reen geld voor ^organisatie BB iaoedi-Arabië dreigt met rerlaging olieproduktie ledrijfsauto rai Bezuiniging leidt tot grotere werkloosheid Kiesuwkaio Loon PAT MEALEVS Gratie voor Soebandrio In deze krant zonder vei lingkosten! •tapijt C-AILRJJ Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Sneeuw of regen HET WEER pegel trekt plannen in Britse staalstakers gaan onderhandelen [S onder druk Palestijnse kwestie 7tml6februari leeste Zweden voor kernenergie es ton voor actie itedt neushoorn' Hooggeplaatst remlicht: minder kettingbot singen VERKOPING 0 Bezorg Trouw een nieuwe abonnee (OOSTERS 8 I I I Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I Christelijke werkgevers becijferen met hulp Planbureau: Trouw Belastingvrij Aanslag op Mugabe rouw H S 38STE JAARGANG NR 10869 - DONDERDAG 7 FEBRUARI 1980 Perioden met sneeuw ot regen Middagtemperatuur van nul graden in het noorden tot ongeveer drie graden in het zuiden. Krachtige oostenwind, in de provincies Zeeland. Brabant en Limburg enige tijd wind uit uiteenlopende richtingen. Morgen en overmorgen: Enige tijd regen. In het noorden ook sneeuw Middagtemperatuur morgen van nul tot vier en overmorgen van vier tot negen graden Telefoon 020-936868 Maandag t/m vrijdag, 30 tot 21.30 Upr I LOSSE NUMMERS 65 CENT i onze parlementsredactie N HAAG Minister Wiegel van binnenlandse zaken ziet 1 door geldgebrek genoodzaakt zijn plannen voor reorgani- ie van de BB (bescherming burgerbevolking) in te trekken, heeft deze drastische beslissing gisteren in een brief aan rweede Kamer meegedeeld. De Kamer zou volgende week mdag een debat wijden aan de nieuwe plannen. [ens de minister valt aan een an- opzet van de BB niet te ontko- I, omdat ook de eerstkomende n niet op verbetering van de fi déle mogelijkheden mag worden kend. Op die andere, goedkopere. :t wordt nu gestudeerd. imlnister is tot zijn beslissing ge- rn naar aanleiding van een rap- van een ambtelijke werkgroep. irin werd hij in feite voor de keus teld: of reorganiseren of de be- inde achterstand inhalen. gens de brief is er een achterstand fle bouw van schuilplaatsen, ver- Uwing en aanpassing van de uit- ting van de noodwachten en is het terieel van het korps mobiele co nes verouderd. ister zegt de Kamer toe dat hij i vroegst half mei informatie kan verstrekken over de hoofdlijnen van een nieuw plan. De vragen die zijn gesteld met het oog op een debat van maandag kan hij niet beantwoor den. De minister heeft de BB. de provincies en de gemeenten inmid dels van zijn beslissing op de hoogte gebracht. LONDEN (Reuter. UPI) De staken de Britse staalarbeiders hebben in gestemd met hervatting van de on derhandelingen, nadat de werkgever, het overheidsbedrijf British Steel Corporation, een nieuw aanbod heeft gedaan. De inhoud van het aanbod is niet bekend gemaakt, maar een vak bondsleider zei dat het genoeg was om naar de onderhandelingstafel te rug te keren. PAGINA 2: De Noordhollandse jeugd en de kerk PAGINA 3: 'Overplaatsing PTT moet doorgaan' PAGINA 5: Problemen en succes bij kort beroepsonderwijs PAGINA 7: President Iran haalt uit naar bezetters PAGINA ECONOMIE Groeiend aantal wijnkenners PAGINA SERVICE: Platenrubrlek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, weeroverzicht. Pr James Dorsey AD Saoedi-Arablë overweegt zijn olieproduktie flink te verlagen wanneer de Verenigde Iten niet snel het initiatief nemen om het Palestijnse vraagstuk op te lossen. Amerikaanse Jlomaten in de Saoedische hoofdstad Riaad geloven dat mei 1980 het „breekpunt