ellicht nieuwe looningreep VS geven China militaire hulp Jungle Kies uw kado Sacharow verweert zich tegen Moskou Esso en Shell investeren miljarden Films endia's op uw tv! Trouw Opklaringen HET WEER Van der Gun Une Van der Gun Peugeot j ontbreken centraal akkoord in maart 'Beslissing verhaast door Russische actie" ,62nnel .45 .75 door Mont nc dicht: file - i 150 kilometer Afspraak met minister Van Aardenne: nvt Kritiek op actie in Afghanistan Khomeini: het gaat mij goed Trouw Vliegt de pan uit Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging. TrOUW ka ////cl //en rouw 38STE JAARGANG NR 10858 - VRIJDAG 25 JANUARI 1980 De weersverwachting tot vanavond In de ochtend mistbanken, overigens opklaringen en in de kustgelieden mogelijk een bui. Middagtemperaturen rond 4 graden. Weinig wind. ninder dan windkracht 3. Morgen en overmorgen. Meest hchte vorst en toenemende kans op sneeuw ol regen Morgen: Zon op: 08.29 onder: 17.12 Maan op: 12.57 onder 03.07. Munwtg 68. Stanenburgtoan «7, Langeatede 4-6. 2516 AA Den Haag. 2241 NB Wassenaar, 2543 VG Den Haag. 070-81.46.71 01751 -1.32.14 070-67.95.95 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Bisschoppensynode gaat langer duren PAGINA 3: Windhandel in sloopvergunningen PAGINA 5: Chemische tijdbom in Twentse bodem PAGINA 4: Nieuwjaarswensen op oude prenten PAGINA 17: Nieuwe films PAGINA SPORT: Mensen in de sport PAGINA ECONOMIE Nederlander at meer boter PAGINA SERVICE: Rubriek toerisme, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, WASHINGTON (Reuter, AP) De Verenigde Staten zijn bereid China militair materieel te leveren, maar is niet van plan over te gaan tot de leverantie van gevechtswapens. De Amerikaanse beslissing is verhaast door de Russische inval in Afghanistan, zo deelde een woordvoerde van de Amerikaanse regering gisteren mee. onze soc. econ. redactie - HAAG Als er aan het van de loonpauze, begin t, geen centraal akkoord tussen vakbeweging en gevers, komt de regering een wettelijke ingreep alle inkomens. Minister da (sociale zaken) zal het inde overleg met de „so- partners" niet ingaan er een dergeljke wettelij- igreep als reserve „in zak." Een voorstel tot :gin van de huidige loon- jgt zelfs al ter advies bij lad van State. a deelde dit gisteren mee in het debat over de loonpauze. De eft deze week in de Vakbonds- al op voorhand afwijzend gere- 1 op een wettelijke ingreep in de [nens voor de rest van het jaar, wanneer zo'n ingreep neer- l op aantasting van de prijscom- ptie van juli. de uitlantingen van 'letszijde en sommige Kamer- 5 gaan duidelijk in die richting, nee lijkt een keiharde confron- )YN/*/3fl/25/26jan. :s van 9 30 -17 uur. toegang f8 50 amsterdam rd I Toegang-biljetten Lnj NS-stations itie geeft zich soms Ifr misdadiger uit tatie tussen regeirng en vakbeweging onafwendbaar," aldus het FNV-week- blad. Albeda heeft niet veel hoop op een centraal akkoord. „Ik zie heel goed dat zo'n akkoord nit direct om de hoek ligt, en het is een zeer juiste conclusie dat er opnieuw een loon maatregel moet komen als er geen akkoord komt. Dan zullen wij (de regering) onze verantwoordelijkheid moeten vragen. Ik zaltegen die tijd wel een ander wettelijk kader moeten hebben dan de huidige loonwet. Aan een wijziging van de loonwet wordt al gewerkt." Over de Inhoud van de nieuwe wet wilde Albeda nog weinig zeggen. „Het lijkt mij onvermijdelijk dat er dan ruimte zal zijn voor extra beloning van zwaar en onaangenaam werk." De PPR-motei die stelt dat de juli- prijscompensatie onverkort moet doorgaan, noemde Albeda „prema- teur." Minister Albeda kwam gedeeltelijk de Tweede Kamer tegemoet wat be treft het laten doorwerken van de loonakkkoorden in zuivel- en vleesin dustrie. Tot nu toe vond de minister dat uitvoering van die akkoorden niet is toegestaan tijdens de loonpau ze. Een meerderheid in de Tweede Kamer vond echter dat het wel zou moeten kunnen, en PPR, .PvdA en D'66 dienden hiertoe gisteravond zelfs een motie in, die wellicht op een meerderheid zou kunnen rekenen. Daarop verklaarde Albeda zich be reid nog eens aan de