Den Haag verrast Teleurstelling in Nederland over resultaat synode Dienst Kiesttwkado Prinses Beatrix goed voorbereid op haar taak X deze krant Films en dia's ïetlNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Sneeuwbuien HET WEER Hoop dat Beatrix voorbeeld moeder zal volgen Geruchten kwamen uit Rome Vrijspraak Lischka gevraagd Trouw Welingelicht Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging. TrOUW Trouw R H 38STE JAARGANG NR 10864 - VRIJDAG 1 FEBRUARI 1980 Hall tol zwaar bewolkt met nu en dan sneeuwbuien Temperatuur dalend tot -3 graden in Groningen en tot 1 graad in Zeeland. Krachtige wind uit nood tot noordoost windkracht 6 MorQen en overmorgen Zonnige perioden maar ook enkele regen- of sneeuwbuien In de nacht en ochtend lichte vorst Morgen zon op 8 19. onder 17 25 Maan op 19 08. onder 8 53 LOSSE NUMMERS 65 CENT Koningin treedt af op 30 april Letterlijke tekst Pagina 3: toespraken Uitspraken Beatrix Drees over de Koningin Pagina 5- Ons commentaar Pagina 11: Wereld snel op de hoogte Pagina 17: Juliana, koningin van de vrede Van onze verslaggevers DEN HAAG/AMSTERDAM In een korte maar bewogen toespraak voor radio en televisie heeft koningin Juliana gisteravond meegedeeld dat zij op 30 april, de dag waarop zij 71 jaar hoopt te worden, zal aftreden. De Koningin vroeg haar „landgenoten" haar opvolg ster Beatrix, die gisteren 42 jaar werd, „steun en vertrou wen" te geven. Prinses Bea trix is goed voorbereid op deze taak, aldus de Koningin. Minister-president Van Agt noemde het gisteravond een goed verjaarsgeschenk voor de kroonprinses „dat we haar komst als Koningin in ver trouwen tegemoet zien en dat we haar met dezelfde liefde omringen die ons steeds met haar moeder heeft ver bonden". De mededeling van koningin Juliana kwam gisteravond toch nog onver wacht, hoewel er de laatste jaren veel geruchten over een op handen zijnd aftreden geweest zijn. In maart vorig jaar zei minister-president Van Agt nog dat het aftreden van de vorstin eerder een kwestie van jaren dan van maanden zou zijn" Met uitzondering van minister-president Van Agt en vice-premier Wiegel hoorden de mi nisters pas gisteravond om zes uur, twee uur voordat koningin Juliana haar toespraak tot het Nederlandse volk zou houden, van het komende aftreden. Vrijwel direct na de toespraken van de Koningin en de premier op de. televisie hield in de Tweede Kamer voorzitter Dolman een korte rede, waarin hij de vitaliteit van de Konin gin prees. „Gezond en wel treedt zij terug na een regeringsperiode die de krachten van anderen wél zou heb ben gesloopt. Wij menen wel eens dat het land voor grotere problemen staat dan ooit. In werkelijkheid is het regeren in deze 32 jaren nooit eenvou dig geweest", aldus Dolman. Hij zei dat het nu niet het tijdstip is om in bijzonderheden te treden, te meer waar de Koningin zichzelf heeft beperkt tot de nuchtere zakelijkheid. „Wij ervaren de mededeling als ont roerend, als karakteristiek juist door haar zakelijkheid". De Kamervoorzit ter besloot zijn rede met de woorden:, „De Koningin blijft bij ons, leve de Koningin", waarna de Kamerleden onder het omhooggooien van hun ar men een drie-werf-hoera lieten horen. Vlce-premier Wiegel zei namens de regering: „Wij zien met vertrouwen uit naar de komst van onze nieuwe Koningin, van wie wij weten hoe goed zij zich op haar komende taak heeft voorbereid". De kans is groot dat, wanneer prinses Beatrix wordt ingehuldigd als Konin gin, zij meteen haar intrek kan ne men in huis Ten Bosch in Den Haag. PAGINA 4: Onduidelijk ballet over soldatendom PAGINA 5: 'Hoop op nieuw begin in Oost-Groningen PAGINA 9: Gesprek met oud commissaris mr. P. J. Verdam Koningin Juliana en haar opvolgster, prinses Beatrix Verwacht wordt namelijk, dat het pa leis In september van dit jaar voor bewoning gereed is. Anders ligt dat met paleis Noordelnde in Den Haag, dat in de toekomst dienst moet doen als „werkpaleis" voor de nieuwe Ko ningin. Het duurt nog wel vier k vijf jaar voordat de verbouwingen aan dit palels zijn voltooid. Vrijwel zeker zal de inhuldiging plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, naast