Svijfels over egencoup n Suriname veiliOheids Britten bestormen Iraanse ambassade Koets Kiesuwkado i Nederland rekent nog op Algerijns gas Bevrijding uitbundig en massaal gevierd Na dood van een gijzelaar Meubelfabriek Sr Oisterwijk t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zon en bewolking HET WEER ADVERHNT1ES - a I -i - Intocht Canadezen vormt hoogtepunt In deze krant Krans van CPN gestolen bij i Verwarrend interview in Frans blad toonaangevend in eiken Drie doden motorraces in Ammerzoden Trouw Bovengronds Vader en dochtertje in huis verbrand Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw Hs 38STE JAARGANG NR 10933 - DINSDAG 6 MEI 1980 Droog en perioden me! zon, maar af en toe bewolking in de hogere niveaus. Matige aan de kust nu en dan krachtige noordoosten wind. Middagtempera- tuur ongeveer elf graden. Morgen en overmorgen: Vooral later wolkenvelden, maar overwegend droog en weinig verandering in temperatuur. Morgen zon op: 05.57 maan op: 02.45 zon onder: 21.13 maan onder: 12.03 Bel 020-9*6868 bereikt méér met een MINI. LOSSE NUMMER 65 CENT i onze verslaggevers STERDAM/PARAMARIBO Premier Chin A Sen van name heeft gisteren laten weten dat er een aantal „onver- woordelijke elementen die de veiligheid van het land in [vaar brachten" zijn gearresteerd. Van het buurland Frans üayana uit is een poging ondernomen het nieuwe bewind nver te werpen, maar dank zij de medewerking van de autoriteiten is die in de kiem gesmoord. lB leider van de tegencoup, de 56- jge oud-officier van de Surinaamse gsmacht Frits Ormskerk uit Er- 0 is daarbij om het leven geko- Er is ook nog sprake van een eede leider, die op het ogenblik uangen wordt gehouden in de mbre-Boekoekazerne in Paramari- Premier Chin A Sen sprak slechts D „een persoon" die om het leven is c komen en „buitenlanders" die er zouden zijn betrokken. In Para rit» zijn volgens de premier grote U «reelheden wapens en explosieven ,j widen. V( gens eerdere berichten uit Surina- zou er sprake zijn van een legertje 1 driehonderd of zelfs zeshonderd {•rldaten. die bij Albina de grensrivier iren overgestoken. Er zijn echter c sterke aanwijzingen dat dit ver tal berust op verdichtsels in het tder van de propagandistische be- dsvoering van de Nationale Militai- Raad. Volgens waarnemers is het mogelijk om met zo'n grote groep daten onopvallend door een dun volkt landje als Frans Guyana te kken. i Chin A Sen zijn er bij de Ide tegencoup ook parlemen- s betrokken. In het afgelopen Inde heeft de militaire raad op leider Lachmon. parlements- zitter Wijntuin. de voorzitter van NKP-fractie Nooitmeer en de K-leden Rodgers en Bean aange- op verdenking van mede heid aan de tegencoup. Lach- a en Wijntuin zijn na korte tijd r vrijgelaten. Nooitmeer, Rogers Bean worden echter nog steeds louden. e Nederlandse journalist Rudie die optrad ais verslaggever in amaribo voor NRC/Handelsblad ondagnacht van zijn bed gelicht in de Memre Boekoekazerne op larde en intimiderende wijze" on- vraagd, in het bijzonder over de voor zijn berichtgeving. Ka- was bezig met een onderzoek naar gebeurtenissen van vrijdag. Hij eg van de militairen te horen dat op geen enkele wijze ruchtbaar- ■H d mae geven aan wat hij had ge- ADVERTENTIE f wfcl -'Y -to?*»* hoord en ontdekt. Kagie heeft inmid dels met hulp van de Nederlandse ambassade in Paramaribo Suriname verlaten. Hij is nu in Brazilië. Minister Een regeringsfunctionaris in Parama ribo zei gisteren ervan overtuigd te zijn dat de ex-minister Kasantaroeno achter de mislukt greep naar de macht zit. Kasantaroeno, die tijdens de regering van Arron minister van landbouw was, is de enige minister uit de vorige regering die het land wist te ontvluchten na de staats greep. Via Frans Guayana kwam hij in Nederland tercht, waar hij nog steeds woont. Gevraagd om zijn reactie, ontkende hij gisteravond iedere betrokkenheid. „Ik hou mij hier in Nederland uitslui tend bezig met solliciteren. Ik heb hier niets mee te maken," aldus Ka santaroeno. De leider van de mislukte tegencoup. Frits Ormskerk, is van creoolse af komst en