Carter wil Spelen in Athene of niet Kiesuwkado ;W i 'oeiend verzet tegen [organisatie Philips Ook schaatsers gaan af ito voelt eh goed operatie tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Sneeuw HET WEER China helpt Pakistan pt-Groningen denkt over akties Tenzij Russen verdwijnen uit Afghanistan enen voor aatstochten Si LENING 13SO PER 1386/1335 Margarine goedkoper Bezorglhraw een meawe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfXXIW rouw 38STE JAARGANG NR. 10854 MAANDAG 21 JANUARI 1980 Van hal zuidwatten uit sneeuw, regen en Ijzel. Middagtempera (eland Tot vrij krachtig of hard iraturen van om het vriespunt in Groningen tot +4 graden in Zeeland, toenemende wind uit zuidoost tot zuid (windkracht 5 tol 7). Morgen en overmorgen Veet bewolking en enige tijd neerslag. Temperatu ren tussen 0 en 5 graden. Morgen: Zon op: 08 34. onder: 17 05 Maan op. 11.01. onder: 23.22. Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (te post) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel020-9134S6 1st 794 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Bisschop Ernst een beetje te benaderen PAGINA 3: Matige belangstelling voor protest tegen Rusland Rotterdamse taxichauffeur vermoord PAGINA 4: e Nieuwe Komedie met politieke klucht Op- en neergang van actiegroepen Premières Concertgebouworkest PAGINA 5: PAGINA 7: Woordenlijst voor Marokkanen en Berbers jïRADO (AFP, Reuter) Maar- Tito, de 87-jarige president oegoslavië. voelde zich gister- I volgens zijn artsen goed nadat lag bij hem het linkerbeen was outeerd. Officieel nieuws over peep heeft 24 uur op zich laten en. 'erluidt had Tito zelf zich verzet de amputatie, maar zijn ge- tren zagen geen andere moge- meer. Eerdere pogingen het behouden, faalden. De bloed-' op in het been was geblok- en zonder een ingreep zou dit Ito's dood hebben geleid. De nde drie dagen worden nog kri- ;eacht, maar de artsen zeggen Ito's kansen om nog „een aan- |ke tijd" te leven, goed zijn. et vliegveld van Belgrado blij- istemacht anti-luchtdoelkanon- e zijn opgesteld. In de Joegosla- hoofdstad werden meer activi- van politie en leger waargeno- lan normaal. )-millimeter kanonnen zijn vol- militaire waarnemers tamelijk derd en alleen geschikt om tra- estellen zoals troepentransport- uigen neer te halen. Op de mili- vliegvelden in d$ omgeving van ado werden gisteren veel meer ten dan normaal gemeld. „Het fan dit alles ls kennelijk erop te dat de Joegoslavische autori- i op alle mogelijkheden zijn jereid," aldus een westerse di- aat in Belgrado, woordvoerder van het Westdult- pisterie van defensie zei gisteren er geen ongewone activiteiten pe troepen van het Warschau kljn waargenomen, zoals somml- restduitse kranten hadden ge- |De NAVO zou daar een zorgvul- nderzoek naar hebben ingesteld. onze verslaggevers TERDAM Het verzet tegen de reorganisatieplannen Philips er staan vijftienhonderd arbeidsplaatsen op de t neemt toe. Zo werd het afgelopen weekeinde in turg een steuncomité opgericht, dat zich verzet tegen de Jende ontslagen bij Philips in Heer. Ook in Groningen, te en Noord-Brabant neemt de weerstand toe. WASHINGTON, MOSKOU (Reuter, AFP, AP) President Jimmy Carter van de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse Olympisch Comité gevraagd de Olympische Spelen in Moskou te boycotten of anders er voor te zorgen dat die Spelen ergens anders gehouden zullen worden. De president suggereerde Athene, maar als dat niet kon, vond hij het beter dat de Spelen maar helemaal afgezegd werden. Dit alles tenzij de Russen binnen een maand Afghanistan verlaten. Carter zei gisteravond voor de Ameri kaanse televisie dat het belangrijk was dat de wereld zich realiseerde hoe gevaarlijk de Invasie van de Sow- Jet-troepen in Afghanistan was. en dat hij in de huidige politieke situaie er niet achter kon staan dat een Ame rikaans team naar de Spelen in Mos kou zijn gaan. HIJ sprak de hoop uit dat andere landen met zijn stand punt zouden instemmen en, als de 8owJet-Unie niet zou reageren, ze eveneens de Spelen zouden boy cotten. Verdeeld ;n maakte het steuncomité in •g, dat bestaat uit vertegen- igers van alle grote politieke ;n (behalve de VVD), vakbon- vrouwengroepen. de actie- bekend. Voorop hierbij dat alle acties toestemming hebben van de met ontslag le vrouwen. Voorts mogen de geen „politieke kleur" hebben, oordvoerder Peters. icomlté wil de bevolking van zo ruim mogelijk voorlich- 'er de situatie van de Philips- ig in Heer. Daarbij staat het van de 237 arbeidsplaatsen in irlek voorop. tten nen wordt met een handteke- i-actie en met het druk uitoefe- de overheden, zich