Kabinet verdeeld over extra bezuiniging van drie miljard 'Russische actie gevaar voor India' Kies uw kado i Betoging n deze krant Mogelijk Nederlandse steun aan sancties J tegen Sowjet-Unie Andriessen en Albeda tegenover elkaar Sam en bazin krijgen steun van Almeloërs j net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw n n... en S Irie agenten in ilaan vermoord rouwen voor ewaking Shell HORECAVA X/8/9/10 jan. Marcus Bakker: Russische inval slechte zaak Indira-Ganhi beschuldigt ook VS Britse stakers wijzen nieuw voorstel af Veel boze reacties na vonnis Trouw Geëngageerd Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I Trouw H S 38STE JAARGANG NR. 10845 - WOENSDAG 9 JANUARI 1980 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Duitse bisschoppen in de verdediging PAGINA 3: Kamerleden sturen protestbrief naar Ver. Staten PAGINA 4: Veel emoties rondom „Ot en Sien" PAGINA 5: I 'Medisch-economisch I complex doorbreken' I I PAGINA 7: I I BJ Japan blijft met Rusland samenwerken PAGINA 9: Albert Schweitzer trekt meer aandacht PAGINA 10 Ook zomers aardwarmte voor huizen PAGINA SPORT: Pak slag voor hockeyteam PAGINA SERVICE: Culinaire rubriek, strips, feuille ton, puzzel, radio- en tv-program- ma's, w eeroverzicht. s. Van der Klaauw (buiten- idse zaken) zal zijn bezoek aan de lest en Mexico speciaal voor dit be laad onderbreken. Hij komt morgen Nederland aan. Hij zal dan eerst t de vaste Tweede-Kamercommis- voor buitenlandse zaken overleg eren. iderland neemt ook deel aan inten- ILAAN (Reuter. AP) Leden van Italiaanse Rode Brigades hebben Milaan drie agenten doodgescho- De drie politiemannen waren in irgerkleding en reden in een gewo-» auto. toen hun weg werd geblok- erd door een auto, die op het eerste ig pech had. Plotseling verschenen drie gemaskerde mannen, die de met machinegeweren bescho- n. De drie inzittenden waren op slag >od. I daders wisten in hun auto te ont- men De stadsguerrilla-organisatie ide Brigades stelde zich later ver- twoordelijk voor de aanslag. Over motief van de aanslag is niets kend. Volgens de politie beperkte werk van de drie slachtoffers zich het in de gaten houden van scho en fabrieken. Drie grote arbeidsfe- iraties riepen kort na de moord op demonstraties uit protest tegen 'eer een terroristische aanslag op democratie". i aanslag van gisteren kwam nog en maand nadat de Italiaanse rege- ig een nieuwe wet aankondigde, die i einde moet maken aan het terro- me. President Sandro Pertini werd rteren van de moorden op de hoog- gesteld, terwijl hij de begrafenis jwoonde van de president van de ponale regering van Sicilië, die ndag door onbekenden werd ver- Dord. Zowel linkse als rechtse orga- saties zeggen verantwoordelijk te n voor deze aanslag. ik ben van mezelf ontwa- enend vakbeurs voor horecabedrijven, instellingen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en bedrijfskantines, geopend van 10 tot 18 uur toegang op uitnodiging f 8.50 De beurs is uitsluitend toegankelijk voor personen v a 16 jaar. AMSTERDAM n Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Marcus Bakker, de CPN fractieleider in de Tweede Ka mer, vindt het optreden van Rusland in Afghanistan „een slechte zaak" De heer Bakker deed deze uitspraak gisteravond tijdens een interview in de KRO-actualiteitenrubriek Brand punt toen hem werd gevraagd hoe zijn opstelling ten opzichte van de Russische inval ln Afghanistan is. HILVERSUM De KRO heeft de rechten geclaimd voor de uitzending van het televisie-interview dat de Britse journalist David Frost binnen kort heeft met de ex-sjah van Iran. De KRO wil het programma zo snel mogelijk uitzenden. onze parlementsredactie SN HAAG De ministerraad zal vrijdag beslissen op welke reinen Nederland Amerikaanse maatregelen tegen Iran en