VM: i met looneisen naar de werkgevers 5 ieuweschans oelt zich 1 kuuroord Toeval Kiesuwkado n Meubelfabriek 5r Oisterwijk Opnieuw massaal verzet tegen loonmaatregel |n deze jNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER toonaangevend in eiken rijvigheid neemt iets toe Meer Amerikaanse marineschepen in Indische Oceaan Werkgevers hebben grote bezwaren tegen loonmaatregel Pronk mogelijk op hoge post bij Unctad 14 tlm 23 maart amsterdam rai Eppler treedt terug als fractieleider T rouw Elke dag meer inzicht Bezorg Iroow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR. 10902 DINSDAG 18 MAART 1980 Veel bewolking en bijna overal droog. Middaglemperaiuur ongeveer vijl graden. Matige wind. in het Waddengebied mogelijk krachtig uit zuidoost tot oost. Morgen en overmorgen: Schraal weer met lichte vorst in de nacht. Morgen zon op: 06.43, zon onder: 18.49. maan op 08.25. maan onder: 22.35 Al geweest? - C IliVM joed bekeken! Houtrust (5 t/m 23 maart LOSSE NUMMERS 65 CENT I>ortoren in Nieuweschans, die zal moeten aantonen, of er gTond geneeskrachtige zouten aanwezig zijn. een onzer verslaggevers UWESCHANS „Bad Nieuweschans" kan niet meer Dt. Gisteren is begonnen met een proefboring naar ieskrachtige zouten die diep in de grond worden indersteld. Een kniesoor die zich afvraagt of die ng wel een succes zal blijken te zijn. Burgemeester T. oek liet met een onverwoestbaar optimisme weten de boring is bedoeld om de negentig procent prognose ervangen door honderd procent zekerheid dat voor ïweschans een toekomst is weggelegd als „bronnen- plaats". Daarom werd gisteren ook vast een „kuro- k" geopend, wellicht de eerste oveizichtstentoonstel- in zijn soort ter wereld. emb dar I*» in na >t stlaru (O) 16. ZEN di BV. 2. lerlaj 1 di 7. I 481 Groningse gedeputeerde C. itraten vermocht niet een >er te zetten op de feestvreug- het toekomstige „kuuroord" hij het startsein voor de •ring gaf met onder meer '^oorden: ..je moet wel een geloof hebben om te ver- iten dat er geneeskrachtig onder Nieuweschans zit. In werd tevergeefs getracht om maar bruikbaar drinkwater pompen." Maar het rijmpje lat „drie die hetzelfde willen, unnen zes man tillen." aldus leputeerde, zelf ooit voorcit- an de Nederlandse vereniging 'hoorders en buizenleggers. ja. w Dl rli Nieuweschans begeleidde in de vele genodigden uit land en Duitsland naar de igfolaats aan de rand van het Wie niet meekon, zat ge- terd aan de beeldbuis, want deze gelegenheid was er een e televisie-uitzending. lvaart weschans heeft z'n hoop op roefboring, waarvoor het mi ne van economische zaken 00 gulden beschikbaar stelde, stigd om weer welvaart te ;n in het dorp. waar twintig it van de mannelijke be wolking aangewezen is op igen wegens werkloosheid lidsongeschiktheid, e Nieuweschans hebben i lijders aan de huidziekte ADVERTENTIE Van onze sociaal-econo mische redactie AMSTERDAM/ UTRECHT De FNV organiseert donderdag op de dag van de par lementaire behandeling van de loonmaatregel massale acties in de be drijven. Op de Dam in Amsterdam zal een grote manifestatie worden ge houden. Ook het CNV zal op die dag met behulp van pamfletten in de bedrijven, advertenties en kaderbijeenkömsten op nieuw laten weten dat de cen trale de loonmaatregel vol strekt afwijst. Het CNV wei gert verder elk overleg met het parlement of in de Soci aal-Economische Raad over een verdere invulling van de loonmaatregel. Als blijkt dat de Kamer de loonmaat regel aanvaardt zal de FNV het ac cent van de acties tegen de loonwet verschuiven naar acties in de' bedrijfstakken en de afzonderlijke ondernemingen. Uitgangspunt is dan opnieuw handhaving van de koop kracht van de doorsnee werknemer. Pagina 2: Heilige Lidwina was hysterisch Pagina 3: Meer woningen voor minderheden Pagina 4: Tien jaar arbeid aan passiemuziek Pagina 5: Parlementsrubriek Pagina 7: De opmars van een eigenzinnige republikein Pagina 8: De Kleine Krant Pagina economie: Koffie voorlopig niet goedkoper Pagina sport: Winst Kortsjnoj in vijfde partij FNV-voorzitter Wim Kok sprak eerder op de dag kaderleden van de voedingsbond van zijn federatie toe, die gisteren in Utrecht in demonstratieve vergadering bijeen waren gekomen. tocht zullen komen te staan. „De werkgevers zijn ook bereid om te on derhandelen. maar we zullen op onze hoede moeten zijn." Volgens Van der Meulen wekkn de werkgevers nu de indruk dat zij ook andere belangrijke onderwerp ter dis cussie willen stellen. ALS