Loonmaatregel scheelt modale man 59 gulden lm Kiesuwkado helpg,ro 999 ^©©pKeur&öefê X Moederdag. Vijfling geboren in Leiden Zeven miljoen extra raor mobiele eenheid Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Droog en zonnig HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Lifters betalen mee Zonnewarmte kost veel energie Zbigniew Brzezinski 'de dolle Pool' Kijken in Barcelona Werk aan de Wadden PlvanURKs Inschrijvingsgeld studenten verhoogd to NICARAGUA UfABETISEAING IS REVOLUTIE Voor Taxistop liftend naar Den Haag Vrachtboot slaat brug weg Vertrouwelijk beraad over Suriname Kabinet wil advies 5 mei 11 mei. Vluchtelingenhulp Den Haag Moederdag Operation Friendly Invasion BON Lees ca» krant met overtuiging: TrOUW met rouw Trouw H 38STE JAARGANG NR. 10937 - ZATERDAG 10 MEI 1980 Droog en zonnig. Middagtemperatuur ongeveer zestien graden, matige wind tussen noordoost en zuidoost, windkracht drie Morgen en overmorgen, droog en zonnig. Middagtemperatuur twintig graden Morgen zon op: 05.50 zonder onder 21.20 maan op: 04.51 maan onder: 17.14 Overmogen zon op: 05.48 zon onder: 21.21 maanop.095.18 maan onder: 18.36 verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 PAGINA 13 De verzetsgroep Vroomshoop hield voor het eerst een reünie. Op verzoek van Trouw kwamen ze na vijfendertig jaar weer bijeen op „hun afwerpveld", het ter rein Tegerenseveld in Overijssel, waar in korte tijd de meeste droppingen van Ne derland tijdens de tweede wereldoorlog werden uitgevoerd. PAGINA 15: Wetenschap en techniek: PAGINA 17: Somalië èn de wereld keken de andere kant op PAGINA 25: PAGINA 19: Storm van kritiek op onderwijsplan PAGINA 21: PAGINA 5: De ARP trapt op de rem LEIDEN (ANP) In het academisch ziekenhuis in Leiden is donderdag een vijfling geboren. De vijf jonge tjes, die langs operatieve weg ter wereld kwamen, variëren in gewicht van 790 tot 1340 gram. Hun toestand is labiel; door de korte zwanger schap van de vrouw hebben de kin deren moeilijkheden met de ademha ling. Op verzoek van de betrokkenen worden geen verdere bijzonderhe den verstrekt. De moeder, een in woonster van Leiden, maakt het uit stekend. Het is voor zover bekend de tweede keer in de Nederlandse geschiedenis dat er een vijfling is geboren. De eerste vijfling kwam 17 januari 1976 ter wereld in Rotterdam. Op 18 sep tember 1977 werd een in de wereld geschiedenis zelden voorkomende meerling geboren: zes kinderen. Ook deze bevalling vond in het acade misch ziekenhuis in Leiden plaats. Eén van de zesling is later overleden. fan onze parlementsredactie )EN HAAG Het kabinet heeft zeven miljoen gulden uitgetrokken voor «tere uitrusting van de mobiele eenheden van de politie. let gaat om beschermde kledingstukken voor de manschappen en betere levelliging van de voertuigen. remier Van Agt zei gisteravond, dat bij het breed beraad over de achter- rond van de ongregeldheden op 30 april in Amsterdam ook de vier grote leden zullen worden betrokken. Besloten is één miljoen gulden beschikbaar t stellen voor suggesties die uit dat beraad naar voren komen. Volgens de remier wordt hierbij onder meer gedacht aan een wetenschappelijk onder- jek naar de sociaal-psychologische en socio-culturele achtergronden van de dien. ADVERTENTIE f.lO.OOO.-VOORDEELÜ vleugel- aanbieding Steinway&Sons Van onze parlementsredactie HAAG Het inschrijvingsgeld voor studenten aan universiteiten ho gescholen zal met ingang van het studiejaar 1980-1981 worden ver hoogd tot honderd vijf tig gulden. Het abinet heeft dit gisteren besloten. Het inschrijvingsgeld bedroegg hon derd gulden. ADVERTENTIES Uw 9teun blijft noodzakelijk Giro 3580163 NICARAGUA COMITÉ Van Speljkstraat 21 Utrecht Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Op initiatief van de PSP-jongerengroepen gaat het Poli tiek Jongerencontact, waarin de jon geren van alle politieke partijen zijn verenigd, binnenkort liftend naar Den Haag om bij minister Tuijnman van verkeer en waterstaat te pleiten voor een economischer gebruik van de auto. De jongeren willen, dat de overheid het initiatief neemt voor de oprich ting van een organisatie analoog aan de Belgische Taxistop, die het begrip kostendelend liften in streken waar het openbaar vervoer te wensen over laat, heeft ingevoerd. Leden ervan, die een speciaal legiti matiebewijs en een liftersschild heb ben en bovendien vereekerd zijn, ver plichten zich voor elke meegereden kilometer een bepaald bedrag te be talen. Zo'n systeem willen de jonge ren ook in Nederland, omdat in Bel gië gebleken is dat het vooral de laatste tijd aanslaat. Hun argument is. dat door het sys teem meer mensen hun auto zullen thuislaten, waardoor ook meer ruim te vrijkomt voor het openbaar vervoer. Een artikel staat op pagina 15 Een 175 meter lange vrachtboot sloeg gisteren een groot deel weg van een brug in St. Petersburg in de Amerikaanse staat Florida. Een bus met 23 mensen en minstens twee auto's stortten daardoor in het water. Gevreesd wordt dat alle inzittenden zijn omgekomen. ADVERTENTIES 1 verzekeringen.. ZEKER WETEN', r.i.