jegens de inval in Afghanistan) tegen de Sowjet-Unie wil Bunen. Momenteel wordt er tussen de verschillende betrok- departementen (buitenlandse zaken en economische za- met name) uitgebreid overleg gepleegd over een lange eks van mogelijkheden. sief internationaal beraad op dit punt dat zowel in het kader van de NAVO (de permanente vertegenwoordigers van de NAVO-lidstaten in Brussel) als via de Europese Gemeenschap (de Europese politieke samenwerking) en in de Verenigde Naties te New York plaatsvindt. Een probleem bij dit overleg is dat Frankrijk reeds heeft laten weten weinig voor internationa le sancties te voelen. De Amerikaanse regering heeft de westelijke landen een vijftiental sug gesties voor mogelijke maatregelen tegen de Sowjet-Unie gedaan, op het diplomatieke, economische en cultu rele vlak. Onder de diplomatieke maatregelen worden de effecten be keken van bijvoorbeeld het terugroe pen van westelijke ambassadeurs uit Moskou, of het inkrimpen van Russi sche ambassadestaven in de westelij ke landen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met een overeenkomstige maatregel van de Sowjet-Unie tegen de westelijke ambassades in Moskou. „Nederland is op dit punt zeer voor zichtig," aldus de woordvoerder van buitenlandse zaken, omdat wij ook de belangen van Israël in Moskou behartigen." ADVERTENTIE Van onze parlementsredactie DEN HAAG Een be langrijke stroming bin nen het kabinet onder leiding van minister An- driessen (financiën) wil een extra bezuinigingso peratie van circa drie miljard gulden. Naast het aan banden leggen van de lonen zou deze bezuinigingsronde nood zakelijk zijn om de slech ter geworden economi sche situatie het hoofd te bieden. Een ander deel van het kabinet onder leiding van minister Albeda (sociale zaken) is echter nog lang niet zo ver. Hij wil morgen eerst een maximale poging ondernemen om de vakbewe ging alsnog tot een vrijwillige loon- pauze te bewegen. Die pauze zou dan in de visie van Albeda benut moeten worden om gezamenlijk tot meer loonmatiging te besluiten op basis van een breed pakket maatregelen om ondermeer de werkgelegenheid te stimuleren. Minister Andriessen daarentegen gaat er echter van uit dat er met de vakbeweging toch geen zaken meer te doen zijn en naast de afkondiging morgen van een loonpauze er snel gewerkt moet worden aan een mach tigingswet. De lonen zouden naar zijn mening bruto met niet meer dan een half procent mogen stijgen, wat neer komt op een koopkrachtverlies van een half procent voor de modale man. Daarnaast is er in zijn visie een bezui nigingsronde nodig van circa drie miljard gulden. Deze bezuinigingen moeten worden gezocht in de directe overheidssector. Dus niet, zoals in voorgaande jaren het geval was, in de sfeer van de overdrachtsuitgaven (so ciale uitkeringen en dergelijke). Blij kens notities zouden vooral de over heidsinvesteringen het moeten ont gelden. Zo wordt er over gedacht de afsluiting van de Oosterschelde te vertragen, de bouw van het nieuwe departement van volkshuisvesting uit te stellen en dergelijke. Profijtbeginsel Nieuw is ook de gedachte om het profijtbeginsel weer te introduceren. Deze nog door Drees junior ontwik kelde, maar sindsdien weer verlaten gedachte, zou vooral op langere ter mijn aanzienlijke besparingen kun nen opleveren. Verschillende winkeliers gingen gisteren over tot een beperkte verkoop van zuivelprodukten vanwege de werkonderbreking van melkrijders. Een verslag staat op pagina 3. NEW DELHI (AP, AFP, Reuter) De toekomstige premier van India, mevrouw Indira Gandhi, heeft het Russische optreden in Afghanistan gehekeld, maar gispte evenzeer de Amerikaanse politiek. LONDEN (Reuter, AP) De staking in de Britse staalin dustrie dreigt een uitput tingsslag te worden Arbei ders