Trouw I sraël ongerust over touding Europa en VS \/09 cm 69 SKI m\m Kamer stemt voor loonmaatregelen Terug Kiesuwkado i m [WORST b deze krant N PAT MEALEVS IctNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER vanderklugt j/oorzitter van jnderwijsbond n moeilijke tijd Protest PTT-ers leidt tot chaos I NIET MEER MET GOUD OOSTERS II I B „TAPIJT |0\LER(J Laatste kans! Klinkende munt voor oud goud en zilver Inzenden per post blijft mogelijk. |jm Agt doet mee verkiezingen IIP Vakbeweging schamper over plannen kabinet NIEUWE PIANO 1^1995 2995.- jvanURK Friesland Bank Trouw Bijna elke dag Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krast met overtuiging; TrOUW H 38STE JAARGANG NR 10892 DONDERDAG 6 MAART 1980 Veel bewolking met af en toe regen Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Vri| krachtige tot harde zuiden wind Morgen en overmorgen Enkele buien, later meer opklanngen en middagtemperaturen ongeveer acht graden Zon op: 7 10 onder 10 29 maan op 00 00 onder 09 39 gordijnen li en tapijt l f N ZAAK Ml T HARI VOOR U Haarlemmerstr 256 258 Leiden naast de Overdekte) Tel 12 2154 persoonlijke aandacht stalenservice opmeetservice LOSSE NUMMERS 65 CENT 'AGINA 2 Jongeren willen de jredienst anders 'AGINA 3: Drie ochtendbladen rerschenen niet 'AGINA 5: 'AGINA 7: ,'an terroristenleider lot premier Rhodesië PAGINA 13: W eekbladenr ubriek 'AGINA 17: Suriname nu Demonstrerende PTT'ers veroorzaakten een grote verkeerschaos in de Haagse binnenstad. RUZALEM. ABOE DHABI (Reuter. AP, AFP) Israël maakt zich ernstig ongerust over de h wijzigende houding van Europa tegenover het Midden-Oosten en is daartegen een Üomatiek offensief begonnen. Bovendien is de Israëlische regering nogal verstoord over het :nte stemgedrag van Amerika in de Verenigde Naties, dat inmiddels al door Washington foutief is gekenmerkt. Franse ambassadeur is Israël, Bonnefus, is gistermiddag op Israëlische ministerie van buiten- se zaken ontboden om de kritiek de Israëlische regering aan te ?n op de opvattingen die de Fran- iresident Glscard heeft geventi- I tijdens zijn reis langs de diverse en aan de Perzische Golf met ekking tot het Palestijnse vraag- De Franse president heeft zowel oeweit, Qatar als in de Verenigde >ische Emiraten, waar hij giste- arriveerde, duidelijk gemaakt er het Palestijnse recht op zelfbe- kking te staan. Bovendien stem- Yankrijk eind vorige week voor in de Veiligheidsraad van de Ver- de Naties ingediende resolutie, in zware kritiek werd uitgeoe- op de vestiging van Joodse ne- ettingen in bezet gebied. (bassadeurs 1 vreest de steun van de regerin- van de Europese landen te verlie- en is daarom een diplomatiek isief in Europa begonnen. Dit gisteren in Jeruzalem verno men. De Israëlische ambassadeurs in Europa hebben de opdracht gekregen uiteen te zetten in de landen waar ze vertegenwoordigd zijn. dat de hou ding van Frankrijk in strijd is met de akkoorden van Camp David en het vredesproces en het goede verloop van de autonomle-onderhandelingen schaadt. Naar in Brussel verluidt overwegen de landen van de Europese Gemeen schap over te gaan tot erkenning van de Palestijnse Bevrijdingsorganisa tie. Er wordt op gewezen dat de rond reis van de Franse president Giscard langs vier Golfstaten een voorberei ding is op een mogelijke beslissing in die geest. Acht landen van de ge meenschap zouden vorig jaar sep tember d bereid geweest zijn het Palestijnse recht op zelfbeschikking te erkennen, maar Nederland zou zich er toen nog tegen verzet hebben. Ook in Londen werd gisteren meege deeld dat de Britse regering nu uit drukkelijk het recht van de Palestij- nen erkent om zelf over hun toekomst te beslissen. Daarmee wordt officieel afstand genomen van het tot dusver ingenomen standpunt dat vrede be reikt moet