te verzet- ten tegen de plannen van Philips. Ook wordt steun gevraagd aan ande re bedrijven in Limburg. De gemeenten Stadskanaal, Win schoten, de provincie Groningen en de Streekraad Oost-Groningen heb ben het kabinet in een telexbericht laten weten, ernstig verontrust te zijn over de grote teruggang in het aantal arbeidsplaatsen in Winschoten en Stadskanaal. Deze instanties willen zo spoedig mogelijk daarover een ge sprek met minister-president Van Agt en de verantwoordelijke minis ters. Voorts ls het de bedoeling de krach ten verder te bundelen, om het verlies van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk tegen te gaan en verder te compense ren door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in Oost-Groningen. Onder leiding van de streekraad Oost-Groningen wordt gedacht aan het voeren van acties. Ook in Drente bestaat ernstige ver ontrusting en de wens hierover te praten met de regering. Duizenden schaatsliefhebbers hebben het afgelopen weekeinde geprofiteerd van waarschijnlijk voorlopig de laatste schaatsdagen. De weersvoorspellingen wijzen namelijk op invallende dooi. Op de Gouwzee bij Monnickendam was het gisteren zoals de foto laat zien behoorlijk druk. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 22 januari a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Amsterdamse krakers slaags met politie De eerste reacties op de uitspraken van Carter waren verdeeld. Frankrijk staat niet achter het Amerikaanse standpunt. De voorzitter van het Franse Olympisch Comité, Claude Collard, zei: „Als Amerika niet mee doet, ls dat heel erg voor de Olympi sche beweging, maar Frankrijk zal meedoen in Moskou. De Spelen zijn ervoor de deelnemers, niet voor de politici". Maar ln Bonn zei de woord voerder van de Westduitse regering, Armin Grunewald, dat zijn regering pal achter Carter staat. „WestrDuits- land heeft al vaker laten zien solidair te zijn met de Verenigde Staten", aldus Grunewald, die er wel aan toe voegde dat de onafhankelijke sport bonden ln West-Duitsland uiteinde lijk de beslissing over al of niet deel nemen zullen nemen. DEN HAAG De margarine wordt vandaag goedkoper. Maar het kan nog even duren, voordat dit ln de winkel te merken zal zijn. Dit ls voor al afhankelijk van de voorraden, die nog ln het winkelmagazijn liggen. De margarinefabrikanten hebben met ingaan van vandaag de af-fa- brteksprijzen voor margarine met zestien cent per kilo verlaagd en voor halvarlne met acht cent per kilo. De Westduitse regering zou de zaak onmiddellijk opnemen met de Euro pese partners en met de eigen sport bonden. Of dat laatste wat oplevert is zeer de vraag, omdat verscheidene hoge sportfunctionarissen zich aller minst gelukkig toonde met de uit spraken van Grunewald. Woordvoerders van het Amerikaanse Olympisch Comité, waarvan Carter ere-voorzitter is, hebben aangekon digd dat het comité Carters verzoek uitvoerig zal bespreken. Er zal een enquete worden gehouden onder de atleten en verscheidene Amerikaanse atleten van wereldklas se hebben al een verzoekschrift gete kend waarin staat dat de Spelen niet in Moskou moeten worden gehouden. Nog voor dat Carter zijn verhaal hield voor de Amerikaanse televisie had Canada al besloten zijn sportbetrek- klngen met de Sowjet-Unle te verbre ken. De Canadese minister van sport zaken heeft dit de Russische ambas sadeur ln Canada meegedeeld Óok de Egyptische minister van sport en jeugdzaken, Abdel Hamid Hassan, zei gisteren er sterk aan te denken de Spelen ln Moskou te boy cotten. HIJ stelde voor een conferen tie bijeen te roepen van alle sportmi- nlsters van Afrikaanse landen om over deze zaak te praten. De voorzit ter van de Afrikaanse sportraad, Abraham Ordla. zei daarop in de Ni- geriaanse hoofdstad Lagos daar niets voor te voelen. op eigen kosten naar Moskou te zul len afreizen als de regering van Mar garet Thatcher zou besluiten tot een boycot van de Spelen. Uit Moskou was er gisteravond nog geen reactie, maar eerder op de dag zei een Russische sportkrant dat de Russische atleten druk doende zijn met hun voorbereidingen op de Olympische winterspelen en ook ze ker mee zullen doen in Lake Placid. „De Sowjet-Unie zal Lake Placid ze ker niet boycotten", aldus de krant Carters belcngrljkste rivaal ln de strijd om het presidentschap. Ed ward Kennedy, zei het niet eens te zijn met de president. Hij vond dat Amerikaanse atleten naar Moskou moeten gaan en medailles moeten winnen. Overigens ls er momenteel een Ame rikaanse worstelploeg in Moskou die al op weg was voordat Carter zijn televisiegesprek voerde En per slot van rekening vechten die worstelaars