Bewindsman wil onderzoek aftrek hypotheekrente 'addad dreigt Ierse nifillers te verjagen Bedrijven en kerken ook tegen tv-film Kies uw kado i deze krant fp\ Meubelfabriek Oisterwiik Sr Oisterwijk Trouw rNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnig HET WEER ïijspijkerkamp' .iNtoor leerlingen -Seede voorzitter V overleden Van Amels voort: Ook vermogens winst rakingsbeambte 'apt op rse inbraken lere rol voor cherm Gemeentebestuur Oldenzaal ziet af van opslag afval Indiase premier Ghandi ontsnapt aan moordaanslag Beatrix-bos in Israël toonaangevend in eiken Akkoord AntiNen: overgangsfase onafhankelijkheid Z z |f|, Bezorg Trouw een nieuwe abonnee I I I I I I I H S 38ste jaargang nr. 10915 dinsdag 15 april 1980 Zonnig weer met een middagtemperatuur van 17 graden aan zee tot omstreeks 22 graden in het binnenland. Matige zuidoosten wind. windkracht vier. Morgen en overmorgen. Minder zonnig, maar waarschijnlijk droog Lagote middaglemperatviren Morgen Zon op 06 39 onder: 20 38 Maan op: 07.51 onder 22.26 Losse nummers 65 cent. gina 2: et ik-tijdperk de kerken lina 3: OE |ina 4: 'pleleidsnota IKON «cxf9! M '2*J 13kW '9' jina 5: sjarlementsrubriek als to boe igina 8: >e kioi d*.mB Kleine Krant voortd Pagina 7 Ballingen sturen vloot naar Cuba Pagina 13 Ausputzershow Pagina economie 'Geen extra goedkoop geld voor steden Pagina service: Rubriek verkeer, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weeroverzicht. een p e prol op Zi GEEi h onze sociaal-economische CHT De tweede voorzitter st Christelijk Nationaal Vakver- H.J. Moes is zondag in Utrecht, l-jarige leeftijd overleden. Hij nds vorig jaar juli ziek. er Moes trad in 1949 bij het CNV nst als assistent van de alge- itaris. In 1955 werd hij door „uitgeleend" als adviseur en Ier van de vakbeweging eenmalige Nederlands Nieuw- Hij werkte daar jarenlang opbouw van de christelijke 'isatie, die. Nederlanders, In- Nederlanders en Papoea's in renigde. werd hij districtsbestuurder it CNV in Drente en Overijssel, secretaris van het verbin- ;aan beambten CNV en In ;taris van het CNV, belast iderwijszaken, vorming en jongerenzaken en tevens ;ter van het Slotemaker de Instituut. In 1978 werd hij H.J. Moes als opvolger van L. de Graaf twee de voorzitter van het CNV. Donderdag zal er om 13.30 uur in de Pniëlkerk in Utrecht een uitvaart dienst worden gehouden. Daarna zal de begrafenis in kleine kring plaats hebben. Diverse bewoners uit het plaatsje Lekkerkerk hebben maatregelen genomen tegen de overlast van het chemisch afval in de bodem onder hun huizen. Werklui waren druk bezig met het boren van ventilatiegaten in de huizen. Meer nieuws op pagina 3. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Drs Marius van Amelsvoort, met ingang van morgen officieel de nieuwe staatssecretaris op financiën voor belastingzaken, wil de belastingregelingen voor de eigen woning aan een onderzoek onderwerpen. Hij verwacht niet dat hij nu als staatssecretaris in staat zal zijn tot uitvoering van de motie die hij vorig jaar namens het CDA indiende in de Tweede Kamer. Deze motie wil dat de rente voor hypotheken boven 400.000 gulden nog slechts beperkt aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting De nieuwe staatssecretaris wil drie dingen in zijn onderzoek betrekken: de huidige onbeperkte aftrekbaar- ION AVIV (DPA, AFP) De leider van de christelijke milities in Zuid-Libanon, majoor Sd, heeft het onmiddellijk vertrek geëst van het Ierse contingent van de vredesmacht Verenigde Naties, Unifil. In een vraaggesprek met de radio dreigde Haddad de posities Ieren opnieuw te beschieten en te verjagen als ze niet uit zichzelf vertrekken Jicic van hyiïotheekjvnte, het onbe- last blijven van vermogenswinst wan neer een eigenaar een goedkoop ge kocht huis later duur verkoopt, en het „huurwaarde-forfait" dat