Niet meer ambtenaren erbij 3)KT0 moet sluiten Veel kritiek Kamer op harde aanpak kabinet PLO onder voorwaarden bij autonomie-overleg Nep Kiesuwkado i JMKEURTJE je proeft de bessen er bóven uitif HALVE PRIIS min 10% i deze krant ïenzine 2,6 cent duurder Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Harde wind HET WEER [Nederland is i slecht op de Bom voorbereid Albeda in kabinet alleen maar gesteund door CDA-meerderheid roningse Staten schorten werk op EA? sa GIRO 5657 Miljoenenfraude in Limburgse aannemerswereld Minister praat in Luxemburg over boycot Spelen Proefboringen in het noorden gaan toch door Trouw Echt nieuws Totale UITVERKOOP"" "fggfe Bezorg Trouw ecu nieowe abonnee I Lees een krant met overtuiging: TrOUW I - Rh urne rouw 38STE JAARGANG NR 10863 - DONDERDAG 31 JANUARI 1980 Veel bewolking en perloden met regen Middagtemperatuur onge veer zeven graden Tot krachtig, aan de kust tot hard toenemende wind uit zuidoost tot zuidwest Morgen en overmorgen enkele buien en kouder. Later kans op lichte vorst In de nacht. Morgen zon op: 8.47 zon onder: 16.36, maan op: 17.14. maan onder. 823 Deze krant laat zich vier weken lang op proeflezen. 24 nummers voor f8,00. Bel: 020-65 93 88. LOSSE NUMMERS 65 CENT i PAGINA 3 'Wanbeleid op laboratorium van artsen' I PAGINA 5 PAGINA 7: Balkanpact, een herlevend omstreden dienst PAGINA e India bang voor kernoorlog engi 146 ratis N HAAG (ANP) Normale en superbenzine worden met ingang van 2 Tuari 2,6 cent duurder. Per liter worden de maximumprijzen dan 134,0 t en 137,4 cent, zo heeft het ministerie van Economische Zaken meege- fld. maximumprijzen van petroleum en van dieselolie gaan op 2 februari met cent per liter omhoog. De maximumprijzen van huisbrandolie en gasolie -den 2,6 cent per liter hoger. De maximumprijs van stookolie stijgt met ^0 gulden per ton. oom. of a LE B/6 6< 'rijs jen prijsstijgingen zijn het gevolg van de prijsverhogingen van ruwe dol ie tot en met 15 december 1979. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet heeft gisteren een ambtenaren- stop afgekondigd. Vacatures mogen nog wel worden vervuld, maar uitbreiding van de personeelssterkte is voorlopig niet toegestaan. De maatregel is tijdelijk, in afwachting van het nieuwe pakket bezuinigingen van drie vier miljard gulden. Het ziet ernaar uit dat de ambtenaren een belangrijke rol krijgen toebedeeld in dit pakket. De maatregel werd gistermiddag af gekondigd door het ministerie van Financien, en later in de Tweede Ka mer toegelicht door minister Wiegel (Binnenlandse Zaken). De maatregel omvat behalve de ambtenarenstop ook een verbod aan alle rijksdiensten om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Dit betreft bestellingen, het sluiten van contracten, aanbesteding van werken, toezeggingen en garan tieverleningen. Toezeggingen voor in diensttreding die 28 januari al waren gedaan, mogen echter worden nage komen. Verder mag uitzondering Sn onze verslaggevers z.u w tONINGEN/DEN HAAG ndeo/ jvinciale staten van Gro- igen hebben gisteravond „'"Vloten hun werkzaamheden te schorten. Ook het over- met de regering hebben zij nader order opgeschort, staten wensen niet langer bestuurlijke verantwoor- lijkheid te dragen voor de volgen van de maatregelen n de regering met betrek- ig tot de werkgelegenheid Groningen. provinciale staten namen dit be- t nadat bekend was geworden dat ■lister van Aardenne (economische deels verplaatsen van Winschoten naar Eerbeek. Van Aardenne meent dat VPE niet op korte termijn voor voldoende vervan gende produkten kan zorgen. 