Protest werk in FNV om noorden Baan Kiesuwkado £|V££ jbiers 'ranse vernielen ambassade Andrej Sacharow met dood bedreigd Meubelfabriek Sr Oisterwijk Miljoenenverlies Ogem n deze krant Trouw net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Bewolking HET WEER isiel geweigerd oor gehandicapte festduitse man Bacteriën met kompasnaald in lijf naar beneden Meis: sluiting gaskraan niet onmogelijk toonaangevend in eiken Kraakpanden wellicht toch voor jongeren Topman Udink vertrekt Trouw Inclusief Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging. TrOUW I I Trouw RH» 38STE JAARGANG NR 10867 DINSDAG 5 FEBRUARI 1980 Veel bewolking en perioden mei regen. middagt9mcef£!uur omstreeks vijl graden Vrij krachtige wind. windkracht vijf draa.end naar zuidwest Morgen en overmorgen Perioden met neerslag en middagtemperaturen omstreeks vier graden Morgen zon op: 08 47 onder 16 39 Maan op 19 13 onder 09 49 •c\a\c V\aV> speO«"1 - ,>fT LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Coggan, geen hoogvlieger als aartsbisschop PAGINA 3: Speciale taak voor bureaus rechtshulp PAGINA 4: Thomas Manns Buddenbrooks als tv-serie PAGINA 5: Parlementsrubriek PAGINA 7: Moskou blijft voor ontspanning PAGINA 9: Ziekenfondspremie voor part-timers fors omhoog PAGINA 10: De Kleine Krant 'Ook enquêterecht voor minderheid' PAGINA ECONOMIE: Fotograferen wordt veel duurder PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuille ton, puzzel, weeroverzicht, radio- en tv-programma's •1 e Franse regering heeft inmiddels l geprotesteerd bij de Libische au- Miteiten en noemde de aanval op de ssade „onaanvaardbaar". De e ambassadeur verklaarde dat ;1 hij om politiebescherming 'erzocht de. Libiërs dit hebben agetaten. Voordat de betogers het Tibassadegebouw in brand staken, aagde het personeel er in tijdig te itsnappen. aldus de ambassadeur. betogers protesteerden tegen de ïvasie" van Franse troepen, in Tu- sië, die volgens radio Tripoli was doeld om „de volksrevolutie te on- rdrukken, die zich in Tunesië be- n te ontwikkelen vanuit de stad afsa". iewapend e aanval op de Franse ambassade EN HAAG (ANP) - Staatssecreta- Haars (justitie) heeft de lichame- k gehandicapte Westduitser Franz iristoph politiek asiel geweigerd. man kwam vorig jaar november ar Nederland, omdat hij vindt dat handicapten in zijn land worden discrimineerd en onderdrukt. e man vroeg politiek asiel aan. om it hij bang is in een psychiatrische richting in de Bondsrepubliek te orden opgenomen. De staatssecre- ris geeft als motief dat Christoph ingewezen zal blijven op een sociale tkering. Christoph gaat in beroep de afwijzing van mevrouw aars. Volgens een woordvoerder van t ministerie van justitie moet de an onmiddellijk ons land verlaten mag hij de beroepsprocedure niet wachten. mdat Christoph EG-onderdaan is ag hij als toerist drie maanden in ederland blijven, als hij middelen in Inkomsten heeft. In dit geval kan J echter onmiddellijk het land uit orden gezet omdat hij bijstand niet. elastingvrije schenking oor ouders ruimer nou kunnen we ze alle acht feleens een gulden geven WASHINGTON (AP) Voor de kust van Australië en Nieuw Zeeland heeft de Ame rikaan Richard Blakemore op de zeebodem magnetische bac teriën gevonden. De micro-or ganismen vertonen een syste matische neiging om naar het zuiden te zwemmen. De vondst was voor Blakemo re geen grote verrassing. In april vorig jaar schreef hij al dat zulke bacteriën waar schijnlijk op het zuidelijk halfrond zouden bestaan. Hij was er toen eindelijk achter hoe het precies zat met de naar het noorden zwemmende mag netische bacteriën die hij in 1975 dichter bij huis had ont dekt, voor de kust van Massa chusetts. Ze bleken letterlijk een kom pas aan boord te hebben: kor reltjes van het ijzerhoudende mineraal magnetiet, die op een rijtje aan elkaar zaten en so een (magnetische) kompas naald vormden. Maar waarom schept een bacterie er kenne lijk genoegen in om naar het noorden of zuiden te zwemmen? Blakemore denkt