het paleis op de Dam in Am sterdam. Vice-premier Wiegel ver zuchtte gisteravond althans dat de herstelwerkzaamheden aan de kerk gelukkig klaar zijn. Uiteraard zullen voor het afscheid van koningin Juliana allerlei feeste lijkheden op touw gezet worden, maar ook daarover is in het kabinet nog geen overleg gevoerd. In rege ringskring werd aangenomen dat de koningin over al dergelijke zaken gis teravond nog gesproken heeft met premier Van Agt, die de avond in het paleis doorbracht. Of de kroning van koningin Beatrix op dezelfde dag zal zijn als de troons afstand van koningin Juliana is nog niet zeker. ADVERTENTIE Haal nu uw films of dia s uit de kast en laat door ons vakkundig overzetten op videoband Etk systeem mogelijk. Vrijblijvend inlichtingen en demonstratie. Video Design Overtoom 272 1054 JB Amsterdam v Tel020-184438. Van onze parleraentsredactie DEN HAAG In politiek Den Haag is gisteren tamelijk verrast gereageerd op het ko mende aftreden van koningin Juliana. De fracties in de Tweede Kamer uitten in ver schillende toonaarden hun grote waardering voor de ma nier waarop de Koningin haar functie als staatshoofd ver vuld heeft en voorts hebben zij de hoop en het vertrouwen uitgesproken dat prinses Bea trix het uitstekende voor beeld van haar moeder zal volgen. In de gisteren uitgegeven officiële verklaringen kwam de vraag nauwe lijks aan de orde op welke punten de taakvervulling door koningin Beatrix anders zou zijn dan van haar moeder. Het gaat tenslotte om verschillende persoonlijkheden. Oud-premier Bies heuvel duidde in een persoonlijke re actie dit punt het sterkste aan Hij zei: „De nieuwe Koningin zou wl eens last kunnen hebben van haar voort varendheid en ongeduld. Veranderin gen zullen zich weieens wat minder vlot kunnen voltrekken dan zij voor gewenst houdt Koningin Juliana heeft in sterke mate haar rechten en plichten gekend, maar ook in sterke mate haar beperkingenals constitu tioneel vorstin. Dat is een waardevol element in de monarchie", aldus Biesheuvel. PvdA-fractlelelder Den Uyl zei het desgevraagd normaal te vinden dat een nieuwe Koningin in haar aan looptijd wel eens moeilijkheden zal hebben. Den Uyl verwacht ln zijn partij overigens geen problemen bij de komende troonwisseling. Het PvdA-congres heeft verleden Jaar een principiële voorkeur uitgesproken voor het republikeinse stelsel, maar volgens partijleider Den Uyl ls deze uitspraak niet bedoeld om gevolgen te hebben voor het huidige koning schap. „Het koningschap wordt nu op democratische wijze vervuld. Voor ie dere vorst vandaag gelde de nood zaak dat men zich op democratische wijze moet identificeren met de men sen Daarvan ls ook prinses Beatrix doordrongen", aldus Den Uyl. Fractieleider Lubbers (CDA) zei op de vraag of prinses Beatrix wellicht eer der dan haar moeder tegen de consti tutionele grenzen van haar taak zou stuiten: „Ik heb de persoonlijke in druk dat dit niet het geval zal zijn voor zover dat al naar buiten uit- komt", aldus Lubbers Vervolg op pagina 3 Van onze parlementsredactie DEN HAAG „Ik weet van niets." riep gistermiddag om streeks vier uur een woordvoer der van de Rijksvoorlichtings dienst in Den Haag Het ge rucht dat koningin Juliana 's avonds om acht uur haar aftre den zou aankondigen, ging te gen dat tijdstip al als een lo pend vuurtje door de wandel gangen van het Kamergebouw De RVD hield zich nog van de domme, veel Journalisten had den al eerder op de dag van hun tv-coilega's in Rome ge hoord dat er in Nederland iets te gebeuren stond „Een ge beurtenis van nationale bete kenis" waarvoor zij met hun nieuws over de afloop van de bisschoppensynode moesten wijken. Het bericht leek onze verslag gever Pieter van der Ven in Rome ongeloofwaardig Hij stelde er twee Nederlandse bis schoppen van ln kennis. Dezen reageerden zo verbaasd dat zij, aidus onze verslaggever, „grote huichelaars geweest moeten zijn als ze het geweten nadden." De geruchten uit Rome. ge combineerd met het gegeven dat de „reportagetreln" van het NOS-Journaal naar paleis Soestdljk onderweg was. bracht een stormloop teweeg op