2WM* Staat van beleg in Kaboel Van Aardenne mogelijk minister van financiën i BELANGRIJK AUTONIEUWS ...en nog voordelig ook! jóeze krant Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wolkenvelden HET WEER liet onderwijs vraa<|t 3e nieuwe raketten n ons geweten tasitie van lijzondere shool in iscussie eel bezwaren tegen H pzet energie-discussie JTtormloop op utonomie W ti Spanje [et lijkt nder de rond wel Daghetti ïafhankelijk Oost-Indonesië sn flop van meet af aan fgC ne uit roulatie Doden bij betogingen in Afghanistan Siert B. tot zeven jaar veroordeeld herinnerings theelepel zie pagina 12 Na vertrek van Andriessen Oskar Kokoschka overleden Guerrillastrijders blijven in kampen Kent u iemand die Iroow tot minstens 31 maart wil gaan lezen? Kies dan hier ow kado: BON Hierbij geefik op als I Lees een krant met overtuiging.-7rtX/W I I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR 13883 ZATERDAG 23 FEBRUARI 1980 Wolkenvelden maar weinig of geen regen Middagtemperatuur omstreeks 10 graden bij een matige zuidenwind (windkracht 4). Later veranderlijk. Morgen en overmorgen. Overwegend droog. Perioden met zon en middag- temperaturen omstreeks 9 graden. Morgen: Overmorgen: Zon op: 07.37 onder: 18 07 Zon op. 07.35 onder: 18.09 Maan op 12.16 onder: 03 14 Maan op: 13.03 onder: 04.12 AGINA 2: Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (1e post) In ons bezit zi|n. Inlichtingen tel 020-913456 1st. 794 LOSSE NUMMERS 65 CENT AGINA 13: AGINA 15: AGINA 17: ifi- ft-GINA 19: AGINA 23: ADVERTENTIES iO L WERD A Erkend verhuizer r duurder, WEL beter Almere. 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 NICARAGUA steun de opbouw pteun de alfabetisering 3580163 giro lart manifestatie m.m.v. Ramirez |ng), Arce (FSLN), Godoy (mu- mtrum Vredertburg. Utrecht. Toe- i.aanvang 19.30 uur verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 334145 KABOEL (Reuter, AP, UPI, AFP) Het bewind in Afghanis- tan heeft gisteren in de hoofdstad de staat van beleg en een avondklok afgekondigd na de winkelstaking en een grote demonstratie, die aan drie mensen het leven kostte. De autoriteiten hebben een Amerikaan aangehouden en hem ervan beschuldigd dat hij anti-regeringsactiviteiten heeft gepleegd. De demonstratie tegen het door de Sowjets gestuurde marionettenbe wind was de eerste sinds de Russen in grote getalen militairen Afghanistan binnenbrachten eind vorig jaar. Het Russische persbureau TASS gaf gis teren „Britse, Amerikaanse. Pakis taanse en Chinese handlangers" de Van een onzer verslaggevers HAGEN De in Nederland bij de vervolging van oorlogsmisdadigers betrokkenen hebben gisteren tevre den gereageerd op de veroordeling van Siert B. (58) tot zeven jaar gevan genisstraf. Diens medeverdachte Au gust N. (67) kreeg acht jaar gevange nisstraf. Vier jaar daarvan hoeft hij niet uit te zitten, omdat hij na de oorlog in Nederland een aantal jaren gevangen is gehouden. B. en N. werden schuldig bevonden aan het medeplegen van moord ('Bei- hilfe zu Mord') op de joodse broers Sleutelberg. Dezen werden in april 1945 in Groningen doodgeschoten. De openbare aanklager Klaus •Schacht had begin deze maand le venslange gevangenisstraf tegen B. en N. geëist. De veroordeelden zullen volgens hun verdedigers in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank in de West- duitse stad Hagen. Zij blijven tot onbekende datum op vrije voeten. Schacht had in zijn requisitoir hun onmiddellijke gevangenneming geëist. Meer hierover op pagina. 9. ADVERTENTIES Voor een betaalbare prijs brengt Doha een met de afbeelding van onze beide vorstinnen. zwaar verzil verd in etui f 5,95 Wanneer u als instelling, bedrijf, vereniging of school geïnteresseerd bent, maken wij u graag een speciale offerte. Levering: medio maart 1980 Telef. 02159- 42384. Doha Naarden B.V. i.o. Postbus 5091 1410 AR Naarden schuld van de ongeregeldheden in Kaboel. De demonstratie ging ge paard met plunderingen en brand stichting, aldus TASS. Het Afghaanse bewind heeft ieder een, die zonder speciale vergunning wapens bezit, bevolen ze binnen 24 uur over te dragen aan de plaatselijke politie. Mensen, die zich niets aan trekken van de uitzonderingstoe stand zullen meteen worden berecht door een revolutionaire rechtbank. De aangehouden Amerikaan die vol gens TASS Robert Lee heet zou ban den hebben met de CIA, de inlichtin gendienst van de VS. Ook zouden zestien Pakistani gearresteerd zijn wegens opruiing. Volgens het Indiase persbureau PTI zijn de drie doden gevallen bij een betoging bij het stadhuis van Kaboel. De onlusten volgden op drie betogin gen, waaraan honderden mensen deelnamen die met vlaggetjes zwaai den. De Afghaanse overheid heeft na de onrust alle telefoon- en telexver- keer met het buitenland stopgezet. Volgens de Russen zijn de autoritei ten de situatie meester maar PTI bericht dat er