voorbeeld noemde hij de Philips-directie, die met de vakbonden wil praten over een beperking van de zogeheten bo venwettelijke aanvullingen op het in komen,zoals die worden gegeven bij volldige arbeidsongeschiktheid en in validiteit. Vervolg op pag. 3, kol. 7 Ons commentaar staat op pag. 5 WASHINGTON (AP. UPI) Een Amerikaanse landingseenheid van zes schepen, bemand met 1800 mari niers. is de Indische Oceaan opge- stoomd. De afgelopen tijd heeft de eenheid geoefend bij de Filippijnen. De schepen zullen zich voegen bij de Amerikaanse vloot die voor de kust van Iran koerst. Het gaat daar om 25 schepen. Met in totaal 22.200 matro zen en mariniers aan boord. psoriasis hun hoop op de boring gevestigd. Burgemeester Koek stortte gisteren zijn gram uit over de medische stand in Nederland, die het ministerie van volksge zondheid ervan heeft weerhouden geld beschikbaar te stellen voor Nieuweschans en die volgens hem blijkbaar liever medicijnen voor schrijft waarvan de kwalijke bij werkingen soms nauwelijks zijn onderzocht. Het tij keert echter voor de dok ters. Uit een onderzoek is volgens de burgemeester gebleken dat zes tig procent van de Nederlandse bevolking wel iets ziet in de na tuurgeneeswijze en dat er al 750.000 patiënten bij alternatieve dokters te rade gaan. Nieuwe schans bereidt zich voor op die ontwikkeling. Als de proefboring positief uitpakt, ligt er al een plan klaar om bronnenbadplaats te worden. De eerste fase kost 35 miljoen gul den aan investeringen. De maxi mum capaciteit is berekend op 250.000 baden per jaar, maar voor lopig wordt maar op de helft gere kend. De boring naar een diepte van 450 meter, waar volgens de Duitse ingenieur Rothkegel Nieu weschans zijn heilbronnen kan verwachten, is begonnen en over drie weken kunnen de eerste zout- monsters het aardoppervlak be reiken. Na een nader onderzoek krijgt men dan over enkele maan den zekerheid. DEN HAAG (ANP) De gezamenlijke werkgeversorganisaties hebben de grootst mogelijke bezwaren tegen enkele elementen van de loonmaatregel, zo heeft de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hun bezwaren richten zich o.a. tegen het maximum, dat het kabinet wil stellen aan de loonsverhogingen als gevolg van periodieken, promoties en dergelijke. Zij noemen de voorgenomen ingreep in deze loonstijging principieel onjuist en in de praktijk onuitvoer baar. AAG (ANP) De bedrijvig- de Nederlandse industrie februari een neiging tot toe- te zien gegeven. Voor de maart tot en met mei wordt 18 een lichte toeneming ver- Het CBS deelt dit mee. op grond van een recent maandelijks conjunctuur- onderzoek. De orderontvangst bleef in februari vrijwel onveranderd. Een tendens tot toeneming bij de binnen landse opdrachten stond tegenover een tendens tot daling van de expor torders. Lacunes „Met de nodige vindingrijkheid en inventiviteit is het best mogelijk om gebruik te maken van de lacunes die de loonmaatregel ons nog biedt," zei FNV-voorzitter Wim Kok gisteravond na afloop van de federatieraadsver gadering in Amsterdam. Hij specu leerde er op dat de individuele werk gever, die in zijn bedrijf met grote onrust en onvrede wordt geconfron teerd eieren voor zijn geld zal kiezen. Als de prijscompensatie per 1 juli aanstaande wordt vervangen door een bruto bedrag van 26 gulden per maand voor iedereen en door een belastingverlaging van honderd gul den, wil de FNV met de werkgevers gaan praten over een volledige prijs compensatie per 1 januari 1981. Maar ook via een extra beloning van vuil en onaangenaam werk die de loonwet toestaat en via wijzigingen in de functiewaardering kan er volgens de FNV nog wel wat worden „goedge maakt". Vaststaat dat dat de FNV zal weige ren de functie van brandweerman te gaan spelen op het moment dat er sociale onrust ontstaat voer de stij gende prijzen, die straks niet meer in de lonen worden gecompenseerd. „De rekening zal zich opstapelen," waar schuwde Kok, „en wij zullen als het er op aankomt aan de kant van onze leden staan." Verder liet Kok doorschemeren dat het in hoge mate van de werkgevers zal afhangen of het na de parlemen taire behandeling van de loonwet op nieuw tot acties zal komen. Op dit moment worden e op centraal ni veau geen acties v ^orbereid. Ook CNV-voorzitter Harm van der Meulen wees er gisteren na afloop van de verbondsraads- vergadering in Utrecht op dat met het wegvallen van de automatische prijscompensatie voor de werkne mers de