Gevallenen herdacht Tito overleden Kiesuwkado X Israël wil Palestijns verzet breken Vandaag Is open. tn deze krant Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnig HET WEER I Deze kram heefl een speciaal telefoon nummervoormensen die zin hebben in j een abonnement; 020 659388 Nog niets beslist Aanval met granaat in Salisbury BEVRIJDING Bel vandaag 030-319675 Negen doden in Kinshasa bij mis met paus Bom in gebouw Afghaans verzet M Meubelfabriek Oisterwijk BON j Lees een krant met overtuiging ;7?D£/W 38STE JAARGANG NR 10932 MAANDAG 5 MEI 1980 met Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Matige, aan de kust nu en dan krachtige noordoostenwind, windkracht 4 tot 6. Morgen en overmorgen: Zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en mogelijk een bui. Middagtemperatuur omstreeks 14 graden. Morgen: Zon op: 05.57 onder: 21.13. Maan op: 2.45 onder: 12.03. LOSSE NUMMER 65 CENT PAGINA 2: De paus in Afrika PAGINA 3: Een droge zomer? PAGINA 4. Requiem Verdi een sensatie in Utrecht PAGINA 5: PLO na Camp David beter georganiseerd PAGINA 6: De problemen bij de inhuldiging van Juliana PAGINA 7: Pleidooi voor behoud twee christelijke ped. academies PAGINA 10: Nepal zet stapje op weg naar democratie PAGINA SERVICE: Strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, zicht. Van onze sportredactie AMSTERDAM Het afgelo pen sportweekeinde stond in het teken van de beslissingen. Die zijn nog niet gevallen. Ajax is nog geen kampioen van Ne derland, waar het het betaalde voetbal aangaat, terwijl Haar lem nog niet is gedegradeerd. Dat laatste scheelde overigens maar één minuut. Slechts in de marge werd er een officieel wa penfeit geregistreerd. Wagenin- gen verzekerde zich van een plaats in de nacompetitie van de eerste divisie. Een en ander houdt in, dat al les tijdens de laatste speeldag van de eredivisie op een rijtje wordt gezet. Ajax moet dan minimaal gelijk spelen tegen Excelsior om het landskampi oenschap te prolongeren, FC Utrecht en FC Twente kunnen de deelname aan het Europese voetbal, komend seizoen, veilig stellen, terwijl PEC, Sparta, NAC en in feite ook NEC aan één punt genoeg hebben om Haarlem en Vitesse te laten de graderen naar de eerste divisie. In ieder geval houdt de span ning de eredivisie langer in zijn greep dan vorig jaar, toen op de laatste speeldag alle ontmoe tingen met als inzet de beken de baard van de beroemde kei zer werden gespeeld. Overigens garandeert de aantrekkelijk heid van het ongewisse geen afgeladen tribunes. Met 13.000 consumenten bleek het Ajax- stadion nog niet voor de helft gevuld, maar in relatie tot AZ'67-PEC (4000 toeschou wers) en Haarlem-NEC (3500 kijkers) was dat niet eens zo slecht. Koningin Beatrix en prins Claus betreden tijdens de nationale dodenherdenking het monument op de Dam om de eerste krans te leggen. Door het geven van het V-teken onthult prinses Juliana in Den Haag het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het Englandspiel. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Koningin Beatrix heeft gisteren samen met prins Clans tijdens de nationale dodenherdenking de eerste krans bij het nationaal monument op de Dam gelegd. De plechtigheid bij het monument, ter herdenking van alle Nederlanders die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen na 1945 in Indonesië, Korea en Nieuw-Guinea, werd bijgewoond door enige duizenden nabestaanden en belangstel lenden. Na koningin Beatrix en prins Claus legden prinses Juliana en prins Bemhard een krans. Vervol gens deden dat twee anonieme nabestaanden; daarna legden pre mier Van Agt, minister Wiegel (binnenlandse zaken) en minister Scholten (defensie) gezamenlijk een krans. Vóór de plechtigheid bij het monument was er een her denkingsdienst in de Nieuwe Kerk. De 350 Canadese oud-strijders, die sinds vrijdag na 35 jaar weer in Amsterdam zijn, namen 's avonds deel aan de Amsterdamse doden herdenking op de Dam. Vóór de plechtigheid liepen zij met hon derden anderen in een stille tocht van net Weteringcircuit naar de Dam. In zijn toespraak tot de deel nemers dankte burgemeester Po lak in het Engels alle geallieerde soldaten die meehielpen aan de bevrijding van ons land. De Cana dezen werden met applaus ont vangen. Op vele andere plaatsen in ons land zijn gisteren eveneens geval lenen uit dè tweede wereldoorlog herdacht. Ongeveer zesduizend mensen namen deel aan de stille tocht naar de fusilladeplaats op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Tijdens de plechtigheid, waarvan zoals gebruikelijk de te levisie beelden gaf, legde burge meester Schols van Den Haag een' krans. De dodenherdenking in Utrecht werd onder anderen bijgewoond door prinses Margriet en mr Pieter van Vollenhoven. Prinses Mar griet zei in de Domkerk dat de jaarlijkse herdenking van de ge vallenen voor de huidige generatie een beieven en beseffen is van het heden en van angst voor een her haling van dat verschrikkelijks. „Onze generatie vraagt zich af hoe wij en of wij dat kunnen voorko men", aldus prinses Margriet. Prinses Juliana heeft zaterdag in Den Haag onder grote belangstel ling een monument ter herden king van de slachtoffers van het Englandspiel onthuld. Het ge- dentkteken, dat in de Schevenlng- se bosjes staat, is vervaardigd door de beeldhouwer Titus Leeser en beeldt een neerkomende para chutist uit. Den Haag is als plaats voor het beeld gekozen omdat de gevangenen door de Gestapo op het Binnenhof werden verhoord. In het gebouw waar deze verhoren plaatsvonden, is tevens een pla quette onthuld. Het Englandspiel is de naam voor de misleiding van de Britse inlichtingendienst door de Gestapo, waardoor ongeveer vijftig Nederlandse agenten ge vangen werden genomen, van wie een deel dé oorlog niet heeft over leefd. SALISBURY (Reuter) - Een gra- naataanval in een voorstad van de Zimbabweaanse hoofdstad Salisbury heeft gisteren aan twee mensen het leven gekost. Bij de aanval waarbij de handgranaat in een druk café werd gegooid raakten volgens de politie vijftien mensen gewond. De identiteit van de daders is nog niet vastgesteld. De aanval gebeurde op een ogenblik dat ruim tienduizend arbeiders in de kolen- en suikerindustrie van Zim babwe in staking zijn. ADVERTENTIE ook voor boeren in Paraguay Enkele honderden Paraguayaanse boeren zijn uit angst voor militaire akties de bossen ingevlucht. Verzoek de Paraguyaan- se president per brief om bescherming van hun levens. Clat Nederland, Nieuwe Gracht 47 3512 LE Utrecht BELGRADO (AP, Reuter, AFP) President Josip Broz Tito van Joegoslavië is giste ren overleden. Al weken werd zijn toestand kritiek ge noemd, slechts at en toe werd er nog een kleine opleving gemeld. De dood van de 87-jarige president werd aan het begin van de avond bekend gemaakt met deze woorden: „Aan de arbreidende klasse, aan de arbeiders en aan de burgers, aan de volkeren en de nationaliteiten van de socialistische federatieve republiek Joegoslavië, kameraad Tito is dood". De eerste reacties in Belgrado waren gisteravond kalm. Tito werd op 12 januari opgenomen in het ziekenhuis van Ljubljana. Acht dagen later werd zijn linkerbeen afge zet. Aanvankelijk herstelde hij snel, maar half februari kwam daaraan een einde. Sedertdien is zijn toestand vrijwel