Muskie schuwt hard overleg niet Egypte laat hoop op nader overleg varen llegalen naar vier kerken Kiesuwkado i deze krant België 1830-1980 Onverwacht felle kritiek op Rusland iUltë Trouw ~r tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Ook wolken HET WEER ADVERTENTIES Van opstand tot goed nabuurschap Architectuur als kijkkermis IpaGiNA 19 Belgen over Nederlanders Ook Vlaams is Nederlands Israëlisch leger beschiet kampen in Zuid-Libanon Cuba wil geen luchtbrug voor vluchtelingen Brood twee cent duurder aams wijziging emakkelijker BON Lees een krant met overtuiging: TfOUW 38STE JAARGANG NR 10942 ZATERDAG 17 MEI 1980 rouw Droog en vrij zonnig, maar ook nu en dan wolkenvelden. Middagtempera- tuur ongeveer zeventien graden. Matige wind uit noord tot noordoost windkracht vier. Morgen en overmorgen; Droog en overwegend zonnig. Weinig verandering in temperatuur. Morgen zon op: 05.38 zon onder: 21.31 maan op: 09.22 maan onder: 00.36 Bel 020-936868 bereikt meer meteen MINI. LOSSE NUMMERS 65 CENT Ter gelegenheid van dit jubileum in deze krant: PAGINA 13 [PAGINA 15 jGoed rooms, weinig kerks [PAGINA 17 Ipolitieke partijen zijn serviceclubs SIGNALEMENT: PAGINA 21 Zeeuws-Vlaanderen begrijpt de Vlaming PAGINA 23: PAGINA 27 Natuurschoon in België WENEN (Reuter, AP, AFP, UPI) De Ameri kaanse minister van bui tenlandse zaken Muskie heeft gisteren drie uur lang gesproken met zijn Russische collega Gro- miko. Na afloop wilden beide ministers nog niet meedelen wat er precies is gezegd. Er werd melding gemaakt van ernsti ge besprekingen, waarvan de noodza kelijkheid tijdens het overleg is bewe zen. Vooraf aan het overleg wilden geen van beiden commentaar leveren. Eerder op de dag had Muskie de Sowjet Unie gewaarschuwd dat de militaire acties in Afghanistan een bedreiging vormen voor de wereld vrede. „De principes van neutraliteit, onafhankelijkheid en territoriale on schendbaarheid die in het geval van Oostenrijk zo werden gerespecteerd, worden nu geschonden," aldus Mus kie in zijn toespraak in Wenen ter gelegenheid van de 25-ste verjaardag van het Oostenrijkse staatsverdrag. „Vandaag worden we geconfronteerd met een les uit het verleden, dat agressie waar dan ook gepleegd de vrede in de hele wereld bedreigt," zo ging de pas benoemde Amerikaanse minister verder. Muskie verraste zijn gehoor, onder wie ook de Russische minister van buitenlandse zaken Andrej Gromiko, door indirect maar toch zo duidelijk aan de Afghaanse crisis te refereren. De Amerikaanse minister hield zijn toespraak in het Weense Belvedere- paleis vlak voor de ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot. „Door doelgerichtheid en duidelijkheid in ons antwoord, door een sterke defen sie en sterke bondgenootschappen willen we het evenwicht bewaren en de zelfbeheersing waarop vrede voor ons en anderen gebaseerd is vergro ten," zo zei Muskie voorts. De Ameri kaanse minister merkte verder op dat de Verenigde Staten ook op andere manieren zullen blijven werken voor een stabiele vrede en „het behoud van het stolsel van Oost-West rela ties." De Amerikaanse minister Muskie (rechts) met zijn Russische collega Gromiko (links). In het midden Kurt Waldheim, de secretaris-generaal van de VN. Ontspanning Jrut Minister Muskie zei ook dat de Ver enigde Staten zich gehouden achten het met de Sowjet-Unie gesloten SALT-2-akkoord te ratificeren „en ook aan de gestelde voorwaarden zal voldoen zolang de andere partij dat ook doet". Over ontspanning merkte Muskie tenslotte op dat deze alleen kan gedijen „in een sfeer van zelfbe heersing en op een fundament van trouw aan de basisprincipes van het internationale recht". „We blijven hoopvol dat vooruitgang kan worden bereikt", aldus Muskie. Na afloop van de toespraak van de Amerikaanse minister sloot Gromiko zich aan bij het applaus van het overige gehoor. Vervolg op pagina 7 door James Dorrey CAIRO Egypte heeft de hoop op een akkoord met Israel over Palestijnse autonomie nog vóór de Amerikaanse presi dentsverkiezingen opgegeven. De huidige Egyptische weige ring de autonomieonderhandelingen te hervatten lijkt be doeld te zijn om politieke winstpunten te boeken en tijd te winnen. Derde voetbalfinale rechtstreeks op tv Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De finale om de KNVB-beker, vanavond tussen Ajax en Feyenoord in het Rotterdamse Feyenoordstadion, wordt om half acht door de KRO rechtstreeks op Nederland 1 uitgezonden. Dat bete kent de derde voetbalfinale binnen acht dagen op de televisie. De VARA, die de eerste rechten heeft van uitzenden, heeft gisteren lang dwars gelegen tegen de plannen van de KRO. De VARA had namelijk in het eigen programma Voetbal '80 een forse samenvatting gepland. Door de integrale uitzending van de KRO is dat nu onmogelijk geworden hetgeen tot woede bij de VARA heeft geleid. BEIROET (DPA) Israëlische strijdkrachten hebben gisteren aan vallen gedaan op Palestijnse kampen en plaatsen langs de Middellandse- Zeekust in Zuid-Libanon. Tegelijker tijd werden vluchten uitgevoerd bo ven Beiroet en verschillende Pales tijnse kampen, terwijl rechtse mili ties van majoor Haddad een aanval deden op het Palestijnse bolwerk Na- batiyeh. Uit Palestijnse bronnen in Beiroet werd vernomen dat door beschietin gen van Israëlische schepen grote materiële schade is aangericht in de buurt van de havenstad Tyrus en in kampen van Palestijnen. Elf mensen zouden zijn gedood. Bij twee acties te land van Israëlische commandotroe pen is in de buurt van Nabatiyeh een vrachtauto met raketten beschoten. De chauffeur kwam om het leven. HAVANNA (DPA) - Cuba heeft het voorstel van de Amerikaanse presi dent Carter om een georganiseerde lucht- en zeebrug in te stellen voor de vluchtelingen die Cuba willen verla ten, van de hand gewezen. Het Cubaanse partijblad Granma vond dat de stop van het illegale vluchtelingentransport wat Florida betreft een probleem voor de Verenig de Staten is. maar dat in de haven stad Mariel, Cuba de baas is en dat hier iedereen de vrijheid heeft in en uit te lopen. DEN HAAG (ANP) Het brood wordt maandag 2 cent duurder. Dit heeft het ministerie van economische zaken gisteren meegedeeld. De prijs stijging is een gevolg van het duurder worden van grond- en hulpstoffen. n een onzer verslaggevers AMSTERDAM De 350 U- [ale buitenlanders, die tot met woensdg in vijftien rken in Nederland een uiilplaats hebben gezocht, zich dit weekeinde in vijf kerken concentre- n "cZe kerken staan in Alk- ïllln aar Velsen,'Tilburg, Rotter- ltan|m en/of Amsterdam, waar steuncomités en kerkbe- iren verwachten dat de ille- len door de politie tot 27 ei ongemoeid zullen worden laten. Lbi Hen ziel 'ïrof vij: "9 i. Deze 1 Tot de concentraUe in de vier of vijf kerken is besloten, omdat de buiten landers in een groot aantal kerken kwetsbaarder zouden zijn tegenover mogelijk optreden van de politie. Vol gens een woordvoerder van de steun groepen is het ook mogelijk om mas sale protestacties te organiseren te gen het verwachte optreden van de vreemdelingenpolitie, die van staats secretaris Haars