in de staalindustrie ver wierpen gisteren formeel een loonsverhoging van acht pro cent, die door het staatsbe drijf British Steel Corpora tion (BSC) was aangeboden. De Britse premier. Margaret That cher. liet na overleg met een aantal van haar ministers weten dat de rege ring nog steeds vastbesloten was zich niet te mengen in de grootste sta kingsactie sinds zij negen maanden geleden het premierschap aanvaard de Meer dan 100.000 arbeiders van het staalbedrijf BSC, dat in handen is van de overheid, staken al zeven da gen voor een loonsverhoging van ze ventien procent om de hoge inflatie te compenseren. Maandag verhoogde de BSC haar aanbod tot een loonsverhoging van acht procent. Daarbij zou nog eens vier procent kunnen komen als on derdeel van een ingewikkeld plan om de produktle te verhogen. De staal- maatschapptj verliest door de sta king ongeveer 4.5 miljoen gulden per dag. Het ziet er niet naar uit dat er voor midden volgende week weer zal worden onderhandeld Sir Charles Villiers, leider van de staalgigant. voorspelde dat de staking verschelde ne weken kan duren en een groot deel van de Britse industrie zal aantasten BSC produceert 54 procent van alle staal in Engeland De directie van het bedrijf zegt dat er geen geld is en wijst erop dat de regering de laatste tijd al veel financiële steu.n heeft moeten verstrekken. Ambtenaren krijgen vrij op vijfde mei DEN HAAG <ANPi Het overheids personeel zal op 5 mei vrijaf krijgen in verband met de lustrumviering van de bevrijding Dit heeft minister Wiegel meegedeeld. De Russische actie is, aldus Gandhi, „een gevaar voor ons. omdat wij te gen ieder ingrijpen van buitenaf zijn. Maar aan de andere kant moet niet vergeten worden dat andere landen (de VS) altijd geprobeerd hebben hun se premier de politieke onevenwich tigheid bewerkstelligd, en niet de Sowjet-Unie. Tijdens haar vorige pre mierschap leunde mevrouw Gandhi sterk naar de Sowjet-Unie. Zij zegt nu dat India tot geen enkel blok zal Vervolg op pagina 3 belangen in Zuidwest-Azië te vergro- behoren („behalve het Indiase") en ten". De VS hebben volgens de India- een niet-gebonden voeren. politiek zal ALMELO Onder het motto „Sam moet blijven" is in Almelo een handtekeningenactie op gang gekomen voor mevrouw Elly Veldman, die dezer dagen door de rechter werd veroordeeld, omdat haar hondje burengerucht zou hebben veroorzaakt. Velen in Almelo, die verontwaardigd zijn over de uitspraak, hebben hun handtekening inmid dels geplaatst. Intussen laat mevrouw Veldman, zelfs als ze maar een kwartiertje de deur uitgaat, het beestje niet meer alleen thuis. Als Sam name lijk „woef-woef-woef" zegt, kan haar dat 250 gulden kosten. Sam. een tekkel, die zich volgens oorgetuigen voornamelijk laat ho ren als er wordt gebeld of als hij eens alleen thuis is, heeft zich de gram van een buurvrouw op de hals gehaald. Deze spande een kort geding tegen mevrouw Veld man aan. Het diende in aanwezig heid van Sam zelf. die tijdens de zitting geen kik gaf. Zij had het dier meegebracht omdat de presi dent had gezegd dat hij die neuro tische hond weieens wilde zien. „De boze buurvrouw" werd in het gelijk gesteld. Het kwam erop neer dat mevrouw Veldman eigen lijk haar hondje weg moet doen. Iedere blaf kan haar 250 gulden kosten, en dat kan zij niet opbren gen Ook moet zij de proceskosten betalen, duizend gulden Zij wil in hoger beroep gaan haar advo caat raadt haar dat ook aan maar zij heeft er eigenlijk het geld niet voor. Intussen is in Almelo een actie voor haar op gang gekomen. Er circuleren handtekeningenlijsten. Speciaal in de wijk, waar me vrouw Veldman woont, namelijk de Aalderinkshoek. Verder heeft een aantal mensen al toegezegd geld voor haar te zullen overma ken. Vandaag wordt er een reke ning te haren