Tot zes maanden cel geëist tegen stenengooiers Regering moet de koopkracht redden President Oeganda gewipt Week Kiesuwkado i r Meubelfabriek Oisterwijk Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnig en warm HET WEER Groot aantal verdachten weer vrij |n FNV: voer een nationale feestweek in Kamer veegt plan van Pais van tafel In de rij voor een cent FNV en CNV vragen actie tegen prijsstijging: Heide brandt weer )ok een koe heeft sen kalender Staatssecretaris wil beperking reclame snoepgoed in ether toonaangevend in eiken Twellose van 110 gaat alle records breken Trouw maakt er werk van Bezorg faoow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging.- TrOUW Trouw H 38STE JAARGANG NR. 10939 - DINSDAG 13 MEI 1980 Zonnig en warm en een middagtemperatuur van omstreeks vierentwintig graden. Vrij krachtige zuidoosten wind. aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig. Morgen en overmorgen: Aanhoudend warm en zonnig Morgen zon op: 05.45. zon onder 21 25 maan op: 06.18. maan onder: 21.17. LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Tijdens de berechting van zestien deel nemers aan de rellen waar- iee de troonswisseling in iterdam gepaard ging, gisteren gevangenisstraf tot zes maanden geëist. raalf van de verdachten werd op de Ing van de Amsterdamse politie- 0p Echter op vrije voeten gesteld. De pj-Jiechter. mevrouw O. C. van Erp taal- "cman Kip-Nieuwenkamp, zal op 22 nel schriftelijk vonnis wijzen. )e verdachten, in leeftijd varieërtend ran achttien tot drieënveertig jaar. erden in drie groepen berecht. Het lerendeel was omstreeks twintig oud. Een aantal strafrechtelijk ninderjarige ordeverstoorders zal chter gesloten deuren voor de kin- errechter verschijnen. fan de groep jonge verdachten wer- len er twee niet op vrije vcoeten esteld. Tegen hen heeft officier van istitie. mr. R. J UTRECHT (ANP) Als het aan de industriebond FNV ligt krijgen we voortaan van 30 april (koninginnedag) tot en met 5 mei (bevrijdingsdag) vrij. Maak er een nationale feest week van. oppert de bond in het bondsblad „Zin". Die week zou bij elkaar kunnen worden gescharreld door van 1 mei de dag van de arbeid voortaan een vrije dag te ma ken. Vervolgens zouden in het kader van de arbeidstijdver korting daar 2. 3 en 4 mei nog eens aan kunnen worden vast geplakt. De rem dat je dan niet met vakantie kan omdat de kinderen naar school moeten zou kunnen worden weggeno men door de zogeheten crocus- vakantie een beetje op te schuiven. „Wat willen we nog meer?" aldus Zin. J letsel toe te brengen. Ook van hen blijven er twee gevangen. Verbijsterend? Blijkens de requisitoiren is het open baar ministerie er van uit gegaan dat een „onvoorwaardelijke vrijheids straf van enige omvang" het juiste antwoord is op de orde-verstoring in Amsterdam. Het daarbij gebruikte geweld werd „ronduit verbijsterend" genoemd. Een aantal verdachten beklaagde zich op de zitting over hardhandig optreden en zelfs mishandeling door leden van de mobiele eenheid. In ver schillende gevallen zou er na arresta ties ook door de politie herhaaldelijk geweld zijn gebruikt. Meer nieuws op pag. 9 PAGINA 2: Niet heel Australië blij met conferentie PAGINA 3 PAGINA SPORT: Ausputzer-show PAGINA 4: 'Hollands' porselein kwam uit China PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 7: Winst kan Schmidt lelijk opbreken PAGINA ECONOMIE PAGINA 9: Sjtsjaranski-tribunaal: proces een aanfluiting PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puzzel, weeroverzicht. radio- en tv- programma's Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM/UTRECHT FNV en CNV vinden dat de regering op korte termijn maatrege len dient te nemen om de