Lekkerkerk-west moet geheel worden ontruimd Geen stappen tegen de VARA 'Autonomen' zetten taan tot straatoproer Albeda kort 'trendvolgers' tl, v met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Zonnig HET WEER f De mooiste van allemaaÜN Canadese bevrijder terug in Amsterdam In Amsterdam op 30 april Koningin Beatrix ondertekent haar eerste wetsontwerp -•= BON I H I I I Lees een krant met overtuiging: 7?lOf/W de bevrijding Ook Nederland had een anti-semitisch weekblad Gesprek met Trouw- illegalen De nieuwe Duitse filmers en de oorlog Deens verzet bijna een guerrilla Nieuw licht op het Englandspiel Duits systeem mild voor ex-nazi's Wiegel, de omroep en de raddraaiers 'Politiemensen beter beschermen' Minister Gardeniers acht opruiing onbewijsbaar Extra: 35 jaar na Een tocht naar Westerbork De rol van de vrouwen in 't verzet Trouw H 38STE JAARGANG NR. 10931 ZATERDAG 3 MEI 1980 Zonnig en schraal weer. In Zuid-Limburg een kleine kans op onweer Middagtemperatuur ongeveer vijftien graden. Minimum temperatuur rond vijf graden. Noordoosten wind in het binnenland (windkracht 6). langs de kust en op het IJsselmeer hard tot stormachtig (windkracht 7 tot 8). Morgen en overmogen. Droog en zonnig. Weinig verandering in tempera tuur. Deze kranl heeft een speeiaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben in i een abonnement020 659388 LOSSE NUMMERS 65 CENT ADVERTENTIE Generaal Bell-Irving salueert bij zijn aankomst op Schiphol. De Canadese plaatsvervangend gouverneur van British Columbia was in 1945 commandant van de troepen, die Amsterdam binnen trokken. u Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De onbekende groepering, die zich de „autonomen" noemt, heeft gisteren in een persbericht aan het ANP de verantwoordelijkheid opgeëist voor het straatoproer in Amsterdam op 30 april. De groep trad voor het eerst in de openbaarheid toen enige dagen voor de inhuldiging van koningin Beatrix een pamflet in Amsterdam werd ver spreid, waarin de bevolking werd op geroepen te demonstreren tegen de monarchie. Zij ontkennen ten stellig ste dat de krakers de aanstichters van de rellen zouden zijn. Opgeroepen werd op woensdagmor gen 30 april naar het standbeeld De Dokwerker te komen. Toen om streeks twee uur 's middags een me nigte van enkele duizenden mensen probeerde de Dam te bereiken, werd dat de aanleiding tot de hevige vecht partijen in de Amsterdamse binnen stad. „Amsterdam heeft woensdag voor het eerst kennis kunnen maken met een nieuwe methode om terug te pak ken wat de bezittende klasse van ons jatte", schrijven de autonomen over de plunderingen gedurende de onge regeldheden. Zij moedigen het „auto noom" winkelen aan: „Sla de ruiten in van een grote winkel en neem wat je nodig hebt. Sla in die ruit, neem mee die buit." Inmiddels heeft het LOK (Landelijk Overleg Krakers) besloten voor de meningsvorming over de gebeurte nissen op 30 april terug te gaan naar de buurten in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van het LOK is er te veel geknipt in een radio- en tv- uitzending, waarin als standpunt van de krakers naar voren kwam, dat zij afstand namen van de rellen. „De indruk is nu gewekt dat wij ons van alles willen distantiëren en daardoor is er te veel onduidelijkheid geko men. Volgende week zullen wij, alt hans de Amsterdamse krakers, ons standpunt bekendmaken." Meer nieuws op pag. 9 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Bij de Tweede Kamer is gisteren het eerste wetsontwerp ingediend dat is ondertekend door koningin Beatrix. Het gaat om een voorstel tot naturalisatie van een Su rinaamse vrouw en 23 andere perso nen. De nieuwe koningin tekende het ontwerp in Lage Vuursche, de ge meente waar kasteel Drakensteijn staat. Laatste gelegenheid voor bestelling gedenkpenningen van hoge kwaliteit in goud. zilver en brons. Voorbeelden: afb. A <t 30 mm, zilver (bestelcode: BZ) incl BTW: 165,- afb. B <t 38 74 mm, zilver (bestelcode 2) incl BTW: 150,- ook in serie: Beatrix. Juliana/Beatrix en Juliana in zilver (bestelcode: serie 1. 