'Geen visie' Wil Adams, voorzitter van de onder nemingsraad van OKTO, verweet het kabinet geen enkele visie te hebben op de industriepolitiek. Ook direk- teur Kleinjan toonde zich overrom peld. Nog niemand had enige weet van het rapport waarop de minister zijn beslissing stoelde. Eind vorig jaar maakte van Aardenne bekend dat hij een onderzoek zou laten in stellen. De Kamer had hem hierom gevraagd, terwijl de werknemers toen het bedrijf bezet hielden. Vervolg op pagina 3 worden gemaakt op de maatregel, wanneer anders ..het normale func tioneren van de dienst'" ernstig zou worden geschaad Volgens Wiegel is de maatregel tijdelijk, en kan zij ..over een paar weken" weer opgehe ven zijn. Paniekvoetbal Wiegel kreeg het in de Kamer meteen aan de stok met de PvdA over de maatregel. Ook van CDA-zijde kwa men kritische geluiden. De CNV-bon- den van ambtenaren spreken over ..paniekvoetbal" Men Is daar „ont steld en geschokt" en voelt zich „be drogen" omdat JongsUeden vrijdag minister Wiegel nog met de bonden van ambtenaren heeft gesproken over uitbreiding van personeels sterkte. Intussen vergadert vandaag het kabi net verder over het pakket bezuini gingen. Minister Albeda (Sociale Za ken) betwist of er wel ruim drie mil jard moeten worden bezuinigd en of het niet minder kan. Maar. aldus goe de Haagse bronnen, hij staat in het kabinet alleen in deze opvatting. Al beda vreest vooral verlies van werk gelegenheid door de bezuiniglngsaan- pak. waartoe minister Andriessen (FNnanciën) de meerderheid in het kabinet heeft overgehaald. Colijn ADVERTENTIE baar, eimee:en) weieert de Winschoter vouw- win(( rtonfabrick OKTO financieel te boot lp te komen dat betekent dat de aarso,riek dicht gaat. Een motie van de ,e(s kse fracties werd met 29 tegen 2" her (j, mmen aangenomen, vanda rvolgens zijn een aantal statenle- n, gedeputeerde staten, de com- aer.vi ssaris van de koningin van Gronln- iit vo< 1 en personeelsleden van OKTO in ikledii frïi1 Per bus naar Den Haag ge- pleet an. Zij spraken 's avonds laat nog VA) t de Tweede Kamer commissie >ei is or economische en sociale zaken. 375 vandaag overleg voeren met de inister over diens beslissing, minister liet de Kamer gister- >nd weten dat hij geen mogelij khe- ii ziet voor verdere steunverlening OKTO waar 265 mensen werken. Vraa bewindsrr>an heeft laten onderzoe- 2300 1 OKTO zou kunnen voortbe- nan. met behulp van twee andere rijven, de Verenigde Papierfabrie- Eerbijk (VPE) en de Eendracht ingedam. Een vergaande specia- Hoof^tie' waartoe de bedrijven wel be ll zijn zou echter pas na een lange- pef, periode resultaten afwerpen. 3535' n Aardenne zou bovendien ver- cht zijn niet alleen OKTO, maar 1 t andere bedrijven financieel ter 1/131 le te staan, om concurrentiever- best< «ng te voorkomen. En dat. terwijl Tel overheid nog enkele jaren de forse ji|k 2 liezen van OKTO voor haar reke- zou moeten nemen. Het gaat bij om bedragen van negentig oen gulden, als een deel van de duktie van VPE zou worden gehe ld. naar OKTO. tot bijna honderd miljoen. als het Winschoter be- jf op de huidige voet zou biijven- >rgaan. 3012 LD Rotterdam Eendrachtsweg 49. Tel. 010 144888 „We hoeven niet Colijn te laten herrij zen," zou Albeda hebben gezegd. HIJ zou kalmer aan willen doen met be zuinigen, en nog even willen afwach ten of de donkere economische wol ken die het Centr^jJ Planbureau heeft voorspeld, wel echte ztoare re gens gaan brengen. Vervolg op pagina 8 ROERMOND (ANP) Een 22-Jarige inwoner uit Ohé en Laak (L) wordt ervan verdacht te hebben meege werkt aan een miljoenenfraude In de Limburgse aannemerswereld De man Is maandag door een speciaal recherche team aangehouden en in gesloten. Eerder was een 31-jarige aannemer uit Echt In verband met deze zaak gearresteerd. Volgens een mededeling van de rijks politie is de Nederlandse staat voor enige miljoenen benadeeld. Premier Van Agt verlaat het Kamergebouw na het overleg over de boycot van de Olympische Spelen. Links staatssecretaris Wallis de Vries, rechts minister Van der Klaauw. n SS iduki JERUZALEM (DPA, AFP, Reuter) De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO is onder bepaalde voorwaarden bereid deel