zekerheid zal verdwijnen dat de stijgende prijzen worden gecom penseerd. Hij waarschuwde dat het verdwijnen van de prijscompensatie uit de arbeidsovereenkomsten zal re sulteren in hogere looneisen, omdat dan net als vroeger de prijsstij ging in de loonsverhoging moet wor den meegenomen. Op een kaderbijeenkomst in Tilburg de eerste van een reeks later op de avond stelde de CNV-voorzitter de vraag aan de orde of met de loon maatregel als uitgangspunt met de 1 werkgevers kan worden onderhan deld. De CNV-voorzitter onderstreep- De Britse minister van buitenlandse zaken Lord Carrington (links), had te dat wanneer er geen CAO's worden gisteren in Londen een ontmoeting met de gouverneur in Rhodesië, Lord afgesloten er tal vanzaken zoals Soames. Beide lijken nogal ingenomen met ,de verkiezingsuitslag in de werkgelegenheidsafspraken op de voormalige Britse kolonie. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het Tweede Ka merlid Jan Pronk (PvdA) is gevraagd als onder-secretaris-generaal van de Unctad. De Unctad is de VN-confe- rentie voor handel en ontwikkeling, waarin vooral de derde wereld sterk is. Pronk, die in het kabinet-Den Uyl minister voor vontwikkelingssamen- werking was. zou bij Unctad de Noor Rossen opvolgen Onder-secretaris generaal van de zijde van de derde wereld is de Rhodesiér Chidzero. die overigens kans maakt op een minis terspost in het onafhankelijke Zim babwe. Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7.50 kinderen tot 14 jaar f 5.- Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations _j STUTTGART (AP. DPA) Erhard Eppler is opgestapt als fractievoorzit ter van de sociaal-democraten in de Landdag van de estduitse deelstaat Baden-Württemberg. De stap volgt op de verkiezingen van afgelopen zondag, waarbij de sociaal-democra ten een zetel verloren. Eppler, oud-minister voor ontwikke lingssamenwerking ln West-Duits- land, wordt beschouwd als woord voerder van de linkervleugel in de sociaal-democratische partij. Eppler blijft wel lid van het parlement, maarvoelt er niet voor bij de volgen de deelstaatsverkiezingen opnieuw als lijsttrekker in aanmerking te komen. Hij noemde de uitslag van de stem busstrijd een „persoonlijke neder laag". Met zijn houding in de verkie zingscampagne in Baden-Würtemm- berg kwam Eppler dicht bij de milieu partij (de „groenen"), die tot veler verrassing zes zetels heeft behaald. Meer nieuws op pag. 7 m Dachten wij werkelijk dat wij iets van politiek begrepen hadden? Bedremmelde stilte. Want al die tijd meenden wij dat de macht van de heer Karmal in Afghanistan door Russische troepen was gevestigd. Nee hoor, meldt Tass nu: een toevallige samenloop van omstandig heden. Boetseersei (A) Boeiseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordi zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grole. kleine eh kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kieedje(C) mei fraai diermoiief Als onder legger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouien hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Pronk zei gisteravond dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de baan bij Unctad. Hij gaat eind deze week naar Genève, voor overleg met onder anderen de van Sri Lanka afkomstige secretaris-generaal van Unctad, Jamani Corea. Deze is sterk geporteerd voor een benoeming van Pronk. Van de zijde van enkele rijke landen bestonden aanvankelijk nog al wat tegenwerpingen tegen het Ne derlandse kamerlid, die als vooruit strevend inzake ontwikkelingsvraag stukken wordt gezien. De Nederland se regering is niet tegen een benoe ming van Pronk bij Unctad, hoewel zij zelf een andere kandidaat in het hoofd had. Medebepalend of hij wel of niet naar Unctad gaat. Ls voor Pronk de precieze inhoud van de functie daar. De gesprekken deze week moeten daarover uitsluitsel ge ven. Pronk maakte de laatste Jaren, naast zijn kamerlidmaatschap, deei uit van de Noord-Zuid-commissie on der leiding van Willy Brandt, en de mediacommissie van de Unesco. Bei de hebben onlangs een eindrapport laten verschijnen. Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een over tuiging. Uil erkenielijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam- Uw adres; Postcode en plaals Giro: Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze (HA. (DB DC OD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormalie 020-91.3456 X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1