tljiiti Albeda overweegt halvering periodieke loonsverhoging Moskou oefent druk uit op Joegoslavië Kiesuwkado i ff ize krant [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER hodesië's ontheemden reken de weg terug of. Goedkoop: verwerking tn kernafval kan veilig ark ogelijk in rel-gemeente- iad 1500 jaar Benedictus Christen-vrouwen op splitsing van wegen echt zilveren herinneringstheelepels Belastingverlaging groter voor laagste inkomens Rechters Iran praten over sjah Zimbabwe krijgt 1,25 miljoen gulden 'Meeste Zweden willen meer kernreactoren' Officiële beschuldiging Belgrado 14 tlm 23 maart amsterdam raa Gelderse gemeenten kunnen zelf afgifte rijbewijs regelen Bezorg Irotiw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR 10906 - ZATERDAG 22 MAART 1980 Veel bewolking en af en toe wat neerslag Middagtemperatuur ongeveer vier graden. Matige oostenwind, aan de kust en boven het IJssetmeer nu en dan krachtig Morgen en overmorgen Veel bewolking en mogek|k neerslag, minder koud LOSSE NUMMERS 65 CENT GINA 2 ;t optimisme m Comenius IGINA 15 GINA 17 LGINA 19 GINA 27 GINA 29 ADVERTENTIES verzekeringen ZEKER WETEN! T.(.030 3MI«S Op veler verzoek brengt DOHA nu ook een gelimiteerde oplage van 1000 stuks met de afbeelding van onze beide vorstinnen en voorzien van Rijkskeur. De prijs van deze lepel, waarvan de oplage eenmalig is, bedraagt 99,per stuk en is te verkrijgen door schriftelijke bestelling, met insluiting van bctaalchcquc,of girobetaalkaart, waarop het verschuldigde bedrag vermeerderd moet worden met 4,75 vqor verzending per aangetekende post. Uw bestelling wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor inlichtingen 02159-42384 Ook brengt DOHA voor een betaalbare pdjs in zwaar verzilverde uitvoering dezelfde HERINNERINGSTHEELEPEL met de afbeelding van onze beide vorstinnen voor 5,95 in etui. Wanneer u als instelling, bedrijf, vereniging of school geïnteresseerd bent, maken wij u graag een speciale offerte, i l evering medio maart 1980 Tel. 02159-42384. DOHA NAARDEN B.V. Postbus 5091 1410 AB Naarden Van onze sociaal economi sche redactie DEN HAAG Minister Albe- da (sociale zaken) wil voor schrijven dat gedurende een heel jaar alle „periodieke" loonsverhogingen worden ge halveerd, als onderdeel van de loonmaatregel. De belas tingverlaging op 1 juli in het kader van de loonmaatregel wordt voor de laagste inko mens iets meer dan de rond acht gulden per maand voor alle hogere inkomens. Deze voornemens van het kabinet werden gisteren bekend in het Ka merdebat over de loonmaatregel. Bij het ter perse gaan van deze krant was het debat nog gaande. Het stond ech ter al vast dat de loonmaatregel een meerderheid zou halen, en dat een PvdA-motie om de maatregel terug te nemen, zou worden verworpen. CDA en WD hebben wel geprobeerd be paalde veranderingen in de inhoud van de maatregel aan te brengen, maar waren akkoord met het feit van de maatregel. Ook D'66 had „waarde ring voor de hoofdopzet van de maat regel". 'Incidenteel loon' Alle grote partijen hadden kritiek op het onderdeel in de loonmaatregel, dat bepaalt dat in een bedrijf de gemiddelde loonsom per werknemer dit jaar maximaal driekwart procent mag stijgen, de prijscompensatie van januari en de loontoeslag van juli buiten beschouwing gelaten. Met dit onderdeel wil minister Albeda de stij ging van het „incidentele loon" (extra promoties en periodieken) in toom gouden. Juist ten tijde van loonmaat regelen plegen deze verhogingen toe te nemen, bij wijze van uitvlucht De kritiek was dat een algemene norm van driekwart procent te ruw is. Bedrijven