<*ot scheepsbouw og niet bezegeld Carter vergroot druk op Iran Kies uw kado Zimbabwe nu onafhankelijk deze krant Wrevel in Den Haag over gebrek aan vooroverleg tNieuwe Haagse/Niei ise Courant Trouw HET WEER (erken liturgisch >p twee sporen boerin doet soms teer dan boer Nieuw films Saronni wint Waalse Pijl lAti s: privé-praktijk specialisten banden leggen 2.! :ig met boeken Akkoord in België over breed kabinet Tuijnman wil rijbewijs voor het leven Inflict minister en CDA muurvast Gasontsnapping bij Dow Chemical in Terneuzen Bezorglrouw een nieuwe abonnee I I cm. H S 38STE JAARGANG NR 10918 - VRIJDAG 18 APRIL 1980 Wolkenvelden, ook opklaringen en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur van negen graden aan zee tot veertien graden in het binnenland. Vrij krachtige wind uit noord tot noordwest, windkracht vijf; aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig, windkracht zes. Morgen en overmorgen: Wisselend bewolkt en enkele buien mogelijk met hagel. Middagtemperatuur ongeveer tien graden LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 2: v AGINA 3: utoverkopen ink gedaald AGINA 4: jling en Altena: aaf muziektheater AGINA 5: AGINA 7: chmidt buigt voor lisen Carter PAGINA 11 Passiespelen in eigentijds kader PAGINA 19 PAGINA ECONOMIE: Shell moet van winst leven PAGINA SPORT: PODIUM: Frans en/of techniek in de brugklas Vc iftn« rm - rijs! win! nde week moet blijken wie er et langste eind trekt, de minis- zijn CDA-opponent Van Hou- irdenne brengt vandaag in de ierraad verslag uit over het vin- ^nze parlementsredactie AG Minister Pais (onder- wetenschappen) wil de privé- Ijken van medische specialisten 1 academische ziekenhuizen aan i leggen. Van 1 januari 1981 af hun declaraties via de admi- van het ziekenhuis lopen. Zo de minister meer zicht te krij- de privé-inkomsten van de is ten. 'oordvoerder van het ministerie •ren desgevraagd dat het gaat it „reguleren en registreren van iviteiten van medische specia- in de academische ziekenhui- [Ingewijden menen daarin een te zien om de privé-activitei- de academische ziekenhuizen irken respectievelijk te laten inen. atregel die Pais binnenkort zal "igen, heeft vooral betrekking gleraren en lectoren in de aca- jche ziekenhuizen die er een pri- Iktijk op nahouden. Zij declare- fe kosten van medische verrich- doorgaans rechtstreeks aan de t of aan het ziekenfonds. Daar- declareert het ziekenhuis dan de kosten die voortvloeien gebruik van ziekenhuisvoor- ;ens hangt het laten verdwij- de privé-inkomsten In de lische ziekenhuizen nauw sa- net een nieuwe honoreringsre- m voor universitaire artsen, die al op stapel staat. er Pais heeft inmiddels toege- lat hij nog vóór de zomer met ellen zal komen voor een nieu- noreringsregeling. Leerboek voor scholen over geluidhinder AMSTERDAM (ANP) Minis ter Ginjaar heeft gisteren op de christelijke basisschool „De Driemaster" in Amsterdam een themaboek over geluid en ge luidhinder geïntroduceerd. Het ligt in de bedoeling het leer boek, een leidraad voor het on derwijzend personeel van kleu ter- en lagere scholen, op al deze scholen ingang te doen vinden. De minister wil de kinderen in een vroeg stadium leren de hin der door geluid, vooral in en rond het huis. zoveel mogelijk te beperken. Het themaboek is met medewerking van acht scholen in verschillende delen van Nederland samengesteld door het onderzoekinstituut voor toegepaste psychologie in Amsterdam. De minister heeft het boek la ten vervaardigen als onderdeel van zijn campagne „laten we zacht zijn voor eikaar". Het leerboek behandelt allerlei as pecten van lawaai in en om huis, bij het werk en in het verkeer. De samenstellers van het themaboek maken onder meer melding van het feit dat ongeveer drie miljoen Neder landers lijden onder burenge rucht. BRUSSEL (APP) De drie grote politieke stromingen van België zijn bereid met elkaar een regering te vormen. De leider van de Waalse en Vlaamse socialisten, christendemo craten en liberalen hebben volgens een welingelichte bron het groene licht gegeven. De onderhandelingen over een regeringsprogramma zullen zeer moeilijk worden. Als mogelijke formateurs worden in Brussel de de missionaire premier Wilfried Martens en oud-premier Paul Vanden Boey- nants, beiden christendemocraten, en informateur Willy Claes van de Vlaamse socialisten genoemd. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Tuijnman van verkeer en waterstaat streeft ernaar nog dit jaar met een wets wijziging te komen, die rijbewij zen een onbeperkte geldingsduur geeft. Het geven van „rijbewijzen voor het leven" moet de adminis tratieve rompslomp overbodig maken, die gepaard gaat met het elke vijf jaar verlengen van het rijbewijs. Minister Tuijnman heeft dat giste ren bekend gemaakt tijdens een debatje over deze zaak, dat was aangespannen door het VVD-Ka- merlid Joekes. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt op vereenvoudiging gestudeerd. In 1978 heeft minister Tuijnman de Tweede Kamer toegezegd, dat er een vereenvoudiging zou komen. Joekes wilde gisteren van de mi nister weten hoever hij daarmee nu was gevorderd. Tuijnman is het met de WD en het CDA eens, dat er geen zwaar wegende redenen zijn om rijbewij zen nog langer een beperkte gel digheidsduur te geven. In veel an dere landen kent men al langer het rijbewijs voor het leven. De Partij van de Arbeif ziet voorlopig meer in vereenvoudiging van de procedure van verlengen, door de burgemeester de bevoegdheid van afgifte van rijbewijzen te geven Nu is die bevoegdheid in handen van de commissaris van de konin gin in elke provincie. Een zaak die nog om een oplossing vraagt in de toekomstige wetswij ziging is de periodieke medische keuring. Volgens Tuijnman zijn goede ervaringen opgedaan met de mogelijkheid die de politie nu heeft om een medische keuring te vorderen als men dat nodig acht. Het is nog niet bekend of de keu ringen slechts bij vordering in de wet zullen worden verlangd of dat er uitgebreider regelingen komen onze parlementsredactie HAAG Het lot van de grote scheepsnieuwbouw en off- b in het Waterweggebied is nog niet bezegeld. Minister Aardenne (economische zaken) en de grootste regerings- ij, het CDA, willen geen duimbreed wijken. De minister ert opnieuw te gaan praten met de raad van commissaris- ;an de Rotterdamse scheepsbouw en off-shore combina- IOS), zoals het CDA verlangde. Dat gesprek zou kunnen onden in een nieuwe financiële injectie van de ROS. nige Kamerdebat, waarin zich uitein delijk ook de fractieleiders Lubbers (CDA) en Den Uyl (PvdA) mengden. Na afloop van het debat zei Van Aar denne gisteren echter „geen enkel nieuw feit" te kunnen melden aan zijn collega-ministers. Tot dusverre heeft het kabinet geweigerd extra geld op tafel te leggen om de oprich ting van de ROS mogelijk te maken. De socialist Van der Hek daagde het CDA gisteren uit om aan te geven, hoe het benodigde geld voor de ROS (tenminste honderd miljoen gulden, aldus de minister) beschikbaar kan komen. Van Aardenne bleek wel be reid in het kabinet te praten over mogelijke besnoeiingen op de rijks begroting, ten gunste van de ROS. Het CDA ging echter niet in op de suggestie van de PvdA, noch op de bereidheid van de minister. „Een an dere opstelling van het CDA zou ook mijn positie veranderd hebben", zei Van Aardenne desgevraagd na het debat. „Als de Kamer aangeeft op welke posten bezuinigd zou kunnen worden, heb ik een nieuw discussie punt voor het kabinet. Nu is er geen enkel nieuw feit Vervolg op pagina 3 kolom 7. Brokx komt met plan voor huurbelasting HENGELO (ANP) Het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werkt aan een plan voor huurbelasting. Het invoeren hiervan betekent dat men huur gaat betalen naar draagkracht. De meeste belas ting betalen zij die met een hoog inkomen in een naar verhouding goedkoop huis wonen. Staatssecreta ris Brokx van volkshuisvesting heeft dit laten weten tijdens een bezoek aan Hengelo. Brokx hoopt dat dank zij de huurbe lasting de doorstroming wordt bevor derd. De Nieuwe Kerk in Amsterdam is gisteren officieel heropend. Koningin Juliana, prins Bernhard, prinses Beatrix en prins Claus lieten zich bij deze gelegenheid voorstellen aan diverse genodigden. Een verslag staat op pag. 3. VLISSINGEN (ANP) Op het ter rein van het chemische bedrijf Dow Chemical in Terneuzen zijn gister middag enkele kubieke meters butu- leen (vloeibaar gas) ontsnapt uit een van de gasbollen op het terrein aan de Westerschelde. Dat gebeurde na dat er een drukregelaar werd openge draaid, waardoor een achttien milli meter groot gat ontstond waar door ADVERTENTIE het gas ontsnapte. Volgens directeur R. Ruules van Dow Terneuzen is daarop onmiddellijk groot alarm ge- SALISBURY (Reuter, AP) Rhodesië bestaat niet meer Afgelopen nacht om twaalf uur werd de tot Zimbabwe omgedoopte voormalige Brit se kolonie onafhankelijk. Daarmee krijgt het land voor het eerst in zijn bestaan een democratisch gekozen zwart meerderheidsbewind. In het Rufalostadion van de