dat het ze niet om het bereiken van de pool te doen is. Maar de magnetische veldlijnen lopen bij Massachusetts niet hori zontaal. Het noorden ligt. strikt genomen, schuin naar beneden. En beneden is de sliblaag op de zeebodem, waar de bacterie zich het' beste thuisvoelt. En in Australië komt het zuiden overeen met onder. Vandaar. Van onze verslaggevers AMSTERDAM/WINSCHOTEN In de stad Groningen wordt vrijdag een demonstratieve bijeenkomst tegen de slechte werkgelegenheidssituatie in het noorden van het land worden gehouden. Tot deze bijeenkomst— die gepaard zal gaan met werkonderbrekingen in verschil lende noordelijke bedrijven hebben de FNV-bonden gisteren besloten op de federatieraad in Amsterdam. >ARIJS, TRIPOLI (AFP, Reuter) De ambassade van 'rankrijk in Libië is gisteren door betogers bestormd en in rand gestoken. Volgens de Franse ambassadeur in Tripoli, Jharles Malo, staan alleen de muren van de ambassade nog vereind. De betogers protesteerden tegen de militaire hulp ie Frankrijk vorige week heeft verleend bij het afslaan van e overval op de Tunesische stad Gafsa. De communistische actieleider Fré Meis zinspeelde gisteren nu ook in het openbaar op acties tegen de# gasvoorziening uit de aardgasbel in Groningen. Hij deed dat tijdens een vergadering in de kartonfabriek Okto in Winschoten, waarvan de sluiting onafwendbaar lijkt. Meis heeft eerder in kleine kring wel eens laten merken, dat een bezetting van gaslokaties in het uiterste geval niet uitgesloten moet worden geacht. De demonstratieve bijeenkomst die door de FNV wordt belegd is, aldus FNV-voorzitter Kok. bedoeld om ui ting te geven aan de grote zorg en ongerustheid' over de afbraak van de werkgelegenheid in met name Oost- Groningen. Hoe groot de ontreddering in het noorden des lands is. blijkt volgens Kok wel uit het feit, dat het bestuur van deze provincie het contact heeft verbroken met de regering in Den Haag. „Het noorden heeft geen ver trouwen meer in het regeringsbeleid, er is een sfeer van onbestuurbaarheid ontstaan", aldus Kok. beeld van de rampzalige ontwikke ling van de werkgelegenheid in het noorden. De problemen bij Philips in Stadskanaal en Winschoten, de al ja ren lopende problematiek bij de scheepsbouw, de confectie en Akzo Delfzijl, vragen volgens de vakcentra le om een speciaal beleid voor het noorden, dat een halt toeroept aan de afbraak van werk. De FNV zal zich daarom speciaal tot de Tweede Ka mer wenden, om aan te dringen op OvfltlP extra maatregelen voor noodlijdende gebieden als Oost-Groningen. gaan op de eis om de actieleider ook uit te nodigen bij een vergadering met enkele Kamerleden die hun stemgedrag in de Kamer zouden ko men toelichten. Uiteindelijk gaf de directeur toe toen bleek, dat van de honderd vijftig aanwezige werkne mers slechts een vijftal tegen de komst van Meis stemde. vond plaats een week na de gewapen de overval op het Tunesische mijn stadje Gafsa, waarbij 41 mensen om het leven kwamen. Volgens de Tune sische autoriteiten werd deze overval uitgevoerd door een groep Tunesi sche dissidenten, die door Libië wa ren opgeleid. Een van de gevangenge nomen guerrillaleiders heeft voor de televisie in Tunis verklaard dat de aanval door Libië was gefinancierd met het doel het Tuhesiscne regime omver te werpen. De aanval op Gafsa werd binnen 24 uur neergeslagen dank zij de hulp van Franse vliegtuigen, die zorgden voor het transport van de Tunesische troepen. Na de aanval op Gafsa riep Tunesië zijn ambassadeur uit Libië terug en verzocht de Libische gezant in Tunis het land te verlaten. De betrekkingen tussen de Twee Noord- afrikaanse landen verslechteren sinds 1974, toen een verdrag tot sa menvoeging van de twee landen stu kliep. Diplomatieke bronnen in Parijs ver melden dat gelijk met de bestorming van de Franse ambassade er een be toging plaatsvond voor de ambassa de van Tunesië in Tripoli. Het aanwe zige ambassadepersoneel kon dank zij een waarschuwing van politie het gebouw verlaten voordat de betogers daar aankwamen. Deze lieten het am bassadegebouw echter ongedeerd, al dus de Tunesische ambassadeur in Parijs. De Franse ambassade is de tweede die in Libië is verwoest. Eind vorig jaar moest de Amerikaanse am bassade het ontgelden in een beto ging tegen de Amerkaanse buiten landse politiek. 