heeft de Nederlandse natio naliteit. Hij maakte deel uit van de Nederlandse troepenmacht in Suri name en ging na de onafhankelijk heid in 1975 over naar de Surinaamse krijgsmacht. In de zomer van vorig jaar ging hij met pensioen. Volgens zijn eigen zeggen (in een interview met de Gemeenschappelijke Pers dienst, twee maanden geleden) heeft hij zich daarna hoofdzakelijk bezig gehouden met het opzetten van een staatsgreep tegen de regering Arron. Deze machtsovername was gepland voor de afgelopen paasdagen, maar de sergeants waren hem voor. Orms kerk, die inmiddel naar Nederland was verhuisd, wilde van hier uit de staatsgreep plegen. Hij toonde zich verheugd met de staatsgreep van de sergeants. Waar nemers vermoeden echter dat hij het niet eens was met het voornemen van de sergeants van het Surinaamse le ger een ontwikkeiingsleger te maken. Ormskerk. die bekend staat als een harde militair, zou meer voelen voor een sterk getraind eliteleger. Het begin van de triomftocht van 350 Canadese veteranen door Arasterdam: op de Berlagebrug wachten duizenden Amsterdam mers de ex-bevrijders op. Van onze verslaggevers AMSTERDAM Nederland heeft gisteren mass-al en uit bundig het vijfendertigste bevrijdingsleest gevierd. Een van de hoogtepunten vormde de intocht van 350 Canadese vetera nen in 85 oude legervoertuigen in Amsterdam. De koninklijke familie woonde een feestelijke bijeenkomst in Den Haag bij. In haar eerste toespraak na haar inhuldiging zei koningin Beatrix onder meer dat onze bevrijding duur is betaald en dat er geen vijfde mei zonder een vierde is. De Canadezen werden in Amsterdam, waar zij van de Berlagebrug naar de Dam trokken, verwelkomd door tien duizenden enthousiaste mensen, die met vlaggen zwaaiden, met confetti strooiden en de oud-strijders onder bloemen bedolven. Vanuit de stoet werden pakjes „bevrijdingssigaret ten" van het merk Sweet Corporal en chocolade uitgedeeld. Tijdens de in tocht vlogen boven het centrum van Amsterdam drie oude Britse toe stellen. In Nijmegen namen ruim achthon derd oorlogsveteranen, onder wie vooral Canadezen maar ook Britten en Nederlanders, deel aan een vredes mars, die per jeep werd aangevoerd door de Canadese oud-generaal-ma- joor Christopher Fokes. In de vredes mars reden een dertigtal oude oor logsvoertuigen mee. Tot de belang stellenden behoorden prinses Mar griet en mr. Pieter van Vollenhoven. Vera Lynn In de Houtrusthallen in Den Haag woonden koningin Beatrix, prins Claus en hun drie zoons de vijfender tigste viering van de bevrijding bij. Ook prinses Juliana, prins Bernhard, prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven waren bij deze bijeen komst aanwezig. Tot de artiesten die in de Houtrusthallen optraden, be hoorde de Britse zangeres Vera Lynn, Paus Johannes Paulus II zit on der een bamboe-baldakijn tij dens een massabijeenkomst in Kinshasa, die werd bijgewoond door meer dan een miljoen men sen. Rechts op de voorgrond zit kardinaal Joseph Malula uit Zaire. Internationale ADVERTENTIE 6-9 MEI Openingstijden: 9-18 uur Amsterdam LONDEN (Reuter, AP) Een Brits terreurbestrijdlngscom- mando heeft gisteravond een einde gemaakt aan de bezetting van de Iraanse ambassade in Londen. Bij de actie kwamen drie bezetters om het leven. Tot de actie werd besloten, nadat de overvallers gistermiddag een van de gijzelaars hadden gedood en gedreigd hadden elk halt uur iemand te zullen doden als niet op hun eisen werd ingegaan. Het Britse commando slaagde erin alle negentien gijzelaars die zich nog in het gebouw bevonden vrijwel onge deerd naar buiten te krijgen. Drie overvallers werden gedood, een raak te zodanig gewond dat hij naar een ziekenhuis moest worden overge bracht en een vijfde overvaller is ge arresteerd. De actie werd recht streeks uitgezonden door de Britse Tag rlorron televisie. Ud£CI1 De bezetting van de Iraanse ambas- uur maakte een woordvoerder van de politie bekend dat men de zaak volle dig onder controle had. Inmiddels was de brandweer onder bescherming van de politie tot bij het gebouw toegelaten om het vuur te