VS breken met Iran Honderdste rode kaart Kksuwkado PLO vreest wraak Israël na overval op kindertehuis DIJKSTRA LHMPEN In dei 'aasweekeinde druk tdanks matig weer P\ Meubelfabriek Sr Oisterwijk Parlement beslist pas over gijzeling Trouw sijetNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Wisselend bewolkt HET WEER LES BEAUX ARTS brekers stichten and in school toonaangevend in eiken ?r Huising 2) overleden Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging; TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10909 - DINSDAG 8 APRIL 1980 rouw Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien. Middagtemperatuur ongeveer acht graden Krachtige tot harde noordwesten wind. (windkracht 6 a 7). Morgen en overmorgen Wolkenvelden en eerst nog mogeli|k een bui Kans op nachtvorst en middagtemperaturen ongeveer negen graden. Morgen: Zon op: 06.55 zon onder 20 25 Maanop:04.03 maan onder: 13 06 aar r ene e au lm KUNSTHANDEL NOOROEINDE 113a. 2514 GE DEN HAAG voor)aara-varkooptantoon (tailing 4 t/m 19 april AQUARELLEN EN TEKENINGEN UIT OE 19a EN 20a EEUW Dagelijks van 10-16 uur. zondags gesloten. Tel. 070-005891 LOSSE NUMMERS 65 CENT WASHINGTON, TEHERAN (AFP, AP, DPA, Reuter, UPI) De Verenigde Staten hebben de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Alle Iraan- se diplomaten moeten de Verenigde Staten voor vanavond twaalf uur ver laten. President Jimmy Carter heeft verder aangekondigd dat de export van Amerikaanse prod uk ten naar Iran zal worden verboden. De levering van voedsel en medicijnen zal tot een minimum worden teruggebracht On derzocht zal worden hoe Iraanse be zittingen in de VS te gelde kunnen worden gemaakt, om bedrijven en familieleden van de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran schadeloos te stellen. Er zijn op het ogenblik nog ongeveer 35 Iraanse diplomaten ln Washing ton. Aanvankelijk bestond de staf van de ambassade uit 183 personen. In december gelastte president Car ter dat deze drastisch moest worden teruggebracht. In Iran wordt gezegd dat de sancties voorlopig weinig gevolgen hebben. Er liggen grote voorraden ln de havens. In Teheran worden dagelijks winkels bevoorraad met zakken meel uit de Verenigde Staten. Er dreigt wel een gebrek aan grondstoffen voor de Iraanse Industrie en reserve-onderde len voor machines en voertuigen. De toch al niet zo gezonde Iraanse econo mie zal daardoor nog meer proble men krijgen. De president sluit voorlopig een mili taire actie om een einde te maken aan de bezettingsactie uit, zo verluidt in Washington. Twee Amerikaanse se natoren die een bezoek hebben ge bracht aan een vllegdekschlp in de Indische Oceaan wisten echter te ver tellen. dat de piloten worden voorbe reid op doelgerichte bombardemen ten ln Iran. Carter zei bij de bekendmaking van de nieuwe maatregelen tegen Iran dat hij vastbesloten ls te zorgen voor een veilige terugkeer van de gijze laars, en de „nationale trots" van de Verenigde Staten veilig zal stellen. Tijdens een kort gesprek met de pers had Carter eerder gezegd dat de gij- zelhouders (hij noemde hen „terroris ten) even van plan zijn geweest de Amerikanen in de ambassade vrij te laten. De Iraanse regering zou dit hebben geweigerd. De president ging daar niet verder op in Ongeveer vijftig mensen worden sinds 4 november ln de Amerikaanse ambassade in de Iraanse hoofdstad in gijzeling gehouden. Een sprankje hoop op hun vrijlating werd de bodem ingeslagen toen be kend werd gemaakt dat het lot van Amerikanen ln handen blijft van de bezettende studenten, tot het nog te vormen parlement over de hele zaak heeft beslist. Deze stap betekende een nederlaag voor president Banl Sadr. die de gijzelaars onder hoede van zijn regering had willen stellen De bezetters van de ambassade wil den zich daarbij alleen