I V Werkgevers willen snel CAO-overleg Polak overleeft debat 1 f-f Lied Politie ontzet bemanning vrachtschip Kiesuwkado X Hl deze krant imidt: 'lzal niet liddelen Hs sw bóven uit! FNV breidt acties verder uit L Klinkende munt voor oud goud en zilver [Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking en regen HET WEER iTKSsener PvdA weigert beleid burgemeester af te keuren 006CS)9(DO««C1| I® ENORM VOORDEEL! B Mogelijk een maand uitstel Rhodesische onafhankelijkheid NIEUWE VLEUGEL JUT OLERë 11.900.- vanURK 1 ér Inzenden per post blijft mogelijk. Trouw Trendgevoelig Na dag 'gijzeling' door officieren rederij in Schiedam Bezorgüoow een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuig ing. 7ztX/W rouw Trouw H •STE JAARGANG NR 10898 DONDERDAG 13 MAART 1980 Veel bewolking en perioden met regen. Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Matige tot vrij krachtige wind, aan de kust at en toe krachtig uit noordwest. Morgen en overmorgen: Overwegend droog en later weer opklaringen Middagtemperaturen omstreeks acht graden. Morgen: Zon op: 06.54 onder: 18 41 Maan op 05.49 onder: 15.42 LOSSE NUMMERS 65 CENT INA 3: :ijraad PvdA mag niet bemoeien kabinetsformatie INA 5: ^kraak dreigt ir Eurocontrol INA 7: moet weer ipereerd worden INA 8: veJtair hof w irt getuigen IA 11: jaar school r zieke kinderen FP, AP, Reuter) De Rus- president Breznjew en de fitse leider Honecker hebben te kennen gegeven om nog mei, de dag waarop de in- jkig voor de Olympische Spe- r [oskou sluit, nog een gesprek en met de Westduitse bonds- r Schmidt. De bondskanse- ft gisteren laten weten niet n te zijn als bemiddelaar te J itreden tussen de Verenigde pn de Sowjet-Unle. van de Russische en Oost- lider stond gisteren in de undschau, die erbij ver lat hoge functionarissen van de partij van Schmidt, posi- n hebben gereageerd op het een dergelijke ontmoeting, chmidt vertelde gisteren tij- bezoek aan de Verenigde n brief te hebben ontvangen (Russische president, waarin ussische visie op de inval ln aanleiding tot de on- ilijke verhouding tussen West uiteenzette. Schmidt met de mededeling dat de in aanwijzingen bevat over ilijke verslechtering van de iische relatie, maar even- ijzingen voor een spoedige ig van de internationale gen. Breznjews brief is een op een eerder schrijven van De brief van Breznjew be de ontvanger, geen Russi- dreigingen, maar ademt wel rschuwende toon. adviseur voor nationale vei- Zbignieuw Brzezinski, heeft ep op West-Europa en Japan effectieve maatregelen te ne en de SowjetrUnie in verband nilitaire interventie in Afgha- iverigens wees hij erop dat eking van de Russische troe- dat land geen voorwaarde naar wel noodzakelijk is voor ring van Afghanistan, i erkende dat West-Duits- bijzondere positie ten op- an de Sowjet-Unie inneemt, meende dat ook andere lan- ;e argumenten kunnen aan- ~ij vond dat dat geen reden jn om af te zien van een chappelijk antwoord op de e uitdaging. Hij er wees in ind op dat de belangen van •opa en Japn in het gebied' Perzische Golf aanzienlijk |n dan die van de Verenigde rr f #4 ADVbH I bN I lb proeft de Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het besluit van burgemeester W. Polak om de barricades ln de Von delstraat vorige week maan dag te slechten, heeft, wat de Amsterdamse gemeenteraad betreft, geen consequenties voor zijn positie. Dit is met name te danken aan de hou ding van de PvdA-fractie gis teravond tijdens het raadsde- bat over de gebeurtenissen vorige week. De stem van de PvdA was beslissend voor de mate waarin afkeuring zou worden uitgesproken. De socialisten hadden in ruime mate kritiek op het beleid van partijgenoot Polak, maar weigerden niettemin steun aan mo ties die het beleid van de burgemees ter veroordeelden. Deze werden dan ook alle verworpen. De moties kwa men van de PSP en PPR en werden ondersteund door de CPN. De PvdA kon haar kritiek uiteinde lijk alleen tot uitdrukking brengen door een motie van goedkeuring ingediend door D'66 en gesteund door WD en CDA niet te steunen. Vol-' gens fractievoorzitter Pelle Mug had de Amsterdamse PvdA er geen be hoefte aan om een oordeel over het optreden van Polak te vellen. De PvdA wilde zijn positie niet in gevaar brengen. Polak