bewo ners van een eigen woning moeten optellen bij hun inkomen voor de belastingen. „Ik denk dat het onbe perkt aftrekbaar zijn van hypotheek rente niet zo'n probleem zou zijn wan neer vermogenswinst op de eigen wo ning niet onbelast was," aldus Van Amelsvoort desgevraagd Splijtzwam lad zegt over uitgebreid bewijs :n dat de Ierse Unifil- samen werken met Pales extremisten. Een woordvoer- Unifil sprak deze beschuldi- :HT (ANP) De Utrechtse ft het afgelopen weekeinde lewerker van de particuliere ngsdienst van een muziekcen- grenzende aan het Utrechtse LH- antrum Hoog Catharijne, louden. De man heeft bekend ten met twee andere mannen de (en maanden voor ruim tien- 1 gulden aan geld en goederen en die hij moest bewaken en Izen van sportverenigingen te ontvreemd. Ook richtte het bij zijn strooptochten nog enzelfde bedrag vernielingen ging tegen door ze „niet juist" te noemen. Israel, dat veel invloed heeft op Haddad. bemiddeld op verzoek van Unifil tussen Haddad en de Ieren. Tot nog toe is deze bemiddelngspo- ging echter vruchteloos gebleven. Het afgelopen weekeinde heeft Had- dads christelijke militie artilleriebe schietingen uitgevoerd op het Ierse Unifilcontingent. Een VN-soldaat in Fidji kwam daarbij om het leven. Een in Zuid-Libanon gestationeerd detachement van het Libanese leger is gisteren ter beschikking gesteld van de Unifil. De opperbevelhebber van het Libanese leger, generaal Choury, zei dat de commandant van Unifil de Libanese militairen kan ge bruiken ..voor elke opdracht waar voor hij dat nodig acht". Majoor Had dad had al eerder laten weten wel een eenheid Libanese militairen op te wil len nemen in zijn strijdmacht, die is gelegerd tussen de Israëlische grens en de VN-troepen. De Libanese regering weigerde giste ren commentaar te geven op dit aan bod. Ook kon geen enkele bevesti ging worden gevonden voor de terug trekking van de Israëlische troepen. Van een onze verlaggevers OLDENZAAL Het gemeentebe stuur van Oldenzaal ziet voorlopig af vand tijdelijke opslag van grond, die met chloor besmet is. in de buurt van de woonwijk 'De Essen'. Het was de bedoeling dat het overbrengen van de grond, die is aangetroffen bij de aan leg van een industrieterrein, gisteren zou beginnen. B. en w. hebben tot het uitstel beslo ten vanwege de grote tegenstand on der de bevolking. De overleggroep van wijk 'De Essen' heeft het gemeen tebestuur aangeraden de grond defi nitief op te slaan in een Duitse kali mijn of te laten verbranden door een Duitse oven-installatie. Tijdelijke op slag is volgens de wijkbewoners be zwaarlijk. Ook is de verontreiniging groter dan de gemeente heeft ver klaard. aldus de overleggroep uit de wijk. Het zou niet om duizend maar om 1500 kubieke meter gaan. Daar van zou 1200 kubieke meter ernstig verontreinigd zijn De Israëlische regering had zondag laten wetendat deze terugtrekking een feit was. NEWDELHI (Reuter.AFP»De Indi ase premier, mevrouw Indira Gandhi is gisteren ter nauwemood ontsnapt aan een aanslag op haar leven. Toen zij gisteren het parlementsgebouw in New Delhi verliet, wierp een jonge man een mes in haar richting. Hij mis te haar op een haar. aldus het Indiase persbureau PTI. De dader is ter plaatse aangehouden door een lid van de lijfwachten van mevrouw Gandhi. De dader bleek afkomstig uitde westelijke deelstaat Goejarat. Mevrouw Gandhi had kort voor de aanslag een herdenkingsceremonie in het parlementsgebouw bijgewoond voor een overleden voorman van de onaanraakbaren. de harijans. In haar toespraak verklaarde de pre mier dat haar kabinet zich sterk zou maken voor het welzijn van de harij ans en andere Indiërs die tot de zwak- sten in de samenleving behoren Van een medewerker AMSTERDAM - Israel krijgt een Koningin-Beatrixbos. Prinses Beatrix heeft haar toe stemming gegeven De raad van