voor de U's" vormt. In mei dienen de Egyptisch-Israëlische onderhandelingen over autonomie fcr de Palestljnen op de westelijke Jordaan-oever en in de Gazastrook te worden afgesloten. -I Amerikaanse diplomaten vrezen Saoedi-Arablë zijn olie-produktie I het huidige niveau van 9.5 mil- i vaten per dag naar iets tussen de -Ti 7.5 miljoen vaten per dag zal in. Een van de Amerikaanse •maten voegt hier aan toe dat Saoedi's wat hun behoefte aan tde valuta betreft met een olie- luktie van zeven miljoen vaten dag makkelijk kunnen toe- >edlsche regeringsfunctionarissen, hun verzet tegen de akkoorden l Camp David benadrukken, aar- en echter het olievraagstuk te be kken. „Je moet het probleem van i niveau van olieproduktie niet jipelen aan de pogingen het Ara- ch-Israëlisch conflict op te los- I". meende de Saoedische minister van handel, dr Soeleiman as Sallm gisteren in een vraaggesprek met Trouw. De Saoedische minister wees op het feit dat „er ook andere overwegingen zijn om de olieproduktie te verlagen. Zo is er het probleem van de uitput ting van de voorraden. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor toekom stige generaties". Dr As Sallm herin nerde er bovendien aan dat Saoedi- Arabië het niveau van zijn oliepro duktie verleden jaar had verhoogd vanwege de crisis in Iran. „Daarom zou het vrij normaal zijn als wij de olieproduktie tot 8.5 miljoen vaten per dag zouden terugschroeven", al dus de minister. Toch zien Ameri kaanse functionarissen in Riaad een mogelijke verlaging van de oliepro duktie in Saoedi-Arabië als een poli tieke zet. „Misschien zullen zij doen ADVERTENTIE Geopend van 10-17 en 19-22 uur. zaterdag en zondag 10-17 uur. toegang f 7,50 TIMT00NSTILL1N6 Trein -Toegang- biljetten bij NS-stations AMSTERDAM ral alsof het aan technische moeilijkhe den te wijten is, maar wie poogt olie en politiek van elkaar te scheiden bedriegt zichzelf", zegt een Ameri kaanse diplomaat. Hij voegt hier aan toe dat „olie altijd een rol speelt" ln Saoedl-Arabiës politieke contacten met de Verenigde Staten. Amerikaanse functionarissen ln Ri aad menen dat de betrekkingen tus sen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten snel „het breekpunt" berei ken. Zij geloven dat mei 1980 „een sleuteldatum ls voor de Saoedi's". Een van hen zegt dat „het vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts kan gaan ln onze betrekkingen met Sa oedi-Arabië". De betrekkingen tussen Washington en Riaad worden omschreven als „een haat-liefde-verhouding" en als een „huwelijk dat niet in de hemel werd gesloten". Maar ondanks het feit dat „Saoedi-Arablë even afhan kelijk is van de Verenigde Staten voor zijn veiligheid als de Verenigde Staten van Saoedi-Arablë afhanke lijk zijn voor olie" menen de Ameri kanen dat het koninkrijk het geduld verliest ln verband met „wat de Saoe di's zien als zinloze Amerikaanse po gingen het Israëlische-Arabische con flict op te lossen". De Saoedi's gelo ven niet dat de akkoorden van Camp David een algehele regeling van het conflict in het Midden-Oosten moge lijk maken. Vervolg op pag. 7, kol. 7 CKHOLM (Reuter) Van de bevolking is 56 procent rstander van het in gebruik ne- i van nog eens zes kerncentrales. rentegen wil 36 procent Juist de I kerncentrales die nu al draalen, geleidelijk buiten bedrijf laten stel len. Uit een opiniepeiling bleek dat maar acht procent nog geen stand punt heeft bepaald in de zaak, waaro ver op 23 maart een referendum wordt gehouden. Drink hem puur. inde koffie.op ijs. of half om half met koolzuur houdend bron- i water. kassa! Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Auto's met hooggeplaatste remlichten zijn minder vaak betrokken bij ket tingbotsingen dan auto's met remlichten op de gebruikelijke plaats. Dit is gebleken uit een onderzoek van het Duitse be drijf Hella, dat is gespeciali seerd in autoverlichting. Hoger geplaatste remlichten zijn niet alleen zichtbaar voor de ach terliggende auto, maar ook voor automobilisten verder naar achteren in de rij. Deze. worden eerder gewaarschuwd wanneer een voorligger plotse ling remt. In tegenstelling tot Duitsland en Oostenrijk, is het in Neder land volgens het verkeersrege- lement niet toegestaan om ex tra (hooggeplaatste) remlich ten op de auto aan te brengen. Het reglement bepaalt name lijk dat er op de auto niet méér dan twee remlichten mogen zit ten. die op een hoogte van tus sen de 40 en 160 centimeter boven het wegdek aan de auto bevestigd moeten zijn. Bij het ministerie is over het voordeel van hooggeplaatste remlichten overigens niets bekend. van Perzische en Oosterse Tapijten Oonderdag 9-21.00 uur vri|dag 9-18 00 uur zalerdag 9-17.00 uur Nu rechtstreeks van importeur aan U Een geheel nieuwe collectie (6000 stuks) tapijten, in januari cotégent vrij ingevoerd voor netto prijzen' w Kijk en vergelijk. Goedkoper kan niet!A IDOZAR ±200x 130 v a. 950;BELUTCH 140 x 90 v a 425: 3 SHIRAZ 300 x 200 v a. 900; AFSHAR. 240 x170 v a 1950. M AHAR 300 x 200 va. 1495; SHIRAZ 120 x 80 va 175. CkDAIUIU om» Wl - ^Onn nn. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad mei een over- tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: Uw adres -Giro:. SA ROUGH 300 x 200 v.a A I; VEKOtX XllE MXTtN' OOX NETTO WltJJEHI Postcode en plaats Tel.: Ook ruilen voor SFftARBRIEVEM aan TOONDER t ZONDER RENTEVERLIES KOM SNEL!!!! niet uilstellen lot de mooiste er uitzijn. Reserveren mogelijk tegen 20% aanbetaling Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkoning van T7 Kado naar keuze DA. DB DC. DD (aankruisen a.u.b.1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 TT ermee beogen. De verklaring voor dit Van onze sociaal economische redactie ogenschijnlijk tegenstrijdige ver- DEN HAAG Als het kabinet doet wat het heeft aangekondigd, en dit jaar drie miljard schijnsel ligt in de neerdrukkende, gulden bezuinigt bij de overheid, zal de werkloosheid dit jaar nog hoger worden dan het M<?nomi»che Centraal Planbureau een maand geleden voorspelde. De ruimte voor bedrijfswinsten zal nog bedrijvigheid. De lagere uitgaven bij kleiner uitvallen, en het nationaal inkomen zal zelfs met een half procent achteruit gaan. de overheid remmen de economische groei. De afzet van bedrijven en de Dit staat in berekeningen die het gemaakt met hulp van gegevens van extra bezuinigingen ls dit jaar precies consumptie van particulieren worden NCW (Christelijke werkgevers) heeft het Planbureau. De uitwerking van averechts van wat de voorstanders minder. Een bezuiniging van drie mil jard gulden leidt dan wel tot minder uitgaven van de overheid, maar tege lijk tot rond negenhonderd miljoen gulden minder inkomsten uit belas tingen en dergelijke. De berekeningen van het NCW zijn koren op de molen van PvdA-opposi- tie en vakbeweging. Daar is van meet af aan gewaarschuwd tegen de stel ligheid waarmee het kabinet, onder aanvoering van minister Andriessen van financiën, afstevent op forse nieuwe ombuigingen. De berekenin gen komen ook op een moment dat het kabinet juist over de wenselijke omvang van de