looncommissie van de Stichting van de Arbeid (werk gevers, vakbeweging) te vragen om een „open advies" over deze kwestie. Wel zal de minister daarbij wijzen op de voorbeeldwerking, die wellicht op andere bedrijfstakken zou uitgaan van het toelaten van de loonakkoor- den in zuivel en vlees. Vervolg op pag. 3, kol. 7 ifONIX (AP) Ongeveer vijf- ntighonderd zware vrachtwa- waaronder Nederlandse, zijn in rijk gestrand, doordat de Mont ^-tunnel als gevolg van lawines [esloten. Ook een groot aantal en zit vast. h Bourg en Besse, honderd vijf tig jeter van de tunnelingang bij lonix, staan wagens langs de parkeerd, terwijl aan de Ita- kant tussen Aosta en Turijn waalf kilometer lange rij staat. •anse politie heeft automobilis- fcet bestemming Italië dringend jcht de wegen naar de elf kilome- inge tunnel te mijden. Volgens ilitie zal het zodra de tunnel weer end zeker 24 uur duren voordat jbterstand zal zijn weggewerkt. - ADVERTENTIE De spoorwegen hielden gisteren open dag in het kader van een wervingsactie in het rayon Amsterdam, waar een tekort is van honderd machinisten en conducteurs. De reactie op de actie was groot: er kwamen in totaal zo'n 1100 mensen. Van hen staan er na een eerste selectie al 45 met één voet in de stuurcabine. Het Amerikaanse besluit betekent in feite een breuk met het tot dusver gevolgde beleid dat China geen wa pentuig krijgt om de verhouding met de Sowjet-Unle niet te verstoren. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie deed de nieu we Amerikaanse stap als een kleine verschuiving in het to dusver gevolg de beleid. Hij zei dat het waarschijn lijk zal gaan om de levering van vrachtwagens, verbindingsmateriaal en radar om vliegtuigen om te sporen. De woordvoerder wees erop dat de Amerikaanse minister van defensie Harold Brown tijdens zijn recente bezoek aan Peking de Chinezen al het gebruik van communicatiesatellieten had aangeboden, eventueel ook voor militaire doeleinden. Brown zou ook toen al hebben laten doorschemeren dat de Verenigde Staten in speciale gevallen ook bereid zouden zijn om na te denken over de levering van militair materieel. Het Amerikaanse ministerie van de fensie wees er verder op dat de over dracht van technologie aan de Chine zen in feite al begonnen was na het bezoek dat vice-president Mondale in augustus aan Peking bracht. Overi gens zouden er nog geen concrete afspraken gemaakt zijn over de aard van de voorgenomen leveranties. De Chinezen hebben zelfs nog geen ver langlijstje ingediend, zo werd eraan toegevoegd. Het valt te verwachten dat het Ame rikaanse voornemen de nodige reac ties zal uitlokken. Lester Wolff, voor zitter van de subcommissie Azië en Stille Oceaan van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die het nieuws gisteren in de wereld bracht, noemde de plannen een radicale wij ziging in het Amerikaanse beleid ten opzichte van Azië. Hij zei fel tegen de plannen te zijn totdat er duidelijk heid ontstaat over wat we in ruil voor de leveranties van China kunnen te rugverwachten. Kernbommen Een Chinese krant meldde gisteren dat China bezig is zijn kerntechnolo gie verder te ontwikkelen om meer en betere bommen te kunnen maken. In de afgelopen dertien jaar hebben de Chinezen twintig kernproeven ge daan en westelijke deskundigen hou den het erop dat China momenteel bezig is met de ontwikkeling van een intercontinentale raket. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Van Aardenne (economische zaken) heeft met Shell en Esso afgesproken dat deze oliemaatschap pijen „de komende jaren" twaalf tot dertien miljard gulden in Nederland zullen investeren. De minister zal „sterk overwe gen" het staatsaandeel in de winning van aardgas te verhogen ten koste van Shell en Esso, wanneer de minister teleurgesteld zal raken in de nakoming van de afspraken. Van Aardenne zei dit gisteren in het Kamerdebat naar aanleiding van de loonpauze. Hij vertelde daar ook het een en ander over versnelde aanpas sing van de exportprijs voor gas en aan de hogere olieprijzen. De minis ter wilde er „geen twijfel over laten bestaan" dat hij met