gunste geopend De dierenbescherming heeft zich ach ter de actie geschaard. Waar blijven we? Ook van buiten Almelo zijn al verontwaardigde reacties binnen gekomen. Velen zijn het er wel over eens dat in Nederland veel te veel honden zijn. „Maar waar blij ven we", is van de zijde van de dierenbescherming opgemerkt, „als mensen voor iedere blaffende hond kunnen worden veroor deeld?" Mevrouw Veldman, die erg met het vonnis in de maag zit. heeft zich ook nogal opgewonden over de opmerking van de president, mr H. J J. van den Biesen. dat hij „de waarde van een kerkgang" betwijfelt als zij naar de kerk gaat en de hond alleen thuis laat. zodat anderen er last van hebben. Zij vindt dat, zoals anderen recht op privacy hebben, voor haar het recht op de uitoefening van gods dienst geldt. Intussen hebben ken nissen aangeboden op de hond te zullen passen als zij eens even het huls uit moet. Mevrouw Gandhi veroordeelde fel het Amerikaanse plan de wapenleve ring aan Pakistan te versnellen. India en Pakistan staan op gespannen voet met elkaar. De Amerikaanse presi dent Jimmy Carter heeft gezegd dat de VS landen in het Midden-Oosten en in Zuidwest-Azië militair zal bij staan. om te voorkomen dat de Sow jet-Unie zijn invloed verder vergroot. De landen daar moeten, aldus Carter, zodanig versterkt worden dat zij iede re mogelijke inval kunnen afslaan. Als voorbeeld van Amerikaanse steun kondigde hij de deelname in een internationaal consortium van westerse industrielanden aan, voor steun aan Pakistan, dat aan Afgha nistan grenst. Carter zei dat hij Pa kistan nog geen vastomlijnde toezeg gingen heeft gedaan, en dat omvang van de hulp afhangt van de deelname van andere landen aan het program ma, de wensen van Pakistan en de houding van het Amerikaanse Con gres. Op het ogenblik is er een Ameri kaans wapenembargo tegen Pakistan van kracht, omdat dit land geen af spraken wil maken over het vreed zaam gebruik van atoomenergie Car ter heeft eerder aangekondigd dat hij de boycot wil beëindigen. De Amerikaanse president verzeker de dat de assistentie voor Pakistan geen bedreiging inhoudt voor India, maar slechts een bescherming bete kent voor Pakistan zelve Carter zei verder dat de VS de vestiging van bases in Kenia, Somalië en Oman overwegen, maar dat daarvoor nog geen afspraken zijn gemaakt Naar verluidt hebben de VS ook plan nen voor uitbreiding van de marine basis op het eiland Diego Garcia in de Indische Oceaan. Een landingsbaan, olie-opslagplaatsen en andere facili teiten naderen daar op het ogenblik hun voltooiing. Met het optreden van het kabinet-Van Agt is het aantal demonstraties op het Binnenhof verdrievoudigd. Ka mervoorzitter Dolman trekt geen politieke conclusies: Het is een beetje mode geworden. Zó staat men dus boven de partijen. Werkelijk heel keurig. Boelseerset <A> Boetseer klei mei verl in kleuren en penseeltic Wordi zonder oven «venhard Schroevedrjaierset (B) irnle. kleine en kiuiskopsehmeve- draaier in een Hundgrccpje mei onisl.igmechaniek.voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (O mei Iraaidiermnlict Aisuiidii legger o| ukii de -u r 4 Houten eierdopjes (Dl op sierli|k lilankhoulen hjng- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zachl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een ovet- luiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonneeI Postcode en plaats-Giro* Uw naam Uw adres Pistcode en plaats Tel i Meer nieuws over nistan op pag. 7. en Afgha- Een commentaar over de verkie- zingen in India staat op pag. 5. Voor hel kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van f7.50 Kado naar keuze C3A. DB DC DD laanknnseii a u h i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trmiw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1