bestrijden. Het dak van het gebouw stortte door de brand in. Gistermiddag om half zes werden drie schoten in het gebouw gehoord, waarna enkele gijzelaars voor de ra men van de ambassade verschenen. Om acht uur werd daarop het li chaam van een onbekende man gede poneerd op de stoep voor de ambas sade. Het lichaam werd door politiea genten op een draagbaar wegge voerd, terwijl de besprekingen tussen de politie en de bezetters voortduur den. Om tien voor half negen werd officieel bekend gemaakt dat de man dood was. Om half negen deden zich in het gebouw drie heftige explosies voor, waarna vrijwel direct brand uitbrak. Enkele minuten later bestormden le den van een speciale terreurbestrij- dingseenheid het gebouw. Om negen die grote bekendheid kreeg door haar optreden voor de geallieerde strijd krachten. Op verschillende plaatsen boven ons land kwamen gisteren oude vliegtui gen uit de tweede wereldoorlog in actie. Boven het Malieveld in Den Haag dropten drie Britse gevechts vliegtuigen wittebroodjes en num mers van het destijds illegale blad „De vliegende Hollander". Ook in de buurt van Amsterdam en bij Monni kendam werden voedseldroppings gehouden. Monument In Wageningen heeft prins Bernhard gistermorgen een krans gelegd bij het oorlogsmunument voor het voormali ge hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 de capitualtie werd getekend. In Haarlem is op de plaats waar vroe ger in de Lange Begijnestraat de sy nagoge stond een gedenksteen ont huld ter nagedachtenis aan de wegge voerde en omgekomen joden uit Haarlem tijdens de tweede wereld oorlog. De tekst op de steen luidt: „Op deze plaats is in 1841 de synago ge gesticht, ontluisterd in de jaren 1940/1945 (5700 tot 5705)". Meer nieuws over de viering van bevrijdingsdag op pag. 3. APELDOORN (ANP) De af deling Apeldoorn van de Com munistische partij Nederland heeft gisteren bij de politie aangifte gedaan van diefstal van de krans die tijdens de dodenherdenking, zondag, bij het monument in het Oranje- park was neergelegd. Voorzitter G. Bakker noem de deze diefstal een afschuwe lijke zaak. De CPN legt altijd tijdens de dodenherdenking een krans bij het monument en dat is een daad die volkomen buiten de politiek staat, aldus Bakker Ook Apeldooms burgemeester F. Th. Dijckmeester toonde zich over deze diefstal bijzon der verontwaardigd. Dit ge tuigt van de mentaliteit waar tegen we in de oorlog juist heb ben gevochten en vervult mij met grote weerzin, aldus de burgemeester. Van onze parlementsredactie DEN HAAG/ALGIERS De Nederlandse regering blijft rekenen op de komst van vloeibaar aardgas (LNG) uit Alge rije, ondanks nieuwe, sombere berichten uit dat land. Algerije heeft in beginsel besloten de exploitatie van LNG op te geven, werd gisteren bekend. Algerije heeft onlangs al de levering van LNG aan Amerika opgeschort, nadat het lopende contract was ver streken en de onderhandelingen over prijsverhoging waren mislukt. „Ik kan onthullen dat Algerije bereid is de exploitatie van LNG op te geven citeerde het Franse dagblad Le Matin gisteren de Algerijnse minister van energie, Nabi. „Het principe-besluit is op het hoogste politieke niveau geno men". In een gesprek met Le Matin spreekt Nabi echter opnieuw de be reidheid uit om LNG „aan Frankrijk en Europa te verkopen." De Algerij nen hebben contracten afgesloten met verschillende afnemers in Euro pa. waaronder de Nederlandse gasunie. Nederland gaat ervan uit, dat Alge rije onderscheid maakt tussen be staande contracten en eventuele nieuwe leveranties. Een woordvoer der van de Nederlandse ambassade in Algiers zei gisteren: „De gesprekken tussen Nederland en Algerije gaan verder op basis van het bestaande contract." Volgens het ministerie van economische zaken in Den Haag is er „vrij recent" contact geweest tussen de Gasunie en de Algerijnse staatson derneming Sonatrach, die het LNG moet leveren. Op het ministerie is „niets bekend" van Algerijnse stap pen, die een streep zouden halen door het contract met de Gasunie. In regeringskring wordt aangeno men, dat de uitlatingen van de Alge