Kabinet wil mes in prijscompensatie \*t v. Defensie hoeft minder te bezuinigen Kiesuwkado i Toneelwereld protesteert Kolonel tdeze krant Koopkracht minimumloon jongeren en vrouwen mogelijk onder nullijn fit! Betrek alle partijen bij Camp David tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking HET WEER '■4' dstan ontkent ging tot coup rmaamse ■minister Nederland ^O-leerlingen ïd in gymnastiek Politiebonden eisen stappen tegen krakers Van der Klaauw: Trouw Uitzonderlijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfOUW I I I I I I rouw H 38STE JAARGANG NR. 10897 - WOENSDAG 12 MAART 1980 Veel bewolking en weinig of geen regen Middagtemperatuur omstreeks tien graden. Matige en aan de kust nu en dan vrij krachtige zuidwesten wind. Morgen en overmorgen: af en toe regen, later enkele opklaringen Middag- temperatuur omstreeks negen graden Morgen Zon op: 06 56 onder 18.39 Maan op 05 08 onder 14.25 Voor Bouw en Inteneu' LESTELLA B.V. Willem Barentszstraat 19 Le-den Tel. 071-13 45 41 Keukens Open Haarden. Tegels. Sanitair LOSSE NUMMERS 65 CENT IfAGINA 2: Blanke NG kerk gen verzachting an apartheid AGINA 4: lier en Nu -radio aat onderwerpen teer uitdiepen AGINA 5: )e middenschool igt het loodje' IGINA 7: N-commissie Brug uit Vietnam AGINA 8: lederlands jggesteuntje oor Surinaamse ebellen IGINA ECONOMIE: bliek weet weinig belasting lAGINA SPORT: op-tennissers aan eigen weg AGINA SERVICE: Hrubriek, strips, feuille- k puzzel, radio- en tv-pro- tamma's, weeroverzicht Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet is het gisteren eens gewor den over de hoofdlijnen van een definitieve loonmaatre gel. De prijscompensatie van juli wordt gedeeltelijk vervangen door een belastingverlaging, terwijl een an der deel waarschijnlijk in de vorm van een gelijk bruto centenbedrag voor iedereen zal worden voorgeschreven. De koopkracht van de modale werk nemer (bruto jaarloon 32.500 gulden) zal door de loonmaatregel dit jaar een vol procent achteruitgaan. Voor inko mens van tweemaal modaal wordt de teruggang ruim anderhalf procent. Voor minimumloners (ruim 23.500 gulden bruto per jaar. ofwel 1827 gul den bruto per maand) en inkomens van even meer. blijft de koopkracht nog juist op het peil van 1979. Ambte naren en de rond 400.000 "trendvol- gers"(werknemers in gezondheids zorg en bij gesubsidieerde instellin gen) komen er in koopkracht wat slechter af, in verband met de geplan de Bestek-kortingen op hun sala rissen. In overweging is nog bij het kabinet om voor jeugd-minimumloners en vrouwelijke minimumloners de koop kracht door de nullijn te laten zak ken. Voor hen zou dan de belasting verlaging minder zijn. Het vrijkomen de geld wordt in dat geval bestemd voor de koopkracht van de kleine zelfstandigen. Vooral de nieuwe mi nister van landbouw. Braks heeft daarop aangedrongen. Zelfstandigen hebben vaak nogal wat minimumlo ners in dienst. Door het nivellerende karakter van het restant van de prijs compensatie zouden bedrijven met minimumloners nog het minste voor deel in hun loonkosten hebben van de looningreep. in aan te brengen. Een debat zal er hoogstwaarschijnlijk wel komen. In tussen heeft minister Albeda van So ciale Zaken gisteren de loonpauze nog verlengd voor maximaal een maand. Dat was nodig omdat de oude loonpauze met ingang van vandaag afliep. Kamervoorzitter Dolman heeft giste ren. op verzoek van oppositieleider Den Uyl (PvdA) en met instemming van de hele Kamer, de regering ge vraagd tegelijk met de definitieve loonmaatregel uitgewerkte cijfers te verschaffen over de effecten van het nieuwste kabinetsbeleid op werkgele genheid en koopkracht. Ook wil de Kamer een overzicht naar de precieze verdeling, ook binnen de ministeries, van de 1500 miljoen aanvullende be zuinigingen op de rijksbegroting. Den Uyl vindt dat zonder de gevraagde gegevens geen zinvolle discussie over de loonmaatregel mogelijk zal zijn (de PvdA-fractie probeert binnen een paar weken met een in cijfers uitge werkt alternatief beleid op de prop pen te komen). Overlegronde Eindbeslissing IMABAD (APP) De Paki- ïse regering ontkent dat er een ig tot een