2. 3 zilver) incl BTW 450,-. Verzendkosten per bestelling, 4.25. Bestelling d m v, betaling op girorekening 3981195 t.n.v. Monumunt, Eist (Gld.) onder vermelding van betreffende bestelcode, gevolgd door nummer: 84 Ook kunt u per briefkaart twee fraaie, informatieve folders met alle aan biedingen en specificaties opvragen onder vermelding van: folders 84 Monumunt/Silvermail, Rijksweg Zuid 2-4, Postbus 23, 6660 AA Eist. Van onze sociaal- economische redactie DEN HAAG De 'trendvol gers' krijgen op hun salaris verhoging vanaf 1 januari een korting van 0,4 procent voor de lage lonen, oplopend tot 0,8 procent voor de hogere lonen. Het besluit hierover van mi nister Albeda (sociale zaken) is gisteren gepubliceerd in de Staatscourant. De bonden van overheidspersoneel zijn zeer verontwaardigd en ook in verwarring over deze maat regel. De trendvolgers zijn de rond 400.000 werknemers in gezondheidszorg en bij gesubsidieerde instellingen. Sinds Bestek *81 wil het kabinet deze groep, evenals de echte ambtenaren, elk half jaar iets korten op hun salarisverho ging. De bonden van overheidspersoneel hebben de kortingen voor ambtena ren steeds afgewezen. Voor kortingen bij trendvolgers zien zij nog minder reden, omdat deze groep in tegen stellingen tot echte amtenaren de normale sociale premies moet beta len, en in rechtspositie ook minder sterk staat. Ook door de Tweede Ka mer is de afgelopen jaren enige keren op deze verschillen tussen trendvol gers en ambtenaren gewezen. Toch is hun korting van 0,4 tot 0,8 procent precies dezelfde als die voor echte ambtenaren. Feitelijk is de kor ting nog groter, omdat bij de ambte naren de korting voor 0,1 procent bestond uit de nieuwe premie voor de VUT (vervroegde uittreding), terwijl die VUT-premie bij trendvolgers niet aan de orde is. Tegemoetkoming" Niettemin spreekt minister Albeda in een brief aan de bonden ter toelich ting op zijn besluit dat hij in zijn maatregel „een tegemoetkoming" aan de trendvolgers heeft ingebouwd vanwege het feit dat zij meer sociale premies betalen dan ambtenaren. Ook schrijft Albeda dat de maatregel moet worden gezien als onderdeel van het totale pakket salarismaatre gelen voor trendvolgers voor 1980. De minister licht dit niet nader toe. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 Van één onzer verslaggevers LEKKERKERK/DEN HAAG huizen vóór 1 juni verlaten. Uit bewoners daar langer blijven. Op 31 mei zal de drinkwatervoorzie ning worden stopgezet. Op 2 juni be gint men in de dan geheel ontruimde wijk met het verwijderen van de ver- ontreinigde grond en de destijds met GrJUifWCrk afval gedempte sloten zullen worden leeggehaald. Ook de grond in de om geving van de sloten wordt verwij derd. Voorts zal in de hele wijk Lek kerkerk-west een laag van de boven- Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. De bewoners van de wijk Lekkerkerk-west moeten hun een oogpunt van volksgezondheid is het onverantwoord dat de -••c- grond van veertig centimeter dik wor den afgegraven. Mededeling Maandag 5 mei, bevrijdings dag, zal Trouw normaal ver schijnen. De PTT verzorgt ech ter geen postbestelling. Onze postabonnees zullen de krant van maandag dus pas dinsdag ontvangen. Onze kantoren zijn maandag gesloten. Alleen de serviceaf deling is voor nabezorging ge opend tot uiterlijk 11.30 uur (de telefoonnummers staan op pagina 2). Familieberichten