^eepReurbeeR Kabinet wil boycot Spelen Discussie binnen CDA over rol kernwapens Kiesuwkado WÉ Wettelijke regeling euthanasie nodig i deze krant Culturele relaties met Moskou bevroren Vijf doden bij gijzeling in Pretoria Trouw Hier en daar mist HET WEER De kerk in de wereld van Fré Meis ,Ds Castro, drijvende kracht in de zending >ee©e©cee>e ïntoonstelling in kleinvee zuiver scheerwol VAil^TSW Gekaapt vliegtuig op Cuba geland Bani Sadr maakt goede kans op presidentschap Iran /W Bezorg lioaw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtmgmg: TfOUW I I I I I I I Tutoyeren is in Samen kerk zijn Nooit waren de Spelen vrij van politiek Het verrassende schrijven van Nioolaas Matsier 'Na de kleintjes pakt het iKremlin nu de sterksten Trouw et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant H 38STE JAARGANG NR 10859 ZATERDAG 26 JANUARI 1980 Opklaringen en op de meeste plaatsen droog, in de ochtend hier en daar mistbanken. Middagtemperaturen rond 3 graden maar in Groningen enkele graden lager. Weinig wind (minder dan windkracht 3). Morgen en overmorgen. Opklaringen en mogelijk een sneeuwbui, meest lichte vorst. Morgen: Zon op: 08.27 onder 17.14 Maan cp: 13.33 onder 04 16 mm lÜ Advertentie* voor deze zaterdagse rubriek rm> (la pott) in ons bezit zi|n Inlichtingen lel eten uiterlijk donderdag 320-913456 tal 794 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 19: PAGINA 25: ADVERTENTIE Tot 31 maart 1980: Mien van 't Sant AUKESHOF TRILOGIE Trilogie van: Deining op de Aukeshof, Een erfenis voor de Aukeshof. Overwinnaar op de Aukeshof. Drie grandioze streekromans die u de tijd doen vergeten! Totaal 502 blz.; geb. met een prachtig kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 17,50 Uw voordeel 15,— Avrmm trkotP Bij de boekhandel bent u goed uit eeeeeeeeeeeeeeeee Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Nederland se regering heeft op het Ne derlands Olympisch comité (NOC)een beroep gedaan on der de huidige omstandighe den niet mee te doen aan de Olympische Spelen in Mos kou. Voorts heeft het kabinet besloten de culturele betrek kingen met Moskou voorlopig te bevriezen en ook vrijwel geen hoogwaardige technolo gie meer te leveren. Het kabinet heeft hier gisteren toe besloten in verband met de Russi sche inval in Afghanistan en de ver banning uit Moskou van de vooraan staande dissident Sacharov. Premier Van Agt, minister Van der Klaauw (buitenlandze zaken) en staatssecre taris Wallis de Vries (CRM) hebben gisteren over deze oproep overleg ge pleegd met het NOC. Het zijn het NOC en de aangesloten organisaties die uiteindelijk moeten beslissen of zij in hun verantwoordelijkheid aan deze wens gevolg willen geven," zei premier Van Agt. NOC NOC-vooraitter Idenburg verklaarde na afloop van het gesprek de oproep van de regering in overweging te zul len nemen. Het NOC zal met het definitieve oordeel in ieder geval wachten totdat het Amerikaanse Olympische Comité zijn standpunt heeft bepaald over de boycot-oproep van president Carter. In het gesprek met het kabinet heeft de NOC de vraag naar voren gebracht waarom de sport in deze internatio nale kwestie als speerpunt moet fun geren. Premier Van Agt heeft de sportorganisatie echter verzekerd dat niet alleen de sport offers moet bren gen, maar dat ook op andere terrei nen maatregelen worden getroffen. De eerder door de regering aangekon digde subsidiestop voor Moskou, blijkt uiteindelijk tot een bedrag van 6.000 gulden beperkt te blijven waar voor onder andere een tolk in Moskou zou worden aangetrokken. Premier Van Agt zei dat Nederland met deze besluitvorming over de boycot be wust vooruit loopt op besluiten die hierovef in andere Westeuropese lan den (uitgezonderd Engeland) en de derde wereld. Vertegenwoordigers van de Nederlandse sportfederatie en het Nederlands olympisch comité tijdens het gesprek met premier Van Agt, minister Van der Klaauw en staatssecretaris Wallis de Vries. Van onze parlementsredactie UTRECHT Het dagelijks bestuur van het CDA stemt in met de noodzaak van een brede discussie in de partij over het terugdringen van de rol van kernwapens. Die discussie, die moet Worden voorbereid door