neerleggen, als ayatollah Khomeini toestemming zou geven. Deze besliste anders. De tweede ronde van de parlements verkiezingen zou oorspronkelijk zon dag plaatsvinden, maar is uitgesteld ln verband met beschuldigingen over onregelmatigheden tijdens de eerste ronde. Het kan daardoor nog wel maanden duren voordat het parle ment van Iran bijeen komt. Waarbij het dan nog de vraag ls of het voor vrijlating van de gijzelaars zal stem men. dan wel besluit het been stijf te houden. Dat betekent dat de gevluch te sjah zou moeten worden uitgele verd. voordat de actie in dc Ameri kaanse ambassade wordt beëindigd De sjah is ln Egypte aan zijn milt geopereerd President Bani Sadr heeft de Egypte- naren opgeroepen in opstand te ko men tegen president Sadat, en ver volgens de sjah terug te sturen. Voor de Iraanse radio zei Bani Sadr dat betogingen in Cairo hebben aange toond dat het Egyptische volk niet achter de „dictator" Sadat staat. Het „beschaafde en Islamitische volk van Egypte kan niet anders dan zijn marionettenregering afzetten, aldus Banl Sadr. Overigens deden in Tehe ran gisteren geruchten de rond dat Banl Sadr zou willen aftreden. Hij zou worden vervangen door Mehdi Bazargan. Deze legde kort na de be zetting van de Amerkaanse ambassa de zijn functie als premier neer. Een van de redenenen was dat zijn rege ring vrijwel niets te zeggen had. Het beleid werd volledig door de Islamiti sche geestelijkheid bepaald. Meer nieuws overlran op pag. 5 ffon een onzer verslaggevers STERDAM Naar schatting 850.000 buitenlandse toeris- n Ifcbben in het paasweekeinde Nederland bezocht, hetgeen nder is dan vorig jaar, toen bijna een miljoen buitenlanders r verbleven. Volgens het Nationaal bureau voor toerisme gt het wat tegenvallende bezoek samen met de vroege urn van Pasen, en het niet al te mooie lenteweer. Ook de lenvelden staan nog niet volledig in bloei. Hoewel het met Pasen over het algemeen niet zo erg mooi weer was, waren er toch veel mensen op de been. De zon liet zich voor al op eerste paasdag zien, en vele toeristen maakten daar dan ook dankbaar gebruik van. Zo bood de wandelpromenade aan de Scheveningse kust een drukke aanblik. IENTE /Q y0 '4% '4% federlanders zelf zijn er overigens in redelijke aantallen opuit ge- ken en de Indruk bestaat dat de liefde voor het eigen land onder is toegenomen. tr de buitenlanders vormden de sers weer het leeuwedeel, maar het aantal Engelsen was opmer- k te noemen Daartegenover dat er minder Fransen en Scan- riërs waren dan in andere Jaren. og altijd forse stroom buitenlan- zorgde ervoor, dat al vóór Pasen otels en pensions aan de kust- k nagenoeg waren volgeboekt en sten moesten worden doorverwe- ïaar het Gooi. Utrecht, Breda en j-Brabant. De Keukenhof trok zeventigduizend de meeste be ers, maar de directies van pony park Slagharen. Madurodam en die van de dierentuinen hadden ook niet te klagen over het bezoekersaantal. Daling Het traditionele dagbezoek heeft ln vergelijking met voorgaande Jaren weinig verandering ondergaan. De toeristen, maar ook de Nederlanders zelf toonden redelijke belangstelling voor de bekende attracties, maar over de gehele lijn was er een lichte daling te constateren, aldus het bu reau voor toerisme. Verwacht wordt dat tijdens het week einde van 1 mei buitenlanders en Nederlanders voor een grotere drukte zullen zorgen dan tijdens de paasda gen. De omstandigheden zullen dan mede omdat de bollenvelden in bloei staan beter zijn dan nu. Op de verkeerswegen was het maan dag de gehele dag vrij druk en ont stonden op enkele plaatsen files, zoals op de weg Arnhem Apel doorn, op de rondweg-Breda en bij het verkeersplein Leidschendam. De rijkspolitie zelf sprak van een rustige afwikkeling van het verkeer en had gisteravond laat de indruk, dat veel mensen overdag al