met veel jong personeel bij voorbeeld zouden daarmee wellicht niet uitkomen. Albeda gaf echter geen krimp. Hij deelde mee dat het de bedoeling is een jaar lang alle perio dieken te halveren. Werknemers die in januari al hun jaarlijkse gebruike lijke periodiek hebben gehad, mogen die nu houden. Maar zij zouden dan hun periodiek van januari 1981 gehal veerd krijgen. „In principe heeft» iedereen dan een beurt gehad." aldus de minister. Albeda voelde niet voor een norm die meer op de aard van afzonderlijke bedrijven is toegesneden, zoals was bepleit door de WD en de werkgeversverbonden. Hij wil een re gel die zowel voor werkgevers als werknemers zo duidelijk mogelijk is, en daardoor ook goed controleerbaar is voor het ministerie, zodat geen irritaties ontstaan dat met bepaalde delen van de loonmaatregel de hand wordt gelicht. De halvering van periodieken zal niet gelden voor ambtenaren, omdat hun periodieken in totaal nu al minder kosten dan driekwart procent van de loonsom voor overheidspersoneel, zo liet minister Wiegel (binnenlandse za ken) in het debat weten. De halvering van de periodieken ver dient als methode „geen schoonheidsprijs", gaf de minister toe. Maar een betere methode zou nu te veel tijd van uitwerking vergen. Albeda wees erop dat het systeem van periodieken vooral in de witte- boorden-arbeid voorkomt. In blauwe- boorden-banen staan werknemers vaal al snel op het maximum van hun CAO-schaal. Vervolg op pag. 9 kol. 7. PARIJS (AFP, DPA) Twee Iraanse rechters zijn van Parijs naar Panama vertrokken om daar over uitlevering van de daar ln ballingschap levende ex-sjah te onderhandelen. Een van de twee is Iradje Rezai uit Teheran, die het arrestatiebevel tegen Reza Pahle- vi heeft uitgevaardigd. In Panama willen de twee rechters de afgezant van het Iraanse ministerie van bui tenlandse zaken Farokh Parsi ont moeten, die het uitleveringsverzoek bij de regering zal indienen. DEN HAAG (ANP) - Minister De Koning van ontwikkelingssamenwer king heeft een en een kwart miljoen gulden beschikbaar gesteld voor hulp aan vluchtelingen in Zimbabwe. De hulp zal via drie kanalen worden ge leid. Een half miljoen gulden is ge schonken aan het repatriëringspro gramma van het hoge commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenig de Naties Een kwart miljoen gulden gaat naar het internationale rode kruis voor medische opvang van vluchtelingen. De rest, een half mil joen gulden, gaat naar Nederlandse organisaties die projecten ln Zimbab we hebben STOCKHOLM (Reuter) De meeste Zweden willen meer kernreactoren in hun land. Dit blijkt uit een opiniepeiling die gisteren twee dagen voordat de Zweedse bevolking in een referendum gaat beslissen over het gebruik van kerne nergie in de toekomst. De pre mier van Zweden, Falldin ver klaarde dat hij tegenstander zal zijn van meer kernreacto ren, al beslist het volksrefe rendum anders. Meer dan 58 procent van dc ondervraagden willen er nog zes reactoren bij hebben, ter wij) bijna 37 procent wil dat de zes bestaande kernreacto ren de komende tien Jaar wor den uitgeschakeld. Premier Falldin herinnerde de kiezers eraan dat er volgens een wet in 1977 geen nieuwe reactoren gebouwd moeten worden voordat het probleem van het kernafval is opgelost. Hij verklaarde dat na het on geluk in het Amerikaanse Har- risburg „een aantal nieuwe veiligheidseisen" zijn ont staan. Zweden betrekt 22 procent van zijn elektriciteit uit kerne nergie. Meer nieuws over het refe rendum op pag. 31. ADVERTENTIES PvdA-fractieleider Den Uyl in gesprek met de VVD-Kamerleden Ploeg (links) en Rietkerk. De