IIIV Islam veroordeelt Sowjet-Unie fel 'Smeergeld disc-jockey snel onmogelijk maken' Kiesuwkado Celstraf tegen havenslepers geëist Verhinderd Jr Ïmerikanen t Teheran ^smokkeld In deze krant Verdeeldheid binnen Comité mensenrechten t Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Cöurant Trouw Bewolking HET WEER Ernstig tekort aan personeel bejaardenhuis Verenigde Staten komen er gunstig af Philips heeft geen ander werk Weer overleg over Rijnzout Kamer kritiseert beleid tegen Moskou oor Rode Leger et naar Frankrijk Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Trouw Doorzicht 'Openbaar Ministerie is tot vervolgen bevoegd' Kans op vangst haring vergroot nerikaans comité 1 Spelen elders rouw H 38STE JAARGANG NR 10862 - WOENSDAG 30 JANUARI 1980 Veel bewolking en nu en dan regen Middagtemperatuur rond vijf graden Matige zuidwestenwind (windkracht vier). De vooruitzichten voor donderdag en vnjdag: at en toe neerslag en later kans op lichte vorst Morgen Zon op: 08.23 - onder 17.21 Maan op 17.02 - onder: 07 47 Voor Bouw en Inteneui LESTELLA B.V. Willem Barentszstraa» 19 Leiden Tel 071-13 45 41 Keukens. Open Haarden. Tegels. Sanitair. LOSSE NUMMERS 65 CENT een onzer verslaggevers J HAAG In een groot deel van j|Nederlandse bejaardentehuizen ichien wel in alle bestaat op •genblik een ernstig tekort aan bneel. Jederatie van Landelijke Samen- King Bejaardenhuizenorganisa- 1LSB) heeft van 770 van de in il veertienhonderd aangesloten izen te horen gekregen dat ze n te springen om verzorgend, legend en huishoudelijk perso- Bij deze 770 tehuizen heeft men lekort aan vijftienhonderd full- ijc'en vierhonderd parttime perso- tleden. Wanneer deze cijfers zou- ^worden omgerekend over alle isloten bejaardentehuizen be- er zeker een personeelstekort drieduizend arbeidsplaatsen. [ING Deze cijfers zijn gisteren bekend ge maakt door de LSB, naar aanleiding van het feit dat men een verontruste brief heeft geschreven aan staatsse cretaris Wallis de Vries van CRM. In deze brief wordt aangedrongen op maatregelen er ligt al anderhalf jaar een rapport over deze zaak met het daarbij behorende commentaar van de LSB bij CRM, maar tot nu toe heeft men taal noch teken als reactie ontvangen. Nu over enkele weken de begroting van CRM in de Tweede Kamer behandeld wordt, heeft de LSB als laatste redmiddel om de zaak onder de aandacht te brengen deze cijfers naar buiten gebracht. „Dat er zo'n groot personeelstekort is in de Nederlandse bejaardentehui zen, is erg verontrustend, temeer daar de tekorten het grootst zijn on der die mensen die zich direct bezig houden met de dagelijkse verpleging en verzorging van de bejaarden. Het gaat niet om mensen die de bejaar den leuk bezig houden, maar om ver pleegkundigen en huishoudelijke hulp. Vervolg op pagina 3 INGTON, TEHERAN (Reuter. I AP) Zeker zes Amerikaanse (maten vier mannen en twee en die zich een tijd lang in de idese ambassade in Teheran ver in hebben gehouden, zijn Iran _,smokkeld. O^ianadezen hebben maandag hun ^■J^ssade in Teheran gesloten in ?^?fcnd met deze zaak. De Ameri- a^]se regeringswoordvoerder Hod- 1 Carter bedankte de Canadese Uithfing voor de hulp. Naar verluidt 30rdpn de zes Amerikaanse diploma- tienefeel uit van een grote groep die lOekG^ het beSin van de bezetting van gppinerikaanse ambassade met hulp bliro Canadezen kon vertrekken uit Is, stoi Snlntsnapping van de zes diploma- lOg ITIierd gisteren bevestigd door pre- Joe Clark van Canada, die zei Ie Canadese ambassade de Ame- len een schuilplaats had bezorgd jen van de nodige papieren had zien om uit Iran te kunnen ko- i Premier Clark zei te betreuren de zaak in de openbaarheid is (men voordat de gijzelaars in de irikaanse ambassade zijn vrijge- Franstalige Canadese blad La c rr\r!r*dg srK*«ren dat in totaal n de f2 en 2ö Amerikanen door madezen zijn geholpen. nstig tijdstip Canadezen hebben gewacht met htsnapping van de Amerikanen let tijdstip gunstig was. De aan- (t in Iran was nu gevestigd op de lezingen en de problemen in jland Afghanistan. Naar verluidt wogen de Canadezen eerst de rikanen per auto via de grens Turkije het land uit te smokke- Later werd toch beter geacht om inerikanen gewoon via het vlieg- op paspoorten met vervalste Use stempels te laten vertrekken. eer nieuws over Iran op pa;. 