gevolgen van de tegenvallende prijsstijgingen op te vangen CNV-voorzitter Harm van der Meulen noemde de prijsstijging van 1.1 pro cent alleen al in de maand april „een mokerslag". De regering moet nu vol gens hem zo spoedig mogelijk aange ven hoe zij haar belofte geen daling van de koopkracht voor de minimum loners en hoogstens een half procent daling voor de doorsnee werknemer denkt waar te maken. Het CNV geeft daarbij de voorkeur aan een grotere belastingverlaging per 1 juli dan eerst de bedoeling was. Ook FNV-voorzitter Wim Kok noem de de prijsstijgingen in de afgelopen maanden zeer verontrustend. Hij deed een dringend beroep op het par lement en met name op de parle mentariërs die het kabinetsbeleid steunen om een versoepeling van J. Manschot zes en vijf taanden gevangenisstraf geëist. In én geval vroeg hij wegens gebrek an bewijs vrijspraak. Een van de aken werd terug verwezen naar de echter-commissaris. egen de oudere verdachten, die gis- ravond terechtstonden, eiste offi- er van justitie mr. B. Vermeulen raffen van twee tot zes maanden, werden allen schuldig geacht aan oging de politie zwaar lichameliik ifficier van justitie mr. R. J. Kanschot. VLEDDER/OIRSCHOT Bij een brand op de Doldersumse heide bij het Drente Vledder is gistermiddag ruim ze ventig hectare heidege bied verwoest. Na vier uur wist de brandweer geholpen door burgers, het vuur meester te wor den. (foto). In de ge meente Oirschot ging vijftien hectare hei en lage begroeiing in vlam men op. Het gedeelte van de Oirschotse hei, waar de brand woedde, is militair oefenterrein. De oorzaak van beide branden is niet bekend. few *at een koeien van letters zeg KAMPALA (Reuter, AP. AFP) Na een militaire staatsgreep is de Oegan- dese president Godfrey Binaisa uit zijn functies ontheven. Dit werd giste ren meegedeeld via Ra dio Oeganda. De militairen namen zondag de macht over, nadat president Binaisa de minister van defensie Ojok had ontslagen omdat het leger burgers mishandeld had tijdens een zoekactie naar wapens in de Oegandese hoofd stad Kampala. Radio Oeganda meld de gisteren dat de militaire commis sie die nu de leiding heeft in Oeganda „de macht van de president met on middellijke ingang heeft overgeno men. Van nu af aan. ligt de macht van de presidént in handen van de mili- DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris Veder-Smit zal in het overleg met minister Gardeniers van CRM aan dringen op beperking van de etherre clame voor snoepgoed. Zij beloofde dit gisteren tijdens de openbare ver gadering van de vaste Kamercom missie voor volksgezondheid over de tandheelkundige voorzieningen in ons land. De staatssecretaris van volksgezond heid zei ook te voelen voor etikette ring van voedingsmiddelen en daarop het suikergehalte aan te geven. Zij reageerde hiermee op kritiek van de socialists Jabaaij, die vond dat het beter is de oorzaken van tandbederf weg te nemen dan de gevolgen te bestrijden. taire commissie". Radio Oeganda ging verder: „Dit is een actie van de commissie en niet van het leger. Het leger en het publiek worden vezocht om rustig te blijven en door te gaan met hun normale plichten." De aankondiging via de radio kwam als een volkomen verrassing, omdat net enkele uren daarvoor was ver klaard dat er een gesprek zou komen van de militaire commissie met de regering van Oeganda. Teon werd ge zegd dat het Oegandese parlement „zo snel mogelijk" moest bijeenko men om over de politieke situatie in het land te praten. De militaire com missie zou slechts „voorlopig" de macht in Oeganda hebben overge nomen Versperringen De militairen hebben gisteren in Kampala op verschillende strategi sche punten wegversperringen