tegen de Russen. ADVERTENTIE Eigen kosten ENERGIE BESPAREN! MAAR DAN GOEDKOOP MET... wk* De Britse atleten hebben Intussen ln groten getale laten weten desnoods DUBBELE BEGLAZING ISOVITRE draaibare voorrevaam pro fielen In eon wip aangebracht dooi elke doe-hei-zelwer' In Franse konsumen- tenteat do besta onder 40 anderen Vraag lokler. pri)/*n monjlP'*luk|0". en verkoopadressen Voor Ri|kssubs<Jie SoK*TEST NED. KONSUMENTEN- BOND (OKT. 79) WUST UIT ISOVF THE VOORZETRAAM-PROFIELEN DE BESTE EN GOEDKOOPSTE'! Vertrttytoee. t>4 de «wde JzwwwiMIHZ inwiimM ADVERTENTIE AMSTERDAM (ANP) In Amster dam is gistermiddag een massale vechtpartij uitgebroken tussen ver moedelijk krakers van de OGEM- panden aan de Keizersgracht en de politie. Er zijn twee personen aange houden, aldus heeft de politie be kendgemaakt. vier mensen bezig waren zand en ste nen weg te halen van de Wester- markt. Nadat twee van hen waren aangehouden door de politie kwamen vijftien tot twintig mensen uit de <yi ,->o ,nj/->/, /-.r OGEM-panden gelopen en raakten 41/22/ 25/24/ 20/ 2b JdR Slaags met de politie waarbij zij. vol- dagelijks van 9 30 17 uur toegang f B 50 gens die politie, ijzeren staven en Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. stokken gebruikten. Nadat assisten- amsterdam V~«SI tie was aangevraagd keerde de rust Trein-Toegang-biljettGn bij NS-Stations De moeilijkheden ontstonden toen weer. Overleggen traint tijdens de lunch- Verschillende Brabantse Statenleden hebben onafhankelijk van elkaar Ge deputeerde Staten vragen gesteld met betrekking tot de reorganisatie plannen van Philips. De CDA-leden C. van der Hoven, W. van Hooff en A. de Gouw vragen ondermeer het colle ge om „direct en dringend" ln overleg te treden met de directie van Philips. Verder verzoeken zij GS om er met spoed bij de regering op aan te drin gen steun te verlenen aan alle pogin gen om de werkgelegenheid bij Phi lips te behouden. Het Statenlid A. van Mlerlo (gecom bineerde PvdA-PPR fractie) vraagt GS of het college inzicht kan krijgen ln het aantal arbeidsplaatsen, dat ook op langere termijn bij Philips moet verdwijnen. Verder wil dit Sta tenlid van GS weten, welke Invloed de donderdag bekendgemaakte plan nen hebben op de werkgelegenheid in de toeleveringsbedrijven, zowel bin nen als bulten de Philips-organisatie. Meer over Philips op pagina 3. TRONDHEIM Nederland is een middelmatig schaatsland gewor den. Het optreden van de dames, vorige week bij de wereldkampi oenschappen. bleek nauwelijks een belofte ln te houden voor de nabije toekomst. Afgelopen week einde trokken de heren bij hun Europese kampioenschappen die lijn door. Weliswaar bereikte de hele Nederlandse ploeg de 10.000 meter, maar dat was bij gebrek aan Russische deelneming, nau welijks een prestatie. Voor de komende Olympische Winterspelen in Lake Placid voor spelt het allemaal bitter weinig. Er mag dan hartstochtelijk gezwaaid zijn met tickets naar Amerika in het voorseizoen, bij nader inzien heeft dat waarschijnlijk toch meer te maken met het zakken van de vliegprijzen naar de Verenigde Staten dan met de schaatspresta- ties. In Trondheim vierden de No ren feest op het ereschavot met het trio Stensjhemmet (le), Stor- holt (2e) en Oxholm (3e). Beste Nederlander was Hilbert van der Duim die vijfde werd. Maar met het oog op de Spelen waren er ln Trondheim meer kanshebbers niet dan wel. zodat die laatste prestatie zelfs weinig hoop laat. De Noor Storholt (1) laat Van der Duim achter zich. In Davos vechten bijna alle ande re Nederlandse schaatsers nog voor hun Olympisch ticket. De persoonlijke records vallen er als appelen van de boom. de Neder landse records in Iets mindere mate. maar ook daarbij blijft over eind dat Olympisch perspectief al leen met het vergrootglas te vin den valt. Op de voetbalvelden deed zich ln de eredivisie weinig opzienba rends voor. AJax, Feyenoord en AZ'07 bleven winnen. PSV zakte verder terug en NAC bleef on deraan. Meer over deze en andere gebeur tenissen op de sportpagina's. Authentiek Slavisch kleedje (O mei fraai diermoiief Als onder legger of voor de sitf Schmevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepjc met omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro L'wnaam Uw adres: Ristcode cn plaats _TeL. Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste bela.ilpenodc een welkomstkoning van f 7 Kado naar keuze DA. DB DC OD (aankruisen a u r> 1 Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1(HX) PA Amsterdam hel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginlormatic 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1