7 door James Dorsey ISLAMABAD De islamitische ministersconferentie is gisteren geëindigd met de felste veroordeling tot nu toe van de Sowjet-Unie door een organisatie van de derde wereld. Tegelijkertijd onthielden de islamitische landen zich van een dergelijke zware aanval op de Verenigde Staten. In een tweeledige aanval omschreven de 36 derde wereldlanden, die de Isla mitische ministersconferentie in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad bijwoonden, de Russische inval in Afghanistan als een „flagrante schen ding van alle internationale overeen komsten en een ernstige bedreiging Bei*06P voor de vrede en veiligheid in de regio K en de gehele wereld." oproep tot daadwerkelijke steun aan de Afghaanse rebellen uit de oor spronkelijke ontwerpresolutie werd verwijderd antwoordde hij: „Er zijn bepaalde zaken waarover men niet praat maar die men wel doet". Inwoners van Afghanistan trekken de grens met Pakistan over om daar hun waren te slijten, en zelf inkopen te doen. Sommigen van hen blijven uit veiligheidsoverwegingen achter, en sluiten zich aan bij de guerrillabewegingen die de pro-Russische regering in Afghanistan vanuit Pakistan bestrijden. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Er moet snel iets bij de omroep worden geregeld, waar door omroepmedewerkers geen steekpenningen kunnen krijgen. Het gaat vooral om disc-jockeys, die van platenmaatschappijen geld krijgen wanneer ze in hun programma's be paalde deuntjes „pluggen". De commissie belangenverstrenge ling omroepmedewerkers, onder voorzitterschap van de voorzitter van Radio Nederland Wereldomroep, prof. Belinfante, rapporteert dit aan minister Gardeniers van CRM. De commissie beperkt zich niet tot disc- jockeys; al het personeel werkzaam bij de omroep dat enigermate invloed kan uitoefenen op de inhoud van ra dio- en televisieprogramma's, moet aan strenge richtlijnen worden ge houden. Daartoe zouden de arbeidsovereen komsten met de medewerkers moe ten worden aangevuld met bepalin gen. Dat zou het best passen in de zojuist gewijzigde omroepwet. Maar de commissie vindt het toch te ver gaan om een nieuwe wetswijzi ging op dit punt voor te stellen. Dat zou te veel tijd kosten. Een wijziging van de wet zelf zou kunnen worden voorkomen als er een wijziging van het omroepbesluit kwam, dat zich richt op de gedragin gen van individuele omroepmedewer kers. Contracten Verder zouden de omroeporganisa ties zelf ook wel wat kunnen doen. Zo zouden er naast een aanvulling bij de CAO's voor free-lancemedewerkers contracten moeten worden opgesteld met bepalingen omtrent steekpen ningen. De commissie komt tot een aantal aanbevelingen die de omroepen bin nen de organisatie zelf zouden moe ten verwezenlijken, die variëren van een gedeelde verantwoordelijkheid bij het plannen van programma's tot een code van een „gentlemen's agree ment', voor platenmaatschappijen. Hetgeen een verbod op het aanbieden van gelden aan mensen, die voor ra dio of televisie werken, kan inhouden. Meer nieuws op pagina 4. In een aparte resolutie zei de Islamiti sche bijeenkomst bovendien „aanwe zigheid van de Sowjet-Unie en som mige van zijn bondgenoten in de Hoorn van Afrika" te beschouwen als een „rechtstreekse bedreiging van de democratische republiek Somalië." In tegenstelling tot dergelijke felle kritiek werd de Verenigde Staten vaak niet eens bij naam genoemd. Politieke waarnemers in de Paki staanse hoofdstad wijzen op het feit dat ook geen melding van de Verenig de Staten wordt gemaakt in de reso lutie die oproept tot een boycot van Egypte vanwege zijn vredesverdrag met Israël. Wens In een derde resolutie geeft de Islami tische conferentie bovendien uit drukking aan „zijn serieuze wens dat de Islamitische republiek van Iran en de Verenigde Staten van Amerika hun nog openstaande problemen op vreedzame manier oplossen". In de resolutie over Afghanistan ei sen de Islamitische landen onmiddel lijke en onvoorwaardelijke terugtrek king van alle Sowjettroepen die in Afghanistan zijn gestationeerd. De Islamitische ministers dringen bij hun regeringen aan om „het illegale regime in Afghanistan erkenning te onthouden en de diplomatieke be trekkingen met dat land te