'Geen vertrouwen' Volgens de FNV is de weigering van de regering om het kartonbedrijf Okto verder te helpen een goed voor- Fré Meis zei gisteren, verwijzend naar het slotdebat dat over drie weken in de Tweede Kamer over Okto wordt gehouden: „Als het ongunstig uit pakt draaien we desnoods de kraan dicht. Niet voor de arbeiders, maar voor de grote concerns. Als ze het ons niet willen geven, zullen we het wel pakken". Meis hamert steeds op het feit dat Groningen de rijkste provincie van het land is, maar bitter weinig terug krijgt. Hij herinnerde er aan dat zes tien tot zeventien miljard gulden aan aardgasbaten jaarlijks naar de rege ring en multinationals gaat. Over het toelaten van Meis in de Okto-fabriek ontstond gistermorgen bijna slaande ruzie tussen de direc teur D. Klelnjan en enkele woedende werknemers. Kleinjan weigerde in te Bij binnenkomst brak er een ovatie voor Meis los. Of hieruit valt op te maken dat er een even massale actie op handen is als tien jaar geleden bij de stakingen In de karton, valt op dit moment nog moeilijk in te schatten. Er lijkt echter maar weinig meer te hoeven gebeuren om de vlam in de pan te laten slaan. De onrust over het nog verder toenemen van de toch al grote werkloosheid In een groot aan tal Oostgroningse bedrijfstakken is bijzonder groot. Behalve de moeilijk heden met Okto zit ook de rest van de kartonindustrie midden in een sane ringsproces en volgens PvdA-Kamer- lid Bonno Spieker laat sluiting van een bedrijf als de Okto, ook deze reus niet ongemoeid. Wachten Andrej Sacharow en zijn vrouw Jelena, die afgelopen zondag bij hem op bezoek was. MOSKOU (Reuter DPA, AFP) DE Russische dissident Andrej Sacharow, die vorige maand naar de stad Gorki werd verbannen, is met de door bedreigd. Ook hebben de autoritei- tengedreigd hem nog verder van Moskou weg te sturen als hij niet ophoudt met zijn dissidente activiteiten. Dit heeft de vrouw van Sacharow. Jelena Bonner, die het afgelopen weekeinde bij haar man had doorge bracht. gisteren in Moskou tegen wes terse journalisten gezegd. Zij mag nog vrij reizen tussen Moskou en Gor ki. en afstand van ongeveer 400 kilo- meter.Maar de officier van justitie in Gorki had ook haar bedreigd en zij vermoedde dat het niet meer zo lang zou duren dat ook zij Gorki niet- mocht verlaten. De mannen die Sacharow met een wapen hadden bedreigd, hadden hem toegeroepen dat hij niet lang in Gorki zou blijven. „Er wordt voor Jou al een plaats vrij gemaakt ln een psychiatri sche inrichting, 30 kilometer hier van daan". Jelena Bonner vertelde verder dat Sacharow ook een kaart had ontvan gen waarin hij met de dood werd bedreigd. De ondertekenaar, ene Pe- trow, schreef onder meer dat hij tij dens de oorlog veel gewapende Duit sers had gedood en „uitkeek naar een ontmoeting met Sacharow". Jelena Bonner riep het Westen op alles te doen om te voorkomen dat Sacharow door de autoriteiten nog verder geïsoleerd zou worden. ADVERTENTIE Meis zei met actie te willen wachten tot Okto eventueel inderdaad dicht gaat. Ook de vakbonden voelen op dit moment weinig voor actie bij Okto en willen afwachten wat be windvoerder F. Hamminga eventueel nog weet klaar te stomen. Jaap Wol- thers van <e FNV meent echter dat er „een wonder" moet gebeuren, wil de fabriek niet dichtgaan. Men vreest dat eventuele acties bij de Okto op dit moment door het KNP- concem zouden worden aangegrepen om de fabriek meteen al te sluiten en bovendien kan een gunstige afvloei ingsregeling dan in gevaar komen. Overigens was ook de vakbond tegen toelating van Meis ln de fabriek. Men wil zich het heft niet uit handen laten nemen. Tot nu toe is de vakbeweging in dit laatste geslaagd. Vervolg op pag. 