rijnse minister Nabi gezien moeten worden in het licht van gewenste prijsverhogingen. Het is al geruime tijd bekend dat Algerije mikt op ho gere opbrengsten uit de export van LNG. Eerder dit Jaar kwam die wens naar voren in een gesprek tussen Nabi en zijn Nederlandse gastheer, minister van Aardenne van Economi sche zaken. Het vloeibaar maken het gas is een sade heeft in totaal zes dagen duurd. De overvallers waren afkomstig uit de Iraanse provincie Khoezestan, waar een grote Arabisch sprekende minderheid woont. Zij eisten de vrij lating van negentig mensen in deze provincie, die waren vastgezet we gens hun streven naar grotere zelf standigheid voor dit gebied, dat zij liever Arabistan noemen. Ook na de schietpartij in het gebouw van gister middag sprak een woordvoerder van de politie nog de hoop uit dat de gijzeling op vreedzame manier tot een einde gebracht zou kunnen wor den. De afgelopen dagen heeft de Britse politie steeds getracht een goe de verstandhouding met de overval lers te krijgen in een poging op die wijze het leven van de gijzelaars te sparen. De indruk bestond dat de politie daarin aardig geslaagd was, vooral nadat twee aanvankelijke ulti matums waren verstreken zonder dat er iets gebeurd was. Berichten als zouden de overvallers van de Iraanse ambassade in Londen hebben gevraagd om vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars In Tehe ran werden eerder door de Iraanse minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh tegengesproken. PAGINA 2: 'Evangelisatie van de hele wereld is mislukt' PAGINA 3: Prins Bernhard: Bij slag om Arnhem geen verraad PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 7: Westen drijft Iran naar Sowjet-Unie PAGINA 9: Mogelijk Nederlandse omroepsatelliet PAGINA 8: De Kleine Krant PAGINA SPORT: De Hanneloreshow PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. ADVERTENTIE AMMERZODEN (ANP) Bij inter nationale motorraces in Ammerzo den (Gld) zijn maandag drie mensen omgekomen, twee coureurs en een toeschouwer. Twee toeschouwers werden ernstig gewond naar zieken huizen gebracht. Het ongeluk gebeurde tijdens de eer ste wedstrijd van het programma, de 500 cc-klasse natonaal. De coureurs Van der Nol en Joustra kwamen met elkaar in botsing en belandden daar na tussen het publiek. Er, waren ongeveer 20.000 toeschou wers. De organisatie besloot na dit zwaarste ongeluk in de Nederlandse snelheidssport sinds jaren alle wed strijden af te gelasten. Niet alle toe schouwers stelden dit besluit op prijs. Daarom werd besloten alleen de wed strijd in de klasse 500 cc Internatio naal te laten doorgaan. Deze (inge korte) wedstrijd had een zeer rustig karakter. Holland promotion, dus (want dat moet altijd in een buitenlandse taal). Of. hoe de KLM toch nog de gouden koets liet rijden, met medewerking van het ministerie van binnenlandse zaken. Pagina 5. Evengoed was het een prima leest, gisteren. We blijven bevrijd. Boefseersef (A) Boctseerkiei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaiersei (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai diermotiel. Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. ingewikkeld, maar bovenal kostbaar procédé, reden waarom in Algerije de weerstand tegen export steeds groter I is geworden. Minister Nabi verklaar- I de tegenover Le Matin, dat de export van LNG voor Algerije geen zaak van I levensbelang is. De verkoop van olie I levert voldoende harde betaalmidde len op, aldus Nabi. HEERLEN (ANP) Bij een uitslaan I de brand in Heerlen zijn vorige nacht de 31-jarige P. M. van Rooij en zijn driejarig dochtertje Ilona om het le- I ven gekomen. De moeder kon zich in I veiligheid stellen. Het huis met inboe del brandde uit. De oorzaak van de I brand is nog onbekend. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Gin>: Postcode en plaats: .Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze: DA. DB DD.(aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Anrwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlbrmatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1