Albeda wil pauze voor loonafspraken Harde botsing tussen Moskou en Washington m/v Kiesuwkado i Nkomo later naar Rhodesië Tito ziek Om ingrijpen kabinet te voorkomen 'Vrouw is vrij in beroepskeuze' ;se/J Trouw Invallende dooi HET WEER Komst op verzoek Britten uitgesteld P\ Meubelfabriek 5r Oisterwijk toonaangevend in eiken Zwolse politie krijgt feestdas Wereld in ban van goudkoorts Bij grens meer buitenlanders tegengehouden Actievoerders gooien Yonhoff taart in gezicht Trouw Voor mensen Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met ovtrtmgmg: TrOUW I I I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR. 10841 - VRIJDAG 4 JANUARI 1980 Vanuit het zuiden en westen invallende dooi. In het oosten en noorden eerst nog kans op ijzel, sneeuw en regen. Morgen en overmorgen: eerst kans op regen, later terugkeer van de vorst. Morgen: Zon op: 8.47 uur; onder: 16.40 uur. Maan op: 20.17 uur; onder: 10.22 uur. LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Gereformeerde Bond doet mee met 'Samen op Weg' PAGINA 3: Hoofden van scholen hebben hel te druk PAGINA 4: Nieuwe films PAGINA 5: 'Gericht schrijven' in plaats van opstel PAGINA 7: Sandinisten voorkomen breuk met kapitalisten PAGINA SPORT: Mensen in de sport PAGINA ECONOMIE: Produktschap: Prijs graan kan hoger PODIUM: CDA moet wezenll|ke discussie hervatten De tijdelijke taak In Libanon Okke Jager over brede schouders PAGINA SERVICE: Rubrlak toeritme, stript, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma't, weeroverzlcht PAGINA 2: Beuker roept op tot trouw aan paus Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda (Sociale Zaken) wenst een loonpauze van drie a vier maanden. In die tijd zouden regering en sociale partners (vakcentrales, werkgeversverbonden) moeten komen tot afspraken over lonen en arbeids markt. WASHINGTON, MOSKOU (Reuter, AP, AFP) Met het verzoek aan de Senaat de behandeling van het SALT II- akkoord stop te zetten heeft de Amerikaanse president Carter de betrekkingen met de Sowjet-Unie onder zware druk gezet in verband met de bezetting van Afghanistan. Het Kremlin reageerde op Carters stap direct door de president oorlogs zuchtig en boosaardig te noemen. Carters stap ging gepaard met een mededeling van het ministerie van defensie dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in de Indische Oceaan zullen vergroten. Bovendien werd in Londen bekend gemaakt dat de Britse minister van buitenlandse zaken, Lord Carrington, in verband met de Russische interventie in Af ghanistan. bezoeken zalbrengen aan Oman, Turkije, India en Pakistan. De Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties zal waarschijnlijk vandaag al in spoedzitting bijeen komen om zich over de situatie in Afghanistan te beraden. Dit gebeurt op verzoek van westelijke, Afrikaanse, Aziatische en Latljnsamerikaanse staten. Fel en snel Het Kremlin reageerde uiterst snel en fel op Carters maatregel. De Sowjet- Unie veroordeelde die als een kwaad aardige reactie op de Russische hulp aan Afghanistan. Politieke waarne mers spraken van de hardste reactie van het Kremlin op een maatregel van een Amerikaanse president in de laatste acht jaar. Moskou suggereerde openlijk dat Carter het SALT-akkoord niet langer wil en in Afghanistan een goede aan leiding ziet van het akkoord af te komen. In zijn brief aan de leider van de democratische fractie in de Se naat, Robert Byrd, schrijft de presi dent echter dat het niet zijn bedoe ling is het akkoord helemaal te schrappen, maar het alleen op te hou den totdat er duidelijkheid komt met betrekking tot de Russische bedoe lingen. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken legde uit dat het uitstel van de ratificering van SALT-H niet moet worden gezien als een bestraffing van de Sowjet-Unie. Het is alleen wel dui delijk dat door de Russische inval in Afghanistan een geheel nieuwe situa- Ue geschapen is, maar hij voegde daaraan toe niet bereid tezijn ,,een doodsbericht voor de ontspanning te gaan schrijven". Waarnemers zijn er nu in ieder gevalover eens dat de Russische president erin geslaagd is een verbinding tot stand te brengen tussen het 8ALT-II akkoord en het totale proces van ontspanning. De, Amerikaanse president heeft tot dus-' verin zijn pleidooien voor het ak koord steeds onderstreept dat dit twee zelfstandige grootheden waren. Het Amerikaanse ministerie van de fensie verklaarde dat de Verenigde Staten momenteel niet direct streven naar de vestiging van zelfstandige Amerikaanse bases in de streek van de Indische Oceaan en de Perzische Golf, maar dat men wel bezig ls op tijdelijke basis faciliteiten te krijgen voor marine en luchtmacht. Oman, Somalië en Kenia zouden hiermee in principe al akkoord zijn gegaan, zo werd daaraan toegevoegd. Vervolg op pagina 7 Een gToep van 75 soldaten van Mugabes guerrillaleger op weg naar een van de verzamelpunten in Rhodesië. SALISBURY (Reuter, AP, AFP) Joshua Nkomo, een van de leiders van het Patriottische Front komt zondag nog niet naar Salisbury. Ook zijn rivaal binnen het Front, Robert Mugabe zal zijn komst waarschijnlijk uitstellen. Volgens medewerkers van Nkomo heeft deze zijn komst op verzoek van de Britse autoriteiten in .Salisbury een week uitgesteld. De reden van het verzoek is dat de aanhangers van bisschop Abel Muzorewa, de voorma lige .warte premier, voor dit weekein de een grote bijeenkomst in Salisbu ry hebben belegd. De autoriteiten vrezen vechtpartijen tussen aanhan gers van beide zwarte leiders. Nkomo's medewerkers zeiden dat hij in ieder geval op een zondag in Salis bury wil arriveren omdat hij dan de meeste aandacht krijgt. De Frontlei der kondigde gisteren aan dat zijn vleugel onder de vlag van het Patriot tisch Front de verkiezingen van eind februari zal ingaan ook al wil Mugabe een aparte campagne voeren. Vol gens niet bevestigde berichten zullen Mugabe en Nkomo elkaar komend weekeinde in de Tanzaniaanse hoofd stad Dar-es-Salaam ontmoeten om over de verkiezingscampagne te pra ten. Nkomo zei gisteren te hopen dat zijn vleugel na de verkiezingen een coalitie kan vormen met de Mugabe- groep, ondanks het gescheiden op treden. De gouverneur van Rhodesië Lord Soames heeft de guerrillastrijders op geroepen zich voor komende nacht te melden bij de vredesmacht van de Gemenebest. In het Engels en in Afri kaanse talen waarschuwde hij de strijders dat ze anders als rebellen zouden worden beschouwd. Tot gis teravond hadden nog slechts ruim vijfduizend van de naar schatting zestienduizend zwarte strijders zich gemeld. De Britse autoriteiten zijn bezorgd over deze geringe opkomst. De winter begint nu een beetje op gang te komen. Nadat de sneeuw al voor plezier bij de jeugd heeft gezorgd, zijn gisteren al de eerste schaatsers gesignaleerd, zoals deze twee stoutmoedigen bij Harderwijk langs de rijksweg Zwolle-Amersfoort. DEN HAAG (ANP) De Nederlandse vrouw heeft de mogelijkheid buschauf feur, treinbestuurder, vuur torenwachter, havenloods, verkeersleider op een vlieg veld, piloot van de rege- rings-friendship, chauffeur van een minister of staats secretaris. brugwachter, sluiswachter of haven meester te worden. Minister Tuljnman van verkeer en waterstaat heeft dit gisteren meegdeeld aan de Tweede-Ka merleden Van den Anker en Wuth- rich-Van der Vlist (PvdA), die deze lijst van beroepen hadden opge somd ln schriftelijke vragen aan de regering. Met deze Kamerleden is Tuljnman wel van mening dat opmerkelijk weinig vrouwen der gelijke beroepen ook inderdaad uitoefenen. De minister is dan ook van plan na te gaan ln hoeverre hij activiteiten kan ondernemen waardoor meer vrouwen in deze banen kunnen worden aangewor ven en in hoeverre de bereidheid om meer vrouwen in dergelijke beroepen aan te stellen, naar bui ten kan treden. In afwachUng van de behandeling van deze materie in het kabinet heeft minister Tuljnman een aan tal voorbereidingen getroffen. Hij heeft meer aandacht gevraagd voor deeltijdarbeid bij de over heid, een departementale werk groep „deeltijdarbeid" ingesteld, en