in Kaboel grote bedrij vigheid is van troepen en pantserwa gens. Vervolg op pagina 29 (Meer nieuws op pag. 7) Vietnamese vluchtelingen demonstreren voor de ingang van de Vrije Universiteit tegen het bewind in Hanoi. Zij dringen aan op stopsetting van alle hulp aan Vietnam en eisen vrijlating van allen die op grond van hun verbondenheid met het vroegere regime nog gevangen zitten. De vluchtelingen kozen de VU omdat daar gisteren en vandaag een conferentie over Vietnam en Cambodja werd gehouden. Meer nieuws staat op pag. 11 foto: Moreel AntonDte Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet overweegt de liberale minis ter van economische zaken Van Aardenne voor te dragen als opvolger van de afgetre den minister van financiën Andriessen. Het kabinet nam VILLENEUVE (DPA) De schilder, graficus en schrijver Oskar Kokosch ka is vrijdag in zijn woning in de Zwitserse plaats Villeneuve aan het meer van Genève overleden. Hij zou volgende week zaterdag 94 jaar zijn geworden. Kokoschka werd te Poech- larn aan de Donau in Oostenrijk ge boren. Sinds 1947 bezat hij het Britse staatsburgerschap. Hij kreeg tal van onderscheidingen, waaronder in 1960, samen met de schilder Marc Chagall, de Erasmusprijs. Een in memoriam staat op pag. 4. gisteren al een „voorschotje" op deze oplossing van de mi nisterscrisis door de koningin te verzoeken Van Aardenne tijdelijk te benoemen als mi nister van financiën ad interim. Van Aardenne verving de minister van financiën al. maar nu deze defini tief is vertrokken is formele bekrach tiging door het staatshoofd vereist. Het kabinet verschaft zich aldus ruim tijd om in alle rust om te zien naar de opvolger van Andriessen. Van Aardenne staat hoog genoteerd om definitief voor deze post in aan merking te komen, omdat hij als één van de Bestek-ministers de proble men kent. Bovendien was hij voor zijn ministerschap financieel deskun dige van de WD-fractie. De benoe ming van een liberaal heeft ook het voordeel dat aldus gemakkelijker po litieke druk op de liberale fractie kan worden uitgeoefend. De gebruikma king daarvan kon weieens nodig zijn, omdat <e WD-fractie achter de lijn Andriessen stond. Mocht Van Aar denne worden benoemd, dan zal voor het ministerschap van economische zaken een nieuwe KVP-kandidaat moeten worden gevonden. Vervolg op pagina 29 Gesprek met Andries sen - Pagina 9 SALISBURY (Reuter) De nationa listische leiders van Rhodesië zijn met elkaar overeengekomen dat hun gewapende aanhang ln te daarvoor bestemde kampen moet blijven tot na de verkiezingen die de komende week worden gehouden. Een woord voerder van de Britse regering ver klaarde in Salisbury het vertrouwen te hebben dat de verkiezingen toch nog rustig zullen verlopen. Eerder is steeds de vrees geuit dat de in de kampen verblijvende leden van de nationalistische bewegingen daar to vroeg uit zouden komen. De 1300 waarnemers van het gemenebest zou den dan gevaar voor hun leven lopen, wanneer de uitslag onverhoopt nega tief zou uitvallen voor de nationalisti sche leiders. ADVERTENTIE Exclusief van Gerritsen Zilversmeden Nu ook Kroningslepeltjes van 't zuiverste goud of zilver ter wereld Zilversmeden Gcrrilsen brengen ter gelegenheid van de troonswisseling ook een uitzonderlijk mooie 24 karaats gouden en 100% zuiver zilve ren hcrinneringsthcclepel, stuk voor stuk voor zien van Rijkskeur. De gouden lepeltjes waarvan de oplage is gelimi teerd tot 1000 stuks, worden per exemplaar ge nummerd en geleverd met een Certificaat van Echtheid. Een uniek en absoluut eenmalig ver zamelobject. Hoe te bestellen? U kunt de exclusieve kroningslepeltjes van 100% zuiver zilver (999) a 115,en die van 24 karaats zuiver goud .i 2920,bestellen door het verschuldigde bedrag tc storten op onze giro 80413, dan wel op rek.nr. 55.51.18.614 van de ABN Bank, ol per aangetekende brief. Nummering en toezending van de gouden exemplaren in volgorde van l binnenkomst der betaling. ftTelef. inlichtingen03404-13677 zilversmeden Sola fabrieken M J Gerritsen N.V. v. Reencnweg 155. Zeist Kroningslepeltjes in Sola Elite uitvoering f 4,95 en Sola Society Pleet f 14,50 (zwaar verzilverdzijn verkrijgbaar bi/ onze detaillisten Schoolbesturen, verenigingen, clubs kunnen zuh rechtstreeks in lerbinding stelten met Sola Zent, 03404-23364 TT". Schroevedraaiersct (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- dra,-tier in eén. Handgreepje mei omslagmcchanick. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai dtermoliel. Als onder légger of voor de sier. Boetseersct (B) BoetseerkJci met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. nieuwe Trouw-abonnee: Naam:. Adres:. Plaats:. Mijn naam is:. - Postcode .Giro: Adres:. Plaats:. Postcode:. .Tel.: Lm mbbb m—m mm—mm m—m mmm^m mm— mmm w —^mm m Ik kies voor kado GA DB DC ÜD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1