Sowjets drukken opstand Kaboel hard de kop in [uzorewa wil op valreep erzoening met guerrilla's I Van der Klaauw niet naar Irak i Zilver voor Piet Kleine h bils Afghaans bewind ontkent dood vice-premier t)ut-geparkeerde auto's Rijgen 'wielklemmen' I Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER rs door Eindhoven een politie heeft sleutel Onenigheid over vredesoverleg •epgoed lokt 25 FEBRUARI - 9 MAART 1980 NATIONALE INZAMELING LEGER DES HEILS Kentu iemand die Trouw tot minstens 31 maart wil gaan lezen? Kies dan hier uw kado: BON Lees een krant met overtuiging.- TrOUW Trouw RH» 38STE JAARGANG NR 10884 - MAANDAG 25 FEBRUARI 1980 Vooral in de zuidelijke provincies veel bewolking en mogelijk regen. Elders zonnige perioden. In de ochtend eerst nog mistbanken Middagtemperatu- ren ongeveer 8 graden bij een zwakke veranderlijke wind minder dan windkracht 3. Morgen en overmorgen: Overwegend droog en nu en dan zon. Middagtem- peraturen ongeveer 9 graden Morgen jon op 7.33 onder 18 10 •maanop: 13.57 onder: 05 04 LOSSE NUMMERS 65 CENT KABOEL (Reuter, AP, AFP, UPI) De zwaar bewaakte hoofdstad van Afghanistan, Kaboel is gisteren weer tot rust gekomen na bloedige protesten tegen de Russische aanwezigheid die mogelijk aan driehonderd mensen het leven hebben gekost. De Afghanen hebben gisteravond Ir» f1020 KTS! I ontkend dat de tweede vice-premier Kishtmand na een schietpartij in een bijeenkomst van de 1 revolutionaire raad in een Moskous ziekenhuis zou zijn overleden. pnge stoet van demonstranten, die protesteerden tegen de reorganisatieplannen van Philips, hier langs de lichttoren In Eindhoven. Tijdens de demonstratie zaterdag werd de bezetting van de die vrijdag was begonnen, opgeheven. De lampen in de toren, die Philips tijdens de bezetting litgedaan, zijn gisteren weer ontstoken. ir nieuws op pagina 3 Hans Masselink ISBURY Bisschop Muzorewa heeft gisteren in Salisbury zijn spectaculaire verkiezings- >agne afgesloten met een opvallend gematigde rede. De Rhodesische ex-premier pleitte een menigte van ongeveer 60.000 mensen, die uit het gehele land waren gekomen voor ►ening met de guerrillastrijders. k we het verleden maar verge- Muzorewa). De ouders moeten de Mirjo zei de bisschop, die geduren- strijdende kinderen bij elkaar bren- lovei gehele campagne niets nagela- gen. aldus de bisschop, die nog een u ueft om zijn politieke tegenstan- goede indruk achter wil laten voordat slecht mogelijk af te schilde- de verkiezingen woensdag beginnen, .irak Muzorewa vorige malen er „verkrachters," nu riep hij Zijn verzoenende rede was doorspekt „rehabilitatie" van „onze kin- met „amens" en bijbelteksten en dat in de Zanla, Zlpra en Pfumo" deed hij niet alleen omdat het zondag :ers van Mugabe, Nkomo en was. Muzorewa's dure campagne ls tot nu toe niet zo gunstig verlopen. Op sommige bijeenkomsten kwamen slechts tien mensen opdagen. Zijn tegenstanders kregen vaak grotere menigten op de been en drukten zich wel gematigd en verzoenend uit. De> voorspellingen voor de verkiezingen zijn ook zeker niet gunstig voor Mu zorewa. De ex-premier („stem voor de winnaar") mag blij zijn als hij twintig zetels haalt, zo valt hier herhaalde malen te horen. De gematigde rede van gisteren doet dan ook vermoeden dat Muzorewa probeert te redden wat er te redden valt. Dwang ^~le door heroïne W IINOEN (ANP) De 23-Jarlge lt Groningen is zaterdag in zijn g overleden aan een overdosis |e. De politie stelt een onder- laar de herkomst van het verdo- mlddel. Uit alle delen van het land waren de „aanhangers" van de bisschop geko men. getooid met vlaggetjes, kleurige petjes en T-shirts met de afbeelding van Muzorewa erop. In bussen, vee wagens en andersoortige voertuigen kwamen ze. Volgens ooggetuigen werden tientallen onder dwang door hulptroepen ln de wagens gestouwd. Uit