voor de krant van dinsdag 6 mei kun nen maandag tussen 17.00 en 19.30 uur worden opgegeven, uitsluitend onder telefoon nummer 020-913456. Directie Trouw ADVERTENTIES verzekeringen...., ZEKER WETEN! Tel. 030-334145 Van de 271 woningen in de wijk zijn er ruim zestig op houten palen gefun deerd. Gevreesd wordt dat deze fun dering onvoldoende veiligheid biedt om hier graafwerk te kunnen verrich ten. In de hele wijk zal de grond tot op zeventig centimeter diepte worden afgegraven. Het aantal koopwoningen in de wijk bedraagt 192, het rijk zal deze wonin gen kopen of eventueel vorderen als de bewoners weigeren hun huis te verlaten. Volgende week gaat een yVBtSOntWCrp team van zes taxateurs aan de slag in de wijk om de prijs van de woningen te bepalen. burgemeester Ouwerkerk van Lek- kerkerk geen reden voor ongerust heid, „althans op dit moment zijn er geen tekenen die erop wijzen", aldus Ouwerkerk. Het is de bedoeling dat de komende weken alle inwoners van Lekkerkerk-west een bloedonderzoek zullen ondergaan. De bevolking van Lekkerkerk-west is gisteravond ingelicht door het ge meentebestuur over de op handen zijnde evacuatie. Geschat wordt met de kosten van de afgraving en het bijkomende werk ruim zestig miljoen gulden gemoeid is. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief Als onderlegger of voor de sier. Boetseerset (BI Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. A 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontv angt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. I Naam: Adres: Plaats:- NS lnl:Strandboulevard 1, Harderwijk, 03410 16041. Na afloop van het karwei zal de ge meente Lekkerkerk de woningen van het rijk kopen en daarna de bewoners in de gelegenheid stellen hun huis terug te kopen. Na de afgravings werkzaamheden zullen ook nieuwe leidingen in de wijk worden aange legd. De verontreinigde grond zal men verbranden bij de afvalverwer king Rijnmond. De eerste resultaten van het medisch bevolkingsonderzoek geven volgens Op de kortst mogelijke termijn zal de Tweede Kamer een wetsontwerp wor den toegezonden over de onteigening van woningen in Lekkerkerk. Minis ter-president Van Agt verklaarde dit gisteren na afloop van de minister raad. De wet gaat uit van een volledi ge schadeloosstelling voor de huidige bewoners. Dat houdt in dat de over heid uitgaat van de vervangingswaar de van de panden. Ingeval dat er een geschil bestaat tussen rijk en eigenaar zal de rechter een redelijke prijs voor het huis vast stellen, aldus de heer Van Agt. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Ik kies voor kado DA QB GC GD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam \7 Mijn naam is: Adres.- Plaats: - Postcode- _Giro: Postcode:. -TeL PAGINA 17: PAGINA 21: PAGINA 27: PAGINA 19: PAGINA 25: PAGINA 5: PAGINA 27: PAGINA 3: ,Van radio-tv. redactie DEN HAAG/HILVERSUM Minister Gardeniers van CRM heeft besloten geen stappen te ondernemen tegen de VARA naar aanleiding van de relle-reportages op 30 april. Wel zal de officier van justitie in Amsterdam nogmaals de banden van het gecombineerde VARA-Stad Radio Amsterdam-programma beluisteren om te onderzoeken of er sprake is van uitlokking tot geweld. Zo nodig zal de rechter daarna moeten uitmaken of er strafbare feiten gepleegd zijn. de VARA en Stad Radio Amsterdam hun mening moeten geven over het omstreden programma en eventueel maatregelen moeten nemen. Op grond van de nieuwe omroepwet is het overigens voor de minister van CRM onmogelijk om stappen te on dernemen; ditkan alleen de onafhan kelijke rechter, op verzoek van het Minister-president Van Agt heeft gis teravond gezegd, dat de regering van tevoren nog heeft overwogen in te grijpen in radio- en