steeds kritiek geweest. Het stoffelijk overschot van de presi dent wordt vandaag naar Belgrado overgebracht. De begrafenis is don derdag. Voor het gehele land is een periode van nationale rouw afgekon digd voor zeven dagen. door James Dorsey zó zijn onze manieren JERUZALEM Israël gaat harder optreden tegen onrust in de bezette gebieden. On middellijk na de aanslag op Joodse kerkgangers in He- bron, vrijdagavond, is een aantal harde maatregelen ge troffen: Drie vooraanstaande Palestljnen zijn het land uitgezet. Ze zijn nu in Beiroet. De burgemeesters op de westelijke Jordaanoever, veelal aanhangers van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO, mogen geen politieke verklarin gen meer afleggen en mogen hun ste den niet verlaten. In Hebron is een uitgaansverbod afgekondigd, de brug over de Jor- daan bij Hebron is afgesloten en en kele huizen van verdachte Palestlj nen zijn opgeblazen. Israëlische militairen zochten gis teren nog tevergeefs naar de daders van de overval, die aan vijf mensen het leven heeft gekost. Verscheiden Palestijnen zijn aangehouden, maar in militaire kringen geeft men toe nog geen idee te hebben van de identiteit der daders. De Israëliërs zijn ervan overtuigd dat de actie het werk is van Palestijnen die op de westelijke Jordaanoever wonen. De aanval was goed voorbe reid en de daders wisten zich razend snel uit de voeten te maken via de begraafplaats van Hebron. Er waren waarschijnlijk drie of vier mensen bij de operatie betrokken. Zij hadden zich verschanst tegenover Beit Haddassah, een Joods gebouw in Hebron, waarheen inwoners van de Joodse nederzetting Kiriat Arba zich elke vrijdagavond begeven na de godsdienstoefening. Zij openden het vuur op een groep van dertig mensen, van wie zij er vijf doodden en dertien verwondden. Aangenomen wordt dat het uitgaans verbod voorlopig In Hebron van kracht zal blijven om de bevolking te dwingen informatie over de Pale stijnse daders te geven. Verder wordt verwacht dat het uitgaansverbod da gelijks een uur zal worden opgehe ven, zodat de bevolking inkopen kan doen. Het Israëlische leger heeft enkele hui zen op de westelijke Jordaanoever opgeblazen, waaronder twee huizen tegenover Beit Haddassah in Hebron. De huizen in Hebron bevatten voor- opvolging Al geruime tijd voor zijn ziekte had Tito een regeling getroffen voor zijn opvolging. Twee collectieve instellin gen het staatspresidentschap en het presidentschap van de commu nistische partij zullen onder steeds wisselend voorzitterschap het land besturen. Tito hoopte zo de aanwezi ge spanningen tussen de deelstaten zo veel mogelijk in te dammen. Stevan Doronjski, een Serviër uit de autonome provincie Vojvodina, krijgt als eerste de leiding van het- machtige partijapparaat en de Mace doniër Lazar Kolisevski wordt voor zitter van het staatspresidentschap. Deze posten gaan elk jaar in andere handen over, zo heeft Tito bepaald. De nieuwe leiders hebben er de afge- KINSHASA (Reuter. AP. AFP) Ne gen Zairezen zijn gisteravond om het leven gekomen en 72 gewond toen ze op weg naar de mis, die paus Johan nes Paulus II in Kinshasa zou opdra gen, onder de voet werden gelopen of tegen hekken werden doodgedrukt. Het ongeluk gebeurde toen functio narissen de ijzeren hekken weghaal den voor het Volkspaleis, waar op de trappen de paus de mis zou celebre ren. Volgens het radiostation De Stem van Zaire wilden anderhalf mil joen mensen de mis bijwonen. Die werd opgedragen zonder dat de paus van hef ongeluk op de hoogte was. Een Poolse zuster, die tot de gewon den behoorde, vertelde dat de men sen als golven over elkaar heen rol den. Van