kerken steunt het door het Joods Nationaal Fonds geno men initiatief, dat voorts wordt bedragen door tal van kerken, alsmede de Stichting 1940-1945 en de federatie van Oranjevere nigingen. Het bos komt bij Kfar Kana. aan de weg van Nazareth naar Tiberias. Bij deze plaats, die bekend is uit de Bijbel, omdat Christus er zijn eerste wonder deed (op „de bruiloft te Kana"). zijn ook bossen die de namen dragen van Koningin Wilhelmi- na en Koningin Juliana De aftrekbaarheid van hypotheek rente is een mogelijke splijtzwam in de coalitie van CDA en WD. De zes WD-ministers dreigden bijna een jaar geleden in het kabinet met aftre den. en dat was toen voor het kabi net-Van Agt de eerste keer dat de coalitie op scherp kwam te staan. Het ging toen om een voorstel van de inmiddels afgetreden minister An- driessen van financiën en zijn staats secretaris Nooteboom. Zij wilden een vereenvoudigde versie invoeren van' het voorstel van prof Hofstra voor „inflatie-neutrale belastingheffing". Dit houdt onder meer in dat rente van leningen verminderd aftrekbaar is voor de belastingen naarmate de inflatie hoger is. Voor hypotheken wilden de bewinds lieden van financiën hun plan alleen doorvoeren voor zover het gaat om hypotheken van meer dan vier ton. Voor het overgrote deel van de eigen woningen zou dan de rente onbeperk te aftrekbaar blijven. De WD-minis ters eisten echter handhaving van de onbeperkte aftrekbaarheid, en dreig den met een kabinetscrisis. Het kabi net besloot daarop af te zien van de Hofstra-voors tellen. De CDA-fractie nam daarop in de Kamer het standpunt van de be windslieden van financiën over in een motie-Van Amelsvoort. Door steun van links dreigde de motie te worden aangenomen. Een crisis werd echter toen vermeden door de stemming uit te stellen. De motie hangt nu nog boven de markt. Deze kwestie speel de ook een rol in de lange tijd die nodig was om een nieuwe staatssecre taris voor financiën te vinden. CDA fractieleider Lubbers had liever niet de WD'er Koning, thans staatssecre taris van binnenlandse zaken. Dit probleem werd opgelost toen Koning zelf ook niet wilde. Aanmatigend Van Amelsvoort gisteren op onze vraag of hij nu zijn motie denkt te gaan uitvoeren: „Het zou aanmati gend zijn om dwars tegen een kabi netsstandpunt in te willen gaan. Het kabinet heeft die motie al afgewezen, dus ik zal dat niet proberen. Maar ik wil wel de totale regeling voor de ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Na de regering proberen nu ook Nederland se bedrijven die belangen hebben in Saoedi-Arabië. de NOS te bewegen de documentaire-Iilm 'De dood van een prinses' morgenavond niet uit te zenden. Ook de Raad van Kerken heeft de NOS gevraagd het programma over het ter dood brengen van een overspelige Arabische prinses en haar min naar niet op het scherm te brengen. De journalistenvakbond NVJ heeft inmiddels de regering verweten de NOS onder onaanvaardbare druk te hebben gezet. De raad van bestuur van Philips heeft er in een brief aan de raad van bestuur van de NOS op aangedron gen bij het besluit om de film al of niet uit te zenden de felle reacties vanuit SAoedi-Arabië en van islamie ten in overweging te nemen. In Saoe di-Arabië wordt volgens Philips al jarenlang een beleid gevoerd dat ge richt is op verbetering op sociaal en cultureel terrein. De film wordt in de Arabische wereld als een belediging opgevat, aldus de raad van bestuur van Philips, die in Saoedi-Arabië een groot aandeel heeft in de aanleg van het telefoonnet. Philips onderschrijft het principe van de persvrijheid, al dus de brief, maar vindt dat de NOS bij haar besluit over de uitzending alle aspecten die daarbij spelen gron dig moet overwegen. De groepsondememingsraad van Philips Telecommunicatie Instituut in Hilversum heeft in een brief aan de groepsondememingsraad