Salisbury kwamen duizenden supporters te voet. In deze stad heeft Muzorewa de meeste aanhang. Vervolg op pag. 5 een beschouwing staat op pag. 5 Afghaanse bronnen meldden dat be gin deze maand al sultan All Kisht mand en de broer van de Afghaanse president Karmal, Machmoed Barly- aral bij een meningsverschil binnen de revolutionaire raad schotwonden hadden opgelopen. ZIJ zouden naar een ziekenhuis ln de Russische hoofd stad Moskou zijn overgebracht en daar zijn overleden. Een woordvoer der van de Afghaanse ambassade ln Moskou deelde gisteravond echter mee dat sultan Kishtmand ln het ziekenhuis herstelt van een maagaan doening. Over Karmals broer werd echter niet gerept. Onlusten Het is de Sowjettroepen gelukt giste ren een einde te maken aan de ernsti ge onlusten, die sinds donderdag ln Kaboel woedden. De troepen maak ten met tanks, helikopters en straal jagers een einde aan de stakingen en de demonstraties. Ook een muiterij van enkele duizenden Afghaanse mi litairen die weigerden op landgeno ten te schieten is de kop Ingedrukt De militairen waren naar de betogers overgelopen. De berichten over het aantal slachtoffers dat de onrust heeft geëist lopen erg uiteen. Er wordt melding gemaakt van vijftig doden en honderden gewonden maar een ooggetuige zei dat hij ln één straat alleen al zeker honderd doden had zien liggen. En andere bronnen zeggen dat de ziekenhuizen wegens een tekort aan bedden en medica menten bijna niet meer in staat zijn gewonden op te nemen. Westerse Journalisten mogen van de autoritei ten het Intercontinental Hotel ln het noorden van ^Caboel niet verlaten. Een enkele verslaggever die tot de oude stad wist door te dringen werd aangehouden en na ondervraging naar het hotel teruggebracht De Russische pers heeft gisteren voor het eerst melding gemaakt van de ongeregeldheden ln Kaboel. De Rus sen stellen dat Amerika, China en Pakistan de hand hebben ln de moei lijkheden en het partijblad Prawda citeerde de Afghaanse minister van Justitie Aryan, die zei dat de hoofd stad was geïnfiltreerd door buiten landse agenten. Geschokt Regeringskringen ln het Westen zijn er van overtuigd dat men in Moskou geschokt is door de onrust in Kaboel. Amerikaanse militaire deskundigen menen dat de leiders ln het Kremlin de komende weken zullen moeten be slissen of er nog eens 30.000 of meer militairen naar Afghanistan zullen worden gestuurd om een herhaling* van de gebeurtenissen te voorkomen. Een woordvoerder van de Afghaanse opstandelingen heeft meegedeeld dat de meeste ambtenaren ln de Af ghaanse hoofdstad ln staking zijn ge gaan uit protest tegen de aanwezig heid van de Russen. De staking zou voor onbepaalde tijd zijn uitgeroe pen. Ook ln de stad Jalalabad in het noordwesten zou een algemene sta king gaande zijn. Hier vinden, aldus mededelingen in de Pakistaanse grensplaats Pesjawar nog steeds ge vechten plaats. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het bezoek dat minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken begin deze week aan Irak zou brengen ls op het laatste moment voor onbepaalde tijd uitgesteld door de Iraakse regering. Deze ongebruikelijke diplomatieke stap houdt verband met het vredesoverleg tussen Egypte, Israël en de Verenigde Staten dat deze week ln Den Haag wordt gehouden. ADVERTENTIE een onzer verslaggevers IER SUM Het ministe- tn verkeer en waterstaat de grote steden van ons ..wielklemmen" gaan ge len om lout-parkeerders lalt toe te roepen. Deze men, die om het wiel van Auto bevestigd worden, >ten alleen door de politie gemaakt worden. Op die er ls de foutparkeerder Ddzaakt de politie ln te kelen, die dan gelijk een Uring kan uitschrijven, jns minister Tuynman |eer en waterstaat) heeft nethode ln diverse Euro- bsteden goede resultaten vn gegeven. Jegslepen van hinderlijk of ge- geparkeerde