verbreken tot de volledige terugtrekking van de Sowjettroepen". De Islamitische conferentie roept bo vendien op tot een stopzetting van alle steun en vormen van hulp die aan het huidige regime van Afghanistan gegeven worden. In de definitieve versie van de resolu tie gaan de islamitische landen niet verder dan „hun solidariteit te beves tigen met het Afghaanse volk in hun gerechtvaardigde strijd voor de waar borging van hun geloof, nationale on afhankelijkheid en territoriale inte griteit". Toen de secretaris-generaal van de islamitische conferentie Ha- bib Chatti gevraagd werd waarom de Als maatregel tegen de Sowjet-Unie doen de islamitische landen een be roep op „hun lidstaten om rekening te houden met het niet-deelnemen" aan de Olympische Spelen in Mos kou. De adviseur van de Pakistaanse president Zia Oel-Hak, Agha Shahi. kwam gisteren in verlegenheid toen hem gevraagd werd of Pakistan nu zijn diplomatieke betrekkingen met Afghanistan en Egypte zou verbre ken. Dat zal de Pakistaanse regering op korte termijn moeten bestuderen, meende hij. Vervolg op pagina 3 PAGINA 2: Woord 'bijbel' niet op synode gevallen PAGINA 3: PAGINA 5: Rijnmond schreeuwt om eigen testuur PAGINA 7: Israël wijst voorstellen radicaal af PAGINA 11: PAGINA SERVICE: Strips, puzzel, feuilleton, radio- en tv-programma's, weeroverzicht Van onze parlementsredactie DEN HAAG In het brede Comité Olympische Spelen en Mensenrechten is verdeeldheid ontstaan over de boycot van deze spelen in Moskou. Oud-PPR-leider Bas de Gaay Fort man en oud-minister van CRM dr. M. Klompé hebben zich gekeerd tegen het besluit van het dagelijks bestuur om onder de huidige omstandigheden een boycot tegen de Spelen te steunen. Het comitë heeft gisteravond op een vergadering in Den Haag de gerezen meningsverschillen niet kunnen over bruggen. De Gaay Fortman, dr Klom pé, de hockeyer Paul Litjens, de to neelspeler Guido de Moor en de jour nalist Ard van Cortenberghe hebben de verklaring van het comité voor de boycot van de spelen prematuur genoemd. Voor- en tegenstanders van de boycot onder de huidige omstandigheden hebben zich echter kunnen verenigen op de uitspraak dat de definitieve beslissing hierover in april zal worden genomen als duidelijk is of de Sowjet- Unie nog wel of niet positieve wijzi gingen in haar beleid wil aanbrengen. In de Tweede Kamer is inmiddels ook kritiek gerezen op het beleid van de regering tegen Moskou In de linkse fracties, maar ook bij VVD-woord- voerder Blnauw leefde sterk de vraag of het brede pakket boycotmaatrege len dat premier Van Agt vorige week bekend maakte niet teveel van hel goede is. „We moeten voorkomen dat dit een pure oost-west-confrontatie wordt. Aan dat sabelgekletter heb ben we niets. Wij steunen de boycot van de Spelen als duidelijke inclden tele maatregel Maar of die andere maatregelen nodig zijn'' Wellicht hadden die beter geleidelijk, als de Russische houding verder verslech tert. genomen kunnen worden." aldus de heer Blaauw. Vervolg op pagina 3 ITERDAM De schatkist Is Dit blijkt uit de door De Neder- sche Bank gepubliceerde verkor - alans per 28 januari. Een week len zat er nog ruim 200 miljoen en in de schatkist. Ook het te- van de schatkist op de bijzonde- pïFi rekening bij De Nederland- Bank ten bedrage van 810 mil- gulden is verdwenen. Boetseersct (A) Authentiek Slavisch BoetseerkJei mei verf in 3 kleinen en Uccdie (O pcns^UK WurU. zun<l« men mc| A|s '"T lepjier nf wei, ilc Mc. Schroevedraaierset (BI 4 Hou(en eierdopjes ,D) Grote, kleine en kruiskopschrocie draaier in een. Ibndgreepjc mei nmsUigmechaniet i extra gemak pljnk* P|u" "ndl?T,t als garantie \oot /acht gck>»>kic eier op sierlijk blankhouten hang- Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. L u erkentelijkheid ontvangt u-een van deze k.idoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: - Adres nieuwe abonnee ftislcodc en plaats(iiro Uw naam: Uw adres Postcode en plaatsTel Vi»or het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van I 7 Kado naar keuze QA DB DD (aankruisen a u b Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Cf bel 020-/)59.TS8 (uitsluitend voor opgaven!. Voor bezorginformalic 020-9l.Vl.S6 Lees een krant met overtuiging: TrOUW Het koor en de