naar huls waren gegaan. De files die er nog hier en daar waren hadden zich vanzelf opge lost, zodat er geen extra maatregelen getroffen behoefden te worden. ADVERTENTIES LLE (ANP) Inbrekers hebben ren. tweede Paasdag, brand ge- t ln de scholengemeenschap «college ln de wijk Holtenbroek «polle. Twee lokalen, de aula. de tlekamer en de admlnistraUe volledig uitgebrand. Volgens een oplge schatting van de brand- ligt de schade tussen een half en nilJoen gulden. Inbrekers zijn binnengekomen een ruit aan de achterzijde van [ebouw te verbreken. Volgens de ie ls de bult van de inbraak Van onze correspondent JERUZALEM De Israëli sche minister van delensie, Ezer Weizman, weigerde gis teren te zeggen of en hoe Is raël wraak zal nemen voor de Palestijnse aanval op een kin dertehuis ln de kibboetz Miz- gav Haam, vlakbij de grens met Libanon. Na de vorige grote Palestijnse actie, een jaar geleden, reageerde Israël met zware bombardementen op Libanon. Alle Palestijnse bewegingen ln Liba non zijn na afloop van de actie ln Mlzgav Haam ln verhoogde staat van paraatheid gebracht om voorbereid te zlin op mogelijke vergeldingsmaat regelen van Israèl. Toen Israëlische straaljagers gistermiddag boven Bei roet verschenen, werden ze prompt onder vuur genomen. Maar ze vlogen te hoog om te worden geraakt. Gijzelaars PAGINA 9 Haags schoolkoor repeteert voor 30 april PAGINA 2: 'Tot Heil des Volks' begon 125 jaar geleden PAGINA 3: Filmploeg terug uit El Salvador PAGINA 4 Eindeloze wedloop mist beklemming PAGINA 8 De Kleine Krant PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuil leton, weeroverrlcht, puzzel, radio- en tv-programma's Toonzalen: AMSTERDAM Weteringschans 84a DEN HAAG Stationsweg 102 HEEMSTEDE Cruquiusweg 37 Ook verkrijgbaar in de betere verlichtings- zakén Het Israëlische leger doodde gister ochtend bij de ontzetting van het kindertehuis de vijf Palestijnse guer rillastrijders die zich daar met vijf baby's en een volwassene als gijze laars hadden verschanst. De Palestij- nen moesten door de linies van de VN-troepen en door gebied van de rechtse christenen Israël zijn binnen gedrongen vanuit Libanon, ondanks alle militaire beveiligingen langs de grens. Weizman heeft een onderzoek gelast om uit te maken waarom de veiligheidsmaatregelen hebben gefaald. onze kunstredactie TERDAM In Amsterdam ls agnacht Berend (Ber) Huising op rige leeftijd na een kortstondige e overleden. lulslng werd op 28 augustus 1907 hkhuizen geboren. Na zijn mid- ire schoolopleiding was hij, na le administratieve functies te len vervuld, vele Jaren als ont- er in het reclamevak werkzaam, naast kreeg hij bekendheid als lend kunstenaar; hij was een be- tekenaar. Tijden de oorlog had en belangrijk aandeel ln het ver- n de Zaanstreek. Direct daarna te hij mee aan het politieke GO- ret waarvoor hij talloze teksten fef en liedjes componeerde. lit het verzet was hij aanvanke- «ls journalist verbonden aan De irheid. Sinds 1966 maakte hij als en toneelcriticus deel uit van de i staf van de kunstredactie van iw. Tematle ls vrijdag 11 april om 11 n het Crematorium Westgaarde, meerweg 275, Amsterdam. en ln mrmorlim staat op paf 4 Van onze sportredactie AMSTERDAM In het betaalde voetbal is gisteren de honderdste rode kaart uitgedeeld sinds de In voering van dat fenomeen in 1972. Die twijfelachtige eer was wegge legd voor Wagenlngenspeler Haze- leger, die in de wedstrijd tegen Gro ningen naar zijn tegenstander Hans Boer trapte. Zonder bloemen, maar met een schorsing in het vooruit zicht moest hij het veld verlaten. Zaterdag werd Peter Elmers (Hee renveen) met het rode stuk plastic beboet. Hij wond zich ln de ontmoe ting met Volendam zo op over de gele kaart, die hij van scheidsrech ter Klinkers kreeg, dat hij het voor werp uit zijn handen sloeg. De rechtspreker