behulp van de wet eenzijdig de versnelde prijsaan passing zal opleggen, wanneer het overleg met de buitenlandse afne mers onvoldoende oplevert. Zo'n een zijdige prijsverhoging mag echter al leen als eerst vla overleg alles is ge probeerd. Daarom mag voor 1980 nog niet niet meer dan „enkele honderden miljoenen" guldens meer worden ver wacht uit de versnelde optrekking van de exportprijzen. Door alle grote partijen in de Kamer was gewezen op snellere verhoging van staatsinkomsten uit het aardgas, als bijdrage aan een oplossing voor de economische problemen. CDA. PvdA en D'66 zagen daarbij ook wel wat in vergroting van het staatsaan deel in de olie- en gaswinning. De VVD wilde volstaan met garanties van Shell en Esso dat zij hun extra inkomsten in Nederland zullen inves teren. In het debat bleek gisteren dat WD-minister Van Aardenne deze WD-wens in feite al aan het uitvoe ren is. Versterking De extra opbrengst uit het aardgas als gevolg van de prijskoppeling aan de olie zal „voor versterking van de economische structuur van het land" moeten worden gebruikt, aldus Van Aardenne. De totale opbrengst van de gaswinning gaat tien miljard naar de staat, en voor twee miljard naar Shell en Esso. Gemiddeld gaat 85 procent van alle opbrengsten naar de Staat, en 15 procent naar Shell en Esso. maar van de gasbel in Slochte- ren gaat de extra opbrengst voor 95 procent naar de staat. Van Aardenne: „Op die vijf procent valt weinig meer af te dingen, als Je een maximale produktie en opsporing (van gas en olie te land en op de Nederlandse zeebodem) wenst. Achteraf wijzigen van dit percentage kan dan tegenge steld werken". De exportcontracten voor gas,, ook het Nederland slechte Italaanse con tract leiden al automatisch tot een prijsverhoging met acht tot negen cent per kubieke meter in de loop van dit jaar vergeleken met de gemiddel de prijs in 1979. Minister en Kamer vinden dit echter een te trage en te magere aanpassing. Processen Als Nederland te gauw de prijs een zijdig zou verhogen, dreigen proces sen, onder meer voor het Europees Gerechtshof. De minister noemde met name de Duitsers, met contrac ten met de laagste prijzen die juridi sche stappen zouden willen nemen tegen Nederland, onder meer op grond van toezeggingen die een voor ganger van Den Uyl thans PvdA-frac- tieleider, zou hebben gedaan. Een an der zwak punt is dat de kleinverbrui ker sin Nederland dit jaar slechts zeven cent wordt verhoogd. Mede door het verieste overleg zal pas vanaf 1981 duidelijk extra op brengst binnenkomen. Van Ardenne noemde geen bedragen, maar uit zijn schattingen voor 1980 kan worden afgeleid dat het gemakkelijk In enke le miljarden guldens kan lopen. MOSKOU (Reuter. AFP, AP) De verbannen dissidenten leider Andrej Sacharow en andere Russische dissidenten hebben gisteren de Sowjet-ac- tie in Afghanistan veroor deeld en gevraagd om terug trekking van de troepen uit dat land. [kun je nog zien dat ik van olitie ben? Sacharow, die naar Oorki is verban nen. deed in een eerste telefoonge sprek na zijn arrestatie van afgelopen dinsdag een beroep op de bevolking van de Sowjet-Unie de terugtrekking van de Russische troepen te eisen. Sacharow heeft eveneens gevraagd aan mensen die hem vanuit het wes ten willen steunen, een brief te schrij ven naar zijn nieuwe adres aan de Chtcherbinka 2 In Gorki. Dissidenten in de Sowjet-Unie heb ben een document aan westerse jour nalisten gegeven waarin wordt ge zegd dat in Afghanistan „Aignanen sterven en onze Jongens ook. de zo nen en kleinzonen van degenen die de tweede wereldoorlog hebben over leefd. en van hen die niet zijn terugge keerd. Een supermogendheid van 260 miljoen inwoners vernietigt de onaf hankelijkheid van zeventien miljoen Afghanen, terwijl de media In de Sowjet-Unie bevestigen dat ons volk dit aanvaardt". „In feite hebben de Sowjets geen recht op informatie die in overeen stemming is met de waarheid, noch hebben zij het recht zelf hun mening uit te spreken over dergelijke wille keurige stappen van de Sowjet-Unie zoals het ontketenen van een on rechtvaardige oorlog", aldus