de RVD. Maar daar bleef men keihard ontkennen. „Je mag me ophangen als het waar is", tekende een verslaggever op uit de mond van een woord voerder. Om kwart voor vijf zwichtte de RVD echter voor de druk en verspreidde „naar aanleiding van vragen" de mededeling, dat de Koningin om 20.00 uur een toespraak zou houden via de televisie. Over de inhoud van deze toespraak werd nog niets onthuld Maar dat was Inmiddels bij en op het Binnenhof geen geheim meer. Enkele fracties gaven al voor acht uur verklaringen uit met reacties op de troonsaf stand. BIJ de RVD zei men toen nog: „Misschien wil de Konin gin alleen maar haar dochter feliciteren". Bewogen tijden dus. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst stond als een rots in de branding. Na iedereen kwam ook de RVD tot de conclusie dat de koningin een toespraak ging houden. „Misschien wil ze alleen haar dochter feliciteren." Natuurlijk. Dat was het. 'Ontharen kan medische behandeling zijn dit wordt „kaalslag" Van een onzer verslaggevers HILVERSUM Rooms-ka- tholiek Nederland is, op Klaas Beuker (de man van „Trouw aan de paus") na. bij zonder teleurgesteld over het povere resultaat van de bis schoppensynode in Rome. Vooral het aanblijven van bis schop Gijsen en het feit dat de werkruimte voor pastorale medewerklstiers ingeperkt wordt, bepalen de negatieve beoordeling van hetgeen de synode heeft opgeleverd. Een en ander valt af te leiden uit een radio-uitzending van de NCRV. gis teravond, waarin vooraanstaande katholieken om hun reactie werd ge vraagd. De Nijmeegse theoloog prof. dr. F. Haarsma verklaarde dat zijn negatieve verwachtingen niet be schaamd, maar overtroffen waren. Er verandert niets, zei hij, en wilde er iets veranderen dan zou op z'n minst oisschop Gijsen het bisschoppencol lege verlaten moeten hebben. De feministische theologe Catharina Halkes en het CDA-kamerlid me vrouw Cornelissen (die de brief van vooraanstaande katholieken aan de synode, waarin de bestaande moei lijkheden aan de benoemingen van de bisschoppen Simonis en Gijsen worden toegeschreven, mee had on dertekend i waren beiden ook hierom teleurgesteld dat de vrouw niet eens in 't zicht was gekomen te Rome. De Amsterdamse studentenpastor pater Van Kilsdonk oordeelde dat de bisschoppen gekooid waren. Overi gens zou er volgens hem niets veran deren: het gebrek aan priesters maakt voortgaande inzet van pasto rale medewerkers noodzakelijk; Wel is de conflictstof vergroot. Meer nieuws over de synode op pagina 2 KEULEN (AP) De verdediging van Kurt Lischka, de vroegere chef van de Gestapo in Parijs die momenteel in Keulen terecht staat op beschuldi ging van medeplichtigheid aan de deportatie van 73.000 Franse Joden naar vernietigingskampen in Polen, heeft vrijspraak gevraagd. Het proces tegen Lischka (70), en twee andere beklaagden, Herbert Ha gen en Ernst Heinrichsohn, is op 23 oktober begonnen. Kort na de oorlog zijn zij door Franse tribunalen bij verstek veroordeeld, maar alle drie wisten naaar Duitsland te ontkomen. De openbare aanklager eiste vorige week tegen Lischka en Hagen gevan genisstraffen van elk 12 jaar en tegen Heinrichsohn vijf Jaar. De advocaat van Lischka, Helge Mil- linger. voerde aan dat niet is bewezen dat Lischka wist, dat de Joden voor wier deportatie hij verantwoordelijk was. de dood in concentratiekampen wachtte. Meer nieuws op pag. 7 Boetseerset (A) Boetscerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschrocve- draaicr in écn Handgrecpje met omslagmechanick.\oor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee.- Adres nieuwe abonnee: Postcode en pluals: Uw naam: Uw adres: _Giro Postcode en plaats .Tel: Met een plechtige en veelzeggende omarming van paus Johannes Paulus II en kardinaal Willebrands na de mis in de Sixtijnse kapel éindige gisteren de bijzondere synode der Nederlandse bisschoppen. Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado naar keuze DA. DB. DC DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw; Anrwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginlormatic 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1