werd gebouwd in de jaren vijftig op een terrein waar talrijke chemische produkten, vooral dioxine waren begraven. Eind vorige week zijn de resultaten van een medisch onderzoek van het bloed van enkele bewoners bekend gemaakt. BIJ elf van de 36 onderzoch ten werden stoffen aangetroffen die kanker, een miskraam of een geboor te van een abnormaal kind kunnen veroorzaken. In 1978 werden al 239 gezinnen uit Love Canal verhuisd, nadat water aan de oppervlakte was verschenen waarin kankerverwekkende stoffen aanwezig waren. Authentiek Slavisch kleedje (C> mei fraai diermoitef. Als onderlêgger of voor de sier Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres:Postcode: Looptijd Vaste Rente 6 jaar10%% 5 jaar10'/,% 4 jaar9 3 jaar814% 2 jaar8%% ljaar7%% Nadere informatie: 020-5912137 postgiro en Vl rijkspostspaarbank Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Giro: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado OA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1