besloot daarop van kleur te verschieten. Het waren de enige Incidenten in een voetbal weekend, dat, wat de eredivisie be treft. geen schokkende uitslagen opleverde. AJax blijft dus koploper met twee punten voorsprong op AZ'67. Daarentegen staan de Nederlandse hockeydames weer met de beide benen op de grond De tweevoudige wereldkampioen stelde ln het vier- landentoemool in Rotterdam teleur door van Engeland te verliezen en tegen de Sowjet-Unle gelijk te spe len. Met het oog op de komende Ruud Krol, temidden van jeugdige voetballers uit Maarssen gefotografeerd na aankomst in Engeland (dit in verband met de Europa-Cupwedstrijd Nottingham Forest-Ajax) ontkent de geruchten, dat hij de Vancouver Whitecaps (Canada) gaat versterken, niet langer. Geen wonder, nu de koers van de dollar stijgt en hij, naar verluidt, zijn oog heeft laten vallen op een pandje, waar hij Nederlandse kroketten kan verkopen. Olympische Spelen ls dat geen flo rissante ontwikkeling. Profwielrenner Jan Raas, ook we reldkampioen, deed het beter. Hij won de enige Nederlandse klassieke wegwedstrijd Heerlen-Mee rssen voor de vierde keer in successie. Meer fina's. nieuws op de sportpa- Bijna een halve daf was deze kinder kamer in de kibboetz Misfav Haam het toneel van de machtsstrijd onder frote mensen. Nadat het Israëlische lefer had afferekend met de Pales tijnse overvallers kon de balans wor den opfemaakt. Zeven doden en nof extra kinderleed over de kapotte poppen en ander speelfoed. De Palestijnen drongen het kinderte huis ln de nacht van zondag op maan dag binnen. Een volwassene werd ge dood. Later sneuvelde bij een vuurge vecht met Israëlische militairen nog een kind van twee en een half Jaar oud. Gedurende de nacht onderhandelde Israël met de guerrillastrijders. Die eisten onder meer de vrijlating van vijftig Palestijnen uit Israëlische ge vangenissen en een vliegtuig. Om tien uur 's ochtends kwam het leger in actie en vijf minuten later was alles voorbij. Vier baby's, een volwassen inwoner van de kibboetz en elf solda ten zijn licht géwond geraakt Het Arabische Bevrijdingsfront (ALF) zei ln de Iraakse hoofdstad Bagdad verantwoordelijk te zijn voor de overval. Het ALF ls een van de guerrillabewegingen die zich hebben verenigd in de Palestijnse Bevrij dingsbeweging (PLO). Een woord voerder van de PLO ln Beiroet zei echter van niets te weten. Het ALF staat onder Iraakse voogdij en wijst elke vreedzame regeling met Israël bij voorbaat af. In Israël wijst men er op dat deze actie niet toevallig samenvalt met het bezoek van Egyp- te's president Sadat aan Washington. In Palestijnse kringen valt echter te vernemen dat de overval moet wor den beschouwd als een aanval op het beleid van PLO-leider Arafat. De ra dicale Palestljnea zouden weinig heil meer verwachten van de Palestijnse diplomatieke opmars in Europa om dat volgens hen Arafat te veel conces sies moet doen in ruil voor erkenning van zijn beweging. ZIJ wijzen er in dit verband op dat Arafat onlangs ln een vraaggesprek zei „niets te willen ver nietigen" toen hij eraan werd herin nerd dat het handvest van de PLO de vernietiging van de staat Israël bepleit. In buitengewoon scherpe bewoordin gen veroordeelde gisteren de Ameri kaanse ambassadeur in Israël. Samu el Lewis, de Palestijnse overval Poli tieke waarnemers ln Jeruzalem we zen erop dat de gebruikelijke aanspo ring aan Israël om terughoudend te reageren dit keer ontbrak. Paf ina 5: Israël vreest fesloten front Carter-Sadat. Boetseereet (A) Boctseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopsohroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek. (Moor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: R)Stcode en plaats: Uw naam: Uw adres: fostcode en plaats:Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1