Overwinning voor SPD Staking dreigt in Rotterdamse haven Kiesuwkado i Betaald voetbal is bankroet i deze krant Liberalen niet terug in Noordrijn-Westfalen Trouw Nieuwe Haagse/Niei Droog en zonnig HET WEER «den vervoersbonden FNV lijnrecht tegenover federatieraad n de rij voor snt 1980 Israël houdt Palestijnen tegen Friesland krijgt primeur bustaxi BON I Lees een krant met overtuiging: TfXHIW I I P H 38STE JAARGANG NR. 10938 MAANDAG 12 MEI 1980 iel Droog en zonnig met middagtemperaturen van ongeveer 22 graden, maar in het Waddengebied enkele graden lager. Zuidoostenwind, m het binnenland vri| krachtig, windkracht 5. aan de kust en op het IJsselmeer opnieuw krachtig, windkracht 6. Morgen en overmorgen: droog en vrij zonnig, later meer bewolking. Middagtem- peratuur rond 22 graden. Deze kranl heeft een speciaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben in een abonnement 020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: 450 jaar doopsgezinden jn Nederland PAGINA 3. CHU wil Van Agt als lijsttrekker PAGINA 4: Weinig verrassends in acht concerten PAGINA 5: Israël wacht af wat Sadat gaat zeggen PAGINA 7: DÜSSELDORF AFP. Reuter) De Westduitse sociaal-democraten hebben bij deelstaat verkiezingen in Noordrijl-Westfalen een daverende overwinning behaald. Met 48,8 procent van de stemmen kregen ze gisteren 106 van de 201 zetels in het deelstaatparlement, zodat ze nu alleen kunnen regeren. De grote verliezer is de liberale FDP die slechts enkele stemmen tekort kwam voor de kiesdrempel van vijf procent. Vandaag begint het Sjtsjaranski-tribunaal PAGINA 9: Jos van Driel: Bloem is een boodschap Op basis van deze uitslag kan bonds kanselier Helmut Schmidt de bonds dagverkiezingen. die op 5 oktober zul len worden gehouden, met vertrou wen tegemoet zien. De lijsttrekker van de SPD in Noordrijn-Westfalen. Johannes Rau, noemde de uitslag in eerste reactie „beschamend goed". Ten opzichte van de verkiezingen van vijf jaar geleden wonnen de sociaal democraten 3.3 procent. Nu de libera len uit het parlement verdwijnen, krijgen ze er door deze winst vijftien zetels bij. Hertelling De tegenspeler van de sociaal-demo craten. de christen-democratische CDU, ging van 47,1 procent in 1975 naar 43,2 procent gisteren. De partij behoudt door het vertrek van de libe ralen echter wel de 95 zetels die ze had. CDU-Iijstaanvoerder Kurt Bie- denkopf wilde over de oorzaak van deze nederlaag niet speculeren, maar verzekerde dat de teleurstellende uit slag geen reden zal zijn Franz-Josef Strauss te vervangen als kanseliers kandidaat van de CDU-CSU bij de komende bondsdagverkiezingen. De liberale FDP kwam maar 1340 (op de 12,3 miljoen kiezers) tekort om in het parlement van de deelstaat terug te keren. Over het lot van deze partij in Noordrijn-Westfalen zal enige on zekerheid blijven bestaan tot 21 mei, als alle hertellingen zijn uitgevoerd. De leider van de liberalen, minister van buitenlandse zaken. Hans-Die- trich Genscher, erkende gisteravond voor de Westduitse televisie de neder laag van zijn partij. Lijstaanvoerder Rau van de sociaal-democraten was van oordeel dat de Liberalen zijn fijn gewreven tussen CDU en SPD. Hij wilde niets zeggen over een mogelijk effect van de uitslag op de SPD-FDP- regeringscoalitie in Bonn. De milieupartij van de „groenen", die het eerder goed deed bij verkiezingen in Bremen en Baden-Württemberg, kwam niet verder dan drie procent van de stemmen en komt dus ook niet in het parlement van de deel staat. Als een van de verklaringen voor de winst van de sociaal-democraten werd het goede weer gisteren ge noemd. In het industriegebied Noord rijn-Westfalen moet. de SPD het heb ben van de arbeidersbevolking en die is volgens sommige waarnemers eer der geneigd te gaan stemmen als het zonnetje schijnt. Daar werd tegen over gesteld dat er dan ook meer reden is voor uitstapjes waardoor er geen tijd voor de stembus overblijft. Een andere verklaring is de uitgebrei de campagne die bondskanselier Hel mut Schmidt persoonlijk in Noord rijn-Westfalen heeft gevoerd, en het zwakke optreden van de christen-de mocraten in de verkiezingsstrijd. De verkiezingen in Noordrijn-Westfa len waren de laatste voor de landelij ke verkiezingen op 5 oktober. De uit slag wordt algemeen als een goede opsteker voor Helmut Schmidt be schouwt. Tijdens zijn redevoering in Noordrijn-Westfalen sprak Schmidt an een onzer verslaggevers 3TTERDAM Er dreigt d nieuwe staking in de Rot- ■damse haven. Op een le- nvergadering van de Ver- «rsbonden FNV in Rotter- im heeft een ruime meeider- sid zich gisteren uitgespro- n voor het negeren van de onmaatregel. De Rotter- amse