auto's is vol- He verdoet z'n geld nu overballen gens de bewindsman niet alleen om slachtiger, maar ook een aanmerke lijk tijdrovender en kostbaardere operatie. De minister wil ln eerste Instantie de wielklemmen introduce ren in Amsterdam. Den Haag. Utrecht en mogelijk ook in Rotter dam, omdat in deze steden de proble men met foutparkeerders het grootst zijn. Over een Jaar kunnen, zo ver wacht minister Tuynman. de wiel klemmen toegepast worden. HIJ zei verder dat het over twee maanden niet meer mogelijk ls om een in het buitenland behaald rijbe wijs ln te wisselen voor een Neder lands exemplaar. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die kunnen aantonen dat ze mini maal zes maanden om zakelijke rede nen in het buitenland hebben ver toefd. Met deze maatregel wil het ministerie van verkeer en waterstaat een eind maken aan de levendige handel ln „rijbewijsreisjes" naar onder meer Egypte. In Egypte is enkele tientallen meters voor- en achteruit rijden vol doende om het rijbewijs te bemachti gen, dat vervolgens zonder proble men ln Nederland geruild kan worden voor een „Nederlands" rijbewijs. Met name de provinciale griffie van Zuid-Holland, die al geruime tijd overspoeld wordt met dit soort ver zoeken, heeft aangedrongen op wet telijke maatregelen. Over het experiment dat de gemeen te Vlaardingen wil invoeren het verlagen van de maximum snelheid ln de bebouwde kom van vijftig naar dertig kilometer per uur zei minis ter Tuynman, dat hij hiervoor voorlo pig geen toestemming zal verlenen. Volgens hem ls het wel een goede zaak om de snelheden ln de dichte woongebieden te onderzoeken, maar laat de wet een dertig kilometer-proef niet toe. De minister vindt wel dat er haast gezet moet worden achter een onderzoek naar het verlagen van de maximum snelheid ln dichtbevolkte woongebieden. Meer nieuws over het Vlaarding- se experiment op pagina 7. (Stichter: William Booth) Opbrengst bestemd voor werk van hon derd korpsen en vijfenzeventig maat schappelijke afdelingen. Evangelisatie, Pastoraal werk. Jeugd werk, Sociale „Eerste Hulp", Rampen- werk. Maatschappelijk werk, (Kinderbe scherming, Bejaardenzorg. Opvang van Thuislozen, Verpleging van langdurig zie ken, Reclassering) Huls aan huls met bus of lijst door het hele land. MOGEN WIJ OP U REKENEN? Kijk op woensdag om 20.00 uur naar Socutera vla Nederland II Minister Van der Klaauw zou zater dagmiddag van Schiphol vertrekken voor een driedaags bezoek aan Bag dad, waar hij ontmoetingen zou heb ben met president Sa&doen Hoessein en verscheidene ministers. Verbete ring van de economische en handels betrekkingen tussen Irak en Neder land was een van de belangrijkste doeleinden van het bezoek. Daarbij werd vooral gedacht aan de afron ding van een landbouwovereen- komst, waarvoor verleden Jaar de ba sis werd gelegd door minister Van der Stee van landbouw. Aanvankelijk was niet onmiddellijk duidelijk waarom Irak het bezoek af zegde. De Iraakse ambassade ln Den Haag sprak nadrukkelijk geruchten tegen als zou er sprake zijn van inter ne politieke spanningen ln Irak. De afgelopen week werd melding ge maakt van nieuwe zuiveringen in de regerende Baöth-partlj. De ambassa de beperkte zich dan ook tot de ver klaring dat het uitstel „om redenen van beleid" had plaats gevonden. In de loop van zaterdagmiddag werd duidelijk dat het feit dat Nederland gastland ls voor het vredesoverleg tussen Israël, Egypte en de Verenigde Staten er de oorzaak van was. Irak wil van Nederland opheldering over de rol die het daarin speelt. Irak behoort ln de Arabische wereld tot de landen die iedere vredesrege ling met Israël van de hand wijzen. De regering ln Bagdad heeft ln het verleden ook kritiek geuit op de hou ding van de Palestijnse leider Jasser Arafat die ze te verzoeningsgezind vond. Uitstel van ministeriële