Sacha row en andere dissidenten. „Een staat die niet de fundementele rech ten van de mens respecteert en die bovendien een van de machtigste sta ten van de wereld is. is niet alleen gevaarlijk voor zijn volk, maar voor de hele wereld". Het Deense communistische partij blad meldde dinsdag dat de 8owJet- overheid Sacharow bij zijn arrestatie de keus had gelaten, of naar het wes ten te gaan of in de Sowjet-Unie In Schoolmeisjes barstten gisteren in tranen uit bij de kliniek in Teheran waar ayatollah Khomeini verpleegd wordt TEHERAN (Reuter, AFP) Ayatol lah Khomeini heeft gisteren vanaf zijn ziekbed op de intensive care afdeling van het Mehdi Rezazie- kenhuis in Teheran de bevolking van Iran via de radio laten weten dat hij niet ernstig ziek is. Artsen bevestig den dat de 79-jarige geestelijke leider van iran in een bevredigende conditie verkeert en dat er geen reden voor bezorgdheid is. De ayatollah zelf ver klaarde dat hij met wat extra zorg wordt omgeven, maar dat zijn artsen er wellicht beter aan zouden doen meer aandacht te besteden aan de toestand van de bewoners van de sloppenwijken. Khomeini sprak verder de wens uit dat alle Iraniërs zich vandaag naar de stemlokalen zullen begeven om een president voor de islamitische repu bliek te kiezen. Revolutionaire gar disten deden een beroep op de bewo ners van Teheran niet samen te stro men bij het ziekenhuis waar de aya tollah verpleegd wordt. Revolutionai re gardisten in de stad Yazd In het centrum van het land hebben giste ren twee kamelen geofferd en daar mee een beroep op Allah gedaan het leven van ayatollah Khomeini te sparen. Een woordvoerder van de sjah in Pa nama heeft gisteren bekend gemaakt dat de ex-vorst niet gearresteerd is. zoals eerder door de Iraanse minister van buitenlandse zaken gesuggereerd was. Wel zouden de veiligheidsmaat regelen ter bescherming van de vorst verscherpt zijn. Verder heeft Panama In een reactie op een verzoek om uitlevering van de sjah Iran verzocht binnen zestig dagen te overleggen: een kopie van het arrestatiebevel, een bewijs van de identiteit van de sjah en een officieel document waaruit moet blijken waaraan ds sjah zich heeft schuldig gemaakt. De Paname se regering heeft laten weten dat ze pas daarna kan denken over een eventuele arrestatie en uitlevering. Een beschouwing over de presi dentsverkiezingen in Iran staat op pagina 7. UTRECHT De Werkende Jonge renorganisatie van het CNV gaat een protestactie beginnen tegen het ont slag van 125 havenarbeiders en vak bondsleiders in Chili. In een telegram aan president Pinochet zeggen de werkende jongeren dat dit ontslag een schending van de vakbondsrech ten inhoudt. ADVERTENTIE Haai nu uw tilms ol dia's uit de kast en laat ze door ons vakkundig overzetten op videoband Elk systeem mogeli|k Vri|bh|vend inlichtingen en demonstratie Video Design Overtoom 272 1054 JB Amsterdam v i« Tel020-1844 38. Ook al is de vakantiebestemming een appartement in de zon driehoog-achter, het reiswezen is nog steeds een bijna wetteloze Jungle, constateren Europese consu mentenjuristen. Vooruitbetalen voor het voorrecht om een paar uur later ergens anders heen te vliegen. V w Boetseerset (A) Boelscerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in éen Handgrecpje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren ballingschap te leven. Er zouden hem en zijn vrouw twee vliegtickets voor Wenen zijn aangeboden Reacties De verbanning van Sacharow en zijn vrouw heeft gisteren weer vele reac ties teweeggebracht in de wereld. De Britse minister van buitenlandse za ken. Lord Carrington, de Canadese regering, de EG-landen en eerder Washington veroordeelden de nieuwe Russische actie. In maart verschijnt in Europa en de V8 een nieuw boek van Sacharow met de titel „angst en hoop" Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres -Giro: Postcode en plaats .Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7. Kado naar keuze GA. DB DC DD (aankruisen a u b I Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-913456 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1