<wo ».i4s Van onze sociaal- economische redactie DEN HAAG De loonmaat regel scheelt de modale werk nemer vanaf 1 juli bruto 59 gulden per maand. Door de loonmaatregel mag het bruto maandloon op 1 juli met niet meer dan 26 gulden worden verhoogd. Zonder loonmaat regel zou de prijscompensatie 3,3 procent hebben bedragen. Voor de modale man (bruto 2575 gulden maandloon) was dat 85 gulden geweest. Deze cijfers kunnen worden berekend nu de prijsstijging in april bekend is geworden. In het systeem van auto matische prijscompensatie kregen de meeste CAO-werknemers op 1 juli de prijsstijging tussen oktober en april vergoed. De later optredende prijs stijging wordt te laat bekend om nog in de julisalarissen te kunnen worden verwerkt, en komt dus in dé prijscom pensaties van januari. Normale prijscompensatie zou voor de bedrijven een lelijke tegenvaller zijn geweest, want in het loonoverleg in december ging men er nog van uit dat de prijscompensatie in juli 2,4 procent zou bedragen (62 gulden per maand voor de modale man). De be drijven zijn nu dus extragoed uit met de loonmaatregel. Werknemers met even meer dan minimumloon ontvan gen door de loonmaatregel 35 gulden bruto per maand minder dan bij vol ledige prijscompensatie. Uit het prijscijfer van april blijkt dat de inflatie nu snel oploopt, en als het ware al in looppas is gegaan. In april stegen de prijzen gemiddeld met 1,1 DEN HAAG De regering wil dins dag een vertrouwelijk beraad voeren met de Kamercommissie voor buiten landse zaken over de ontwikkelingen in Suriname. Premier Van Agt zei gisteravond, dat de ontwikkeling in dit land de regering aanmerkelijke zorgen baart. Na het beraad zal de regering nader bepalen wat haar te doen staat. Meer nieuws over Suriname op pag. 9. procent tegen vorig jaar aprii 0,6 pro cent en het jaar daarvoor 0,7. Sinds het begin van het jaar zijn de prijzen al met 3,5 procent gestegen. (Dit cij fer is hoger dan dat van de achterwe ge blijvende prijscompensatie, om dat in het systeem van de prijscom pensatie het prijseffect van belas tingverhogingen wordt uitgezuiverd). Vervolg op pag. 3, kol. 4 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet zal op korte termijn adviezen inwinnen over de mogelijkheid om 5 mei jaarlijks te vieren. Dit zei premier Van Agt gisteravond na het kabinetsberaad. Adviezen zullen onder meer worden gevraagd aan de organisaties van werkgevers en werknemers, de Onderwijsraad en de verzetsorganisaties. Het kabinet-De Jong besloot aan het eind van de jaren zestig de bevrijdingsdag om de vijf jaar te vieren in plaats van jaarlijks. De reden hiervan was, dat het kabinet er beducht voor was dat het niet mogelijk zou zijn om van 5 mei elk jaar een manifestatie van allure te maken ook omdat deze zo kort na Koninginnedag valt. Premier Van Agt zei gisteren dat het kabinet de wens van een grote meerderheid in Kamer om terug te gaan naar de jaarlijkse viering zeer serieus neemt. Ons commentaar staat op pagina 5 ADVERTENTIE - BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN. MET DE AUTO OP VAKANTIE IS DUBBEL ZO LEUK IN STEREO. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere Lelystad: Kampen: 03240-11522 03200-21600 05202-16852 MpiOMEen L Wüst Zoon BVHogeweyselaan 25.1382 JK Weesp. Tel: 02940-15015 Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in eén. Handgrecpje met omslagmeehanick, voor extra gemak. Tot 30 juni 1980: Cateau Kray-Sijsma WACHTEN OP GELUK Deze nieuwe Omnibus bevat de boeken: Uitdaging, Dat lukt je zélf niet. Het uitzicht blijft. Ook deze Omnibus is weer een garantie voor urenlang leesplezier. Totaal 634 blz gebonden met een fraai kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 17,50 Uw voordeel 15,- Bij de boekhandel bent n goed uit 10 mei 1980, precies 40 jaar na de Duitse invasie, 35 JAAR VRIJ Speciale bevrijdingspenning "Victory Europe" in goud, zilver en brons. Bijvoorbeeld: eerste gehalte zilver 925/000 0 45 mm (bestelcode OZ1) 350,-; 0 38.74 mm (bestelcode OZ2) 200,-. Prijzen incl. BTW. Bestelling d.m.v. betaling op girorekening 3981195 t.n.v. Monumunt, Eist (Gld.) onder vermelding van desbetreffende bestelcode gevolgd door nummer: 96. Meer informatie? Vraag per briefkaart onder vermelding van nummer 96 de twee fraaie folders aan met alle aanbiedingen en specificaties van de Kroningsserie, de Bevrijdingspenningen en de speciale muntenveloppen. Monumunt/Silvermail, Rijksweg Zuid 2-4 Postbus 23, 6660 AA Eist. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolief. Als onder lègger of voorde sier. Boetseerset (B) Boetsecrklei met verfin 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard 4 Houten (DJ eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Giro: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DAGBOCDD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1