televisie-uitzen dingen van de troonswisseling en de gebeurtenissen eromheen, als zonne klaar een ernstig strafbaar feit zou blijken. Dit zou dan niet gebeuren op grond van de omroepwet, maar op grond van de strafwet. Op de dag zelf openbaar ministerie. is er geen moment geweest, dat het zover is gekomen, aldus Van Agt. Minister Gardeniers zei gisteravond dat het naar haarmening onbewijs- baaris, dat de VARA-programma-ma- kers zich schuldig gemaakt hebben aan opzettelijk opruiing. Minister Gardeniers wacht de conclusie van de Amsterdamse officier van justitie af. Zij vindt wél, dat de besturen van Het hoofdbestuur van de VARA heeft gisteren bekend gemaakt dat hét dagelijks bestuur van de omroep een diepgaand onder zoek gaat instellen onder de radio medewerkers naar aanleiding van de omstreden radiouitzending op Ko ninginnedag. Op het programma dat de VARA in samenwerking met Stad Radio Am sterdam maakte is door velen felle kritiek geuit. Het hoofdbestuur is van mening dat het dagelijks bestuur zo nodig niet moet schromen discipli naire of andere maatregelen tegen de medewerkers te nemen. Dit ter voor koming van herhalingen. Het hoofdbestuur legt er de nadruk op dat het uiterst noodzakelijk is dat de VARA in het onderzoek diepgaan de aandacht besteedt aan de oorza ken en achtergronden van het toene mende geweld in de samenleving. Het hoofdbestuur stelt verder dat er geen misverstand over mag bestaan dat de VARA geweldplegingen en plunderingen hardgrondig afkeurt en verwerpt. Het bestuur spreekt verder lof uit voor de wijze waarop de politie is opgetreden. Hoewel het hoofdbe stuur waardering heeft voor de opzet van het alternatieve radioprogram ma van VARA en Stad, keurt het bepaalde uitlatingen van enige radio- medewerkers ten stelligste af. „De indruk mag niet gewekt worden dat de VARA sympathie kan opbrengen voor geweldplegingen en straatter reur. Het moet verder duidelijk zijn dat de VARA niet anti-monarchis tisch is. Het feit ligt daar dat onder de VARA-leden er velen zijn die de mo narchie voorstaan, terwijl er ook an deren zijn die een voorkeur hebben voor de republiek", aldus de verkla ring. De ondernemingsraad van de VARA heeft gisteren fel geprotesteerd tegen de verklaring van het hoofdbestuur van de VARA. De ondernemingsraad acht het onjuist dat het bestuur pu bliekelijk kritiek uitoefent op de ra diomedewerkers, voordat de mede werkers de kans hebben gekregen zich te verweren. De ondernemings raad zegt verder in een verklaring die gisteren na een extra vergadering werd uitgegeven: „Hierdoor is onze kerheid geschapen over de vrijheid waarbinnen de journalistieke VARA- medewerkers hun werk onder moeilij ke omstandigheden kunnen doen. De raad noemt het onderzoek dat het dagelijks bestuur gaan instellen en de eventuele maatregelen die daar uit voortvloeien voorbarig en kwetsend. De raad vindt dat er een hetze wordt gevoerd tegen de VARA. Met name Vice-premier Wiegel en de TROS heb ben ontoelaatbare kritiek geuit, al dus de ondernemingsraad. De raad legt er tenslotte de nadruk op dat hij. evenals het hoofdbestuur, de geweldpleging op 30 april ten sterkste afkeurt. „Dit standpunt on derschrijft iedere VARA-collega", al dus de verklaring. De poep Info-radio, die verantwoor delijk is voor de gewraakte uitzen ding meldde gisteravond na een extr en lange vergadering van de radiome dewerkers, dat de afdeling bij het standpunt blijft dat de gebeurtenis sen in Amsterdam op 30 april op journalistiek verantwoorde wijze zijn verslagen. De medewerkers weigeren dan ook aan het onderzoek van het dagelijks bestuur van de socialisti sche omroep mee te werken. PAGINA 13: PAGINA 15:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1