verkreeg echter niet de duide lijke steun van de raad voor zijn beleid, waarom hij gisteravond had gevraagd. Op de kritiek van verschei dene fracties gisteren tijdens het de bat over de gebeurtenissen in de Von delstraat, reageerde Polak fel. De verwijten van CPN, PSP, PPR en PvdA spitsten zich toe op het ultima tum dat Polak in de nacht van zon dag op maandag aan de krakers had gesteld. Hij verlangde binnen een korte termijn instemming met het voorstel dat de barricades diezelfde ochtend opgeruimd zouden worden. De vier genoemde fracties die een meerderheid vormen in de raad, wa ren daar tegen. Toen er geen positief antwoord kwam van de krakers, be sloot Polak de mobiele eenheid ln te zetten. advertentie In januari hebben wij contingent vrij een enorme partij Perzische en Oosterse tapijten kunnen invoeren. Deze partij betreft een gecancelde order, die bestemd was voor het buitenland. Óm financiële redenen is deze partij niet afgenomen door betreffende importeurs. Wij hebben met zeer groot vóórdeel deze partij in z'n geheel opgekocht. Daarbij nog contingent vrij in kunnen voeren, dus goedkoper bestaat nietl NU UW VOORDEEL Daar wij zéér snel een groot gedeelte van ons geld terug willen (fa hebben, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, verkopen wij deze partij V.A DONDERDAG AS. direct aan de particulier voor groothandels prijzen! 0 AHAR SAVEH SAROUGH HERIZ KASHKAY AFSHAR D. SOT SENNEH KOERDISTAN SHIRAZ HAMADAN 350x250 300x200 300x200 300x200 310x220 300x200 200x150 165x115 220x130 280x178 240x160 NU f 2750, NU f 1100, NU f 4950, NU 1250, NU f 3950, NU f 1450. NU f 1750, NU» 1250, NU» 1100, NU» 750, NU» KASHKAY 210x150 NU 1650. SAVEH 150x100 NU» 275, HAMAOAN 130x 70 NU» 98. BOCHARA 90x 60 NU» 245, KASHKAY 120x 70 NU» 160, MINI VOORDEELTJES BOCHARA 30x30 19.00 rrwx. 2 p.p. HAMAOAN 60x40 t 17.50 max. 2 p.p. UITZOEKENII PENDJERELIK plm. 130x40 I 275, KAMEEL TASSEN plm. 110x60 f 395. De burgemeester tilde zeer zwaar aan de verwijten. Hij hekelde de opmer kingen die fouten van de kant van politie, justitie en hemzelf suggereer den. Polak betreurde het. dat de meeste fracties eraan voorbij gingen, dat de verantwoordelijkheid voor de escalatie in de eerste plaats bij de krakers ligt. Hij herinnerde de frac ties eraan, dat zij zelf tijdens de on derhandelingen met de krakers ook een ultimatum hadden gesteld en tot op het laatst instemden met het be leid. „Waren alle fracties dan de dui ven en was lk alleen de havik?" vroeg Polak. SALISBURY (Reuter. AFP, AP) De onafhankelijkheidsdag van Rho- desië, de dag waarop Rhodesië Zim babwe wordt en een zwart meerder heidsbewind krijgt, zal waarschijn lijk een maand worden uitgesteld tot midden april. Dit hebben Britse func tionarissen gisteren laten doorsche meren. De vertraging heeft geen an dere redenen dan dat de autoriteiten meer tijd willen hebben om de rust in het land te laten terugkeren, zo werd gezegd. De Rhodesische nieuwe minister van financiën, Enos Nkala beloofde giste ren in de Ethiopische hoofdstad Ad dis Abeba dat hij de Rhodesische economie radicaal zou omvormen om de armen in het land tegemoet te komen. „Er ls sprake geweest van economische discriminatie", aldus de minister, „nu moet er discriminatie komen ten gunste van de armen en tegen de rijken". advertentie PRIJSCADEAU 1980 r 16,995.- C0NSERVAT0RIUMA100EL,3. etati nog h«uz* int: I PLEVEL.ESTONIA BCCHNER FORSTER VAMAHA. I STElNWAY A SONS. GROT Al AN STEINWtG IBACM ll. BOSENOORFER. 66CHSTEIN. BLUTHNEA WESTERSINGEL 47, ROTTERDAM TEL.tOIOI 3Ï3SOO. O*;, geopend vin 9 lol l7.30uur,Vz*t«rd*gi lot lE.JOuur vrijdjg kooMvond van 19- 21 uur Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Het Ver bond van Nederlandse Ondernemingen heeft de FNV opgeroepen haar acties te staken en zo snel mogelijk in de be drijfstakken te gaan on derhandelen. Uitgangs punt voor die onderhan delingen dient de door de regering opgelegde loonmaatregel te zijn. FNV-voorzitter Wim Kok heeft inmiddels al duidelijk negatief gereageerd op de op roep van het VNO. „Het wordt de hoogste tijd dat de FNV onderkent dat regering en parle ment of wij het nu leuk vinden of niet de marsroute voor 1980 heb ben bepaald. Tegen die achtergrond zeg ik tot