Korte en Portheine. BELGRADO (AFP, AP) De Joegoslavische regering heeft Moskou ervan beschuldigd „druk uit te oefenen op het niet-gebonden en onafhanke lijke" Joegoslavië. De woord voerder van het Joegoslavi sche ministerie van buiten landse zaken Mirko Kalezic heeft dit gisteren meegedeeld. Kalezic doelde op kritiek vanuit Viet- nam, een van de trouwste bondgeno ten van Noskou. „Het gaat niet om een polemiek in de pers, maar om een aanval op Joegoslaviël ingezet door de officiële Vietnamese organen", al dus de woordvoerder. De media in de Sowjet-Unie. Tsjechoslowakije en Bulgarije hebben deze kritiek zonder meer overgenomen Hij had het in het bijzonder over de weergave in het Russische tijdschrift „Za Roebesjom" van Vietnamese kri tiek op de houding van Joegoslavië in de kwesties Cambodja en Afghanis tan. Het Russische blad sprak van „medeplichtigheid van Joegoslavië aan de propaganda-oorlog die de Ver enigde Staten en China tegen de Sow- jetrUnie voeren", Tito's toestand Belgrado heeft ondanks de ziekte van president Tito de inval van de Sow jet-Unie in Afghanistan veroordeeld De laatste officiële uitspraken van Tl to hadden eveneens betrekking op de Joegoslavische bezorgdheid over de kwestie-Afghanistan In de wankele gezondheidstoestand van de Joegoslavische president was gisteren weinig veranderd. Het offi ciële communiqué sprak van „geen verdere belangrijke veranderingen vergeleken met gisteren". Met opzet werd niet gesproken over stabilisatie, omdat „dit woord niet in het commu niqué thuishoort". Tito's arts ver klaarde dat er ln dit stadium geen operaties meer worden toegepast. Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 1017 uur, toegang f 7.50 kinderen tot 14 jaar f 5.- c Trem-Toegang-tMijetten b>i NS-stations HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL heter Almerc 03240-11522 Lelystad 03200-21600 Kampen 05202-16852 Van een onzer verslaggevers ARNHEM De provincie Gelderland is van mening dat de gemeenten best zelf rijbewijzen, paspoorten en toeristenkaarten kunnen afgeven. Bij wijze van experiment willen gedeputeerde staten daar althans toe overgaan. In dc praktijk betekent het dat bij de gemeenten jaarlijks 140.000 tot 160.000 rijbewijzen over de „toonbank" zullen gaan. zo'n 80.000 tot 100.000 paspoorten en nog eens 3000 tot 4000 toeristen- kaarten. Het provinciaal bestuur heeft met betrekking tot deze proef aanbeve lingen gedaan aan de ministers van verkeer en waterstaat, binnen landse en buitenlandse zaken, aan de voorzitters van de vaste Tweede Kamer commissies en aan df raad voor de territoriale decentralisatie. Provinciale staten van Gelderland hebben zich inmiddels achter het standpunt van gedeputeerden gesteld dat de gemeenten deze taken heel goed kunnen overnemen. Boetseersef (A) Boeiseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoticf Als onder legger of voor de sier Sehroevedraaierset (BI Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte Koning Juan Carlos en koningin Sophia van Spanje hebben hun staatsbe zoek aan Nederland gisteren afgesloten met een bezoek aan Zeeland, waarbij onder meer de Deltawerken werden bekeken. Op dc foto: het Spaanse koninklijk paar luistert geboeid naar de uitleg, die prinses Beatrix geeft bij een maquette. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: ftjslcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste hetaalpenode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: Q\. OB. DC. DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformaüe 020-913456 «j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1