worden op basis van reso lutie 242 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin het Pa lestijnse probleem wordt omschreven als een vluchtelingenprobleem. Een woordvoerder van de Britse regering verklaarde uitdrukkelijk het geheel eens te zijn met de uitspraken van de Franse president Giscard in dezen. Carter De Amerikaanse president Carter heeft de steun van de Verenigde Sta ten voor een resolutie waarin een veroordeling wordt uitgesproken van de Israëlische nederzettingen in bezet gebied een vergissing genoemd, te wijten aan een communicatiestoor nis. De Amerikaanse vertegenwoordi ger bij de VN. McHenry. had zich moeten onthouden. De regering van president Carter heeft zich eerst door haar stemgedrag de woede van Israël op de hals gehaald en heeft zich nu, na haar nadere verklaring, bovendien de gram van Arabieren en Palestij- nen verworven. Van onze soc.-ec. redactie DEN HAAG Ongeveer duizend PTT-ers. personeel van de centrale directie PTT, hebben gistermiddag geprotesteerd tegen de plannen van de regering om de overplaatsing van de centrale directie van de PTT van Den Haag naar Groningen versneld uit te voeren. De demonstratie, waarvoor geen ver gunning was aangevraagd, mondde al spoedig uit in een complete chaos. De protestactie legde het verkeer in de binnenstad van Den Haag ruim ëën uur lam. De demonstranten re den in auto's stapvoets door de bin nenstad, terwijl een aantal hun auto's dwars op de weg zette Bij een van de blokkades kwam het tot ongeregeldheden toen de politie probeerde een taxi door de menigte demonstranten te loodsen. De Haag se politie heeft drie demonstranten aangehouden die betrokken waren bij de ongeregeldheden. Boeren-demonstraties bij parlement Israel JERUZALEM (Reuter. AP) Een demonstratie van 25.000 boeren tegen het landbouwbeleid van de Israëli sche regering ontaardde gisteren in een bestorming van de Knesset, het Israëlische parlement. Met tomaten, eieren en dode kippen werden de poli- tie-agenten bekogeld die de poorten van het parlementsgebouw verdedig den. Er moest een waterkanon aan te pas komen om de woedende boeren terug te drijven. De boeren protes teerden tegen de subsidiestop die de regering heeft aangekondigd op agra rische produkten, terwijl buitenland se vleesprodukten wèl gesubisidieerd worden. ADVERTENTIEg Perzische en Oosterse Tapijten te betalen! 0 In januari hebben wij contigent vrij een enorme partij Perzische en Oosterse tapijten kunnen invoeren. Deze partij betrof een gecanselde order. Om financiële redenen wdoen wij deze partij weg tegen de LAAGSTE prijzen. DOE NU UW VOORDEEL AHAR 350x250 NU f 2750. KASHKAY 210x150 NU I 1650. SAVEH 300x200 NU 1100, SAVEH 150x100 NU» 275. SAROUGH 300x200 NU 4950. HAMADAN 130. 70 NU 98. HERIZ 300x200 NU f 1250. BOCHARA 90. 60 NU f 245. KASHKAY 310x220 NU 3950. KASHKAY 120x 70 NU I 160. AFSHAR 300.200 NU 1450. MINI VOORDEELTJES O SOT 200x150 NU» 1750, BOCHARA 30x30 19.00 max. 2 p.p. SENNEH 165x115 NU» 1250. HAMADAN 60x40 17.50 mw. 2 p.p. KOERDISTAN 220x130 NU» 1100. UITZOEKENII SHIRAZ 280x178 NU» 750. PENOJERELIK plm. 130x40 275. HAMADAN 240x160 NU» 350. KAMEEL TASSEN plm. 110x60395. MAMAUAN 740» IbU' Nog 10 dagen garanderen wij U een hoge inrnilprijs. Tot en met vrijdag 14 maart kunt U dagelijks, ook a.s. zaterdag 8 maart, tussen 10 en 4 uur bij ons bedrijf aan de Van Reenen- weg 155 te Zeist, terecht. Na deze datum wordt, afhanke lijk van het koers-verloop, be paald of de actie wordt voortge zet. Is de reis naar Zeist bezwaarlijk, zend dan Uw artikelen goed ver pakt, aangetekend aan ons toe. Wij betalen U snel per bank, giro of postwissel. Controleer wel goed of alles van echt goud of zilver is en dus niet verzilverd of doublé. zilversmeden Sola Fabriek M.J. Gerritsen N.V. Van Reenenweg 