de FNV: Staakt uw wild geraas. Het helpt allemaal niks meer en u kunt alleen nog maar meer scha de aanrichten, ook ten nadele van uw leden. Wees realistisch en laten we proberen ln de bedrijfstakken en on dernemingen zo snel mogelijk om de tafel te komen", aldus VNO-voorzit- ter mr. C. van Veen gisteren na afloop van de bestuursvergadering van deze werkgeversorganisatie Het VNO gaat er vanuit dat de loon maatregel politiek ln feite is aan vaard en het kabinet zou nu met grote spoed moeten zeggen hoe de loonmaatregel er nu precies uitziet. De bedrijven moeten snel weten waar zij voor 1980 op het gebied van de arbeidskosten en arbeidsvoorwaar den aan toe zijn. „Kortom", zei Van Veen. „het moet afgelopen zijn met de onzekerheid, waarin de onderne mingen en de werknemers verkeren, en die een uiterst negatieve invloed op de sociale verhoudingen heeft." Ook de metaalwerkgevers, verenigd in de FME, hebben gisteren in een brief aan minister-president Van Agt aangedrongen op een sneUe beslis sing ten aanzien van de loonmaatre gel. De metaalwerkgevers wijzen erop dat de vakbonden krachtens het von nis van de president van de recht bank in Amsterdam het recht hebben om gedurende de periode dat de loon maatregel nog niet van kracht Ls sta kingen te organiseren om op die ma nier het parlement te beïnvloeden. De metaalwerkgevers wijzen erop dat zij het met de beslissing van de presi dent niet eens zijn en zij daartegen ln beroep zullen gaan. Daarmee is ech ter zoveel tijd gemoeid dat de nu bestaande onzekerheid alleen door de regering kan worden weggenomen, aldus de FME. De schade die door de vakbonden en hun leden kan worden toegebracht dient tot het uiterste te worden beperkt, vinden de metaal- werkgevers. ment via acties en proteststakingen duidelijk te maken dat de koop kracht voor de doorsnee werknemer op peil moet blijven. Vanaf vandaag is er daarom een forse uitbreiding van de FNV-protestactles te verwachten. Niet alleen ln de industrie, maar ook in de voedingssector en de bouw zijn acties op komst, stakingen Inbe grepen. In het kader van de zogeheten esta fette-acties nemen de werknemers bij de Rotterdamse reparatlewerf Wete ring en het levensmiddelenbedrijf Heinz in Eist vandaag de acties over van hun coUega's bij Wllton-Fije- noord en Smit in Nijmegen. Ook bij Heinz en Wetering staan 72-uuractles voor de deur. In Maastricht gingen gisteren bouwprojecten van Wilma en van aannemer Dura voor drie da gen „plat". In de voedingssector zijn bij minstens acht bedrijven acties te verwachten. Namen wilde de FNV niet noemen omdat het om „verras- singsacties" gaat. Een poging van de bouw- en houtbon den FNV om bij het aannemingsbe- Op peil Zoals bekend gaat de FNV er in het geheel niet van uit dat de zaak poli tiek in kannen en kruiken is. De fede ratie wil opnieuw proberen het parle- Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM Een speciale eenheid van de Schiedamse politie heeft gistermiddag twaalf bemanningsleden be vrijd van het vrachtschip „Luxemburg," dat afgemeerd ligt bij de werf van Wilton Feijenoord. De opvarenden werden sinds dinsdagavond door officieren van de Griekse rederij gevangen gehouden in de met staalplaat dichtgelas te messroom. De politie heeft de' Griekse nautische inspec teur die verantwoordelijk is voor de gang van zaken aan boord, gearresteerd op ver denking van vrijheidsbero ving. De politie besloot een eind te maken aan de „gijzeling." nadat urenlange onderhandelingen op niets waren uit gelopen. De reder wilde de beman ning, die afgelopen weekeinde in sta king was gegaan uit protest tegen de slechte arbeidsvoorwaarden, pas vrij laten als ze af zou zien van verdere looneisen. De stakers, die gesteund werden door de Internationale Trans portarbeiders Federatie (ITF). wei gerden dat, omdat de reder hun nog zo'n 125.000 aan achterstallige ga ges schuldig zou zijn. v - r- - men dat het schip in stüte vertrekt. Vla het beslag op het schip wU de ITF de achterstallige gages vorderen. Ook de werf zou nog geld te goed hebben van de Griekse reder P. Rossis. Volgens de Rotterdamse ITF-lnspec- teur Johan AJtena kregen de beman ningsleden veel te weinig betaald. Ze kregen van hun reder 250 tot vierhon derd doUar per