opge richt en de bewaking van openbare gebouwen verscherpt. Volgens een le- gerwoordvoerder hadden de militai ren het land volledig onder controle. Veel bewoners van Kampala pakten gisteren hun biezen en gingen naar het platteland uit vrees voor een ver slechterende toestand. Rijen auto's wachtten voor de wegversperringen. In de militaire commissie hebben zit ting de minister van arbeid Paulo Muwanga, die eerder een belangrijker functie in de regerende raad vervulde maar door Binaisia gedegradeerd werd. en de ontslagen defensieminis ter Ojok Zij zijn beide aanhangers van de in 1971 verdreven president Milton Obote, die na een staatsgreep door Idi Amin het land moest ver laten. Milton Obote. een vriend van de Tan- zaniaanse president Nyerere, verblijft sedert die tijd in de Tanzaniaanse hoofdstad Dar-es-Salaam. Obote heeft nog steeds een grote aanhang in Oeganda, maar werd na de val van Amin niet geschikt geacht om het innerlijk verscheurde Oegande lei ding te geven. Nadat eerst de gemati- gede Luie een tijdje de leiding kreeg, werd de meer Tanzania-gezinde Bi naisia president. Bemiddeling De Soedanese president Nimeiri heeft gisteren president Nyerere ge vraagd te bemiddelen in Oeganda. „Mag ik u vragen persoonlijk tussen beide te komen om orde en rust te herstellen in Oeganda'., zo vroeg de president van het buurland Soedan De hoogste functionaris van Tanza nia in Oeganda, Hoessein Shekilango is zondag met zijn vliegtuig veronge lukt. toen hij naar Tanzania onder weg was om president Nyerere in te lichten over de problemen in Oegan da Dit werd gisteren officieel meege deeld in Kampala. Het militaire vlieg tuig waarin hij zat vloog in eendichte mist tegen en berg in de buurt van de Tanzaniaanse plaats Arusha. De an dere zes inzittenden, onder wie vier militairen, kwamen eveneens om jet leven. Tegenstanders van Shekilango in Oeganda hadden hem ervan be schuldigd dat hij de Oegandese rege ring zijn wil wilde opleggen. Tanzania ADVERTENTIE ARNHEM (ANP) Het ouder- domsrecord in ons land wordt komende zaterdag (17 mei) na ruim tachtig jaar gebroken. Die eer is bij leven en welzijn voorbehouden aan de ruim 110- jarige mevrouw Gerarda Hu renkamp-Bosgoed in het Gel derse Twello. Met ingang van volgende week is zij voor zover geregistreerd de oud ste mens die ooit in Nederland heeft geleefd. Het record stond op naam van Geert Boomgaard, die in 1899 na een leven van 110 jaar, vier maanden en twaalf dagen in Groningen overleed. Mevrouw Hurenkamp, geboren op 5 ja nuari 1870 is al de oudste nog in leven zijnde Nederlandse burger. Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Voor burg en de Barneveldse ge meente-ambtenaar F van Dam. wiens hobby sinds jaar en dag bestaat uit het verzame len van de gegevens van Neder landers die de leeftijdsgrens van honderd jaar passeren. Op dit moment zijn volgens hem ruim driehonderd Nederlan ders ouder dan een eeuw- Van Dam blijkt, waar het om honderdjarigen gaat. over meer materiaal te beschikken dan het CBS, dat pas sinds 1925 gegevens over eeuwlingen bijhoudt. de loonmaatregelen mogelijk te maken. De werkgevers zullen volgens de twee vakcentrales eveneens over de brug moeten komen. Het CNV deed in een brief „een ernstig beroep" op de cen trale werkgeversverbonden om hun achterban te stimuleren tot het af sluiten van CAO's. Ook Kok noemde de komende weken waarin een groot aantal CAO-gesprekken zal plaatsvinden van essentiële bete kenis voor de koopkrachtontwikke ling. Veel zal volgens hem afhangen van de houding die de werkgevers de komende weken zullen aannemen. Vastgelopen Terwijl de top-bestuurders krachtig aandrongen op enige inschikkelijk heid