hoofd stad Salisbury overhandigde de Brit se kroonprins Charles namens zijn moeder koningin Elizabeth een exemplaar van de nieuwe grondwet van Zimbabwe aan president Canaan Banana. Onder de duizenden toe schouwers bevonden zich de verte genwoordigers van meer dan honderd landen. Prins Charles zwaaide in een toe spraak het volk van Zimbabwe lof toe, omdat het de afgelopen weken getoond heeft bereid te zijn tot ver zoening. „De manier, waarop u allen gemeenschappelijk de toekomst te gemoet gaat, moet op alle anderen inspirerend werken". Koningin Eliza beth herinnerde in een boodschap die door haar zoon werd voorgelezen aan de natuurlijke rijkdom van Zimbabwe. De bodemschatten en de kwaliteit van de mensen biedt een goed vooruitzicht op een betere toe komst. Zij wenste de nieuwe staat: „Geluk, succes en gods zegen toe. Achtergrond op pag. 8 Van onze parlementsredactie WASHINGTON, DEN HAAG (Reuter, AP. AFP) De Amerikaanse president Jimmy Carter heeft Iran gisteravond de duimschroeven nog verder aange draaid. Het is van nu af alle Amerikanen verboden geld over te maken naar Iran. Als Iran niet snel iets onderneemt voor de vrijlating van de gijzelaars zal Carter ook de export van voedsel en medicijnen naar dit land verbieden. Als zelfs dat niet helpt is Carter van plan militaire actie te ondernemen In Den Haag is gisteren met enige wrevel gereageerd op de wijze waarop Carter tot deze jongste maatregelen heeft besloten. Zowel in de Tweede Kamer als op het ministerie van bui tenlandse zaken wil men de Amerika nen wel steunen, maar had men het beter gevonden als de president eerst had overlegd met de Europese bondgenoten alvorens tot nieuwe ac ties over te gaan. Politiek Den Haag is bij monde van de woordvoerders van de drie groot ste fracties in de Kamer, Van der Stoel (PvdA), Scholten (CDA) en Bol- kestein (WD) van mening dat in ver band met de groeiende internationale spanningen rond Iran minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken beter zijn langdurige reis door het Verre Oosten kan onderbreken. President Carter, die de maatregelen gisteravond laat bekendmaakte op een persconferentie, zei te streven naar internationale isolatie van Iran. „Mij staan nog meer maatregelen ter beschikking," zei Carter, „de Ameri kaanse gijzelaars moeten worden vrijgelaten." Hij zei dat de Verenigde Staten steeds minder middelen hadden voor een vreedzame oplossing van het con flict. Als de komende maatregelen ook geen positieve reactie opleveren, aldus Carter, „dan is de enige moge lijkheid die ik nog zie een of andere vorm van militaire actie." Hij ging niet nader in op de aard van die acties, maar regeringsfunctionaris sen verklaarden dat hij waarschijn lijk een militaire blokkade van Iran in het achterhoofd heeft. De nieuwe maatregelen en dreige menten komen tien dagen nadat Car ter de betrekkingen met. Iran verbrak en een embargo instelde op alle ex port, met uitzondering van voedsel en medicijnen. Carter vroeg de Ameri kaanse journalisten zich te matigen in de berichtgeving over Iran. maar zei, dat voor journalistieke arbeid wel geld mag worden overgemaakt. Verder verbood hij alle Amerikanen naar Iran te reizen, weer met uitzon dering van journalisten. Alle militiare uitrusting, die Iran bij de Verenigde Staten had besteld, kan nu voor eigen gebruik worden aangewend of wor den doorverkocht aan andere landen, aldus Carter Ter. slotte voegde hij er aan toe dat hij het congres voor zal stellen de gijzelaars en hun familie in de Verenigde Staten schadevergoe dingen te betalen. Dat geld moet ko men van de zestien miljard gulden Iraans geld, dat in de VS in beslag is genomen. Het Europese Parlement heeft giste ren zijn steun gegeven aan het Ameri kaanse optreden tegen Iran Vervolg op pag. 3; meer nieuws op pag. 7. geven waarbij alle open vuur moest werden gedoofd en alle verkeer werd stilgezet op het terrein. Boetseerset (A) Schroevedraaierset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en Grote, kleine en kruiskopschroeve- penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek. "i Min—i voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje - plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Oc o: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: _Tel. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456. Prins Charles van Groot-Brittannië wordt in in de hoofdstad Salisbury toegejuichd. Lees een krant met overtuiging.- TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1