155, Zeist, tel. 03404-13677 onze parlementsredactie II HAAG Premier Van Agt doet aan de volgende Kamerverkie- en. Hij heeft het partijbestuur Ide KVP laten weten beschikbaar Jn voor een plaats op de kandida- it. Hetzelfde geldt voor de KVP- *rs Gardeniers van CRM en van landbouw. Hun collega's Ier Stee van financiën en Van van wetenschapsbeleid keren erug. Andriessen. die twee we geleden als minister opstapte, ladt zich nog. VP zal eind Juni beslissen wie kopman op de lijst wordt. De heeft Van Leijenhorst reeds als ner een aangewezen Bij de ARP de beslissing in mei. 1235gram llilerfles Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De Tweede Kamer heeft gisteravond, door wijziging van de loonwet, de regering gemachtigd nieuwe loonmaatregelen af te kondigen. De regeringspartijen CDA en VVD willen dat de prijscompensatie van juli geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door belastingverlaging gericht op de lagere inkomens. Intussen hebben vakbeweging en werkgevers gisteren een nieuwe brief van het kabinet gekregen met gege vens over de effecten van de kabi netsplannen. Het kabinet wil weten of de „sociale partners" nog eens met het kabinet willen overleggen over de loonsituatie. Zonder positieve reactie van de „soci ale partners" valt te verwachten dat minister Albeda (sociale zaken) maandag of dinsdag een definitieve loonmaatregel afkondigt. Dinsdag loopt de huidige loonpauze af. Komt er nog wel een nieuwe ronde in het centrale loongesprek, dan kondigt Al beda waarschijnlijk een verlenging van de loonpauze met een maand af. De nieuwe brief aan de „sociale part ners" is bij de vakbeweging nogal schamper ontvangen. CNV-voorzitter Van der Meulen, FNV-bestuurder Drabbe en MHP-voorzitter Van der Schalie, die gisteren het Kamerdebat bijwoonden, zagen in de brief geen opening van de kant van het kabinet. De brief bevat nieuwe cijfers over de effecten van het kabinetsbeleid, en de mededeling dat een belastingver laging van 350 miljoen gulden be schikbaar is. Van der Schalie wil best nog een keer komen praten. Van der Muelen dacht vandaag een brief te rug te zullen schrijven met herhaling van het CNV-aanbod de handhaving van koopkracht tot „modaal" onder voorwaarden ter discussie te stellen. Voor de loonwet stemden CDA. WD, SGP. GPV en DS'70. Ertegen waren PvdA. D'66, PPR. PSP en CPN. Op voorstel van CDA en VVD is de wer kingsduur van de wet beperkt tot en met het jaar 1981. Minisrer Albeda had daartegen geen onoverkomelijk bezwaar. Geen nivellering Op voorstel van de WD is een belangrijke wijziging in het wetsont werp aangebracht, ondanks krachtig verzet daartegen van Albeda, die de wijziging „ten zeerste betreurt". De minister kan nu geen loondictaat op leggen dat verschillende Inhoud heeft naar gelang de hoogte van het inko men of de funtie die men heeft. De minister had hiermee willen bereiken dat een nivellerende loonmaatregel kan worden opgelegd, en dat loons verbeteringen kunnen worden toege staan vor vuil en onaangenaam werk. CDA. D'66, PPR. SGP. PSP en DS'70 steunden de minister en stemden te gen het WD-voorstel. Door de steun van de PvdA werd het toch aange nomen. Op voorstel van CDA en WD werd het wetsontwerp verder zodanig ge wijzigd dat een loonmaatregel alleen betrekking zal kunnen hebben op ar beidsvoorwaarden die „op geld waar deerbaar" zijn. ,De PvdA stemde hier tegen. PRIJSCADEAU 1980 27957-,-r JUT AO.-p.mod. 5 JAAR GARANTIE BtcHNER wmjTZ£n***J0 4j - 80J1 ind.