havenarbeiders willen isthouden aan hun oor- Dnkelijke eisen in de ko- le cao-onderhandelin- besluit gaat lijnrecht in tegen het mdpunt van de federatieraad van vervoersbond FNV. De raad (het tanent van de vervoersbonden) loot donderdag in meerderheid de nmaatregel te eerbiedigen, maar elijkertijd wel te proberen het ei- jakket alsnog in te brengen in de derhandelingen, door de CAO's er de loonmaatregel „heen te til- i" De loonmaatregel loopt 31 de in ber van dit jaar af, waarna dan nog goede afspraken zouden wor- kunnen gemaakt. dens de matig bezochte ledenver- lering in de Rotterdamse Doelen larschuwde plaatsvervangend wzitter Oer Ros (voorzitter Jan. Eldik is ziek) van het centraal Stuur van de bedrijfsgroep havens havenarbeiders ervoor, dat ze in Ier geval de medewerking van de rkgevers nodig hebben bij hun po- ig de loonwet met succes te «eren. voorspelde dat de havenwerkge- izich achter de loonmaatregel zul- verschuilen en zullen weigeren ie te werken, omdat ze zich dan iten de wet stellen. „Als er dan fcingsacties uitbreken, zal het logi- gevolg zijn dat de werkgevers de rechter stappen. Die zal de s onwettig verklaren", aldus 'mende woensdag beraad de fede- üeraad zich op de uitslag van de knvergadering in Rotterdam. In nsterdam is per onderneming ge- at over het te volgen CAO-beleid verband met de loonmaatregel. Een beeld van de vergadering van de vervoersbonden FNV. Volgens een woordvoerder van de Vervoersbonden FNV ziet er naar uit dat de meerderheid van de leden in de Amsterdamse haven het stand punt van de federatieraad zal volgen. Voorzitter Jan Schröer van de Ver voersbonden FNV heeft echter al la ten weten dat de uitslag van de leden vergadering in Rotterdam niet zal leiden tot een ander standpunt. Vol gens Schröer is er geen sprake van dat de FNV de strijd tegen de gevol gen van de loonwet heeft opgegeven. „Er is alleen van strategie veranderd. We moeten doorgaan met de strijd voor onze eisen, maar niet door als een dolle stier met de kop tegen de muur te lopen", aldus de voorzitter donderdag na afloop van de federa tievergadering, waarin het door de Rotterdamse havenarbeiders betwis te besluit viel de loonwet te aanvaar den en te proberen in 1981 alsnog de doelen van de bond te realiseren. Al- Van onze sportredactie AMSTERDAM De spanning ver goedde iets, maar lang niet alles. Kijkend naar de voetbalkwaliteit, ging de competitie in de eredivisie betaald voetbal gisteren als een nachtkaars uit. Ajax werd kampi oen, na een zenuwachtig slot dat degradatiecijfers opleverde: tien gespeeld negen punten. En toch nog drie punten voor op AZ'67. Want de misère gold natuurlijk niet Ajax alleen. De Amsterdammers sloten in de stijl van de laatste weken de com petitie af. In het Feyenoord-sta- dion werd het tegen Excelsior 2-2. Nadat Ajax eerst op een achter stand van twee doelpunten was ko men te staan. AZ'67 hield de stijl ook vol. Bij degradatiekandidaat NEC werd verloren: 1-0. Onderaan vielen de klappen. Haar lem is slachtoffer nummer één: zoals Ajax weken geleden al ge doodverfd kampioen was, zo was Haarlem al lang genoteerd voor een terugzetting naar de eerste di visie. PSV voltrok tenslotte het vonnis, overduidelijk: 5-0. Tweede degradant werd Vitesse, in het pak gestoken door NEC en NAC. De Bredanaars haalden bij Sparta een punt weg <1-1), terwijl NEC tegen AZ aan één doelpunt voldoende had. Daarmee is de competitie voor dit seizoen getekend. De middelmaat vierde hoogtij. Of er veel toekomst in zit is niet eens zo'n grote vraag. Voetballers genoeg, kwaliteit waarschijnlijk ook wel aanspreek baar, maar de centen zijn op. Zater dag op de vergadering van de sec tie betaald voetbal bleken de prof clubs gezamenlijk te tekenen voor een schuldenlast van 35 miljoen gulden. Ruim voldoende om fail liet te gaan en het is al heel erg laat om aan stevige maatregelen te gaan denken. Maar de werkgevers in het betaalde voetbal komen niet verder dan wat loze praat, alsof er helemaal niets aan de hand is. Meer sombers over deze en andere zaken staat op de sportpagina's. Felicitaties over en weer van Ruud Krol en trainer Leo Beenhakker van Ajax. In het midden voorzitter Ton Harm sen. voornamelijk over internationale problemen en zijn politiek van „vrede en veiligheid" en minder over voor Noordrijn-Westfalen belangrijke lo kale zaken als onderwijs en kerne nergie. Waarnemers die meenden dat dit de uitslag voor Schmidt ongunstig zou kunnen beïnvloeden, zijn bedrogen uitgekomen. Daarbij komt dat de SPD niet alleen winst wist te behalen in de steden in Noordrijn-Westfalen. maar ook in meer landelijke gebie den. Volgens zegslieden in West- Duitsland