staatsgreep in het land lebben plaatsgevonden. Meldin- daarover werden „absurd" emd. berichten over de aanhouding de waarnemend opperbevelheb- van het leger, generaal Iqbal i. werden bestreden. weede man die volgens geruch- >ij de coup betrokken is. is de nsioneerde infanterie-officier maul Hoessein. Zijn familie zou vege lijf hebben gered in het :htshof in Lahore, terwijl Hoes- telf spoorloos zou zijn. Hij wordt ontkenning van de regering niet emd. eer nieuws op pag. 7. Vanochtend komen de direct betrok ken ministers bijeen om de eindbe slissing te nemen over de definitieve loonmaatregel. Gisteravond hadden de CDA-ministers nog een van de periodieke besprekingen met het be stuur van de CDA-kamerfractie. Wel licht is daar ook de inhoud van de loonmaatregel ter tafel geweest. Dat kan nog wijziging hebben gebracht in de standpunten waarover de minis ters het gisteren praktisch eens waren. Waarschijnlijker is echter dat van daag nog of morgen de loonmaatregel wordt afgekondigd Het parlement heeft dan tien dagen de tijd om er via een Kamerdebat nog veranderingen Albeda heeft vorige week zaterdag laten weten dat hij na afkondiging van de nieuwe loonmaatregel en dus voordat die definitief in werking treedt, nog steeds in is voor een nieu we overlegronde met werkgevers en vakbeweging Inzet voor het gesprek zou kunnen zijn of de nullijn meer in de richting van ..modaal" naar boven zou kunnen worden opgeschoven. Het is echter twijfelachtig of de vak beweging nog voor zo'n ronde zal voelen. FNV en CNV hebben al laten weten dat zij niet mee zullen werken aan de gebruikelijke adviezen om tot een goede toepassing, met mogelijke dis pensaties. van de loonmaatregel te komen. De werkgevers hebben laten weten alle overleg in de stichting van de arbeid te willen stoppen omdat de FNV is doorgegaan met acties in de bedrijven tegen het loonbeleid van het kabinet. De raad MHP (hoger cn middelbaar personeel) heeft gisteren in een brief aan Albeda laten weten wél te willen worden betrokken in de advisering over de definitieve loon maatregel. m* Staatssecretaris dr. Wallis de Vries spreekt de demonstrerende toneelspelers toe. Van onze kunstredactie DEN HAAG/AMSTERDAM - De Nederlandse toneelwereld heeft maandag en dinsdag duidelijk ge maakt. hoe hoog de volstrekt onver wachte subsidie-ingreep van minister Gardeniers haar zit. Twee avonden hebben de gesubsidieerde gezel schappen al hun voorstellingen afge last, dinsdagochtend zijn honderden van die gezelschappen acteurs, technici, administratieve medewer kers naar het ministerie van CRM in Rijswijk gegaan om er tegen te pro testeren. Minister Gardeniers was daar zelf niet bij aanwezig, wel haar staatssecretaris Wallis de Vries, die in de kantine kwam luisteren naar de een onzer verslaggevers TERDAM De Surinaamse ex- ter van landbouw, Kasanta- bevindt zich op het ogenblik in rland. Hij heeft enige tijd door- cht bij familie in Lisse, waar lan hij met onbekende bestem- is vertrokken. Kasantaroeno, Javaanse bevolkingsgroep ver- woordigt, is de enige minister de staatsgreep uit Suriname is cht. Vorige week verluidde dat het buurland Frans Guyana eef. er nieuws over Suriname op De vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken kreeg gisteren bezoek van een delegatie van moeders van Noordierse gevangenen. Zij wilden de Kamercommissie op de hoogte stellen van de omstandigheden waaronder de gevangenen in de Long Kesh gevangenis worden vastgehouden. Er is volgens de moeders sprake van een systematische schending van de mensenrechten. Op de foto: het commissielid Waltmans (PPR) met meteen links van hem de voorzitter van de delegatie, mevrouw Mary Nelis. grieven, die mr. G. Korthals Altes. als voorzitter van de Vereniging van Ne- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Amsterdamse politiebonden bepleiten dringend een gerechtelijk vooronderzoek te begin nen tegen nog onbekende mensen die zich anderhalve week geleden schul dig hebben gemaakt aan geweldple gingen rondom het gekraakte pand in de Amsterdamse Vondelstraat De bonden constateren in een verklaring dat de krakersgToep Groote Keyser (die nog steeds zes panden aan de Keizersgracht bezet houdt) verant woordelijk is voor de gebeurtenissen in de Vondelstraat. „Het is niet ac ceptabel dat deze krakersgroep thans ruimschoots de gelegenheid wordt geboden zich achter een anonieme goep (sympathisanten) geweldple gers te verschuilen en daarmee de eigen verantwoordelijkheid te ont kennen of te ontgaan," aldus de bon den. Het gerechtelijk onderzoek zou moeten leiden tot de aanhouding van de „individueel verantwoordelijke daders." De bonden eisen ook een justitieel onderzoek tegen de lokale omroep STAD. wwrover binnen het politie korps algemene verontwaardiging 'zou bestaan. De bonden verwijten STAD dat zij een illegale zender in de Groote Keyzer-panden permanent bemant en daarbij gebruikt maakt van NOS-apparatuur. De politiebon den leggen ook verband tussen de aard van de berichtgeving door STAD zelf en de ongeregeldheden in de Vondelstraat. De bonden vrezen oproer binnen het korps a.s bestuurlijk wordt nagelaten werkbare voorwaarden te scheppen voor de politie. Meer nieuws op pag. 3 derlandse Toneelgezelschappen nog eens duidelijk formuleerde De staatssecretaris zegde nader overleg toe. kon niet beloven dat er op korte termijn meer geld zou loskomen, en vond de actie wel voorbarig. De honderden kwamen daarna in hot Haagse Hot bij elkaar voor een de monstratieve vergadering, waar o.a. Frans van der Veen. directeur van de Koninklijke Schouwburg, als direc teur van de Vereniging van Schouw burg- en Concertgebouwdirecties, een korte brief voorlas, die de vereni ging aan de ministerpresident gezon den heeft: met deze nieuwe beperking voor het toneel wordt een grens over schreden. Zie verder pag. 4. CAIRO (AP. UPI, AFP) Het Palestijnse recht op zelfbe schikking kan alleen gereali seerd worden in het kader van een omvattende vredesrege ling in het Midden-Oosten. Een dergelijke regerling kan niet van buitenaf opgelegd worden en daarom kunnen de akkoorden van Camp David hooguit een goed startpunt vormen voor een vredesrege ling. Dit zei minister van buitenlandse za ken Van der Klaauw gisteren op een persconferentie in de Egyptische hoofdstad Cairo, aar hij een bezoek bracht aan minister van buitenlandse zaken Boutros Ghali. Van der Klaauw deed Cairo aan op zijn terug reis uit Koeala Loempoer. waar hij het akkoord tusen de ASEAN en de Europese Gemeenschap mede onder tekende De minister noemde de akkoorden van Camp David een goed begin, maar ze blijven een overeenkomst tussen Israël. Egypte en de Verenigde Staten. ..Het probleem is hoe de ove rige betrokkenen erbij te halen, de Palestijnen, de Jordaniërs. de Sy- rtërs Camp David moet. wil men suc ces hebben, aanvaard worden door de anderen die nu buiten de besprekin gen over de Palestijnse autonomie staan," aldus minister Van der Klaauw. Europa De minister verklaarde dat Europa inderdaad overweegt een Initiatief te ondernemen,maar dat daarmee ge wacht zal worden tot na 20 mei, als de in het vredesakkoord tussen Egypte ei Israël genoemde termijn voor de besprekingen over autonomie voor de bezette gebieden verstrijkt. Van der Klaauw zei dat over die termijn bin nen de Europese Oemeenschap geen verschil van mening bestaat. Meer nieuws op pagina S Aangezien een uitzondering altijd aardig is. telt het sergeantsregime in Suriname ook een luitenant. Minder uitzonderlijk is de aanwezigheid van een kolonel bij de Nederlandse militaire missie in Paramaribo. Maar als onze man ter plekke één en één optelt Boelseerset (Al BoeiseerkJei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordl zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschrocve- draaier in écn Handgreepje mei omslagmechaniek. voor exira gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermoiief Als onder legger of voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhoulcn hang. plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van onze parlementsredactie DEN HAAG Defensie zal waarschijnlijk minder aan de extra bezuinigingen van het kabinet Van Agt behoeven bij te dragen dan de andere de partementen. Het kabinet is er namelijk mee akkoord ge