alle diensten van zijn departe ment (verkeer en waterstaat) ver zocht meer vrouwen te benoemen in adviescolleges en vertegen woordigingen. Daarnaast worden de (deel)nota's personeelsbeleid bijgesteld of aangevuld met emancipatie-aspecten. In het voorjaar van 1980 organiseert de PTT een meerdaagse conferentie over deeltijdarbeid „fulltime/ parttime" bij deze dienst voor personeelsfunctionarissen Bovendien is de minister bereid in beginsel mee te werken aan ge richte voorlichting aan meisjes ln het onderwijs inzake de opleiding voor dergelijke beroepen. BELGRADO (UPI) De Joegoslavi sche president Tito is gisteren in het ziekenhuis van Ljubljana opgenomen voor een onderzoek van de bloedva ten in zijn benen. Volgens het officië le persbureau Tanjug deed de 87- jarige president 'dit op advies van een commissie van artsen. Tl to had de jaarwisseling met enige hoge staats- en partijfunctionarissen gevierd in zijn jachthuis ten noord oosten van Belgrado. Aan een feeste lijk dinet laat in de avond hield hij een rede. Blijkens het televisiejour naal liep hij wat onzeker, maar zag hij er goed uit. De Joegoslavische leider heeft in zijn lange leven niet veel te klagen gehad over zijn gezondheid. In de herfst van 1976 leed hij enige tijd van een lever- aandoening. Voorts heeft hij nu last van ischias, een pijnlijke zenuwont steking in het onderdeel van de rug. Vorige maand trad Tito op als gast heer bij de jaarlijkse jachtpartij voor' buitenlandse ambassadeurs in Bel grado. ADVERTENTIE Als de sociale partners vol gende week niet blijken te voelen voor zo'n loonpauze en afspraken, dreigt „onherroe pelijk" een loonmaatregel, ook al vindt Albeda zo'n maatregel „eigenlijk te grof en te simpel". Minister Albeda zegt dit In een ge- sprek met de vakbondskrant van de FNV. Volgende week donderdag spreekt een delegatie uit het kabinet opnieuw met de sociale partners over de nieuwe economische vooruitzich ten. Die zijn, vooral door de Jongste, onverwacht hoge stijgingen van de prijs van ruwe olie, nogal somber. Gisteren al heeft het kabinet zich beraden over zijn opstelling voor het gesprek van volgende week. Voordien is er nog uitgebreid politiek beraad, bleek uit mededelingen van premier Van Agt, gisteren op zijn wekelijkse vergadering. Zo is er daags te voren woensdag dus een extra vergadering van het kabinet over het nieuwe loongesprek. Voorts is er „een buitengewone verga dering" van enkele onderraden van de ministerraad. En ten slotte worden de fractieleiders van de regeringspar tijen, Lubbers (CDA) en Rietkerk (WD), betrokken in „politiek over leg" met de ministers die zijn betrok ken bij de uitvoering van Bestek '81. deelde Van Agt mee. Met name dit laatste consultaties met de fractie leiders uit het regeringskamp komt doorgaans niet al te vaak voor en alleen bij belangrijke beleidszaken. Albeda zegt ln de vakbondskrant dat het loonakkoord. dat begin december net niet tot stank kwam. op dit mo ment al een te duur akkoord was geweest.(De FNV wilde begin decem ber een loonstijging van meer dan twee procent naast prijscompensatie niet uitsluiten, terwijl de werkgevers vonden dat twee procent een absolu te bovengrens zou moeten zijn in 1980. Op dit meningsverschil ketste het akkoord uiteindelijk af.) Het bij- na-axkoord bevatte naast prijscom pensatie een loonsverhoging van een procent voor ledereen. Extraverho gingen zouden daarnaast mogelijk moeten zijn voor vuil en onaange naam werk (herstructurering van be loningsverhoudingen). Vervolg op pagina 3 ZWOLLE (ANP) De politie ln Zwolle gaat dit jaar in verband met het 750-jarig bestaan van de stad een stropdas dragen met een opdruk die betrekking heeft op het Jubileum. Dat mag eigenlijk niet, maar de Zwolse politie gelooft niet dat de klei ne wijziging in de officiële dienstkleding haar de das om zal doen. „Voor dit feest, dat een Jaar lang Zwolle op zijn kop zet. mogen we best een beetje ludiek zijn," redeneren de politiemensen. Van onze redactie economie AMSTERDAM Op de