bezoeken ls op zich zelf niet uitzonderlijk, maar de korte termijn waarop het ditmaal gebeurde ls dat wel. Minister Van der Klaauw zei gisteren voor de radio dat er bij de Iraakse autoriteiten sprake moet zijn van een misverstand en dat de Nederlandse houding ten aanzien van de problemen ln het Midden- Oosten niet is veranderd. Hij over woog dan ook niet om de Nederland se ambassadeur voor consultatie te rug te roepen naar Den Haag, wat ln gevallen van diplomatiek conflict een gebruikelijke stap ls om de ergernis tegenover een vreemde mogendheid uit te drukken. PAGINA 2: Gedwongen eenheid snoert Ernst de mond PAGINA 3: FNV-actie op 4 maart naar hoogtepunt PAGINA 4: KUNST: Freule Julie van Baal Pianophonie hoogtepunt - Danswildgroei in Echo's - Boeiend klavecimbelspel - Ook filmdromen bedrog PAGINA 5: Zwart Rhodesië: keus uit negen partijen PAGINA 6: Echtpaar wandelt langs Nederlands grenzen SERVICE: Boekbespreking, strips, feuil leton, rtv-programma's, puzzel en weeroverzicht. Terughoudend Opvallend was dat het ministerie van buitenlandse zaken zich de afgelopen week uiterst terughoudend opstelde bij de eerste berichten over de ver plaatsing van het vredesoverleg van Londen naar Den Haag. Toen berich ten hierover de ronde begonnen te doen, zei een woordvoerder van het ministerie van niets te weten. Na de afzegging van het bezoek door Irak formeel een uitstel van het bezoek verklaarde minister Van der Klaauw dat Nederland een volstrekt passieve rol speelt en niets anders gedaan heeft dan geen bezwaar te maken tegen het doen houden van het ge sprek in Den Haag. De minister legde er de nadruk op dat Nederland tradi tioneel gastvrijheid biedt aan confe renties zonder e treden ln de merites daarvan. Nederland garandeert al leen veiligheid van de deelnemende partijen. Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgrecpje mei omslagmechaniek, voor cxira gemak. At -...-.-± Boetseerset (B) Boelseerklci mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordl zonder oven ovenhard. fl 4 Houten (D) eierdopjes Van onze sportredactie AMSTERDAM Op de laatste dag van de schaatswedstrijden tijdens de vannacht officieel ge sloten dertiende Olympische Winterspelen in Lake Placid heeft Piet Kleine (foto) nog een zilveren medaille aan de Neder landse „oogst" kunnen toevoegen. Op de afstand, die hem vier jaar geleden in Innsbruck goud ople verde, was Piet Kleine nu de bes te schaatser van „de rest na Eric Heiden". Terwijl de Amerikaan met een nieuw wereldrecord op de 10.000 meter nog eens zijn kracht onderstreepte, slaagde de Nederlander erin om met een nieuw nationaal record van 14 minuten 36,03 seconden de vierde medaille voor Nederland veilig te stellen. Niet de vijf gouden medailles van Eric Heiden, maar de overwin ning van de Amerikaanse ploeg in het ijshockeytoernooi bracht de Amerikanen in Lake Placid en ver daarbuiten overigens tot ver voering. Zozeer zelfs, dat presi dent Carter vandaag de gehele Amerikaanse ploeg voor de lunch op het Witte Hub heeft uitgeno digd. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiief Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam.- Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Adres: Plaats: Mijn naam is:. Adres: Plaats: - Postcode u -Giro: Postcode:. .Tel.: In Nederland bleef de voetbaltop per tussen Ajaz en AZ'67 in het Olympisch Stadion onbeslisL Winst derhalve voor Ajax, dat daarmee de grote voorsprong in de eredivble behield. Onderaan gaat het er somber uit zien voor het opnieuw (en fors) verliezende Sparta. De Rotter dammers trachten de komende dagen trainer Kurt Lindner (ex- PS V en hekend om zijn hardheid) te strikken de ontredderde forma tie in de resterende maanden van het seizoen te leiden. Ik kies voor kado A DB DC OD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1