gaan dat de defensiebezuini gingen mede afhankelijk wor den gesteld van de NAVO- afspraken. Het kabinet heeft in verband hiermee afgelopen vrijdag de definitieve omvang van de defensiebezuinigingen nog niet vastgesteld. Voor alle andere departementen is dat wel gebeurd. De totale bezuinigingsronde moet vijftienhonderd miljoen opleveren. Daarvan wordt onder andere door de departementen van onderwijs en van volkshuisvesting ieder ruim driehon derd miljoen ingeleverd. De betrok ken ministers weten echter nog niet precies hoe zij dat moeten bereiken. Het kabinetsbesluit over de bezuini gingen zou volgens welingelichte bron niet eenstemmig zijn genomen Naar verluidt zou met name minister Beelaerts (volkshuisvesting) tegen zijn geweest. Onbekend is of de verdeeldheid in de ministerraad met name de uitzonde ringspositie van de defensie betrof. Financiën had de door defensie op te brengen bezuinigingen volgens een afgesproken verdeelsleutel op een be drag tussen tweehonderdvijftig eri driehonderd miljoen gulden. Minister Scholten (defensie) wist echter te voorkomen dat de ministerraad dit bedrag definitief vastlegde. Hij wees er op dat de geloofwaardigheid van Nederland in de NAVO. toch al be schadigd door de kernwapenproble men, nog verder zou worden aange tast door de kernwapenproblemen, nog verder zou worden aangetast bij zulke vergaande bezuinigingen. Hij herinnerde ook aan de NAVO-af- spraak dat de defensiebudgetten jaarlijks met drie procent reëel ivoor Nederland zo'n driehonderd miljoen) moeten stijgen. Juist Nederland heeft andere landen steeds aangespoord om deze afspraak na te komen. De ministerraad meende echter dat de fensie niet geheel buiten schot kan blijven bij de bezuinigingsronde Zij stelde een minimum aan bezuinigin gen vast. van meer dan honderd mil joen en laat de rest afhangen van de vraag in hoeverre minister Scholten kans ziet verder nog te korten op uitgaven die niet zo erg „NAVO-ge- voelig" zijn. Bij de behandeling van de defensie begroting in de Eerste Kamer is mi nister Scholten van verschillende zij den opheldering gevraagd over de komende dcfensiebezulnigingen. De regeringsfracties van CDA en WD namen overigens een afwachtende houding aan. Zij onderstreepten het nut van een goede defensie, maar spraken zich niet bij voorbaat tegen iedere bezuiniging lult. De GPV- woordvoerder Van der Jagt kritiseer de het feit dat de defensieuitgaven afhankelijk worden gesteld van de economische situatie. Dit ln tegen stelling tot de PvdA-defensiespecia- list Uien. HIJ bepleitte veel verder gaande bezuinigingen op defensie dan het kabinet nu van plan is. De fensie zou ln elk geval in zijn visie meer moeten inleveren dan de drie procent die ln de NAVO is afge sproken. De tweede PvdA-defensiewoordvoer- der. Nagel, kritiseerde de onnodige uitgaven die volgens hem worden ge maakt door de benoeming vanveel te veel hogere militairen. Hij wees er op dat het aantal generaals bij de krijgs macht van 76 in 1970 is gestegen tot 109 ln 1979. terwijl de omvang van de krijgsmacht ln dezelfde periode af nam van honderdnegenentwlntigdui- zend militairen tot honderdtweedui zend. Nagel wees erop dat deze men sen tussen de honderdvijfentwintig duizend gulden kunnen verdienen. „Het is ons een raadsel hoe deze mi nister. die waar het dienstplichtigen betreft een uiterst vindingrijk bezui niger is, zo het aantal topfuncties uit de hand laat lopen. WIJ hebben geen goed woord over voor deze wildgroei, voor dit wanbeleid." aldus Nagel. Mi nister Scholten (defensie) en de staatssecretarissen Van Pekelen (ma terieel) en Van Lent (personeel) zullen de Eerste Kamer volgende week dins dag beantwoorden. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over- Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam.- Uw adres: _Giro Postcode en plaats -Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eersie betaalperiode een wclkomstkonmg van 7.50 Kadonaar keuze DA. DB. DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. )f bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorgtnlormatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1