maand, ongeveer een derde van het internationale mini mum, geen vakantie of verlof, een overwerkvergoeding van één dollar per uur. en dit alles bij een zeven daagse werkweek. Staking Stakers van de werf Wilton-Fijenoord delen voedsel uit aan de elf bemanningsleden van het vrachtschip de Luxemburg, die door de kapitein „gegijzeld" werden ep gisteren door de politie van Schie- dam bevrijd werden. De Schiedamse politie besloot gister middag rond één uur. toen de kans op een doorbraak ln de onderhandelin gen nihil bleek, In te grijpen. De be vrijdingsactie. waaraan zo'n twintig agenten deelnemen, verliep volgens de politie snel en ordelijk. Er werd nauwelijks tegenstand geboden dooi de officieren van de „Luxemburg De twaalf bemanningsleden, voor 't merendeel afkomstig uit landen ln het Verre Oosten, zijn door de ITF ln afwachting van hun thuisreis onder gebracht in het zeemanshuis op de werf van WUton Feijenoord. De twaalf vertelden dat ze slecht zijn behandeld aan boord. Ze zijn gesla gen en hebben het zonder eten, drin ken en sanitair moeten stellen tijdens hun gijzeling. De ITF heelt de „Luxemburg" aan de ketting laten leggen om te voorko- Afgelopen weekeinde besloot de be manning van het schip, dat voor re paratie bij WUton ligt, ln staking te gaan uit protest tegen de lage honore ring. De ITF schaarde zich achter de stakers. Toen de bemanningsleden dinsdag weigerden het schip te verla ten omdat ze eerst hun achterstallige gages uitbetaald wUden zien, werden ze door de officieren aan boord van de „Luxemburg" opgesloten ln de mess. Ook de werknemers van de werf wa ren ln staking en wel ln het kader van de FNV-actles tegen het loonbeleid van de regering. Het werf personeel steunde de stakende bemanning ook, evenals de industriebonden en ver- voersbonden FNV. De werknemers van de werf deelden gistermiddag na de actie van de politie voedsel uit aan de bevrijde bemanningsleden drijf Volker ln Rotterdam een sta kingsactie uit te roepen, mislukte. Volgens een woordvoerder van de bonden wilde aanvankelijk tachtig man aan de staking op een project aan de Schlekade meedoen, maar een uitvoerder van Volker slaagde er ln vijftig man tot andere gedachten te brengen. De bonden hebben al laten weten dat zij vandaag opnieuw pogingen zullen ondernemen om het werk „plat" te krijgen. Fout Voorzitter Van Eijkelenburg van het Nederlands Cristelijk Werkgeversver-, bond betitelde de FNV-actles giste ren als „fout" en als „polltlek-maat- schappelijk onrecht". In een toe spraak voor de Zeeuws-Brabantse Werkgeversvereniging waarschuwde de NCW-voorzitter dat de middelen om de FNV tot stopzetting van acties te brengen geenszins zijn uitgeput. Vervolg op pagina 3 advertenties Ondanks de dalende goud- en zilverkoers garanderen wij U tot 21 maart een hoge inruilprijs Tot en met vrijdag 21 maart kunt U dagelijks, ook a.s. zaterdag 15 maart, tussen 10 en 4 uur bij ons bedrijf aan de Van Reenen- weg 155 te Zeist, terecht. Na deze datum wordt, afhanke lijk van het koers-verloop, be paald of de actie wordt voortge zet. Is de reis naar Zeist bezwaarlijk, zend dan Uw artikelen goed ver pakt, aangetekend aan ons toe. Wij betalen U snel per bank, giro of postwissel. Controleer wel goed of alles van echt goud of zilver is en dus niet verzilverd of doublé. zilversmeden Sola Fabriek M. J. Gerritsen N.V. Van Reenenweg 1! tel. 03404-13677. De sociaal-economische woelingen bereiken een nieuw voorlopig hoogtepunt: Van Veen en Kok ontdekken de nationale slnterklaasllederenschat als (laatste?) ge meenschappelijk communicatiemiddel. Zie de maan schijnt grimmig door de bomen. Geen pakjesavond. Boetseerset (A) BoeiseerkJci mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovenhard Schrocvedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak Authentiek Slavisch kleedje (O met fra.n diermotief Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u écn van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw ad res: -Giro: Postcode en plaats: .Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van ƒ7.50 Kadonaar keuze: DA. DB. DC. DD. (aankruisen a u b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor bezorgtnformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1