kan Schmidt ook daardoor de bondsdagverkiezingen met ver trouwen tegemoet zien. De bondskanselier zelf had vannacht nog niet gereageerd. SPD-voorzitter Willy Brandt noemde de uitslag een stem voor de „kracht en de door dachtheid" van Schmidt in een ..moeilijke wereldsituatie". De CDU- Overwinning voor bondskanselier Schmidt CSU lijsttrekker 8trauss zei later voor de Westduitse televisie dat de les die uit de uitslagen geleerd kan worden is. dat de conservatieve oppo sitie een „veel hardere" campagne moet voeren voor de verkiezingen in oktober. leen het district west, waarin de Rot terdamse haven is vertegenwoordigd, stemde tegen. Op de ledenvergadering in Rotter dam, werden de woorden van Schröer fel bekritiseerd. Verschillende aanwe zigen riepen op de vervoersbonden uit te stappen en een eigen haven- bond binnen de Nederlandse vakbe weging op te richten. „Ze hebben niets geleerd van de vorige havensta king". riep ex-stakingsleider Flip Schults. 'Boerenbedrog' Hoewel Ger Ros de ruim driehonderd aanwezigen er van probeerde te door dringen dat het ging om een demo cratisch genomen besluit in de fede ratie raad, bleef de meerderheid van mening dat er sprake is van „boeren bedrog". „Wat heeft het eingelijk nog voor zin dat we hier nog vergade ren?", zo vroeg men zich af, „als alles toch al vastligt?" De. uitslag van de stemming weer spiegelde de stemming in de zaal: 244 leden willen de loonmaatregel volle dig negeren en vasthouden aan het eigen eisenpakket. Dat pakket houdt in: handhaving van de automatische prijscompensatie, 2 procent loonsver hoging, arbeidstijdverkorting en ver werking van de toeslagen in het ba- sisloon. Tachtig leden besloten zich neer te leggen bij het standpunt van de federatieraad. Alle 31 aanwezige slepers van de Rotterdamse haven sleepdiensten spraken zich uit voor het negeren van de loonmaatregel. Vervolg op pag. 3, kol. 4 Van onze correspondent JERUZALEM Israëlische militai ren hebben drie vooraanstaande lei ders van de Westelijke Jordaanover, die vorige week over de grens met Libanon werden gezet, bij de Allenby- brug over de Jordaan tegengehou den. toen ze gisteren probeerden te rug te keren. De drie Palestijnse leiders, burge meester Fahd Kawasmeh van He- bron, burgemeester Mohammed Mil- ham van Halhoel en de uit Hebron afkomstige rechter sjeik Rajab al Ta- mini. die vorige week het land werden uitgezet na de aanslag op een Joods gebouw in Hebron, waarbij zes Israë li's om het leven kwamen, werden tegengehouden omdat ze geen geldi ge papieren bezaten, zo werd door de Lsraëlische radio meegedeeld. Na de Israëlische weigering hen toe te laten hielden de drie leiders toespraken tot medestanders die zich verzameld hadden aan de oostkant van de brug. Later op de dag werd het drietal ontvangen door de Jordaanse koning Hoessein. Ondanks het feit dat de drie gisteren werden tegengehouden hebben fami lieleden van de vooraanstaande Pa lestijnen de hoop op hun terugkeer nog niet opgegeven. Aan de Israëli sche kant van de Allenby-brug ston den enkele honderden linkse Israë liërs die demonstreerden voor terug keer van de drie Palestijnen en inwil liging van een verzoek daartoe van de Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties. „Ten tijde van het romantisch zionisme droomde dichter Bialik van een Joodse staat met zijn eigen die ven," aldus een van hen, „maar de werkelijkheid is nog beter: we hebben niet alleen eigen dieven en moorde naars, maar ook onze eigen pogrom makers." Meer nieuws op pagina 5 DEN HAAG (ANP) Bustaxi's gaan met ingang van begin 1981 het streekvervoer verzorgen in het gebied Leeuwarden. Sneek en Bols- ward. Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat heeft tot een dergelijk experiment besloten nadat een dergelijke praktijkproef van openbaar vervoer na een onderzoek wenselijker bleek ondanks de hogere exploitatiekosten. In het voorjaar van 1981 zal in Friesland een negental taxi's rijden, voor een proefperiode van minimaal één jaar. Daarna wordt bekeken of er een vast bustaxi-systeem komt. De bustaxi is een vorm van openbaar vervoer die, wat de dienstverle ning betreft, tussen streekbus en taxi ligt. Er is geen dienstregeling en geen vaste route. De busjes rijden op aanvraag en worden op een centrale post verwerkt door een computer die berekent langs welke route het best kan worden gereden. Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset (B) Boetseerklei met verfin 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is-.. Adres: Plaats: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: -Postcode:. -Giro: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1