de negen doden waren zeven vrouwen en twee kinderen van negen en twaalf jaar. De paus heeft gister avond een bezoek gebracht aan de gewonden in het hospitaal van Kins hasa. Meer nieuws op pag. 2. PESHAWAR (AP. Reuter) - Een bomontploffing in de Pakistaanse stad Peshawar heeft gisternacht aan negen Afghaanse vluchtelingen en twee Pakistaners het leven gekost. De bom was door nog onbekenden geplaatst in het hoofdkwartier van een van de zes guerrillabewegingen die tegen het door Moskou gesteunde bewind in Afghanistan strijden. Het de eerste keer dat er op Pakis- taans grondgebied een aanslag is ge pleegd tegen Afghaanse guerrilla strijders. De Pakistaanse overheid zei gisteren niet te weten of de actie het werk is van aanhangers van het be wind in Kaboel of van andere guerril labewegingen. Wijlen president Tito lopen weken de nadruk op gelegd dat zij Tito's politieke koers tussen Oost en West en als belangrijke kracht in de beweging der niet-gebonden landen zullen voortzetten. Als eerste reacties uit het buitenland onderstrepen hoe belangrijk presi dent Tito jarenlang is geweest voor de gehele wereld. Met hem is nu de laatste grote leider die actief was tijdens de tweede wereldoorlog ver dwenen. Vanf het ogenblik dat hij als prtiza- nenleider de strijd tegen de Duitse bezetter aanvoerde, heeft maar schalk Tito een doorslaggevende rol gespeeld in de binnen- en buitenland se politiek van zijn land. Hij wist zijn land ondanks alle spanningen tussen de volkeren bijeen te houden en slaagde erin buiten de invloedssfeer van Moskou te blijven. Ook op internationaal gebied speelde hij een belangrijke rol. Samen met de voormalige president van Egypte Nasser, ex-premier Nehroe van India en oud-president Soekarno van Indo nesië was hij de grondlegger van de beweging der niet-gebonden landen. Vorig jaar. op de top in Havana, heeft hij zich er nog voor ingespannen om de beweging haar onafhankelijke plaats tussen Oost en West te laten behouden. Ons commentaar staat op pagina 3. Een beschouwing over de betekenis van Tito op pagina 9. ADVERTENTIE Van 10 tot 5 uur. 't Is gezellig in onze toonzaal waarin alleen maar eiken meubelen staan U bent van harte welkom. Toonaangevend in eiken. Met toonzalen in: Amsterdam. BerkeMZJHJ, Beverwijk, Ede, Hengelo (Q), Heerenveen, Oisterwijk,Roosendaal,Utrccht,\?ükenburg(L),Zuidlaren,Z\volIe. Schroevedraaierset (A) Groie. kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. \3fi Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlégger of voor de sier Boetseerset (B) Boetseerklei met verfin 3 kleuren e penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. namelijk winkels. De eigenaren ervan zouden zijn opgepakt. Het leger meent dat de voorbereiding voor de Palestijnse aanslag niet ongemerkt aan hen voorbij kan zijn gegaan. Het Israëlische leger heeft gisteren de vlak bij Hebron gelegen Joodse ne derzetting Kiriat Arba omsingeld en de inwoners verboden Hebron binnen te gaan. Het leger wil wraakacties van Kiriat Arba uit voorkomen. De inwoners van Kiriat Arba, die giste ren voor het kantoor van de premier demonstreerden alvorens naar de be grafenis van een aantal van de slacht offers van de Palestijnse aanslag te gaan, eisen het ontslag van minister van defensie Ezer Weizman. Zij ver wijten Welzman te laks te zijn ge weest in het treffen van veiligheids maatregelen. Meer nieuws op pagina 5. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee.- Naam: Adres: Plaats: Mijn naam is: Adres: Plaats: -Postcode— -Giro: Postcode:. -Tel.: Ik kies voor kado DA DB OC GD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1