te nemen aan de onderhandelingen over autonomie in de door Israël bezette gebieden. Dit heeft gisteren de Palestijnse burgemeester van Gaza, Rasjied El-Sjawa, in een interview met radio-Jeruzalem meegedeeld. s mj n oplossing, waarbij OKTO een Jt Kluktiepakket overneemt van *323 E. zou de problemen echter goed- ADVERTENTIE En toch maar 4.45 per liter! De burgemeester zei dat de PLO met Israël. Egypte en de Verenigde Staten aan de conferentietafel zou gaan zit ten „als onze rechten erkend worden en als de onderhandelingen over au tonomie zeker tot zelfbeschikking en tot de stichting van een onafhankelij ke staat leiden' Israël heeft meerma len laten weten geen Palestijnse staat aan zijn grenzen te dulden. Enkele weken geleden zei premier Mena- chem Begin nog dat Israël van de Sow jet-Russische inval in Afghanis tan kon leren in die zin dat ook de leiders van een Palestijnse staat de hulp van een vriend zouden kunnen inroepen en Israël binnen de kortste keren met troepen van de Sowjet- Unie bij zijn grenzen zou zitten Toch is de bereidheid van de PLO van groot belang omdat de organisa tie daarmee de akkoorden van Camp David, de Israëlisch-Egyptische vre de en de facto het bestaansrecht van Israël zou erkennen. Burgemeester Sjawa. die nog niet zo lang geleden enkele Arabische landen bezocht en ook gesprekken voerde met PLO-lei- der Jassir Arafat, wilde nog wel kwijt dat hij niets voelde voor het Egypti sche denkbeeld eerst ln de strook van Gaza en daarna pas op de westelijke Jordaanoever autonomie voor de Pa- lestijnen in te voeren. Niet alleen van Palestijnse kant is men blijkbaar bezig mêt de autono mie onderhandelingen tu*sen Israël en Egypte, ook de Amerikanen probe ren deze in het slop geraakte bespre kingen nieuw leven ln te bla2en. Gis teren had de speciale Amerikaanse afgezant. Sol Linowitz. een gesprek met premier Begin. Na afloop deelde hij mee „niet pessimistisch te zijn", maar gaf geen verdere informatie. Linowitz. die ook al overleg heeft gevoerd met de Egyptische leiders in Cairo, heeft in Londen een onderhoud gehad met de Jordaanse koning Hoessein, die zich steeds meer lijkt te gaan interesseren voor het autono mie-overleg. De koning heeft zich het afgelopen jaar voortdurend door de Amerikanen op de hoogte laten hou den. Linowitz heeft een uitnodiging aan de koning om een bezoek te bren gen aan de Verenigde Staten, die pre sident Carter al een jaar geleden ge daan had. nog eens herhaald. Het is niet bekend of Hoessein er op in zal gaan Linowitz heeft tevens een ontmoeting gehad met Anwar el Hatib, een voor malig Jordaans gouverneur van Oost- Jeruzalem. De Amerikaanse afgezant probeerde het bezoek geheim te hou den en zowel hij als de oud-gouver neur waren na afloop niet bereid er iets over mee te delen. De Amerika nen proberen onder de Palestijnen gematigde leiders te vinden die geen uitgesproken aanhangers van de PLO zijn en die een rol zouden kun nen spelen bij de Palestijnse autono mie op de westelijke Jordaan oever en de strook van Oaza. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van der Klaauw (buitenlandse za ken) zal vandaag in Luxem burg met zijn Westduitse col lega Genscher en de Luxem burgse minister van buiten landse zaken Thorn overleg plegen over het slechter wor den van de oost-west-betrek- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Van Aardenne (Economische Za ken) blijft er bij dat de voor genomen, fel omstreden proefboringen in het noorden des lands uitgevoerd moeten worden. Dit onderzoek moet aantonen of zoutkoepels ge schikt zijn voor de opslag van radio-actief afval. Als die bo ringen spoedig verricht wor den kunnen de resultaten nog besproken worden in de ko mende „maatschappelijke discussie" over (kern)energie in ons land. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een lange reeks vragen vanuit de Tweede Kamer De afgelo pen maanden heeft de minister met enige aarzeling gesproken over proef boringen. Hij maakte gewag van de „gewekte onrust" in de noordelijke provincies, waar hij niet zomaar aan voorbij zou kunnen gaan. Echter, de minister laat zich uiteindelijk niet van de boorplannen afhouden. „In principe wordt niet afgezien van proefboringen in de noordelijke pro vincies." schrijft Van Aardenne Vervolg op pag. 3 kingen. Van deze drie landen heeft de Nederlandse regering tot nu toe de meest vérgaande maatregelen tegen Moskou genomen door op te roepen tot een boycot van de Olympi sche Spelen alsmede tot be perking van de culturele en handelscontacten met de Sowjet-Unie. Het Nederlandse regeringsbeleid heeft gisteravond in de Tweede Ka mer veel kritiek ontmoet Alleen de CDA-fractie en enkele kleinere frac ties ter rechter zijde (GPV. DS'70t stonden zonder aarzeling achter de harde aanpak van het kabinet. De VVD-fractie vroeg zich af. of de regering met verdergaande maatre gelen dan de boycot, niet te ver gaat en de linkse fracties keerden zich por motie in oplopende mate tegen het regeringsbeleid. Ook de linkse fracties keurden de inval in Afghanistan en de verban ning van Sacharow door de Sowjet- autoriteiten zonder meer af. Zij we- Vervolg op pagina 12 Dissidenten roepen op tot boycot pagina 12 NOC wijst boycot af sportpagina „Handelsonderneming met educatieve doeleinden". Je moet er maar op komen. Nepbedrijf, noemt onze corres pondent dat. Het ochtendblad dat er geen doekjes om windt, inderdaad. En het aardige is, dat dat nepbedrijf groeit als kool en uitermate nuttig werk doet. Boetseerset (A) Boclsccrklci mcl verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhurd Sehrocvedraaierset (B) Gnitc. kleine en kniiskopschroeve- draaier in een I iandgreepje mei omslagmechanick.vuor extra gem. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermolicl Als onder legger ol voorde sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een Atndloperije als garantie voor zathi gekookte eieren ADVERTENTIE Gzsmm GjmmnniJi Gnmnnnun Gnzmnsji Gnnmnnn In verband met een nieuwe collectie die straks binnen komt, houden wij Maak iemand ahonnee nn Trouw hel 01 hteiulhlad ini't een over- \i.les moet weg: alle maten en soorten nu voor slechts Slrchti enkele voorbeelden BIRIKABA I It plm. 300*200 Norm. prijs 9.800i - Halve prijs 4 OOO.-- Min 10'* L' betaalt slecht» 4.410,- DO/AR plm. 200x135 Norm. prijs**Wt- Italxe priji+r^AOr- Min 105H betaalt slechts 1.575,- «r; KASHKAY plm. 240x170 Norm. prijs-W>50ï-- Halve prijs li»78i - Min 10XU betaalt slecht» 1.775,- P 3 Mil RA/ plm. 150*100 Norm prijs 87S, Halve prijs )37,frO Min lO&t betaalt slecht* 393,- E U HH.t lCH plm 60* 40 Norm. [>n)s -frh- IIjKc pnjs Min 10Z U betaalt slechts 39,-- E Hechte perzen, evenals (.old. zilver en diamanten, een waardevan ie geldbelegging:!: ^SPAARBRIEVi-n AAN TOONDER.kunt l' ruilen ZONDEK RENTEVERLIES v«.nr cm echte Pers' 3 |\o Revers eren mogelijk tegen aanbetaling san 20 Alle tapijten niet certificaat san echtheid g V O I 1^1x0 Dondcrdagaxond koopavond tol 21.00 uur C "TA |7| FT Behalve maandagmorgen, iedere dag geopend tot 18 00 uur Parkeren soor de deur E ^^\1 I-UI 1 tc Dordrecht, Achterhakkers 13-14. Tel. 078-130022 C n tttcttim tiiiuhmh.m riuiiiii.ti.ra kihhu..h.bi riniiih.u.m eih.hhiH.pv Maak iemand ahonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over- luiging L it erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: f\isicode en plaat*Gin» Uw naam:1 Uw adres: Postcode en plaatsTel Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze OA. DB DD (aankruisen a u I» Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Irouw Antwoordnummer 27V2 1000 PA Amsterdam Of' bel 020-65^388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezoiginlomtalic 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1