de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP, wordt noodzakelijk geacht, omdat in de partij over deze zaak verschillend wordt gedacht. Wachten „Iedereen zit op iedereen te wachten om iets te gaan doen. Met name ook voor de houding van de derde wereld is het van belang te zien wat er in Europa gebeurt. Zolang de landen in Afrika en Azië niet besloten hebben blijft natuurlijk de kans bestaan dat zij toch naar Moskou gaan," aldus de premier. De Nederlandse regering gaat nu proberen in de Europese Ge meenschap ook de andere landen achter een boycot te krijgen. Vervolg op pag. 9, kol. I Een en ander blijkt uit een verklaring van het dagelijks bestuur van het CDA, die gisteren na afloop van een uren durend beraad werd uitgegeven. De noodzaak van een discussie in de partij over deze zaak was eerder op geworpen door de vier partijvoorzit ters in een gezamenlijke verklaring. CDA-voorzitter prof. Steenkamp zei na afloop van het CDA-beraad in Utrecht, dat er verschillen van me ning zijn geweest over de gewenste aanpak van de problematiek en de verklaring van de vier partijvoorzit ters daarover. De verklaring van het dagelijks be stuur van het CDA wijkt op enkele punten belangrijk af van de eerder verschenen verklaring van de partij voorzitters Steenkamp. Van Zeil, De Boer en Van Leeuwen. De partijvoor zitters hadden kritiek geuit op het feit dat premier Van Agt bij het debat over kernwapens van 19 december het kabinet tot inzet heeft gemaakt. 9 9 'S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Van een onzer verslaggevers DELFT Er zou zo spoedig mogelijk een wettelijke rege ling moeten komen op het ge bied van euthanasie, zodat er een eind gemaakt kan worden aan onwettige zaken, die nu dagelijks schering en inslag zijn. ADVERTENTIE ADVERTENTIES MOL WE Ft DA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 0S202-16SS2 NICARAGUA steun de opbouw steun de alfabetisering 3580163 giro Mcaragua KonMe - utrecht Die mening is dr P. V. Admiraal toe gedaan, die als anesthesioloog werk zaam is in het Delftse St.-Hippolytus- ziekenhuis, waar hij zich met name bezighoudt met pijnbestrijding bij kankerpatiënten. In Nederland wordt dagelijks eutha nasie toegepast, maar om eventuele strafmaatregelen van de kant van justitie te vermijden vullen artsen op het overlijdensformulier „natuurlij ke" dood in. Dr. Admiraal zou willen dat aan dit formulier een extra punt wordt toegevoegd en wel: euthanasie toegepast op verzoek van en in over leg met de patiënt. „Op die manier kom je tot een betere acceptatie en eerlijker verslaggeving op dit terrein en daar ben ik een gToot voorstander van, want dat maakt een eind aan een aantal farizeïstische praktijken." al dus de anesthesioloog. Volgens hem passen nu huisartsen en artsen in verpleeg- en ziekenhuizen talloze patiënten euthanasie toe. zon der dat het in wat voor statistiek dan ook tot uitdrukking komt. Hij be schouwt dat op zijn minst als een ontkenning van wat er in werkelijk heid plaatsvindt. Overigens neemt hij krachtig stelling tegen de mening dat ook leken eutha nasie zouden kunnen toepassen „Ik vindt dat het altijd de behandelend arts zou moeten zijn die euthanasie honoreert, daar dit logisch voort vloeit uit de vertrouwensrelatie tus sen arts en patiënt. Een artikel staat op pagina 13 De verklaring van het CDA-bestuur spreekt van: „vertrouwen in de chris tendemocratische bewindslieden, de CDA-fractie en in de voorzitters van het CDA. de ARP. de KVP en de CHU". Steenkamp stelde dat de kritiek van de voorzitters op Van Agt begrepen moet worden als een vertaling van wat er in de achterban leeft. Steen kamp: „In de verklaring van de voor zitters wordt gesteld dat de indruk is ontstaan, dat de eigen positie van het kabinet belangrijker was. dan het verschaffen van duidelijkheid. Die in druk is gebaseerd op de stroom van brieven, die wij hebben ontvangen van mensen die teleurgesteld waren over de afloop van het kernwapende bat", aldus Steenkamp. Steenkamp benadrukte dat hem op basis van die reacties uit de partij duidelijk was geworden dat niet al leen Prof. Goudzwaard bezwaren had tegen de gang van zaken bij het kern wapendebat Het