goudbeur zen, overal in de wereld is een comple te chaos uitgebroken. Nadat de prijs voor een ounce (31,1 gram) kort na Kerstmis de psychologische grens van 500 dollar 950) was gepasseerd, kwam er gisteren ln een dag 75 dollar bij, zodat ln Londen aan het einde van de dag 634 dollar werd genoteerd. In Amsterdam lag de advieskoers van de goudfirma Drijfhout bijna 5000 gulden per kilo hoger dan woensdag. De verkoopkoers was ƒ39.410 per kilo, de aankoopprijs 38.710. Op de zelfde dag, een Jaar geleden waren de noteringen in Amsterdam 13.890- 14 290 per kilo. Meer nieuws op pag. 11. ZEVENAAR (ANP) De marechaus see aan Nederlands belangrijkste grensovergang Bergh-autoweg, heeft, vorig Jaar ruim dertienduizend bui tenlanders de toegang tot ons land ontzegd. Dat ls vijftienhonderd meer dan in 1978. De geweigerde vreemdelingen vooral Duitsers en ook wel Turken hadden ln de meeste gevallen geen geldige papleren, of te weinig geld op zak. Circa 23,5 miljoen personen passeer den in 1979 Bergh-autoweg in ruim zes miljoen personenauto's In 1978 telde de marechaussee 800.000 grens passanten meer. Kapitein G. Nijboer van de marechaussee wijt de daling vooral aan de strenge wintermaan den Januari, februari en maart De topmaand vorig jaar voor Bergh- autoweg was Juli met ruim vier mil joen passanten. Het aantal vrachtau to's. dat de grens in 1979 via Rijksweg 12 passeerde, was een half miljoen. Ruim elfhonderd mensen werden aan Bergh-autoweg in 1979 gearresteerd vanwege nog uit te zitten gevangenis straffen en dergelijke. UTRECHT (ANP) De Utrechtse politie heeft gisteravond ongeveer veerig actievoerders vewijderd uit de Stadsschouwburg in de Domstad, waar burgemeester H. J. L. Vonhoff een nieuwjaarsreceptie hield. Aanlei ding was dat een van de actievoer ders de burgemeester een slagroom taart in het gezicht wierp. De actiegroep was al geruime tijd aanwezig in de receptiezaal. Rond kwart voor negen liepen ze joelend richting burgemeester en werd de taart gegooid. Op dat moment ston- der nog een rij van ongeveer honderd mensen te wachten om Vonhoff een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat ging even later overigens gewoon door. De burgemeester bleef, welis waar met nog enigszins besmeurd ge zicht en een vuil pak, handen schudden. De actievoerders deelden vlak voor het gooien van de taart stencils uit, waarop zij het doel van de actie uit eenzetten. Zij wijzen er daarin op dat het onjuist is dat het gemeentebe stuur niets doet aan de ruimtenood op het gebiedvan cultuurbeoefening en huisvesting, terwijl er wel geld ls voor feestelijke recepties. De Utrechtse politie heeft volgens een woordvoerder niemand van de actievoerders aangehouden. Wel vie len bij de ontruiming van de stads schouwburg over en weer klappen. Havenmeesteres voor halve dagen. Vuurtorenwacht ster. Luchtverkeersleidster voor drie dagen in de week. Het kan allemaal. Het ls via het ritueel der schriftelijke kamervragen vastgesteld. Daar hebben wij een minister voor. Hij is Tuljnman. Dat kan natuurlijk ook. Boetseerset (A) Hoelsccrklci met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven menhiird Schrocvedraaiersct (B) iroie. kleine en kruisknpsthroeve- dra.lier in éen I landgrccpjc mei Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermniiel Als onder legger o I voor desier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhoulen hang- UllldIVI Ml vVII I UIMULIVV IJ1V IIIV1 ....lUjCiraxhiinictTOor mlra «cmat pbnk* l»u" «ndtopenje als garantie voor zathl gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een mei- tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: U w naam: 1 'w adres: Postcode en plaats -Giro: -Tel: Voor hel kwartaalabonnement gekit voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: QA. DB. DC DD (aankruisen a.u.b l lion in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659.388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginfonnatie 020-915456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1