dansers van het Rode Leger hebben hun afspraak voor een toernee door Frankrijk afgezegd. „Vanwege de internationale toestandaldus de Rus sen. Wij begrijpen dat wel. Het Rode Leger zingt en danst elders De gedagvaarde havenslepers in de gang van het gebouw van de Rotterdamse rechtbank Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Tegen ze ven èx-stakers van Smit In ternationale is gisteren drie maanden gevangenisstraf ge ëist waarvan een maand voor waardelijk. Negen havensle pers waren gedagvaard we gens verdenking van openlij ke geweldpleging en weder rechtelijke vrijheidsberoving. Volgens officier van Justitie mevrouw mr A G. Korvinus is het Openbaar Ministerie tot vervolgen bevoegd. Zij maakte onderscheid tussen het ar beidsconflict tussen directie en per soneel van Smit, waarin de overheid geen partij was. en de vanuit die sociale onrust begane strafbare fei ten. Hiertegen dient de samenleving in bescherming te worden genomen, omdat anders actievoerders in feite een vrijbrief tegen vervolging zou worden verleend, aldus Korvinus. In een overvolle rechtzaal van de Rot terdamse rechtbank werd gisteren een diepgaande discussie gevoerd over de vraag, of de door het Open baar Ministerie ingestelde vervolging tegen negen voormalige havensta kers terecht is geweest. Twee van de havenslepers stonden terecht op verdenking van poging tot doodslag of tot het toebrengen van zwaar-lichamelijk letsel, hetgeen vol gens de tenlastelegging bestond uit het herhaaldelijk met de auto inrij den op een aantal agenten, die tij dens de havenstaking deel uitmaak ten van de gemeentepolitie van Rot terdam en de Mobiele Eenheid Willemskade Deze agenten waren in de nacht van drie op vier oktober aanwezig aan de Willemskade in verband met de In beslagname van twee sleepboten Deze schepen waren de voorafgaande middag het toneel geweest van de feiten, waarvoor nu de overige zeven slepers terechtstonden de zeven had den met behulp van de Neptunus elf de door werkwilligen bemande Smit Duitsland overmeesterd Zij meerden dat schip vervolgens af aan de Wil lemskade. waar de oorspronkelijke bemanning voor een menigte razende stakers wist te vluchten door over te springen aan boord van een rivierpo- litie-vaartuig. dat langszij kwam. Brandbommen Een van de zeven havenslepers hoor de een maand voorwaardelijk extra tegen zich eisen, omdat hij schuldig werd geacht aan vervaardiging van een zestal brandbommen, die nader hand aan boord van de Neptunus 11 werden aangetroffen. Tegen de twee mannen, die op de agenten hadden ingereden, werd respectievelijk acht weken, waarvan vijf voorwaardelijk, en twaalf weken, waarvan tien voor waardelljk geëist Het Rotterdamse advocatenkollek- tief. dat de verdediging van de slepers voerde, kenmerkte de vervolging van de slepers als een selectieve- en daar door puur politieke actie Tegen pro vocaties van werkgeverszijde had het Openbaar Ministerie met gelijke mid delen moeten optreden, aldus de ad vocaten. die voor alle cliënten vrij spraak bepleitten Uitspraak op 12 februari. BRUSSEL (ANP) Er is een redelij ke kans dat Nederlandse vissers dit Jaar opnieuw in de Noordzee haring zullen mogen vangen, al zal het een geringe hoeveelheid zijn. De Neder landse landbouwminister Van der Stee. heeft namelijk gisteren ln Brus sel in de Europese visserijraad zo lang gepleit voor een (bescheidenI haringvangst ln de Noordzee dat de andere EG-lidstaten daarmee ln be ginsel akkoord gegaan zijn. Wel hangt uiteindelijke toestemming voor die haringvangst ln de Noordzee nog af van het (later te geven) oordeel van een internationale organisatie het internationale comité voor de ex ploratie van de zee en van de mogelijkheid een goede Europese controle Inzake de vangsten in het leven te roepen. IRIJS Een toernee van eni- weken van het koor en het nsersgezelschap van het Rus- che Rode Leger door Frank- p, die zondag zou beginnen, at niet door. De organisator n de rondreis liet weten dat Russen als reden voor hun teffging ..de internationale »stand" opgaven. Nog onzeker of het gastoptreden van het ilsjoi-gezelschap in Parijs dat Dr 25 maart tot en met 14 april het programma stond, door- hg zal vinden. aarom hier niet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1