verschijnen van de verklaring van de partijvoorzitters schrijft hij dan ook toe aan de reac ties uit de partij en niet aan de bezwa ren van Goudzwaard en anderen. „De totaliteit van de reacties is grond geweest voor het uitgeven van de ATLANTA (AP. Reuter. AFP) Tenminste twee Amerikaanse mos lems hebben gisteren een vliegtuig gekaapt en gedwongen te landen op Cuba. De gewapende kapers eisten dat zij naar Iran gevlogen zouden worden. De kapers verklaarden dat zij de 51 passagiers zouden vrijlaten in ruil voor een journalist en een employé van de Iraanse ambassade. TEHERAN (Reuter) De Iraanse minister van economische zaken Bani Sadr lijkt een goede kans te maken de eerste president van de islamitische republiek te worden. Volgens Iraanse functionarissen haalde de minister in sommige delen van de hoofdstad Teheran zo'n tach tig procent van de stemmen. Deze indruk werd bevestigd door op straat ondervraagde mensen. De eerste defi nitieve uitslag kwam gisteren uit het dorpje Chesme-Kaboed in het wes ten. waar 323 kiezers voor Bani Sadr stemden en 24 op admiraal Madani De einduitslag wordt pas volgende week verwacht. Meer nieuws over Iran staat op pagina 11. verklaring", aldus Prof Steenkamp. Met het erkennen van de noodzaak van een discussie over kernwapens door het CDA-bestuur is de kans ver groot dat prof. Goudzwaard, mr Aan- tjes en mevrouw Laning hun werk- PRETORIA (AP. Reuter. AFP) Een gijzeling in een Zuidafrikaanse bank om Nelson Mandela vrij te krij gen is gisteravond in een bloedbad geëindigd. De politie doodde bi) de bestormingnfd drie gewapende man nen die 25 mensen gegijzeld hielden. Volgens de eerste berichten werden twee vrouwelijke gegijzelden gedood en raakten negen politieagenten en gegijzelden gewond bij de plotseling aanval op de Volkskas Ban in Pre toria. De drie mannen die de bank bezetten om ongeveer één uur s middags, eis ten volgens de politie de vrijlating van Nelson Mandela, een vrijheids strijder die gevangen zit op het Rob beneiland, en van Breyten Breyten- bach, een blanke dichter die gevan gen zit wegens anti-apartheidsactivl- telten. Bij de bestorming liet een van de drie stadsguerrillastrijders een handgra naat ontploffen waardoor verscheide ne gegijzelden gewond raakten. De drie mannen waren volgens de Zuid afrikaanse politie bewapend met au tomatische wapens en handgranaten van Russische makelijk. Het is de eerste keer dat zwarte guerrillastrij ders op deze manier het apartheids- bewind hebben uitgedaagd. Wel zijn er de aatste tijd steeds meer aansla gen gemeld in Zuid-Afrika. Gedurende de zes uur voor de bestor ming raakte niemand gewond. Wel zouden de drie mannen bij binnen komst van de bank drie schoten heb ben afgevuurd. De 62-jarige Nelson Mandela wiens vrijlating werd geëist, zit sedert 1964 gevangen op het Robbeneiland. Hij was de opvolgers van Albert Luthull als leider van het Afrikaans Natio naal Congres (ANC), een van de Zuid afrikaanse bevrijdingsbewegingen. Ondanks Zijn gevangenschap wordt Mandela nog steeds als de leider van het verzet beschouwd zaamheden in de progrmcommlssie De Zuidafrikaanse minister van poli van het CDA zullen hervatten. Be- tie, Louis Le Orange, die bij de poli- langrijk In dit verband is het oordeel tieactie aanwezig was zei dat er geen van het algemeen bestuur van de sprake kon zijn van onderhandelen. ARP over de verklaring van het CDA- Het snelle politieoptreden was een bestuur Bij het ter perse gaan van waarschuwing en een voorbeeld voor deze editie beraadde het AR-b«stuur anderen die ook dergelijke acties wil- zich nog over deze zaak. len ondernemen, aldus Le Orange. Boetseerset (A) Boctscerklci met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. draaier in een. Handgreepje met omslagmechaniek. Schroevedraaicrset (B) Grote, kleine en kruiskopschrocve- r..A> ISES fm Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam-. Uw adres: -Giro: Postcode en plaats: _TeL: Moor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: CIA. DB. OC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginlormatic 020-913456. PAGINA 2: PAGINA 17: PAGINA 21: PAGINA 23:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1