van de NOS gevraagd de uitzending van de film op te schorten, totdat de NOS de bezwaren tegen „De dood van een prinses" Ln overweging heeft genomen. De centrale ondernemingsraad van Volker Stevin in Den Haag heeft het NOS-bestuur. dat vandaag ove de uit zending een beslissing neemt, ge vraagd de film niet te vertonen, om dat die in de Arabisch wereld als „uitermate kwetsend" wordt ervaren, de raad meent dat de ongeveer twee honderd Nederlanders, die op projec ten van Volker Stevin in Saoedi-Ara bië werken, het in hoge mate zouden betreuren als hun partners en vrien den op deze wijze gekwetst zouden worden. Het wederzijdse begrip van de afgelopen tientallen jaren voor el- kaars cultuur en tradities zou onno dig verstoord worden, meent de raad. LONDEN Koning Chaled van Sa oedi-Arabië heeft alle léden van de koninklijke familie die in Engeland verblijven, opdracht gegeven naar huis te komen. Dit meldt het Engelse blad Daily Mirror. Het zou om onge veer honderd prinsen en prinsessen gaan. Het koninklijke bevel houdt verband met de uitzending van de televisie-documentaire „De dood van een prinses", vorige weck woensdag, die leidde tot een diplo matieke rel tussen Saoedi-Arabië en Groot-Brittannië. De Raad van Kerken heeft in een telegram dat ondertekend is door voorzitter prof. dr. H. Berkhof en se cretaris prof.dr. H. A. M. Fiolet. aande NOS gevaagd de film niet uit te zen den. omdat de relgieuzc gevoelens van de moslem-minderheid in Neder land gekwetst en de „tere relatie tus sen christenen en moslems in Neder land geschaad worden. Het Verbond van Nederlandse Onder nemingen (VNO) zal geen stappen ondernemen om de uitzending van „De dood van een prinses" te voorko men. Het VNO gaat er vanuit dat het NOS-bestuur zich terdege bewust is van de mogelijke gevolgen van de uitzending voor de verhouding tussen Nederland en Saoedi-Arabië De liberale jongerenorganisatie JOVD heeft fle stellingname van de WD tegen uitzending van de film onbegrijpelijk ongepast genoemd Steeds meer landen krijgen belang stelling voor de gezamenlijke produk- tie van de Britse ITV. de NOS en andere organisaties. In de Verenigde Staten wordt de film op 12 mei uitge zonden. Van Amelsvoort eigen woning aan een nieuw onder zoek onderwerpen. De fiscale regeling voor de eigen woning zit goed in el kaar. maar is op onderdelen oneven wichtig", aldus Van Amelsvoort. Als voorbeeld geeft hij dat voor het huur waardeforfait alle woningen over één kam worden geschoren, oude en nieu we. woningen met veel en woningen met heel weinig onderhoudskosten. De beslissing om tot zo'n onderzoek over te gaan mag. wat de nieuwe staatssecretaris betreft, de uitslag worden van het kamerdebat ko mende maand over de weigering van het kabinet om iets te doen met de voorstellen-Hofstra. Bij dat debat komt ook de motie-Van Amelsvoort weer in bespreking. WILLEMSTAD (ANP) Er is groten deels overeenstemming bereikt over een overgangsfase van tien tot twaalf jaar voor de Antilliaanse onafhanke lijkheid. Daarna wenst het eiland Aruba zich van de Nederlandse Antil len af te scheiden. Dat is het resultaat van een bijeenkomst van de konink rijkswerkgroep. onder voorzitter schap van mr B. W. Biesheuvel, ge houden op Sint Maarten. Boetseerset (A) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard -a Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolicf Als onder legger of voor de sier Schnoevedraaierset (Bi Grote, kleine cn kruiskopschmevc draaier in cén. Handgrecpjc mei omslagmcchanick. v voor extra gemak 4 Houten (D) eierdopjes V op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze ka doos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DU. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456 Lea tea krant met overtuiging: TrOUW

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1