nieuwe bezuinigings ronde zeer verdeeld is geraakt. Met name minister Albeda van sociale zaken meent dat een bezuiniging van drie miljard niet verstandig ls. Ook CDA-fractieleider Lubbers heeft al la ten weten dat voor hem ruim twee miljard genoeg is. CDA-toets De CDA-fractie heeft als een belang rijke toets dat de nieuwe bezuinigin gen de werkgelegenheid niet mogen aantasten. Uit de NCW-berekening blijkt dat dit voor dit Jaar Juist wel het geval zou zijn. Het doel dat de WD met bezuinigen voor ogen staat, wordt blijkens de NCW-cijfers al evenmin wat dit jaar betreft gediend. JAKARTA (Reuter, AFP, UPI) De vroegere minister van buitenlandse zaken en plaatsvervangend president van Indonesië, Soebandrio, heeft gra tie gekregen. De huidige vice-presi dent, Adam Malik heeft dit gisteren bekend gemaakt. Soebandrio is een van de voormalige ministers van wijlen president Soe- karno. Hij was ter dood veroordeeld op beschuldiging van fnedeplichtig- heid aan de mislukte staatsgreep van september 1965. BIJ deze staatsgreep werden zes generaals om het leven gebracht en volgens de huidige Indo nesische regering was de staatsgreep het werk van de Indonesische com munistische partij (PKI). Kort na de staatsgreep vond er een slachting plaats onder echte en vermeende communisten in Indonesië, waarbij honderdduizenden mensen over de kling werden gejaagd. Ook verdwe- Boetseerset (Al Authentiek Slavisch Boetseerkki met verfin 3 kleuren en Ueedjc (C) penseeltje. Wordt zonder wen mc| frja] dicrmollc| A|s ,mdcI. ovenhurd legser ofv.H., de sier Schroevedraaierset <B> 4 Houten eierdopjes (D) Grote.kie ne en kruiskopschroeve- v* draaier ,n één Handgreepje mei °,p M"'IJÏ blankhou f.n h:"lg" omslagmechaniek.soo, exlra gemak ""ank* £"dl.opc"JC aK garantie voor zacht gekookte eieren. nen tientallen duizenden mensen op politieke gronden in de gevangenis, de meesten van hen zonder enige vorm van proces. Eind vorig jaar kon digde de regering aan dat de laatste politieke gevangenen waren vrijgela ten. afgezien van 23 mensen, die nog berecht moeten worden. Malik heeft overigens een campagne aangekondigd voor de afschaffing van de doodstraf in Indonesië. Dat heeft ene Koesni Kasdoet niet mogen baten. Hij werd gisteren geëxecu teerd, 16 Jaar nadat hij wegens moord ter dood was veroordeeld Is een gouden handdruk eigenlijk loon? Een doorden kertje. De belastinginspectie zal het niet moeilijk vin den. Maar wat vindt de minister van sociale zaken, die toch een loonpauze had afgekondigd, vraagt een schrander Kamerlid. Krijgt B.J.U. zijn twee miljoen? ADVERTENTIE ADVERTENTIE De Rhodesische nationalistische leider Robert Mugabe temidden van partijgenoten tijdens een persconferentie nadat hij eerder .die dag aan een aanslag was ont snapt. Mugabe zei dat de vroege re zwarte premier Abel Muzore- wa verantwoordelijk was voor de aanslag. Meer nieuws staat op pag. 7. De WD bepleit sinds september ex tra ombuigingen om meer ruimte te scheppen voor winsten van bedrij ven. waaruit dan via Investeringen uiteindelijk meer werkgelegenheid moet ontstaan. Door de deflatoire werking van nieuwe bezuinigingen wordt dit Jaar het aandeel van de bedrijfswinsten ln het totale nationa le inkomen echter juist nog kleiner in plaats van groter. Toch meent NCW-secretaris drs Vo gelaar, die de berekeningen deze week ln het NCW-blad publiceert, dat de weg van nieuwe bezuinigingen uit eindelijk de enig Juiste weg is. Vervolg op pag. 3, kol. 1 Soebandrio

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1