van justitie toestem ming heeft gekregen illegale buiten landers uit asielkerken te halen. Er wordt al gedacht aan manifestaties van geweldloze weerbaarheid, aan de monstraties in de vorm van een kor don om kerken en aan zit-demonstra- ties. Geding -'lus, meneer Potje, u wilt Po heten? De Kritische Gemeente IJmond, die een aantal illegale buitenlanders on derdak heeft verschaft, overweegt volgende week wellicht samen met alle asielverlenende organisaties een kort geding tegen de Staat der Nederlanden aan te spannen wanneer demonstraties van lijdelijk verzet en overleg met plaatselijke autoriteiten om de richtlijnen van staatssecreta ris Haars niet op te volgen, geen suc ces hebben. Volgens de Kritische Ge meente wordt het recht van gods dienstvrijheid aangetast door de aan kondiging van Haars dat de vreemde lingenpolitie gerechtig! is illegale bui tenlanders in kerken op te pakken. Mr. Arie van Driel, die als woordvoer der optreedt, is van mening dat de Staat door de aankondiging van me vrouw Haars niet die rechtsbescher ming biedt aan in Nederland verblij vende personen, die zij verplicht is te geven. Volgens Van Driel, die voor 84 illegale buitenlanders bij het hof in Amsterdam in beroep is gegaan tegen de beslissing dat Hoogovens niet ver plicht is de vreemdelingen als sollici tanten te beschouwen, verdienen zijn cliënten en alle andere asielzoekers rechtsbescherming tot dat in hoogste instantie over hun situatie is beslist. Aangezien de wereldlijke macht geen garantie geeft voor de bescherming, herleeft het sluimerende recht van de kerkelijke overheid om asiel te bie den, aldus Van Driel, die de rechter om die reden wil vragen de dreigende acties van de vreemdelingenpolitie te verbieden. Dat de Kritische Gemeen te IJmond het voortouw wil nemen komt volgens Van Driel, „omdat deze gemeente al vijf jaar christendom in de praktijk wil brengen en godsdienst ziet als dienst aan de naaste. Raad van Kerken De Raad van Kerken heeft zich neer gelegd bij de beslissing van staatsse cretaris Haars dat de vreemdelingen politie zich toegang tot asielkerken mag verschafffen en bij het feit dat een meerderheid in het parlement met haar beleid instemt. Dat gebeurt noodgedwongen, aldus secretaris dr. H. A. M. Fiólet van de raad, die zei dat „de rechtsstaat gerespecteerd moet worden, wanneer een wet en een rege ling langs democratische weg tot stand gekomen zijn. zoals nu het ge val is." Volgens Fiolet betreurt de raad de voorgenomen ontruiming van de asielkerken ten zeerste, omdat kerkgebouwen tot nu toe als plaatsen van toevlucht voor in nood verkeren de mensen door de overheid geres pecteerd werden. Als gemeenten of parochies toch illegale buitenlanders onderdak willen verlenen, zal de raad deze daad blijven respecteren, aldus Fiolet. De landelijke Basisbeweging, die bij staatssecretaris Haars krachtig ge protesteerd heeft tegen haar besluit, betreurt de houding van de Raad van Kerken, omdat zij geen consequen ties wil verbinden aan haar aanvan kelijke stellingname. Volgens een woordvoerder betekent dat dat ge meenten en parochies niet maximaal door de raad gesteund zijn. Tegen de maatregelen van staatsse cretaris Haars is ook fel geprotes teerd door het landelijk SOS-comité, dat met de vreemdelingenpolitie wil praten over de nemen stappen, en het landelijk actiecomité Wet arbeid bui tenlandse werknemers. „Iedere buitenlander moet zich vóór 27 mei zonder risico kunnen melden voor een verblijfsvergunning", aldus PPR-voorzitter Herman Verbeek gis teravond