bij werkgevers en regering, kwam zowel bij de FNV in Amster dam als bij het CNV in Utrecht het bericht binnen dat het CAO-overleg bij Akzo Nederland 25.000 werkne mers was vastgelopen. De Akzo- directie wenst in het overleg met de industriebonden vast te houden aan een maximum in de prijscompensatie van tien procent voor de komende twee jaar. Voor loonsverhogingen, die volgens de bonden samen met de prijscompensatie nodig zijn om de koopkracht van ..modaal" op peil te houden, ontbreekt naar het oordeel van de directie elke financiële ruimte Akzo heeft nu voorgesteld in het na jaar nog maar eens verder te onder handelen. Intussen zou er dan geen CAO zijn. Voorzitter Leo Ester van de Indu striebond CNV noemde de houding van Akzo gisteravond typerend voor de werkgevershouding op dit mo ment en hij wond zich er behoorlijk over op „De Industriebond CNV heeft aan verder praten in het najaar geen behoefte. Het begint op onbe trouwbaarheid te lijken. Eerst spre ken de werkgevers zich publiekelijk uit tegen een loonmaatregel. Maar ondertussen proberen ze even later het onderste uit de kan te halen. Ik acht het voeren van acties in de hui dige economische situatie slecht, ook slecht voor de positie van de werkne mers Maar ik zie nu. in verband met mogelijke acties, de toekomst met enig vrees tegemoet." Ester wees erop dat de gemiddelde werknemer al een half procent koop kracht moet inleveren door de loon maatregel. Bovendien voorzag hij voor de eerstkomende jaren nog wel meer keren enige inlevering. De werk nemers hebben dan behoefte aan ze- CNV-voorzitter Harm van der Meulen kerheid. „Ik hoef met bij mijn leden aan te komen met de boodschap: „Ik heb jullie prijscompensatie ook nog maar even ter discussie gesteld, door een maximering af te spreken. De Industriebond FNV was overigens op een gegeven moment in het over leg nog wel bereid om over een maxi mering van de prijscompensatie te praten, maar de bond eiste daarvoor arbeidstijdverkorting terug. De Ak- zo-directie wenste daar ook niet op in te gaan. te meer omdat de eisen van de FNV-bond het uiterst bod van de Akzo met 2.5 procent overtroffen Belangrijk Bij het CNV bestaat de indruk dat de werkgevers onderling hebben afge sproken alleen in te gaan op vak bondsvoorstellen voor CAO's tot en met 1980 wanneer er een maximering van de prijscompensatie of in elk geval van de totale loonkostenstij ging wordt afgesproken. CNV-voorzitter Van der Meulen vindt het afsluiten van CAO's juist nu zo belangrijk, omdat anders de loonma tiging geen resultaat oplevert. Het jaarverslag van de Nederlandse Bank geeft aan dat wel meer winsten zijn gemaakt, maar dat ook veel meer in het buitenland is geïnvesteerd, en dat meer winst niet meer werk opleverde. Vervolg op pagina 3 heeft zoals bekend na de val van Amin steeds een belangrijke vinger in de pap gehad in Oeganda en heeft na de invasie dit tot Amins val leidde nog een groot deel van het leger in Oeganda gehouden. De nationale feestweek van de Industriebond FNV. 30 april bleef dus. 1 mei hoort eigenlijk wel, 2. 3 en 4 mei ritselen we. en 5 mei blijft gewoon. Puik idee Arbeids tijdverkorting dus. Wat dit betekent voor de werkgele genheid. overzien wij nog niet helemaal Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in eén Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief.Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid on hangt u een van deze kudoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee. Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Gim: Postcode en plaats: _Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-91.3456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1