* P SCHIMMEI STEINWAY&SOf. AEVEL ra RlCHWCBCR TOY* WESTERSINGEL ROTTERDAM TEL. (010) M1400 0*9. qropend van 9*o» IM0uuf.Yt«te>a«qt lol lt.JOuu' Vnjd«9 kOOM«on« v«n 19-71 uur .60. Drink hem puur. in de koffie.op ijs. of half om kalf met koolzuur houdend bron- i water. Met algemene stemmen aanvaardde de Kamer een WD-voorstel dat loon maatregelen ln principe vooraf, en in elk geval als de Kamer dat wil achter af. formeel door Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Prijscompensatie Een eventuele loonmaatregel zal waarschijnlijk inhouden dat de lonen dit jaar alleen nog zullen worden ver hoogd met een gedeeltelijke prijs compensatie in juli. Minister Albeda wil dat een eventuele loonmaatregel ongeveer een jaar van kracht zal zijn, zodat ook de prijscompensatie van 31 december 1980 nog onder de maatre gel zal vallen. Volgens gebruik zou de compensatie van juli neerkomen op 2,5 procent. Daarvan is dan een procent het ge volg van prijsstijging voor energie. De WD wil dat dit procent wordt gekapt, en dat het restant wordt ge geven in de vorm van een belasting verlaging. zodanig dat voor de laag ste inkomens de koopkracht niet door de nullijn zakt. Het CDA wil de compensatie voor de "ene helft geven ln de vorm van een belastingverlaging, en voor de andere helft in een gelijk bedrag van 175 gulden loonsverhoging op jaarbasis voor iedereen De bedragen zouden het effect moeten hebben van „aftop ping" van het koopkrachteffect van de prijscompensatie op niveau van het minimumloon. Deze CDA-sugges- tie kost dit jaar 480 miljoen gulden voor belastingverlaging, en volgend jaar 1260 miljoen. Door lagere uitga ven voor lonen van overheidsperso neel en uitkeringen zoU het rijk vol gend jaar toch geen nadeel hebben van de belastingverlaging, en na en kele Jaren zelfs voordeel. Op de werk loosheid zou deze maatregel een gun stige invloed hebben van ruim 40.000 arbeidsplaatsen. De koopkracht van het modale loon <32.500 gulden bruto per jaar) zou bij dit CDA-idee dit Jaar 0,7 procent achteruit gaan. Tijdens het debat kwam het tot een felle woordenwisseling tussen opposi tieleider Den Uyl en minister Albeda en fractievoorzitter Lubbers (CDA) over de opstelling van de FNV Den Uyl vond het „buitengewoon rede lijk" dat de FNV in de laatste ronde van het loonoverleg bereid bleek de looneis van twee procent in te ruilen voor een belastingverlaging en „on vergeeflijk" dat Albeda op die sug gestie niet was ingegaan. meer nieuws op pag. 3 Mededeling Tengevolge van een werkstaking in het tech nisch bedrijf van Pers combinatie, waar ook Trouw wordt vervaar digd, konden onze edi ties tot onze spijt giste ren niet verschijnen. De directie. ADVERTENTIE P De grootste regionale bank Toonbeeld van Friese degelijkheid Leeuwarden Teietoon 05100-43123 XfanSiebrand Goede morgen, daar zijn we weer. Heel leerzaam, zo'n dag met maar één landelijk ochtendblad. Wij hopen daar geen gewoonte van te maken, want wij zijn ontzét- tend pluriform, van huis uit. Vinden wij onszelf te belangrijk? Daar schamen we ons niet eens voor Boelseersel (A) Huctscerklci niet verl tn 3 kleuren en penseeltje Wordt /ondermen mcnh.ird Schroevedraaierset (B) iinile. kleine cn knnskopsthroesc- draaier in een ll.indgrecpjc met omsl.iginethiiniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O met Iraai diermotiet AR onder legger o I voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk hlankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor a*l hl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- tinging I it erkentelijkheid ontvangt tt een an de/e kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee:- Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Gin» I 'w naam L w adres Postcode en plaatsTel Voor het kwartaalabonnement geldt \oor de eerste betaalperiode een welkotnsikoning van 7.50 Kado naar keuze DA. OH (aankruisen a tt h t Hon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 27')2.1000 PA Amsterdam M bel 020-6.VJ.lXX Ontsluitend voor opgaven 1 Voor bezorgnitormaiie O2O-0I.MS6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1