tijdens het jaarlijkse con gres van zijn partij in Amersfoort. Verbeek zette zich af tegen de in structies van staatssecretaris Haars aan de vreemdelingenpolitie. „Ons volk heeft nog een duidelijk rechtsge voel dat veilige muren trekt rond machtelozen", betoogde Verbeek. De PPR verwacht dat de kerken de rijen en de deuren zullen sluiten, ver ontwaardigd zullen reageren en vast houdend verzet zullen plegen. „Bui tenlandse werknemers kunnen niet illegaal in ons land zijn, als ons land de mensenrechten eerbiedigt. Wan neer een besluit van onze parlemen taire democratie en van onze rechts orde tegen de mensenrechten in druist, dan is verzet verplicht." Ver der merkte Verbeek op dat niet de buitenlandse werknemers illegaal zijn. maar de Wet arbeid buitenland se werknemers. Zondagavond om half acht wordt in de Mozes en Aaronkerk in Amster dam een demonstratie tegen de be slissing van staatssecretaris Haars gehouden. In Nijmegen is een actie begonnen om zoveel mogelijk brieven en telegrammen met protesten naar de staatssecretaris te sturen. Egyptische regeringsfunctionarissen leggen er de nadruk op dat zij graag de onderhandelingen met Israel over de toekomst van de Westelijke Jor- daanoever en de Gazastrook willen voortzetten maar dat Israel dit „moeilijk en misschien zelfs onmoge lijk maakt". Hoge Egyptische rege ringsfunctionarissen lieten gisteren in privégesprekken weten dat in hun ogen Israel weinig belangstelling heeft voor het bereiken van een ak koord over Palestijnse autonomie in feite tevreden is met het al bestaande bilaterale vredesverdrag met Egypte. De nu bij de Knesseth, het Israëlische parlement, gedeponeerde ontwerp- wet over Jeruzalem is slechts de laat ste schakel in een lange keten van incidenten, aldus de Egyptenaren. De Egyptische staatssecretaris van bui tenlandse zaken, dr Osama al Baz wees gisteren op het feit dat Egypte reeds in oktober 1978 een lijst van 22 voorstellen aan de regering Begin overhandigde, waarmee Israël zijn goede wil kon aantonen. Deze goede wil is nodig om de Palestijnen te bewegen aan de autonomieonderhan delingen deel te nemen. Moratorium Tot de Egyptische voorstellen be hoorde een moratorium op de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen in de bezette gebieden, een spoedige te rugtrekking van het Israëlische mili taire bestuur op de westelijke Jor- daanoever en in de Gazastrook. de toelating van politieke activiteiten in de bezette gebieden en de vrijlating van een groot aantal Palestijnse poli tieke gevangenen uit Israëlische ge vangenissen. Israël leek aanvankelijk met een aantal van deze voorstellen akkoord te gaan. Maar in plaats daarvan werden de Palestijnen de grens overgezet, poli tieke activiteiten onderdrukt, huizen opgeblazen en vele Palestijnen in de bezette gebieden opgepakt," aldus Al Vervolg op pagina 7 Schroevedraaierset (A> Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmcchaniek. voor extra gemak. Boelseerset (B) Boetseerklei met ver!'in .3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder s oven oven hard. 4 Mouten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Ais onderlègger of voorde siet Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam:_ Adres:- Plaats: Mijn naam is-.. Adres: Postcode :- .Giro: Postcode— .Tel.: ADVERTENTIE HOL WERD A Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen:05202-16852 ADVERTENTIE. verzekeringen...., ZEKER WETEN! Tel. 030 334145 Plaats: Ik kies voor kado DA OB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1