3, kol. 6 Eigenaar benadert B en W Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De nieuwe eige naar van de bezette OGEM-panden aan de Keizersgracht 242-252. beter bekend als de Groote Keyser. heeft b en v van Amsterdam benaderd met een plan voor jongerenhuisvesting in de zes panden. De eigenaar is Beerents Beheer BV. die naar nu blijkt de panden op 21 december van het vorig Jaar gekocht heeft voor 3.1 miljoen gulden. De AGO-verzekeringsmaatschappij heeft de hypotheek verstrekt- In Schiedam en Deventer is huiszoe king gedaan bij drie sympathisanten van de bezetters van de Groote Key ser Dit naar aanleiding van de arres tatie. vorige week maandag, van een 25-jarige Schiedammer en twee inwo ners van Deventer, die daar ruiten hadden ingegooid van een toonzaal van de Technische Unie, een dochter onderneming van de OGEM. Bij hun aanhouding verklaarden zij tot hun daad te zijn gekomen uit solidariteit met de krakers van de OGEM-panden in Amsterdam Bij de huiszoeking in de woning van de Schiedammer trof de politie drie vuurwapens aan. een partij munitie en een hoeveelheid chemicaliën voor de aAmnaak van explosieven. In de woningen van de Deventer verdach ten vond de politie stencils waaruit zou pUJken dat hun actie tegen de Techmsche Unie inderdaad te maken had met de kraakactie ln Am sterdam. De drie arrestanten zijn na voorgelei ding aan de officier van justitie, in verzekerde bewaring gesteld. Volgens de politie van Deventer is nog niet duidelijk welke conclusies uit de vondst in Schiedam getrokken moe ten worden en of de acties van met elkaar samenwerkende actievoerders in het land zich verharden De gemoederen liepen gisteren bij de Winschoter kartonfabriek Okto soms hoog op. Het personeel vergaderde over de toekomst van het bedrijf. Bovenste foto: een Okto-werknemer wil het woord hebben, wat hem niet wordt toegestaan door Okto-directeur Klein jan (links). Foto onder: verslagenheid onder het Okto-personeel. Van onze redactie economie ROTTERDAM Het Ogem-concern zal de boeken over het afgelopen Jaar moeten afsluiten met een verlies van tien tot vijftien miljoen gulden. Dit tegenvallend resultaat (eerder werd gesproken over een te verwachten winst van vijfentwintig a dertig miljoen gulden) wordt toegeschreven aan de noodzaak tot het treffen van voorzieningen. Eerder gisteren werd officieel bekend gemaakt, dat topman drs B. J. Udink op zeer korte termijn bij Ogem zal opstappen. Hij heeft, aldus een communi qué. de wens te kennen gegeven per 1 maart zijn functie van lid en voorzitter van de raad van bestuur van Ogem Holding neer te leggen. De raad van commissarissen heeft intussen de heer K. Fibbe, thans lid van de raad van commissarissen en de vroegere voorzitter van de raad van bestuur van Ogem, bereid gevonden tijdelijk als gedelegeerd commissaris op te treden. Meer nieuws op pagina 13 De regering weet een leuke deeltijdbaan voor u: in de gezinsverzorging. Eén gulden achtentwintig netto per uur, en dat tikt leuk aan. Zo werkt dat wanneer je op een deeltijdloon de hele ziekenfondspremie inhoudt, en dat wil de regering. De gezinsverzorging niet. Boetseerset (A) Boctseerklci met verf in 3 kleuren cn penseeltje Wordt zonder oven oven hard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine cn kruiskopsthroeve- druaier in een Handgreepje niet Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai dternmtief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- UI JtllLI III ss.ll I 1 «IIISISIS S l'|S IIISI li omsUigmcchunit'k.wofexlra grm.A plus "n als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. L it erkentelijkheid ontvangt u cStn van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: L'w naam l'w adres: -Giro Postcode en plaats _Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van I 7 Kado naar keuze DA. DB DC. DD. (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659188 (uilsluitend voor opgavent Voor bezorginlormaiie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1